תנאי שירות למשתמש

לתנאי תכנית הזמנת חברים של וולט לחצו כאן.

בעת שימוש בשירותים של וולט, הנך נותן את הסכמתך לתנאי השירות למשתמש המפורטים להלן (״ תנאי שירות״),  ואלה יחייבו אותך.

נא קרא את תנאי השירות שלהלן בעיון רב לפני השימוש בשירות של וולט. אם אינך מסכים לתנאי השירות, נא הימנע משימוש בשירות של וולט. תנאי שירות אלה חלים על כל שימוש בשירות של וולט ועל הסכמי הרכישה שנעשו לפי תנאי השירות. תיאור מפורט יותר של השירות של וולט ומידע על דרישות המערכת ניתן למצוא ב-wolt.com.

אם יש לך חשבון וולט בעבודה (“Wolt for Work”), תנאי שירות אלה חלים גם על ארגונו של הלקוח שלנו, שהעניק לך את מאפיין וולט בעבודה ("ארגון הלקוח") על ההזמנות שביצעת דרך מאפיין וולט בעבודה. במקרה של פער בין תנאי שירות אלה לתנאים הכלליים של וולט לתאגידים החלים על ארגון הלקוח, יגברו התנאים הכלליים של וולט לתאגידים.

תנאי השירות הם הסכם שנכרת בין וולט לבין המשתמש בלבד ולא עם Apple Inc., ואין ל-Apple Inc אחריות כלשהי כלפי האפליקציה של וולט או לתכניה. הנך נותן את הסכמתך כי Apple Inc והחברות הבנות שלה ("אפל") הינן צד שלישי מוטב של הסכם תנאי השירות, ושעם קבלתך את תנאי השירות, לאפל תהיה זכות (והיא תיחשב כמי שקיבלה זכות זו) לאכוף נגדך את תנאי השירות כמוטב של הסכם לטובת צד שלישי.

תנאי שירות אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לשני המינים כאחד. 

למען הסר ספק, ככל שישנה סתירה בין הגרסה בעברית של תנאי השירות לגרסה באנגלית של תנאי השירות, אזי שתנאי השירות בעברית ייגברו ביחס לשירותים המסופקים בישראל.

1. הגדרות

"שליח" – פירושו, האדם שמבצע את שירותי המשלוחים עבור וולט ככל שהוזמן משלוח מוולט באמצעות השירות של וולט, או עבור השותף ככל שהוזמן שירות משלוחים מהשותף באמצעות השירות של וולט. 

"שותף" – פירושו, בית עסק שחתם על הסכם שותפות עם וולט ו/או חליפיה ומציע למכירה את מוצריו ו/או את שירותיו דרך עיסוק, באמצעות השירות של וולט. למעט אם נאמר אחרת, כל שותף הינו "עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. "הסכם רכישה" – פירושו אחד מההסכמים המחייבים שלהלן, לפי העניין: (i) לרכישת מוצרים של שותף ו/או שירותי משלוחים ו/או שירותים אפשריים אחרים במסגרת הזמנה שתתבצע על ידי משתמש, לא משנה מה שיטת התשלום של המשתמש, או (ii) בנוגע לארגון לקוח, לגבי הזמנות שיבוצעו דרך חשבון וולט בעבודה.

"וולט" – פירושה, וולט אנטרפרייזס ישראל בע"מ, רח׳ המלאכה 8, תל אביב -יפו, ישראל, 6721508

"אפליקציה של וולט" – פירושו, יישום דיגיטלי בשם וולט המסופק על ידי וולט לבני אדם ולגופים משפטיים על מנת להזמין מוצרים מהשותפים של וולט.

"חשבון וולט בעבודה" – פירושו, חשבון משתמש באפליקציה של וולט שנוסף לו חשבון וולט בעבודה.

"מאפיין וולט בעבודה" – פירושו, שיטת התשלום והמאפיין של יישומון וולט שבאמצעותם משתמשים מורשים של ארגון הלקוח יכולים לבצע הזמנות על חשבון ארגון הלקוח.

"שירות של וולט" – פירושו, האפליקציה של וולט והאתר של וולט שכתובתו wolt.com ואתרים נוספים המוזכרים באתר זה.

"משתמש" או "אתה" – פירושו, בן אדם המשתמש בשירות של וולט.

"מוצרים קמעונאיים" – פירושם מצרכים, מוצרים מתכלים, מוצרי שירות ומוצרי צריכה אחרים המוצעים על ידי השותף בשירות וולט.

2. פרטי הזהות של וולט

  • וולט אנטרפרייזס ישראל בע"מ, רחוב המלאכה 8, תל־אביב–יפו, ישראל 6721508

  • שם מסחרי: "וולט"

  • דוא"ל: support@wolt.co.il

מידע אודות פרטי הזהות, המוצרים והשירותים של השותפים יסופק באמצעות השירות של וולט.

3. תיאור השירות של וולט

3.1.   וולט מספקת פלטפורמה טכנולוגית המקשרת בין משתמשים ושותפים (לרבות, בתי עסק ושותפי משלוחים עצמאיים) הטכנולוגיה של וולט מאפשרת למשתמשים לרכוש מוצרי מזון ו/או מוצרים אחרים מהשותפים לפי בחירתם, כמו גם שירותי משלוחים מוולט או מהשותף, לפי העניין. וולט עשויה לגבות דמי משלוח ו/או דמי תפעול ו/או כל תשלום אחר מהמשתמשים בשיעורים אשר עשויים להיות שונים מהזמנה להזמנה בהתאם לפרמטרים שונים. מידע אודות דמי משלוח ו/או דמי תפעול ו/או כל תשלום אחר כאמור העשויים לחול בהזמנה מסוימת יוצגו לפני ביצוע ההזמנה בשירות של וולט. מובהר כי וולט תהיה רשאית לשנות את גובה דמי המשלוח ו/או דמי תפעול ו/או כל תשלום אחר לוולט מעת לעת לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

