תנאי שירות למשתמש

בעת שימוש בשירותים של וולט, הנך נותן את הסכמתך לתנאי השירות למשתמש המפורטים להלן (״ תנאי שירות״),  ואלה יחייבו אותך.

נא קרא את תנאי השירות שלהלן בעיון רב לפני השימוש בשירות של וולט. אם אינך מסכים לתנאי השירות, נא הימנע משימוש בשירות של וולט. תנאי שירות אלה חלים על כל שימוש בשירות של וולט ועל הסכמי הרכישה שנעשו לפי תנאי השירות. תיאור מפורט יותר של השירות של וולט ומידע על דרישות המערכת ניתן למצוא ב- wolt.com.

אם יש לך חשבון וולט בעבודה, תנאי שירות אלה חלים גם על ארגונו של הלקוח שלנו, שהעניק לך את מאפיין וולט בעבודה ("ארגון הלקוח") על ההזמנות שביצעת דרך מאפיין וולט בעבודה. במקרה של פער בין תנאי שירות אלה לתנאים הכלליים של וולט לתאגידים החלים על ארגון הלקוח, יגברו התנאים הכלליים של וולט לתאגידים.

תנאי השירות הם הסכם שנכרת בין וולט לבין המשתמש בלבד ולא עם Apple Inc., ואין ל- Apple Inc אחריות כלשהי כלפי האפליקציה של וולט או לתכניה. הנך נותן את הסכמתך כי- Apple Inc והחברות הבנות שלה ("אפל") הינן צד שלישי מוטב של הסכם תנאי השירות, ושעם קבלתך את תנאי השירות, לאפל תהיה זכות (והיא תיחשב כמי שקיבלה זכות זו) לאכוף נגדך את תנאי השירות כמוטב של הסכם לטובת צד שלישי.

תנאי שירות אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לשני המינים כאחד. 

למען הסר ספק, ככל שישנה סתירה בין הגרסה בעברית של תנאי השירות לגרסה באנגלית של תנאי השירות, אזי שתנאי השירות בעברית ייגברו.

1. הגדרות

"שותף" – פירושו, מסעדה או נותן שירות אחר שחתם על הסכם שותפות עם וולט ומציע את מוצריו ואת שירותי המשלוחים, לפי העניין, באמצעות השירות של וולט.

"הסכם רכישה" – פירושו אחד מההסכמים המחייבים שלהלן, לפי העניין:(i) לרכישת מוצרים של שותף ו/או שירותי משלוחים אפשריים במסגרת הזמנה שתתבצע על ידי משתמש, לא משנה מה שיטת התשלום של המשתמש, או (ii) בנוגע לארגון לקוח, לגבי הזמנות שיבוצעו דרך מאפיין וולט בעבודה.

"וולט" – פירושה,

וולט אנטרפרייזס ישראל בע"מ, רח׳ המלאכה 8, תל אביב -יפו, ישראל, 6721508"אפליקציה של וולט" – פירושו, יישום דיגיטלי בשם וולט המסופק על ידי וולט לבני אדם ולגופים משפטיים על מנת להזמין מוצרים מהשותפים של וולט.

"חשבון וולט בעבודה" – פירושו, חשבון משתמש באפליקציה של וולט שנוסף לו מאפיין וולט בעבודה.

"מאפיין וולט בעבודה" - פירושו, שיטת התשלום והמאפיין של יישומון וולט שבאמצעותם משתמשים מורשים של ארגון הלקוח יכולים לבצע הזמנות על חשבון ארגון הלקוח.

"שירות של וולט"-  פירושו, היישומון של וולט והאתר של וולט שכתובתו wolt.com ואתרים נוספים המוזכרים באתר זה.

"משתמש" או "אתה" - פירושו, בן אדם המשתמש בשירות של וולט.

"מוצרים קמעונאיים" - פירושם מצרכים, מוצרים מתכלים, מוצרי שירות ומוצרי צריכה אחרים המוצעים על ידי השותף בשירות וולט.

2. פרטי הזהות של וולט

  • וולט אנטרפרייזס ישראל בע"מ ,רחוב המלאכה 8, תל אביב-יפו, ישראל 6721508

  • שם מסחרי: "וולט",

  • דוא"ל: support@wolt.co.il.

מידע אודות פרטי הזהות, המוצרים והשירותים של השותפים יסופק באמצעות האפליקציה של וולט או ואתר האינטרנט של וולט.

3. תיאור השירות של וולט

3.1.   וולט משמשת זירת שוק המאפשרת ביצוע עסקאות ושירותי משלוחים בדרך של אספקת פלטפורמה שבאמצעותה משתמשים יכולים לרכוש מוצרי מזון ו/או מוצרים אחרים ושירותי משלוחים עבור מוצרי מזון ו/או מוצרים אחרים של שותפים מסוימים. כאשר אתה רוכש מוצרי מזון ו/או מוצרים אחרים משותף, וולט מאפשרת את קיום הרכישה בשירות של וולט.

