תנאי שירות החזרות

 1. תנאי שירות ההחזרות הינן חלק בלתי נפרד מתנאי השירות למשתמש המפורסמים באתר (להלן: "תנאי השירות למשתמש"). למען הסר ספק, ככל שישנה סתירה בין תנאי שירות אלה לתנאי השירות למשתמש, אזי שתנאי שירות אלו ייגברו בכל הנוגע לשירות ההחזרות בלבד. 

 2. למונחים בתנאי שירות אלה תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאי השירות למשתמש, אלא אם נכתב במפורש אחרת.

 3. שירות ההחזרות מאפשר למשתמש לבצע החזרה של מוצר בתוך 14 יום ממועד אספקתו למשתמש, למקום עסקו של השותף ממנו נרכש המוצר בשירות של וולט, באמצעות שליחים שמבצעים את שירותי המשלוחים עבור וולט ללא עלות נוספת מצד המשתמש (להלן: "שירות ההחזרות"). שירות ההחזרות עשוי להיות מוגבל לשותפים ו/או מוצרים מסוימים לפי שיקול דעתה של וולט והכל בהתאם לזמינות השירות כפי שמופיע בשירות של וולט בכל עת. 

 4. שירות ההחזרות ניתן על בסיס זמינות "as available". וולט אינה מתחייבת כי שירות ההחזרות יהיה זמין בכל עת ו/או בכל מקום ו/או באופן רציף והיא ו/או מי מטעמה אינו אחראי לכל הסתמכות של המשתמש על זמינות שירות זה. וולט רשאית להפסיק את זמינות שירות ההחזרות אצל כל או חלק מהשותפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתינתן הודעה מוקדמת על כך. ניתן להתעדכן בזמינות שירות ההחזרות בכל עת בשירות של וולט. 

 5. מובהר כי אין בשירות ההחזרות כדי לגרוע מזכותו של המשתמש להחזיר את המוצרים למקום בית העסק של השותף ו/או מכל זכות אחרת שעומדת למשתמש על פי דין ו/או על פי הוראות תנאי השירות למשתמש ו/או מדיניות החזרת מוצרים של השותף כפי שמפורסם בשירות של וולט. במידה ושירות ההחזרות אינו זמין, יש לפעול להחזרת המוצרים וביטול העסקה בהתאם להוראות תנאי השירות למשתמש ו/או מדיניות החזרת מוצרים של השותף כפי שמפורסם בשירות של וולט. 

 6. ניתן להשתמש בשירות ההחזרות פעם אחת בכל הזמנה מבית העסק. אם המשתמש ביצע החזרה של חלק מהמוצרים בהזמנה באמצעות שירות ההחזרות, הוא יוכל להחזיר מוצרים נוספים מאותה הזמנה למקום בית העסק של השותף. 

 7. ביצוע החזרה באמצעות שירות ההחזרות יתאפשר מכל כתובת הנמצאת בטווח המשלוחים של השותף כפי שמופיע בשירות של וולט. 

 8. על המשתמש למסור את המוצרים המוחזרים באופן אישי לשליח. לא ניתן להשאיר את המוצרים להחזרה מחוץ לדלת. המשתמש חייב להיות זמין לקבלת שיחות במספר הטלפון שהמשתמש מסר לשירות של וולט. אם לא ניתן ליצור קשר עם מספר הטלפון שהמשתמש מסר ו/או לא ניתן לאסוף את המוצרים מהמשתמש באופן אישי, לוולט הזכות לגבות מהמשתמש סכום של 20 ש"ח עבור ביטול השליחות עקב אי זמינות המשתמש.  

 9. אין לעשות שימוש במוצרים להחזרה ויש לשמור על תקינות המוצרים ולמסורם לשליח כשהם ארוזים היטב.

 10. במידה והמשתמש קיבל מוצר פגום או פריט שלא הוזמן על ידו, מומלץ לצלם את המוצר ולתעד את הפגם ו/או אי ההתאמה לפני ביצוע החזרת המוצרים. 

 11. יש להקפיד למסור לשליח אך ורק את המוצרים שהתבקשה לגבם החזרה בשירות ההחזרות. מובהר כי לא ניתן לבצע החלפה של מוצרים באמצעות שירות ההחזרות.

 12. לאחר הגשת בקשה לביצוע החזרה באמצעות שירות ההחזרות, החברה תקפיד, אבל אינה מתחייבת, לשלוח הודעה הכוללת לינק למסך מעקב אחר איסוף המוצרים לטלפון הנייד שהמשתמש מסר לשירות של וולט. כל זמן איסוף או אומדן זמן אחר שנמסר למשתמש במסגרת שירות ההחזרות הינם אומדני זמנים בלבד. אין התחייבות שהאיסוף של המוצר יהיה באומדן הזמן. 

 13. אם לא ניתן יהיה לבצע את ההחזרה כי השליח לא הצליח למסור את המוצרים המוחזרים למקום בית העסק של השותף (למשל במקרה שמקום בית העסק סגור), המוצרים יוחזרו למשתמש והמשתמש יוכל לתאם החזרה נוספת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות. 

 14. אישור ההחזרה וביטול העסקה הינו בכפוף לאישור השותף ועל אחריותו בלבד. הודעה על אישור או דחיית ההחזרה על ידי השותף תשלח למשתמש בממשק שירות הלקוחות ו/או בדוא"ל בתוך 3 ימי עסקים ממועד החזרת המוצרים לשותף (להלן: "ההודעה"). הודעה על דחיית ההחזרה תכלול את סיבת הדחייה שסיפק השותף. השותף הינו האחראי הבלעדי לקבלת או דחיית ההחזרות וכל שאלה ו/או טענה בקשר לכך יש להפנות ישירות לשותף.

 15. במקרה של דחיית ההחזרה על ידי השותף, על המשתמש לאסוף אליו חזרה את הפריטים שהחזרתם נדחתה, ממקום בית העסק של השותף בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה. לאחר תקופה של 14 ימים כאמור, השותף רשאי שלא לשמור את המוצרים עבור המשתמש והמשתמש לא יהיה זכאי לקבלם חזרה ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 16. במקרה שביטול העסקה והחזרת המוצרים אושרה על ידי השותף, המשתמש יקבל החזר כספי בתוך 3 ימים עסקים ממועד בו אישר השותף את ביטול העסקה. במקרה של ביטול עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה במוצר, המשתמש עשוי להיות מחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. 

 17. תנאי שירות ההחזרות האלה אלה כפופים לשינויים. כל שינוי יחייב את המשתמש מרגע מפרסומו בתנאי שירות אלה. על המשתמש להקפיד לקרוא את תנאי שירות ההחזרות לפני כל שימוש בו.