מדיניות ביטול עסקה בשירות של וולט

 1. מדיניות כללית לביטול עסקה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השירות למשתמש המפורסמים בשירות של וולט (להלן: "תנאי השירות למשתמש"). למען הסר ספק, ככל שישנה סתירה בין תנאי מדיניות אלה לתנאי השירות למשתמש, אזי שתנאי מדיניות ביטול עסקה זו ייגברו. 

 2. למונחים בתנאי מדיניות ביטול עסקה אלה תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאי השירות למשתמש, אלא אם נכתב במפורש אחרת.

 3. לידיעתך, ייתכן שלשותף שמציע את המוצרים שלו למכירה בשירות של וולט יש תנאים או תנאי ביטול עסקה נפרדים החלים בנוסף לתנאים אלה. במקרה כזה, השותף מספק מידע על תנאים כאלה בנפרד למשתמש בשירות של וולט.

 4. למשתמש יש את הזכות לבטל הזמנת מוצרים בגינם יש לו זכות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תוך 14 יום מיום קבלת מוצרים אלה. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצרים ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן. במקרה בו המשתמש יפנה לוולט בקשר להחזרת מוצר עקב פגם, נזק או ליקוי אחר במוצר, וולט עשויה לבקש ממך לשלוח תמונה של המוצר המדובר על מנת לתעד ולאמת את הפגמים. 

 5. מגבלות זכויות הביטול החוקיות של הצרכנים כמפורט בחוקים הרלוונטיים חלות על רכישות במסגרת השירות של וולט. מוצרים מסוימים עשויים להיות מוחרגים על פי החוק מזכות הביטול והחזרה של הצרכנים, לרבות אך לא רק: מוצרים פסידים – מוצרים שמטבעם לא ניתן למכור מחדש או עשויים להתקלקל או להתיישן במהירות, מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1999, טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית ומוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן. פירוש הדבר כי אינך יכול להחזיר, לדוגמה, מוצרי מזון פסידים על ידי התייחסות לזכויות הביטול הסטטוטוריות שלך לאחר הרכישה. אינך יכול למשוך, לבטל או לשנות הזמנה למוצרים כאלה לאחר שביצעת אותה. אנא בדוק היטב את הבחירה שלך לפני ביצוע ההזמנה.

 6. השותף הוא המוכר למשתמש את המוצרים בהזמנתו ומאפשר לוולט לקבל את הודעת הביטול בשמו. בהתאם, על מנת לממש את זכות הביטול, על המשתמש למסור לוולט הודעה ברורה בכתב על כך בתוך 14 יום מיום קבלת המוצרים בכל אחת מהדרכים המפורטים להלן: (1) צא'ט שירות הלקוחות בשירות של וולט (מומלץ); (2) בדוא"ל support@wolt.co.il או (3) בדואר רשום לכתובת של וולט ברח' המלאכה 8, תל אביב-יפו 6721508. הודעת הביטול תכלול באופן ברור שם מלא וכתובת הדוא"ל של המשתמש שביצע את העסקה, פרטי העסקה לרבות מס' ההזמנה ומועדה, המוצר בהזמנה שמעוניינים לבטל רכישתו או כל פרט נוסף שוולט ו/או השותף מבקשים לצורך ביצוע הביטול. באפשרות המשתמש להודיע על ביטול עסקה גם באמצעות החזרת המוצר לנקודת המכירה של השותף ובמקרה כזה יש לספק לשותף אסמכתה לביצוע העסקה באמצעות השירות של וולט. לתשומת לב, נקודת המכירה של השותף מופיעה בחשבונית מס/קבלה שסופקה בגין העסקה. 

 7. אם המשתמש יבטל את הסכם הרכישה שלו, יוחזרו לו התשלומים שהתקבלו ממנו בגין המוצרים ו/או שירותים אפשריים שבגינם נמסרה הודעת ביטול, בהתאם להוראות הדין ובכפוף ללוחות הזמנים של חברת האשראי. במידה והמשתמש זכאי להחזר כספי שטרם התקבל, ניתן לפנות לחברת האשראי כדי שתוכל לסייע לך לזרז את התהליך. במקרה של ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה, תחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצרים או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 8. במקרה של ביטול הסכם הרכישה, וולט תבצע החזר של מחיר תשלומי המוצר עבור השותף באמצעות אותו אמצעי תשלום בו השתמש המשתמש ולאותו חשבון בנק ממנו ביצע את ההזמנה, אלא אם הוסכם איתו במפורש אחרת. יש שים לב שאם ההזמנה שולמה עם זיכויים של וולט או באמצעות סיבוס, ההחזר יבוצע בזיכויים של וולט.

 9. יש להחזיר מוצרים ברי החזרה בהקדם האפשרי לאחר ביטול ההזמנה, ולא יאוחר מ- 14 יום ממועד הודעת הביטול, לנקודת המכירה של השותף ממנו בוצעה ההזמנה. אין לעשות שימוש במוצרים המוחזרים ויש לשמור על המוצר בצורה נאותה ובאריזתו המקורית. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה תבוצע בדיקה מול המשתמש ובמידת הצורך, יתואם מועד לאיסוף המוצר. 

 10. וולט עשויה להציע מעת לעת ביחס לשותפים ו/או מוצרים מסוימים שירות ההחזרות שניתן על בסיס זמינות "as available"., שמאפשר למשתמש לבצע החזרה למקום עסקו של השותף ממנו נרכש המוצר בשירות של וולט, באמצעות שליחים שמבצעים את שירותי המשלוחים עבור וולט ללא עלות נוספת מצד המשתמש (להלן: "שירות ההחזרות"). ניתן להתעדכן בזמינות שירות ההחזרות בכל עת בשירות של וולט. כל שימוש בשירות ההחזרות כפוף לתנאי שירות ההחזרות שניתן למצוא כאן.  

 11. המשתמש אחראי לשלם את העלויות שנגרמו מהחזרת המוצרים. אין להחזיר מוצר שנעשה בו שימוש והוא צריך להיות במצב שיאפשר את מכירתו מחדש. יש לשמור על המוצר בצורה נאותה ולארוז אותו באריזתו המקורית או באופן דומה. המשתמש יישא באחריות בגין מוצרים מוחזרים שנגרם להם נזק או שערכם פחת בזמן שהיו ברשותו, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותם של השותף ו/או וולט לתבוע את נזקיהם במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כאמור לעיל. 

 12. מובהר כי החלפות של מוצרים יתאפשרו אך ורק אם מדיניות השותף כפי שמפורסמת בשירות של וולט מאפשרת זאת בבית העסק של השותף בלבד, במקום שהשותף הגדיר.