3.2.   השותפים מספקים את המידע אודות המוצרים והשירותים שלהם בשירות של וולט, כולל מידע על תפריטים ומחירי מוצרים. המידע על דמי המשלוח החלים בכל פעם ניתן בשירות של וולט. אם יש לך אלרגיות או מגבלות תזונתיות אחרות, אנא צור קשר עם השותף הרלוונטי. השותף יספק מידע ספציפי למזון על פי בקשה. מכירת ורכישת המוצרים והשירותים של השותף עשויים להיות כפופים לתנאים והגבלות נוספים של השותפים כמפורט בשירות של וולט. מחיר המוצרים הקמעונאיים נקבע על סמך המחיר במועד ביצוע ההזמנה. שים לב כי יתכנו שינויים קלים במחיר בין המחיר המצוין למחיר הסופי של ההזמנה לפריטים ארוזים מראש במקרה של שינויים במשקל החבילה.

השותף מספק מידע על אלרגנים ומידע נחוץ אחר ספציפי למוצרים עבור מוצרים קמעונאיים בשירות של וולט. השותף אחראי למסור את כל המידע על המוצרים הקמעונאיים כנדרש בחוקים ובתקנות הרלוונטיים, בנושא אספקת מידע על מזון לצרכנים. השותף אחראי בנוסף להבטיח שמחיר המכירה ומחיר היחידה יצוינו בהתאם להנחיות האיחוד האירופי, ככל שחלות עליו, בנושא הגנת הצרכן בקשר עם ציון מחירי מוצרים המוצעים לצרכנים.

השותף קובע לפי שיקול דעתו הבלעדי את בחירת ותמחור המוצרים הקמעונאיים הזמינים בשירות של וולט. השותף רשאי גם להטיל הגבלות מסוימות על הזמנתך, כגון מגבלות כמות והגבלות גודל של ההזמנה. השותף אחראי ליידע אותך על כל מגבלה הקשורה לזמינות של מוצרים קמעונאיים כלשהם. המשתמש מאשר כי במקרה שמוצר אינו זמין באופן זמני, השותף ימלא את הזמנתך מבלי לכלול פריט מוצר כזה בהזמנה. לא תחויב בגין מוצרים שאינם זמינים בעת ביצוע ההזמנה.

3.3.   השותפים מספקים מידע על מוצריהם ושירותיהם בשירות של וולט, לרבות, מידע על תפריטים ומחירי מוצרים. השירות של וולט מספק מידע על דמי המשלוח החלים בכל הזמנה.

שים לב וקח בחשבון שכל המידע המוצג באמצעות השירות של וולט מוצג 'כפי שהוא' (AS IS) על ידי וולט כפי שהתקבל על ידי וולט מהשותף והוא באחריותו המלאה והבלעדית של השותף.

לפיכך, במידה ויש לך אלרגיה או הגבלות תזונתיות אחרות כלשהן, או אם יש לך שאלה או חשש כלשהם בנוגע לכל עניין הקשור למוצרים הנמכרים ומוצעים על ידי השותף, יש לפנות לשותף הרלוונטי, שיספק לך מידע ספציפי יותר בנוגע לפי בקשה.

מכירה ורכישה של מוצרים ושירותים של שותף עשויה להיות כפופה לתנאים נוספים של השותפים כמפורט בשירות של וולט. בעת בחירת מוצרים ושירותים של שותף שהמשתמש מעוניין לרכוש באמצעות שימוש בשירות של וולט, המשתמש מבצע הזמנה מחייבת לרכוש את המוצרים והשירותים בתנאים המוצגים למשתמש בשירות של וולט וזאת לפני ביצוע ההזמנה ("ההזמנה"). לאחר שהמשתמש ביצע את ההזמנה, וולט מקבלת את ההזמנה ומעבירה את פרטי ההזמנה לשותף. כשההזמנה מתקבלת על ידי השותף, ולאחר שוולט העבירה למשתמש אישור הזמנה מהשותף, המשתמש או ארגון הלקוח, לפי העניין, ייחשבו לכל דבר ועניין כמתקשרים בהסכם הרכישה. וולט תמציא למשתמש קבלה שתכלול תשלום עבור המוצרים שהוזמנו מהשותף ותשלום עבור שירותי המשלוחים. כשההזמנה מתקבלת על ידי השותף ולמשתמש נמסר אישור הזמנה, המשתמש או ארגון הלקוח ו-וולט כורתים הסכם מחייב לרכישת שירותי המשלוחים שהוזמנו על ידי המשתמש באמצעות השירות של וולט.