3.2.   השותפים מספקים את המידע אודות המוצרים והשירותים שלהם בשירות של וולט, לרבות אך לא רק, מידע על תפריטים, מחירי מוצרים, מאפיינהם, אלרגנים והוראות שימוש. השותף אחראי לספק מידע מדויק, עדכני וכל מידע שנדרש על פי חוק על המוצרים, לרבות מידע על המחירים, מחיר ליחידת מידה, מידע על אלרגנים כאשר הדבר נדרש על פי החוקים החלים. במידה ויש לך אלרגיה או הגבלות תזונתיות אחרות כלשהן, או אם יש לך שאלה או חשש כלשהם בנוגע לכל עניין הקשור למוצרים הנמכרים ומוצעים על ידי השותף, יש לפנות לשותף הרלוונטי, שיספק לך מידע ספציפי יותר בנוגע לפי בקשה. לידיעתך, מכירת ורכישת המוצרים והשירותים של השותף עשויים להיות כפופים לתנאים והגבלות נוספים של השותפים או של וולט כמפורט בשירות של וולט.

השותף קובע לפי שיקול דעתו הבלעדי את בחירת ותמחור המוצרים והשירותים שהוא מציע בשירות של וולט. השותף רשאי גם להטיל הגבלות מסוימות על הזמנתך, כגון מגבלות כמות והגבלות גודל של ההזמנה. השותף אחראי ליידע אותך על כל מגבלה הקשורה לזמינות של מוצרים כלשהם. המשתמש מאשר כי במקרה שמוצר אינו זמין באופן זמני, השותף ימלא את הזמנתך מבלי לכלול פריט מוצר כזה בהזמנה. לא תחויב בגין מוצרים שאינם זמינים בעת ביצוע ההזמנה.

שים לב וקח בחשבון שכל המידע המוצג באמצעות השירות של וולט מוצג 'כפי שהוא (AS IS)' על ידי וולט כפי שהתקבל על ידי וולט מהשותף והוא באחריותו המלאה והבלעדית של השותף.

3.3.   בעת בחירת מוצרים ושירותים של שותף שהמשתמש מעוניין לרכוש באמצעות שימוש בשירות של וולט, המשתמש מבצע הזמנה מחייבת לרכוש מהשותף את המוצרים והשירותים בתנאים המוצגים למשתמש בשירות של וולט וזאת לפני ביצוע ההזמנה ("ההזמנה"). לאחר שהמשתמש ביצע את ההזמנה, וולט מקבלת את ההזמנה ומעבירה את פרטי ההזמנה לשותף. כשההזמנה מתקבלת על ידי השותף, ולאחר שוולט העבירה למשתמש אישור הזמנה מהשותף, המשתמש או ארגון הלקוח, לפי העניין, ייחשבו לכל דבר ועניין כמתקשרים בהסכם הרכישה מול השותף. וולט תמציא למשתמש חשבונית מס/קבלה שתכלול פירוט של המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש מהשותף ובמידת הצורך, פירוט של שירותי המשלוחים ו/או שירותים אחרים אם הוזמנו מהשותף. בנוסף במקרים בהם המשתמש בחר להזמין שירות משלוחים מוולט חשבונית המס/קבלה תכלול גם פירוט של שירות המשלוחים שהוזמן על ידי המשתמש מוולט. וולטשומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או לא לקבל הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש מהשותף באמצעות השירות של וולט. 3.4.   השותף שנבחר על ידי המשתמש יכין ו/או יאסוף ויארוז את המוצרים המפורטים בהזמנה. וולט תהיה אחראית אך ורק להעברת התמורות שישולמו על ידי המשתמש לשותף הרלוונטי בגין ההזמנה, ובשום מקרה לא תחוב או תישא באחריות כלפי המשתמש לביצוע ההולם של ההזמנה על ידי השותף. הן המשתמש והן השותף מאשרים כי השותף נושא באחריות הבלעדית לכל פגמים במידע אודות המוצרים, בהכנת ההזמנה ו/או ליקויים אחרים בביצוע ההזמנה. במקרה בו שירות המשלוחים ניתן על ידי השותף, השותף יחוב ויישא באחריות גם לאספקת שירות המשלוחים.

כשההזמנה כוללת משלוח ולמשתמש נמסר אישור הזמנה, המשתמש או ארגון הלקוח ו-וולט כורתים הסכם מחייב לרכישת שירותי המשלוחים שהוזמנו על ידי המשתמש באמצעות השירות של וולט. במקרים שהשותף מספק את שירותי המשלוחים, השותף והמשתמש כורתים הסכם מחייב לרכישת שירותי המשלוחים מהשותף שהוזמנו על ידי המשתמש באמצעות השירות של וולט. במקרה שהשותף מספק את שירותי המשלוחים זה יוצג לך בשירות וולט והשותף יהיה האחראי הבלעדי לביצוע שירותי המשלוחים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לרבות, בכל הנוגע לשליחים, מועדי המשלוח, גובה דמי המשלוח, זמני הגעת המשלוח ואריזתו.

3.5.   כאשר אתה משתמש בשירות וולט, ייתכן שנדרש סכום מינימלי לרכישה, ובמקרה כזה וולט תספק מידע על כך בשירות וולט. כאשר הזמנה לא עומדת בסכום המינימלי הנדרש, תהיה לך אפשרות לשלם את ההפרש כדי לעמוד בסכום המינימלי או להוסיף מוצרים נוספים להזמנה שלך.

4. זכות ביטול

4.1.  המשתמש אינו יכול לבטל או למשוך הזמנה של מוצרים או שירותים לאחר ביצועה, אלא אם צוין אחרת כמפורט בתנאי שירות אלה. לפני ביצוע הזמנה למוצר או שירות עליך לבדוק בעיון את בחירתך.