3.4.   וולט אחראית על ביצוע שירותי המשלוחים שהוזמנו על ידי המשתמש מוולט במסגרת ההזמנה כאמור בתנאי שירות אלה למעט במקרים שהשותף מספק את שירותי המשלוחים. במקרה שהשותף מספק את שירותי המשלוחים, השותף יהיה האחראי הבלעדי לביצוע שירותי המשלוחים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לרבות, בכל הנוגע לשליחים, מועדי המשלוח, גובה דמי המשלוח, זמני הגעת המשלוח ואריזתו.

השותף שנבחר על ידי המשתמש יכין את המוצרים המפורטים בהזמנה אל המשתמש.

וולט תהיה אחראית אך ורק להעברת העמלות שישולמו על ידי המשתמש לשותף הרלוונטי, ובשום מקרה לא תחוב או תישא באחריות כלפי המשתמש לביצוע ההולם של ההזמנה על ידי השותף. 

3.5.   המשתמש אינו יכול לבטל הזמנה לאחר ביצועה על ידי המשתמש. לא ניתן למשוך או לבטל הזמנה למוצרים או שירותי משלוחים לאחר ביצועה. לפני ביצוע הזמנה למוצר או שירות עליך לבדוק בעיון את בחירתך. 

3.6.   על אף האמור בסעיף 3.5., יש לך כצרכן את הזכות הסטטוטורית לבטל הזמנת מוצרים קמעונאיים תוך 14 יום הנספרים מיום קבלת מוצרים אלה. באפשרותך לבטל הזמנה כזו על ידי פנייה לוולט או לשותף במסגרת תקופת הביטול הנ"ל ועל ידי החזרת המוצר לנקודת המכירה של השותף שממנו ביצעת את ההזמנה. אנא הצג את הקבלה שהתקבלה מוולט או מהשותף בעת החזרת המוצר. אם תפנה אל וולט בקשר להחזרת מוצר או תבקש החזר עקב פגם, נזק או ליקוי אחר במוצר, וולט עשויה לבקש ממך לשלוח תמונה של המוצר המדובר על מנת לתעד ולאמת את הפגמים. לידיעתך, ייתכן שלשותף תנאים או תנאי אחריות נפרדים החלים בנוסף לתנאים אלה. השותף מספק מידע על תנאים כאלה בנפרד למשתמש בשירות של וולט.

וולט עוקבת אחר מגבלות זכויות הביטול החוקיות של הצרכנים כמפורט בחוקים הרלוונטיים. סחורות מסוימות עשויות להיות מוחרגות על פי החוק מזכות הביטול והחזרה של הצרכנים, כולל הדברים הבאים:

● מזון ומוצרים שמטבעם לא ניתן למכור מחדש או עשויים להתקלקל או להתיישן במהירות

● מוצרים אשר מטבעם הופכים להיות בלתי נפרדים ממוצרים אחרים לאחר קבלתם

● לא ניתן לבטל משחקים, סרטים, תוכנה ומוצרים אטומים אחרים לאחר פתיחת החותם או חבילת מוצר אחרת של פריט כזה

● היגיינה ומוצרים אינטימיים לאחר פתיחת האריזה

● מוצרים המיוצרים או מותאמים אישית בהתאם למפרט ולהוראות המשתמש

פירוש הדבר כי אינך יכול להחזיר, לדוגמה,  מוצרי מזון על ידי התייחסות לזכויות הביטול הסטטוטוריות שלך לאחר הרכישה. אינך יכול למשוך, לבטל או לשנות הזמנה למוצרים קמעונאיים כאלה לאחר שביצעת אותה. אנא בדוק היטב את הבחירה שלך לפני ביצוע ההזמנה.

3.7.   יש להחזיר מוצרים קמעונאיים בהקדם האפשרי לאחר ביטול ההזמנה ולא יאוחר מ- 14 יום ממועד הביטול. לא יוחזר מוצר שנעשה בו שימוש והוא חייב להיות במצב שיאפשר את מכירתו מחדש. יש לשמור על המוצר בצורה נאותה ולארוז אותו באריזתו המקורית או באופן דומה. אינך זכאי להחזר תשלום מלא אם הסחורה שהוחזרה צומצמה או שונתה בדרך כלשהי.

3.8.   החזר של מוצרים קמעונאיים בכפוף לביטול יש לבצע בנקודת המכירה של השותף שממנה ביצעת את ההזמנה באמצעות השירות של וולט. אנא צור קשר עם שירות הלקוחות בנקודת המכירה להחזרת המוצרים. אתה יכול לאמת את נקודת המכירה מהקבלה שמספקת וולט או השותף. אתה אחראי לשלם את העלויות שנגרמו מהחזרת המוצרים הקמעונאיים. התשלום ששולם על ידי המשתמש יוחזר על ידי וולט תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, ובלבד שהתוצר שהוחזר או הוכחת ההחזרה התקבלו על ידי השותף. וולט תחזיר את מחיר תשלומי המוצר שהוחזרו באמצעות אותו אמצעי תשלום בו השתמשת ולאותו חשבון בנק ממנו ביצעת את ההזמנה. במקרה של הזמנה שכללה משלוח, דמי המשלוח לא יוחזרו.

4. חשבונות משתמשים

4.1 למשתמשי השירותים של וולט ישנה זכות מוגבלת, לא בלעדית ולא עבירה ושאי אפשר לתת בה רישיונות משנה להשתמש בשירות של וולט, כפי שמוצעת לך מעת לעת, רק למטרות המפורטות בתנאי שירות אלה. הרישיון הניתן למשתמש לאפליקציה של וולט למערכת iOS שהורד מחנות האפליקציות של אפל מוגבל גם לרישיון להשתמש באפליקציה של וולט במוצרים ממותגים של אפל שבבעלות או בשליטת המשתמש וכפי שמותר בכללי השימוש המפורטים בתנאי השירות בחנות האפליקציות ובתנאי שירות אלה.

4.2 על מנת להשתמש בשירות של וולט, המשתמש חייב ליצור חשבון משתמש בהתאם להוראות הרישום בשירות של וולט. הרשאות הכניסה לשירות של וולט הן אישיות (אלא אם הוסכם אחרת בין וולט לארגון הלקוח). המשתמש יוודא שכל הרשאות כניסה לחשבון המשתמש ומידע שווה ערך הנחוץ לגשת לחשבון המשתמש של המשתמש או לארגון הלקוח יישמרו בסודיות ושהשימוש בהן ייעשה באופן מאובטח שאינו נגיש לצדדים שלישיים. למשתמש יכול להיות רק חשבון משתמש אישי אחד.

4.3 במקרה של חשד של אדם לאמור שהנודע והרשאות הכניסה לחשבון המשתמש של המשתמש, או שהייתה לו גישה לחשבון המשתמש של המשתמש, המשתמש ידווח על כך לוולט ללא דיחוי. המשתמש אחראי לכל שימוש בפלטפורמה של וולט ולכל פעילות שהתבצעה בחשבון המשתמש שלו.

4.4 על מנת שתוכל להשתמש בשירות של וולט, יש למסור לוולט פרטים של כרטיס אשראי תקף או מידע על שיטת תשלום אחרת. וולט איננה מאחסנת מידע על אמצעי התשלום שלך, מכיוון שדבר זה נעשה על ידי ספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי שוולט משתמשת בשירותיו. בעת השימוש בשירות של וולט, מתבצעת הסכמה לשלם עבור כל הרכישות הנובעות משימוש זהה, מלבד לצורך רכישות שבוצעו באמצעות מאפיין וולט בעבודה על חשבון ארגון הלקוח.  יש לשמור שפרטי כרטיס האשראי או המידע על אמצעי התשלום האחר שמסרת לחשבון המשתמש שלך יהיו מעודכנים. 

5. תשלומים

5.1 המשתמש, או ארגון הלקוח במקרה של חשבון וולט בעבודה, ישלם את מחיר הרכישה המפורט בהזמנה על ידי שימוש בדרך התשלום הרלוונטית של השירות של וולט. וולט גובה את כל התשלומים מהמשתמשים או ארגון הלקוח בשם השותף. אם ההזמנה מבוצעת תוך שימוש במאפיין וולט בעבודה, המשתמש מאשר את התשלום בשם ארגון הלקוח באמצעות מאפיין וולט בעבודה. חובת התשלום של המשתמש או ארגון הלקוח תיווצר עם ביצוע ההזמנה באמצעות השירות של וולט. 

5.2 המשתמש רשאי לקיים את חובת התשלום שלו רק באמצעות שימוש בשיטת התשלום המקוונת הרלוונטית המוצעת בשירות של וולט. כשהמשתמש, או ארגון הלקוח, במקרה של חשבון וולט בעבודה, ישלם את מחיר הרכישה לוולט, המשתמש או ארגון הלקוח ימלא את חובת התשלום שלו כלפי השותף.

5.3 התשלום יחויב באופן אוטומטי מכרטיס האשראי של המשתמש, או יחויב באמצעות ארגון הלקוח במאפיין וולט בעבודה, עם אספקת ההזמנה. וולט רשאית לבקש אישור החזקה בשם השותף ממנפיק כרטיס האשראי של המשתמש או של ארגון הלקוח במקרה של מאפיין וולט בעבודה עם ביצוע ההזמנה באמצעות השירות של וולט. וולט משתמשת בשירותיו של ספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי לעיבוד התשלומים.