4.2.  על אף האמור בסעיף 4.1., יש לך כצרכן את הזכות לבטל הזמנת מוצרים בגינם יש לך זכות ביטול על פי דין, תוך 14 יום מיום קבלת מוצרים אלה, למעט במקרים הקבועים בחוק בהם מתאפשרת תקופת ביטול ארוכה יותר (למשל ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש). אם תפנה אל וולט בקשר להחזרת מוצר או תבקש החזר עקב פגם, נזק או ליקוי אחר במוצר, וולט עשויה לבקש ממך לשלוח תמונה של המוצר המדובר על מנת לתעד ולאמת את הפגמים. לידיעתך, ייתכן שלשותף תנאים או תנאי ביטול ואחריות נפרדים החלים בנוסף לתנאים אלה. במקרה כזה, השותף מספק מידע על תנאים כאלה בנפרד למשתמש בשירות של וולט.

4.3.  מגבלות זכויות הביטול החוקיות של הצרכנים כמפורט בחוקים הרלוונטיים חלות על רכישות במסגרת השירות של וולט. מוצרים מסוימים עשויים להיות מוחרגים על פי החוק מזכות הביטול והחזרה של הצרכנים, לרבות אך לא רק:

● מוצרים פסידים – מוצרים שמטבעם לא ניתן למכור מחדש או עשויים להתקלקל או להתיישן במהירות

● מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1999

● טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית

● מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן

פירוש הדבר כי אינך יכול להחזיר, לדוגמה, מוצרי מזון פסידים על ידי התייחסות לזכויות הביטול הסטטוטוריות שלך לאחר הרכישה. אינך יכול למשוך, לבטל או לשנות הזמנה למוצרים כאלה לאחר שביצעת אותה. אנא בדוק היטב את הבחירה שלך לפני ביצוע ההזמנה.

4.4.   השותף הוא המוכר למשתמש את המוצרים בהזמנתו ומאפשר לוולט לקבל את הודעת הביטול בשמו. בהתאם, על מנת לממש את זכות הביטול שלך, עליך למסור לוולט הודעה ברורה בכתב על כך בתוך 14 יום מיום קבלת המוצרים בכל אחת מהדרכים המפורטים להלן: (1) צא'ט שירות הלקוחות בשירות של וולט (מומלץ); (2) בדוא"ל support@wolt.co.il ; (3) בדואר רשום לכתובת של וולט כמפורט לעיל. הודעת הביטול תכלול באופן ברור שם מלא וכתובת הדוא"ל של המשתמש שביצע את העסקה, פרטי העסקה לרבות מס' ההזמנה ומועדה, המוצר בהזמנה שמעוניינים לבטל רכישתו או כל פרט נוסף שוולט ו/או השותף מבקשים לצורך ביצוע הביטול. באפשרותך להודיע על ביטול עסקה גם באמצעות החזרת המוצר לנקודת המכירה של השותף ובמקרה כזה עליך לספק לשותף אסמכתה לביצוע העסקה באמצעות השירות של וולט. לתשומת ליבך, נקודת המכירה של השותף מופיעה בחשבונית מס/קבלה שסופקה בגין העסקה.

4.5.   אם תבטל את הסכם הרכישה שלך, יוחזרו לך התשלומים שהתקבלו ממך בגין המוצרים ו/או שירותים אפשריים שבגינם נמסרה הודעת ביטול, בהתאם להוראות הדין ובכפוף ללוחות הזמנים של חברת האשראי. במידה והנך זכאי להחזר כספי שטרם התקבל, ניתן לפנות לחברת האשראי כדי שתוכל לסייע לך לזרז את התהליך. במקרה של ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה, תחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצרים או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

4.6.   במקרה של ביטול הסכם הרכישה, וולט תבצע החזר של מחיר תשלומי המוצר עבור השותף באמצעות אותו אמצעי תשלום בו השתמשת ולאותו חשבון בנק ממנו ביצעת את ההזמנה, אלא אם הוסכם איתך במפורש אחרת. שים לב שאם שילמת עבור ההזמנה עם זיכויים של וולט או באמצעות סיבוס, ההחזר יבוצע בזיכויים של וולט.

4.7.   יש להחזיר מוצרים ברי החזרה בהקדם האפשרי לאחר ביטול ההזמנה, ולא יאוחר מ- 14 יום ממועד הודעת הביטול, לנקודת המכירה של השותף ממנו ביצעת את ההזמנה. אין לעשות שימוש במוצרים המוחזרים ויש לשמור על המוצר בצורה נאותה ובאריזתו המקורית. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה תבוצע בדיקה מול המשתמש ובמידת הצורך, יתואם מועד לאיסוף המוצר.

4.8.   המשתמש אחראי לשלם את העלויות שנגרמו מהחזרת המוצרים. אין להחזיר מוצר שנעשה בו שימוש והוא צריך להיות במצב שיאפשר את מכירתו מחדש. יש לשמור על המוצר בצורה נאותה ולארוז אותו באריזתו המקורית או באופן דומה. אתה תשא באחריות בגין מוצרים מוחזרים שנגרם להם נזק או שערכם פחת בזמן שהיו ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותם של השותף ו/או וולט לתבוע את נזקיהם במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כאמור לעיל.

4.9.   מובהר כי החלפות של מוצרים יתאפשרו אך ורק אם מדיניות השותף כפי שמפורסמת בשירות של וולט מאפשרת זאת בבית העסק של השותף בלבד במקום שהשותף הגדיר.

5. חשבונות משתמשים

5.1. למשתמשי השירותים של וולט ישנה זכות מוגבלת, לא בלעדית ולא עבירה ושאי אפשר לתת בה רישיונות משנה להשתמש בשירות של וולט, כפי שמוצעת לך מעת לעת, רק למטרות המפורטות בתנאי שירות אלה. הרישיון הניתן למשתמש לאפליקציה של וולט למערכת iOS שהורד מחנות האפליקציות של אפל מוגבל גם לרישיון להשתמש באפליקציה של וולט במוצרים ממותגים של אפל שבבעלות או בשליטת המשתמש וכפי שמותר בכללי השימוש המפורטים בתנאי השירות בחנות האפליקציות ובתנאי שירות אלה.

5.2. על מנת להשתמש בשירות של וולט, המשתמש חייב ליצור חשבון משתמש בהתאם להוראות הרישום בשירות של וולט. הרשאות הכניסה לשירות של וולט הן אישיות (אלא אם הוסכם אחרת בין וולט לארגון הלקוח). המשתמש יוודא שכל הרשאות כניסה לחשבון המשתמש ומידע שווה ערך הנחוץ לגשת לחשבון המשתמש של המשתמש או לארגון הלקוח יישמרו בסודיות ושהשימוש בהן ייעשה באופן מאובטח שאינו נגיש לצדדים שלישיים. למשתמש יכול להיות רק חשבון משתמש אישי אחד.

5.3. במקרה של חשד שאדם בלתי מורשה נחשף להרשאות הכניסה לחשבון המשתמש של המשתמש, או שהייתה לו גישה לחשבון המשתמש של המשתמש, המשתמש ידווח על כך לוולט ללא דיחוי. המשתמש אחראי לכל שימוש בפלטפורמה של וולט ולכל פעילות שהתבצעה בחשבון המשתמש שלו.

5.4. על מנת שתוכל להשתמש בשירות של וולט, יש למסור לוולט פרטים של כרטיס אשראי תקף או מידע על שיטת תשלום אחרת. וולט איננה מאחסנת מידע על אמצעי התשלום שלך, מכיוון שדבר זה נעשה על ידי ספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי שוולט משתמשת בשירותיו. בעת השימוש בשירות של וולט, מתבצעת הסכמה לשלם עבור כל הרכישות הנובעות משימוש זה, מלבד לצורך רכישות שבוצעו באמצעות מאפיין וולט בעבודה על חשבון ארגון הלקוח.  יש לדאוג שפרטי כרטיס האשראי או המידע על אמצעי התשלום האחר שמסרת לחשבון המשתמש שלך יהיו מעודכנים. 

6. תשלומים

6.1. המשתמש, או ארגון הלקוח במקרה של חשבון וולט בעבודה, ישלם את מחיר הרכישה המפורט בהזמנה על ידי שימוש בדרך התשלום הרלוונטית של השירות של וולט. וולט גובה את כל התשלומים מהמשתמשים או ארגון הלקוח בשם ובעבור השותף. אם ההזמנה מבוצעת תוך שימוש במאפיין וולט בעבודה, המשתמש מאשר את התשלום בשם ארגון הלקוח באמצעות מאפיין וולט בעבודה. חובת התשלום של המשתמש או ארגון הלקוח תיווצר עם ביצוע ההזמנה באמצעות השירות של וולט. 

6.2. המשתמש רשאי לקיים את חובת התשלום שלו רק באמצעות שימוש בשיטת התשלום המקוונת הרלוונטית המוצעת בשירות של וולט. כשהמשתמש, או ארגון הלקוח, במקרה של חשבון וולט בעבודה, יעביר את תמורת הרכישה מהשותף לידי לוולט, המשתמש או ארגון הלקוח ימלא את חובת התשלום שלו כלפי השותף.

6.3. התשלום יחויב באופן אוטומטי מכרטיס האשראי של המשתמש, או יחויב באמצעות ארגון הלקוח במאפיין וולט בעבודה, עם אספקת ההזמנה. וולט רשאית לבקש אישור החזקה בשם השותף ממנפיק כרטיס האשראי של המשתמש או של ארגון הלקוח במקרה של מאפיין וולט בעבודה עם ביצוע ההזמנה באמצעות השירות של וולט. וולט משתמשת בשירותיו של ספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי לעיבוד התשלומים.

6.4. במצבים ובאמצעי תשלום מסוימים מחיר הרכישה עשוי להשתנות מעט עקב חילופי שערי חליפין בין מטבעות כחלק מתהליך התשלום. וולט אינה נושאת באחריות בהפרשי המרת מטבעות אלה ואינה יכולה לחזות את הסכום המדויק שייגבה בעת שימוש באמצעי תשלום הכפופים להמרות שער חליפין.

6.5. בישראל התשלומים מבוצעים באופן מקומי בישראל או על ידי Wolt enterprises Oy, באמצעות ספק שירותי תשלום, צד שלישי. במקרה שהתשלומים מבוצעים על ידי Wolt Enterprises Oy כאמור, Wolt Enterprises Oy תסייע בתהליך קבלת החזרים אפשריים, תלונות ודרישות אחרות בקשר לעסקאות עם וולט והשותפים במסגרת השירות של וולט.