5.4 בישראל התשלומים מבוצעים באופן מקומי בישראל, או על ידי Wolt enterprises Oy באמצעות ספק שירותי תשלום, צד שלישי. במקרה שהתשלומים מבוצעים על ידי Wolt Enterprises Oy כאמור, Wolt Enterprises Oy תישא באחריות להחזרים אפשריים, תלונות ודרישות אחרות בקשר עם עסקאות במסגרת שירות וולט.

6. זיכויים וקרדיט של וולט 

6.1 המשתמשים בשירות של וולט יכולים לזכות בזיכויים או קרדיט של וולט לדוגמה, על ידי הזמנת משתמשים חדשים להצטרף לשירות של וולט. המשתמש יכול להשתמש בזיכויים ובקרדיט של וולט על מנת לקבל הנחה על רכישותיו בשירות של וולט.

6.2 וולט רשאית לקבוע חד-צדדית את התנאים החלים על הענקה, שימוש ותוקף הזיכויים והקרדיט של וולט.

6.3 בכל זיכוי או קרדיט שמקורו במענק הצטרפות אפשר להשתמש רק פעם אחת.

6.4 אי אפשר להמיר את הזיכויים והקרדיט של וולט למזומנים.

6.5 הזיכויים והקופונים של וולט יאבדו את תוקפם אם וולט תגלה שנעשה בהם שימוש לרעה או תחשוד או תגלה שזיכויים או קרדיט של וולט הוענקו מסיבות לא-נכונות. במקרה כזה, וולט תחייב את המשתמש בסכום ששולם בזיכויים או בקרדיט של וולט.

7. אספקת ההזמנה

7.1 אם המשתמש יזמין משלוח באמצעות השירות של וולט, ההזמנה תסופק למיקום שאושר על ידי המשתמש בשירות של וולט. על המשתמש לספק גם את הכתובת המדויקת עבור המיקום המאושר בשירות של וולט. שירותי משלוחים מסופקים למשתמש או לארגון הלקוח על ידי השותף. לגבי משתמשים הנמצאים בדנמרק, אסטוניה, לטביה, הונגריה, ליטא, יוון, קרואטיה, וישראל, אזרבייג'ן, קזחסטן וסלובקיה ובנוגע למוצרי מזון שנרכשו משותפים מסוימים: וולט תספק שירותי משלוחים למשתמש או לארגון הלקוח. 

7.2 המשתמש חייב להיות זמין לקבלת שיחות במספר הטלפון שהמשתמש מסר לשירות של וולט. אם לא ניתן ליצור קשר עם מספר הטלפון שהמשתמש מסר, השותף או וולט רשאים לבטל את המשלוח והמשתמש או ארגון הלקוח עלול להיות מחויב במלוא מחיר ההזמנה ( סעיף זה אינו חל על משתמשים הנמצאים בסלובניה). 

7.3 המשתמש רשאי לבצע הזמנה מיידית אשר תסופק בהקדם האפשרי (שיטת משלוח רגילה) או על ידי הזמנה מראש לאספקה במועד מסוים.

7.4 משלוח רגיל: המשתמש חייב להיות נוכח במיקום המאושר לאספקה המפורט בהזמנה בין זמן ביצוע ההזמנה לבין מועד קבלת המוצרים המפורטים בהזמנה. אם המשתמש אינו זמין במיקום שאישר בתוך חמש דקות מהגעת המשלוח של המוצרים שהוזמנו והמשתמש אינו מגיב לאחר שני ניסיונות ליצור קשר של השליח שמבצע את המשלוח, וולט או השותף רשאים לבטל את המשלוח והמשתמש או ארגון הלקוח עלול להיות מחויב במלוא מחיר ההזמנה. 

7.5 משלוח ב"הזמנה מראש": המשתמש חייב להיות נוכח במיקום המאושר שמסר כ- עשר דקות לפני זמן האספקה שנקבע בהזמנה-מראש ועד מועד מסירת המשלוח על מנת לקבל את ההזמנה.

8. איסוף וקבלה של הזמנה בנקודת המכירה של השותף

8.1 אם המשתמש לא הזמין שירותי משלוח של מוצרי השותף המפורטים בהזמנה, אלא איסוף בנקודת המכירה של השותף, ניתן לאסוף את המוצרים בנקודת המכירה של השותף שהמשתמש בחר בקשר להזמנה. המשתמש יקבל אישור אלקטרוני נפרד כאשר המוצרים יהיו מוכנים לאיסוף. השותף או וולט רשאים לקבוע תנאים לזיהוי המשתמש בעת איסוף המוצרים המפורטים בהזמנה. 

8.2 השותף ישמור את המוצרים שהוזמנו במשך 60 דקות לאחר שהשותף הודיע למשתמש שההזמנה מוכנה לאיסוף. אולם, חובה זו מוגבלת לשעות הפתיחה של נקודת המכירה המסוימת של השותף ויש לאסוף את ההזמנה לפני זמן הסגירה של נקודת המכירה של אותו שותף. 