6.6. עבור מוצרים הנמכרים לפי משקל אצל שותפים מסוימים כפי שניתן יהיה לראות בעת ביצוע ההזמנה בשירות של וולט, המשקל למוצר המוצג בשירות וולט (והמחיר המבוסס על המשקל) הוא אומדן. במקרים כאלה, המחיר הסופי של המוצר המבוסס על משקל בהזמנה שלך ייקבע ויחויב על סמך המשקל בפועל של המוצר שתקבל כפי שיישקל על ידי השותף במועד הכנת ההזמנה. כדי לכסות על התאמות מחיר אפשריות שנגרמות עקב פער בין האומדן למשקל בפועל, וולט תחזיק באופן זמני הרשאה לחיוב בכרטיס האשראי שלך (קרי, לא מבוצע חיוב בפועל אלא רק תפיסת מסגרת בכרטיס האשראי) או, במקרה שבחרת בסיבוס כאמצעי תשלום - חיוב, בשיעור של 20% מהמחיר המוצג בשירות של וולט של מוצרים מבוססי משקל הכלולים בהזמנה שלך. במקרה שהמוצר שיסופק לך בפועל שוקל יותר ממשקל המוצר המצוין באישור ההזמנה, וולט תחייב אותך בסכום הפרש המחירים בין המוצר שסופק בפועל לבין המוצר שהוצג בהזמנה באמצעות ההרשאה הזמנית או החיוב שנעשה עבור מוצרים מבוססי משקל (להלן: "התאמת המחיר"). כל חלק מסכום ההרשאה הזמנית או החיוב שאינו נדרש לטובת כיסוי התאמת המחיר יוחזר למסגרת כרטיס האשראי שלך. מובהר כי עבור חיוב שבוצע באמצעות סיבוס, החזר של הסכום שלא נדרש לצורך כיסוי התאמת המחיר יתבצע בקרדיט של וולט בלבד, ולא בקצבת סיבוס. במקרה שהמוצר שסופק לך שוקל פחות מהמצוין באישור ההזמנה, יוחזר לך ההפרש במחיר לכרטיס האשראי ואם שילמת באמצעות סיבוס ההחזר יבוצע בקרדיט של וולט.

7. קרדיטים של וולט ואסימונים 

7.1. המשתמשים בשירות של וולט יכולים לזכות בקרדיטים של וולט או באסימונים (tokens) לדוגמה, על ידי הזמנת משתמשים חדשים להצטרף לשירות של וולט ("תכנית הזמנת חברים"). במסגרת תכנית הזמנת חברים, וולט עשויה להציע למשתמשיה את ההזדמנות להרוויח קרדיטים של וולט או אסימוניםכהטבה שיווקית, על ידי הזמנת חבריהם הזכאים להירשם כמשתמשים חדשים בשירות של וולט ולבצע את הזמנתם הראשונה באמצעות השירות של וולט. עבור כל הפניה העומדת בתנאי תכנית הזמנת חברים, המשתמש עשוי לזכות בקרדיטים או באסימונים כמפורט בתנאי תכנית הזמנת חברים של וולט. הינך מסכים לכך שאנו עשויים לשנות את התנאים של תכנית הזמנת חברים ו/או להפסיק את התכנית בכל עת. 

7.2. המשתמשים בשירות של וולט עשויים לזכות בקרדיטים של וולט או באסימונים באמצעות קמפיינים שיווקים של וולט כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וולט. הנך מסכים לכך שהצעות שיווקיות: (1) ישמשו רק את הקהל אליו הן יועדו, למטרה המיועדת ובאופן חוקי ; (2) לא ישוכפלו, יימכרו או יועברו בכל דרך שהיא או יעמדו לרשות הציבור, למעט אם הותר במפורש על ידי וולט; (3) כפופות לתנאים ספציפיים כפי שיקבעו על ידי וולט לצורך הצעה כאמור או קמפיין. למשל, יתכן כי הצעות שיווקיות מסוימות יהיו זמינות למשתמשים מסוימים בלבד, יוגבלו לשימוש באמצעות שותפים ספציפיים, או בשעות מסוימות של היום.

7.3. בכפוף להוראות כל דין, וולט רשאית לקבוע חד-צדדית את התנאים החלים על הענקה, שימוש ותוקף האסימונים והקרדיטים של וולט.

7.4. בכל מטבע או קרדיט שמקורו במענק הצטרפות אפשר להשתמש רק פעם אחת.

7.5. המשתמש יכול להשתמש בקרדיטים של וולט ובאסימונים כדי לקבל הנחה על הזמנותיו רק בשירות של וולט ובכפוף לתנאים ולהגבלות הספציפיים של הקמפיין או המבצע הספציפי. הקרדיטים של וולט והאסימונים אינם ניתנים  להמרה לכסף. תקופת תוקף הקרדיטים של וולט והאסימונים שאתה עשוי לקבל, הינה כמפורט בשירות של וולט. בפקיעת התוקף, קרדיטים והאסימונים, יוסרו מחשבונך. קרדיטים ואסימונים שפג תוקפם אינם ניתנים עוד למימוש ולא ניתן יהיה להשתמש בהם עבור אף הזמנה. 7.6. האסימונים והקרדיטים של וולט יאבדו את תוקפם אם וולט תגלה שנעשה בהם שימוש לרעה או תחשוד או תגלה שהאסימונים או הקרדיטים של וולט הוענקו מסיבות לא-נכונות. במקרה כזה, וולט תחייב את המשתמש בסכום ששולם באסימונים או בקרדיטים של וולט.

8. אספקת ההזמנה

8.1. אם המשתמש יזמין משלוח של מוצרי השותף באמצעות השירות של וולט, ההזמנה תסופק למיקום שאושר על ידי המשתמש בשירות של וולט. על המשתמש לספק גם את הכתובת המדויקת עבור המיקום המאושר בשירות של וולט. אם ביקשת להשאיר את הזמנתך מחוץ לדלת, שים לב שההזמנה תיחשב כזאת שסופקה עם השארתה ליד הדלת ולאחר שהשליח סימן שהזמנה זו נמסרה, לאחריה אתה נושא את הסיכון בכל הנוגע למוצרים בהזמנה.

8.2. המשתמש חייב להיות זמין לקבלת שיחות במספר הטלפון שהמשתמש מסר לשירות של וולט. אם לא ניתן ליצור קשר עם מספר הטלפון שהמשתמש מסר, השותף או וולט רשאים לבטל את המשלוח והמשתמש או ארגון הלקוח עלול להיות מחויב במלוא מחיר ההזמנה ( סעיף זה אינו חל על משתמשים הנמצאים בסלובניה). 

8.3. המשתמש רשאי לבצע הזמנה מיידית אשר תסופק בהקדם האפשרי (שיטת משלוח רגילה) או על ידי הזמנה מראש לאספקה במועד מסוים, ככל שאפשרויות אלו זמינות בשירות וולט בעת ביצוע ההזמנה.