9. הזמנה לאכילה במקום

9.1 אם המשתמש בחר באפשרות של צריכת מוצרי המזון שהוזמנו בנקודת המכירה של השותף, המשתמש יקבל אישור אלקטרוני נפרד על המועד הצפוי שבו המוצרים יהיו מוכנים לצריכה בנקודת המכירה של השותף. 

10. אומדני זמנים

10.1 כל זמן אספקה או זמן איסוף או אומדן זמן אחר שהשותף או וולט מסרו למשתמש בשירות של וולט הינם אומדני זמנים בלבד. אין התחייבות שההזמנה תסופק, או תהיה מוכנה לאיסוף או לצריכה באומדן הזמן. זמני האספקה של המוצרים עשויים להיות מושפעים מגורמים כמו פקקי תנועה, שעות עומס ותנאי מזג אוויר. 

11. זכויות קניין רוחני

11.1 כל זכויות הקניין הרוחני בשירות של וולט או בקשר אליו ובכל התיעוד הנלווה ובכל חלקיו והעתקיו מוקנות באופן בלעדי והן רכוש בלעדי של וולט ו/או של קבלני המשנה שלה ו/או מעניקי הרישיונות שלה. "זכויות קניין רוחני" - פירושן, זכויות יוצרים וזכויות נלוות (לרבות זכויות במאגר מידע, בקטלוג וזכויות בתצלומים), פטנטים, דגמי שימוש, זכויות במדגמים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סודות מסחריים, ידע וכל צורה אחרת של זכויות קניין רוחני, בין אם רשומות ובין אם לאו.

11.2 תנאי שירות אלה אינם מעניקים למשתמש כל זכויות קניין רוחני בשירות של וולט, וכל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה שמורות לוולט, ולקבלני המשנה/ מעניקי הרישיונות שלה. 

11.3 אפל אינה אחראית לכל חקירה, הגנה, פשרה או סילוק של כל תביעה לפיה האפליקציה של וולט iOS או השימוש שלך בו הפרו זכויות קניין רוחני של צד שלישי.

12. הוראות נוספות לגבי השימוש בשירות של וולט

12.1 השירות של וולט זמין רק לאנשים בני 18 שנים או יותר.

12.2 המשתמש יקפיד על כל הכללים והתקנות החלים בבואו להשתמש בשירות של וולט, לרבות רכישת אלכוהול וטבק. ככל שמתנהלים שירותי משלוחים של אלכוהול במדינה בה נמצא המשתמש, בקשה של משתמש לשירותי משלוחים של משקאות אלכוהוליים יכול שתסורב במקרה שהוא/היא אינו/ה יכול/ה להמציא תמונת זיהוי תקפה לשליח השותף של וולט שמוסר את ההזמנה שתוכיח שגילו של המשתמש הוא לפחות 18 שנים. שירות משלוחים של משקאות אלכוהוליים יכול להיות מסורב ללקוח גם במקרים נוספים הקבועים בחוקים במדינה בה נמצא המשתמש (למשל אם משתמש מראה סימני שכרות).

12.3 וולט מפתחת ללא הרף את שירותיה, כך עשויה וולט לשנות או להסיר חלקים שונים מהשירות של וולט, לרבות תכונות, מוצרים ושותפים הזמינים בשירות של וולט באופן חלקי או מלא.

12.4 בעת השימוש בשירות של וולט, המשתמש עשוי להיתקל בתוכן או מידע שאינם מדויקים, אינם מלאים, בעיכוב, מטעים, לא חוקיים, פוגעניים או מזיקים מבחינה אחרת. ככלל, וולט אינה בודקת את התכנים המסופקים על ידי השותפים. וולט אינה אחראית לתכנים או למידע של צדדים שלישיים (לרבות שותפים) או לכל נזקים שהם תוצאה של שימוש או הסתמכות על חומרים אלה. 

12.5 המשתמש או ארגון הלקוח אחראי להשגה ולשמירה של כל מכשיר או ציוד (כגון טלפון) והחיבורים הנחוצים לצורך גישה לשירות של וולט ולשימוש בו ולתשלום עבור כל החיובים הכרוכים בכך.

12.6 המשתמש לא: (i) ישתמש או ינסה להשתמש בחשבון אישי של אדם אחר אצל וולט ו/או לגשת לנתוני התשלום האישיים של אדם אחר באמצעות השירות של וולט או להשתמש בכרטיסי התשלום האישיים של אדם אחר בעת השימוש בשירות של וולט, ללא הסכמתו של האדם האחר; (ii) יעתיק, ישנה או ייצור יצירות נגזרות מהשירות של וולט או מכל טכנולוגיה קשורה; (iii) יעשה הנדסה הפוכה, הידור הפוך, פירוק, פיענוח או ינסה בדרך אחרת להפיק את קוד המקור של השירות של וולט או כל טכנולוגיה קשורה, או כל חלק מהם; (iv) יסיר כל מודעות של זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות הנכללות בשירות של וולט או מצויות בו; (v) יסיר, יכסה או יטשטש כל פרסומת המצויה בשירות של וולט; (vi) יאסוף, ישתמש, יעתיק או יעביר כל מידע שהתקבל מהשירות של וולט ללא הסכמה של וולט; (vii) ישתמש בבוטים או בשיטות אוטומטיות אחרות על מנת להשתמש בשירות של וולט; (viii) ייצור חשבון בוולט בזהות מזויפת או זהות של אדם אחר; או (ix) יכנס לשירות של וולט שלא באמצעות הממשק שסופק במפורש על ידי וולט, כגון האפליקציה של וולט או האתר של וולט.

12.7 וולט זכאית להסיר משתמש מהשירות של וולט לאלתר ו/או לסרב למלא הזמנות או לבטל הזמנה של משתמש, אם (i) המשתמש עושה שימוש לרעה בשירות של וולט או גורם נזק או פגיעה לשימוש בשירות של וולט או לשותפים של וולט או לוולט או לעובדים של וולט, (ii) לוולט יסוד סביר להאמין שבוצעו מעשי תרמית על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירות של וולט, (iii) המשתמש מגיש הזמנה שקרית (לדוגמה, אינו משלם או אינו נוכח במקום האספקה או האיסוף על מנת לקבל את ההזמנה) או אינו ממלא בדרך אחרת חובה הנובעת מתנאי שירות אלה; (iv) קיים ספק סביר בנכונות או אמיתות ההזמנה. אם וולט מבטלת הזמנה שכבר שולם עבורה, וולט תעביר את הסכום לאותו חשבון משתמש או חשבון וולט בעבודה שממנו בוצע התשלום על ידי המשתמש. 

12.8 השליטה בנתונים האישיים שנאספו אודות המשתמשים הנה של Wolt Enterprises Oy שהנה חברת האם הפינית של וולט, אלא אם צוין אחרת. Wolt Enterprises Oy תעבד כל נתונים אישיים שייאספו מהמשתמש בהתאם להצהרת הפרטיות של וולט.

12.9   המשתמש חייב לציית לתנאים הסכמיים עם צד שלישי בעת השימוש באפליקציה של וולט או בשירות של וולט.

12.10  המשתמש מצהיר ומתחייב ש: (i) הוא אינו נמצא במדינה הכפופה לחרם של ממשלת ארצות הברית, או שנקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו-(ii) הוא אינו רשום באף רשימה של צדדים אסורים או מוגבלים שנקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית.

13. סיום התקשרות

13.1 תנאי שירות אלה תקפים כהסכם מחייב בין וולט למשתמש עד להודעה נוספת כל עוד שהמשתמש משתמש בשירות של וולט.

13.2 המשתמש יכול להפסיק את השימוש בשירות של  וולט בכל עת. וולט רשאית להפסיק את שירותיה באופן זמני או קבוע בכל עת.

14. תלונות

14.1 אנא שים לב שהשירות של וולט עלול להיות מופרע או להיפסק לתמיד בכל עת. השירות של וולט עשוי גם להיות מושעה באופן ארעי. אל תשתמש בשירות של וולט על מנת לגבות נתונים כלשהם.  הגם שוולט עושה את מירב המאמצים על מנת לספק את הפלטפורמה ואת השירותים (לרבות שירותים חדשים ו/או זמניים, כגון משלוחים ללא מגע, משלוחים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת  או משלוחים של קטגוריות מוצר חדשות) ללא שגיאות. וולט אינה מצהירה דבר או מתחייבת  לרמת אמינות, יעילות, דייקנות, איכות או התאמה, בקשר עם השירות של וולט על מאפייניו השונים או כל שירות המוצע על ידי וולט. וולט אינה לוקחת על עצמה כל מצג או התחייבות שאינם מפורטים במפורש בתנאים אלו.

14.2 השותף מחויב להכין את ההזמנה בהתאם למאפיינים שהוזמנו על ידי המשתמש ובמסגרת הזמן שהוצג בשירות של וולט. במקרה של פגמים באספקת ההזמנה, המשתמש יכול ליצור קשר עם שירות הלקוחות של וולט, שפועל בשם השותף, באמצעות האפשרות לנהל צ'אט המובנית בשירות הלקוחות של האפליקציה או באמצעות  support@wolt.com  או לפנות ישירות לשותף.

14.3 הן המשתמש והן השותף מכירים בכך ומאשרים, כי השותף אחראי באופן בלעדי לפגמים כלשהם בתכנים ובהכנת ההזמנה או לפגמים אחרים בביצוע ההזמנה.