8.4. משלוח רגיל: המשתמש חייב להיות נוכח במיקום המאושר לאספקה המפורט בהזמנה בין זמן ביצוע ההזמנה לבין מועד קבלת המוצרים המפורטים בהזמנה. אם המשתמש אינו זמין במיקום שאישר בתוך חמש דקות מהגעת המשלוח של המוצרים שהוזמנו והמשתמש אינו מגיב לאחר שני ניסיונות ליצור קשר של השליח שמבצע את המשלוח, וולט או השותף רשאים לבטל את המשלוח והמשתמש או ארגון הלקוח עלול להיות מחויב במלוא מחיר ההזמנה. 

8.5. משלוח ב"הזמנה מראש": המשתמש חייב להיות נוכח במיקום המאושר שמסר כ- עשר דקות לפני זמן האספקה שנקבע בהזמנה-מראש ועד מועד מסירת המשלוח על מנת לקבל את ההזמנה.

9. איסוף וקבלה של הזמנה בנקודת המכירה של השותף

9.1. אם המשתמש לא הזמין שירותי משלוח של מוצרי השותף המפורטים בהזמנה, אלא איסוף בנקודת המכירה של השותף, ניתן לאסוף את המוצרים בנקודת המכירה של השותף שהמשתמש בחר בקשר להזמנה. המשתמש יקבל אישור אלקטרוני נפרד כאשר המוצרים יהיו מוכנים לאיסוף. השותף או וולט רשאים לקבוע תנאים לזיהוי המשתמש בעת איסוף המוצרים המפורטים בהזמנה. 

9.2. השותף ישמור את המוצרים שהוזמנו במשך 60 דקות לאחר שהשותף הודיע למשתמש שההזמנה מוכנה לאיסוף. אולם, חובה זו מוגבלת לשעות הפתיחה של נקודת המכירה המסוימת של השותף ויש לאסוף את ההזמנה לפני זמן הסגירה של נקודת המכירה של אותו שותף. 

10. הזמנה לאכילה במקום

10.1. אם המשתמש בחר באפשרות של צריכת מוצרי המזון שהוזמנו בנקודת המכירה של השותף, המשתמש יקבל אישור אלקטרוני נפרד על המועד הצפוי שבו המוצרים יהיו מוכנים לצריכה בנקודת המכירה של השותף. 

11. אומדני זמנים

11.1. כל זמן אספקה או זמן איסוף או אומדן זמן אחר שהשותף או וולט מסרו למשתמש בשירות של וולט הינם אומדני זמנים בלבד. אין התחייבות שההזמנה תסופק, או תהיה מוכנה לאיסוף או לצריכה באומדן הזמן. זמני האספקה של המוצרים עשויים להיות מושפעים מגורמים כמו פקקי תנועה, שעות עומס ותנאי מזג אוויר. 

12. זכויות קניין רוחני

12.1. כל זכויות הקניין הרוחני בשירות של וולט או בקשר אליו ובכל התיעוד הנלווה ובכל חלקיו והעתקיו מוקנות באופן בלעדי והן רכוש בלעדי של וולט ו/או של קבלני המשנה שלה ו/או מעניקי הרישיונות שלה. "זכויות קניין רוחני" - פירושן, זכויות יוצרים וזכויות נלוות (לרבות זכויות במאגר מידע, בקטלוג וזכויות בתצלומים), פטנטים, דגמי שימוש, זכויות במדגמים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סודות מסחריים, ידע וכל צורה אחרת של זכויות קניין רוחני, בין אם רשומות ובין אם לאו.

12.2. תנאי שירות אלה אינם מעניקים למשתמש כל זכויות קניין רוחני בשירות של וולט, וכל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה שמורות לוולט, ולקבלני המשנה/ מעניקי הרישיונות שלה. 

12.3. אפל אינה אחראית לכל חקירה, הגנה, פשרה או סילוק של כל תביעה לפיה האפליקציה של וולט iOS או השימוש שלך בו הפרו זכויות קניין רוחני של צד שלישי.

12.4. המשתמש מעניק לוולט זכות בכל רחבי העולם, ללא תמלוגים, ניתנת לרישוי-משנה וניתנת להעברה, להשתמש, לשנות, לשכפל, להפיץ, להציג ולפרסם כל תוכן שסופק על ידי המשתמש בקשר לשירות וולט. תוכן כזה עשוי לכלול תמונות, נתונים, מידע, משוב, הצעות, טקסט וחומרים אחרים המועלים, מתפרסמים או מועברים בדרך אחרת הקשורים לשירות וולט.

13. הוראות נוספות לגבי השימוש בשירות של וולט

13.1. השירות של וולט זמין רק לאנשים בני 18 שנים או יותר. אינך רשאי להירשם כמשתמש אם אינך עומד בדרישה זו.

13.2. המשתמש יקפיד על כל הכללים והתקנות החלים בבואו להשתמש בשירות של וולט, לרבות ביחס לרכישת מוצרי אלכוהול, מוצרי עישון, תרופות ומוצרים אחרים המוגבלים בגיל. כאשר הנך רוכש מוצרים המוגבלים בגיל, אתה מצהיר כי הנך בגיל הנדרש על מנת שיהיה ניתן למכור לך את המוצרים על פי דין. ככל שהמשלוח של מוצרים שיש לגביהם הגבלת גיל, כגון משקאות אלכוהוליים או מוצרי עישון או תרופות, זמין במדינה בה נמצא המשתמש, המשתמש עשוי להדרש להמציא תעודה מזהה לשליח המוכיחה שהמשתמש הוא בגיל הנדרש כתנאי למסירת המשלוח. משלוח של מוצרים המוגבלים גיל יכול להיות מסורב למשתמש גם במקרים נוספים הקבועים בחוקים במדינה בה נמצא המשתמש (למשל מכירת מוצרי אלכוהול למשתמש המראה סימני שכרות). במקרה שאספקת מוצרים המוגבלים בגיל תידחה מסיבות המתוארות לעיל, לוולט הזכות לגבות מהמשתמש עד פי שניים מערך דמי המשלוח (ודמי התפעול אם חלים) שהמשתמש שילם ביחס להזמנה כאמור כפיצוי על הצורך להחזיר את המוצרים לשותף.

13.3. וולט מפתחת ללא הרף את שירותיה, כך עשויה וולט לשנות או להסיר חלקים שונים מהשירות של וולט, לרבות תכונות, מוצרים ושותפים הזמינים בשירות של וולט באופן חלקי או מלא.

13.4. בעת השימוש בשירות של וולט, המשתמש עשוי להיתקל בתוכן או מידע שאינם מדויקים, אינם מלאים, בעיכוב, מטעים, לא חוקיים, פוגעניים או מזיקים מבחינה אחרת. ככלל, וולט אינה בודקת את התכנים המסופקים על ידי השותפים. וולט אינה אחראית לתכנים או למידע של צדדים שלישיים (לרבות שותפים) או לכל נזקים שהם תוצאה של שימוש או הסתמכות על חומרים אלה. 

13.5. המשתמש או ארגון הלקוח אחראי להשגה ולשמירה של כל מכשיר או ציוד (כגון טלפון) והחיבורים הנחוצים לצורך גישה לשירות של וולט ולשימוש בו ולתשלום עבור כל החיובים הכרוכים בכך.

13.6. המשתמש לא: (i) ישתמש או ינסה להשתמש בחשבון אישי של אדם אחר אצל וולט ו/או לגשת לנתוני התשלום האישיים של אדם אחר באמצעות השירות של וולט או להשתמש בכרטיסי התשלום האישיים של אדם אחר בעת השימוש בשירות של וולט, ללא הסכמתו של האדם האחר; (ii) יעתיק, ישנה או ייצור יצירות נגזרות מהשירות של וולט או מכל טכנולוגיה קשורה; (iii) יעשה הנדסה הפוכה, הידור הפוך, פירוק, פיענוח או ינסה בדרך אחרת להפיק את קוד המקור של השירות של וולט או כל טכנולוגיה קשורה, או כל חלק מהם; (iv) יסיר כל מודעות של זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות הנכללות בשירות של וולט או מצויות בו; (v) יסיר, יכסה או יטשטש כל פרסומת המצויה בשירות של וולט; (vi) יאסוף, ישתמש, יעתיק או יעביר כל מידע שהתקבל מהשירות של וולט ללא הסכמה של וולט; (vii) ישתמש בבוטים או בשיטות אוטומטיות אחרות על מנת להשתמש בשירות של וולט; (viii) ייצור חשבון בוולט בזהות מזויפת או זהות של אדם אחר; או (ix) יכנס לשירות של וולט שלא באמצעות הממשק שסופק במפורש על ידי וולט, כגון האפליקציה של וולט או האתר של וולט.

13.7. וולט זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או להשעות משתמש מהשירות של וולט לאלתר ו/או לסרב למלא הזמנות או לבטל הזמנה של משתמש, אם (i) המשתמש עושה שימוש לרעה בשירות של וולט או גורם נזק או פגיעה לשימוש בשירות של וולט או לשותפים של וולט או לוולט או לעובדים של וולט, (ii) לוולט יסוד סביר להאמין שבוצעו מעשי תרמית על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירות של וולט, (iii) המשתמש מגיש הזמנה שקרית (לדוגמה, אינו משלם או אינו נוכח במקום האספקה או האיסוף על מנת לקבל את ההזמנה) או אינו ממלא בדרך אחרת חובה הנובעת מתנאי שירות אלה; (iv) קיים ספק סביר בנכונות או אמיתות ההזמנה; ו/או (v) המשתמש נהג באיומים, הטרדה, גזענות, סקסיסטיות או כל התנהגות אחרת שלדעת וולט אינה הולמת כלפי השותפים או עובדי וולט או השליחים. אם וולט מבטלת הזמנה שכבר שולם עבורה, וולט תעביר את הסכום לאותו חשבון משתמש או חשבון וולט בעבודה שממנו בוצע התשלום על ידי המשתמש. 

13.8. השליטה בנתונים האישיים שנאספו אודות המשתמשים הנה של Wolt Enterprises Oy שהנה חברת האם הפינית של וולט, אלא אם צוין אחרת. Wolt Enterprises Oy תעבד כל נתונים אישיים שייאספו מהמשתמש בהתאם להצהרת הפרטיות של וולט.

13.9. המשתמש חייב לציית לתנאים הסכמיים עם צד שלישי בעת השימוש באפליקציה של וולט או בשירות של וולט.

13.10. המשתמש מצהיר ומתחייב ש: (i) הוא אינו נמצא במדינה הכפופה לחרם של ממשלת ארצות הברית, או שנקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו-(ii) הוא אינו רשום באף רשימה של צדדים אסורים או מוגבלים שנקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית.

14. סיום התקשרות

14.1. תנאי שירות אלה תקפים כהסכם מחייב בין וולט למשתמש עד להודעה נוספת כל עוד שהמשתמש משתמש בשירות של וולט.

14.2. המשתמש יכול להפסיק את השימוש בשירות של  וולט בכל עת. וולט רשאית להפסיק את שירותיה באופן זמני או קבוע בכל עת.