14.4 כאשר המשתמש ממוקם בישראל ומשתמש בסיבוס כאמצעי תשלום, כל החזר אפשרי לאותה עסקה יתבצע בקרדיטים של וולט בלבד, ולא בקצבת סיבוס.

14.5 משתמש שגילה פגמים בביצוע הסכם הרכישה חייב להגיש תלונה ללא דיחוי לוולט או לשותף, עם תיאור ברור של הפגמים. לגבי מוצרים קמעונאיים, יש לתת הודעה על פגם תוך זמן סביר מאיתור הפגם, אולם לא יאוחר מחודשיים לאחר גילויו. שים לב שבמקרה של פגמים במוצרי מזון או במוצרים אחרים שמטבעם מתקלקלים או מתיישנים במהירות, חשוב שתיידע על הפגם בהקדם האפשרי כדי לאפשר חקירה ואימות הולמים של הפגם. במקרה של פגם במוצרים הקמעונאיים, תקבל החזר בהתאם לחוקים הרלוונטיים.

14.6 על אפל לא חלה כל חובה לספק שירותי תמיכה ותחזוקה בקשר לאפליקציה של וולט. ככל שנדרשות תמיכה או תחזוקה לפי הדין החל, אנו, ולא אפל, נהיה חייבים לספק את התמיכה או התחזוקה. ככל שקיימת אחריות חובה לפי דין, אנו, ולא אפל, נהיה האחראים הבלעדיים על פיה. אנו, ולא אפל, אחראים לטפל בכל תביעות של משתמש או צד שלישי בקשר לאפליקציה של וולט iOS או להחזקה ו/או לשימוש באפליקציה של וולט iOS, לרבות, מבלי להגביל, ל-: (i)תביעות בגין אחריות למוצרים פגומים; (ii) כל תביעה לפיה האפליקציה של וולט iOS אינו מתאים לדרישות חוקיות או רגולטוריות חלות; ו-(iii) תביעות שעניינן הגנת הצרכן, פרטיות, או חקיקה דומה, לרבות בנוגע לשימוש באפליקציה של וולט iOS במסגרת HealthKit ו-HomeKit.

15. הדין החל וסמכות השיפוט

15.1 על תנאי שירות אלה ופרשנותם יחול הדין הפיני, אלא אם המשתמש נמצא ברפובליקה של צ'כיה, יוון, ישראל, פולין, סרביה, אזרבייג'ן, קזחסטן או סלובקיה ובמקרה כזה על תנאי שירות אלה ופרשנותם יחול דין מדינת מקום הימצאו של המשתמש.

15.2 אם אתה צרכן, נא דע שאין לשלול ממך את הזכויות המוענקות לך בחוקי הגנת הצרכן המחייבים במדינתך או במקום מושבך.

15.3 מחלוקות הנובעות מתנאי שירות אלה יוכרעו בבית המשפט המוסמך של המדינה בה נמצא המשתמש. עם זאת, צרכן יכול תמיד להגיש תביעה בבית המשפט המוסמך במקום מושבו. אם הנך משתמש שמקום מושבו באיחוד האירופי, אתה ו-וולט רשאים להשתמש גם בפלטפורמת ODR המנוהלת על ידי האיחוד האירופי ליישוב מחלוקות. אפשר למצוא אותה בכתובת ec.europa.eu/odr ואתה אף רשאי להפנות מחלוקת לגופים לפתרון מחלוקות צרכניות או להליכים מקבילים מחוץ לבית משפט המתנהלים במקום מושבך (כגון המועצה של פינלנד להכרעה במחלוקות צרכניות,, kkv.fi/kuluttajaneuvonta בפינלנד, לרשות לפיקוח על המסחר בצ'כיה,, coi.cz  ברפובליקה של צ'כיה, או לבית הדין הקבוע להכרעות ידידותיות בעניינים צרכניים ביחידת הפיקוח האזורית המוסמכת על המסחר, , uokik.gov.pl בפולין.)

16. שינויים

16.1 תנאי השירות למשתמש אלה כפופים לשינוים.

16.2 וולט תפרסם את תנאי השירות למשתמש המתוקנים באתר האינטרנט של וולט ותיידע את המשתמש שתנאי השירות תוקנו בשירות של וולט או בדוא"ל לכתובת הדוא"ל שנמסרה לשירות של וולט על ידי המשתמש. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השירות המתוקנים של וולט, עליו/ה לחדול להשתמש בשירות של וולט.

17. המחאת זכויות

17.1 וולט זכאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה באופן מלא או חלקי לצד קשור או לחליף ו/או קונה ו/או רוכש של נכסיה העסקיים הנוגעים לשירות של וולט ללא צורך בהסכמה מוקדמת של המשתמש.

17.2 המשתמש אינו זכאי להמחות כל זכות מזכויותיו או כל התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, באופן מלא או חלקי.

*****

עודכן 16.05.2022

Guidelines for Partners