15. תלונות

15.1. אנא שים לב שהשירות של וולט עלול להיות מופרע או להיפסק לתמיד בכל עת. השירות של וולט עשוי גם להיות מושעה באופן ארעי. אל תשתמש בשירות של וולט על מנת לגבות נתונים כלשהם.  הגם שוולט עושה את מירב המאמצים על מנת לספק את הפלטפורמה ואת השירותים (לרבות שירותים חדשים ו/או זמניים, כגון משלוחים ללא מגע, משלוחים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת או משלוחים של קטגוריות מוצר חדשות) ללא שגיאות. וולט אינה מצהירה דבר או מתחייבת  לרמת אמינות, יעילות, דייקנות, איכות או התאמה, בקשר עם השירות של וולט על מאפייניו השונים או כל שירות המוצע על ידי וולט. וולט אינה לוקחת על עצמה כל מצג או התחייבות שאינם מפורטים במפורש בתנאים אלו.

15.2. השותף נושא באחריות הבלעדית לתכולה, לאיכות, לבטיחות ולאריזה של מוצריו הנמכרים באמצעות השירות של וולט ויש לו אחריות סטטוטורית לכל פגם במוצריו בהתאם לדין החל. אתה אחראי לבדוק את המוצרים בהזמנה שלך ללא דיחוי לאחר קבלת ההזמנה. אם יש פגמים או ליקויים במוצרים שבהזמנתך, עליך לפנות לשירות הלקוחות של וולט, הפועל בשם השותף, או לשותף ישירות ולכלול תיאור ברור של הפגמים או הליקויים. לגבי מוצרים קמעונאיים, יש להודיע על הפגמים או ליקויים תוך זמן סביר מגילויים. לידיעתך, במקרה של פגמים במזון או במוצרים אחרים שמטבעם מתקלקלים או מתיישנים במהירות, חשוב להודיע על הפגם בהקדם האפשרי על מנת לאפשר בדיקה ואימות של הפגם. שים לב שוולט או השותף עשויים לבקש ממך לשלוח תמונה של המוצר על מנת לתעד ולאמת את הפגם. במקרה של פגם או אי התאמה במוצרי הזמנתך, אתה זכאי להחזר בהתאם לדין החל.

15.3. הן המשתמש והן השותף מכירים בכך ומאשרים, כי השותף אחראי באופן בלעדי לפגמים כלשהם בתכנים ובהכנת ההזמנה או לפגמים אחרים בביצוע ההזמנה. וולט אינה אחראית למידע המסופק על ידי השותף בשירות וולט ואינה נותנת כל אחריות על זמינות, איכות או התאמה של המוצרים.

15.4. כאשר המשתמש ממוקם בישראל ומשתמש בסיבוס כאמצעי תשלום, כל החזר אפשרי לאותה עסקה יתבצע בקרדיטים של וולט בלבד, ולא בקצבת סיבוס.

15.5. משתמש שגילה פגמים בביצוע הסכם הרכישה של מוצרי השותף נדרש להגיש תלונה ללא דיחוי לשותף ו/או באמצעות שירות הלקוחות של וולט, עם תיאור ברור של הפגמים. לגבי מוצרים קמעונאיים, יש לתת הודעה על פגם תוך זמן סביר מאיתור הפגם. שים לב שבמקרה של פגמים במוצרי מזון או במוצרים אחרים שמטבעם מתקלקלים או מתיישנים במהירות, חשוב שתיידע על הפגם בהקדם האפשרי כדי לאפשר חקירה ואימות הולמים של הפגם. במקרה של פגם במוצרים הקמעונאיים, תקבל החזר בהתאם לחוקים הרלוונטיים.

15.6. על אפל לא חלה כל חובה לספק שירותי תמיכה ותחזוקה בקשר לאפליקציה של וולט. ככל שנדרשות תמיכה או תחזוקה לפי הדין החל, אנו, ולא אפל, נהיה חייבים לספק את התמיכה או התחזוקה. ככל שקיימת אחריות חובה לפי דין, אנו, ולא אפל, נהיה האחראים הבלעדיים על פיה. אנו, ולא אפל, אחראים לטפל בכל תביעות של משתמש או צד שלישי בקשר לאפליקציה של וולט iOS או להחזקה ו/או לשימוש באפליקציה של וולט iOS, לרבות, מבלי להגביל, ל-: (i)תביעות בגין אחריות למוצרים פגומים; (ii) כל תביעה לפיה האפליקציה של וולט iOS אינו מתאים לדרישות חוקיות או רגולטוריות חלות; ו-(iii) תביעות שעניינן הגנת הצרכן, פרטיות, או חקיקה דומה, לרבות בנוגע לשימוש באפליקציה של וולט iOS במסגרת HealthKit ו-HomeKit.

16. הדין החל וסמכות השיפוט

16.1. על תנאי שירות אלה ופרשנותם יחול דין ישראל.

16.2. אם אתה צרכן, נא דע שאין לשלול ממך את הזכויות המוענקות לך בחוקי הגנת הצרכן המחייבים במדינתך או במקום מושבך.

16.3. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין לרבות בקשר עם מחלוקות הנובעות מתנאי שירות אלה, יוכרעו בבית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון במחלוקת בהתאם לדיני מדינת ישראל.

17. שינויים

17.1. תנאי השירות למשתמש אלה כפופים לשינוים.

17.2. וולט תפרסם את תנאי השירות למשתמש המתוקנים באתר האינטרנט של וולט ותיידע את המשתמש על כל שינוי מהותי בתנאי השירות בשירות של וולט או בדוא"ל לכתובת הדוא"ל שנמסרה לשירות של וולט על ידי המשתמש. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השירות המתוקנים של וולט, עליו לחדול להשתמש בשירות של וולט.

18. המחאת זכויות

18.1. וולט זכאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה באופן מלא או חלקי לצד קשור או לחליף ו/או קונה ו/או רוכש של נכסיה העסקיים הנוגעים לשירות של וולט ללא צורך בהסכמה מוקדמת של המשתמש.

18.2. המשתמש אינו זכאי להמחות כל זכות מזכויותיו או כל התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, באופן מלא או חלקי.

*****

עודכן ביום 19.4.23. העדכון הינו בתוקף מיום 24.4.23.

Guidelines for Partners