תנאי תכנית הזמנת חברים של וולט

משתמשים קיימים ("המפנה") שיפנו חברים כלקוחות חדשים ("הלקוח") לשירות של וולט, עשויים להיות זכאים - המפנה והלקוח - לקבלת קרדיטים של וולט ("קרדיטים"). הלקוח נדרש להירשם לשירות של וולט באמצעות קוד אישי ייחודי ("הקוד") שניתן לו על ידי המפנה. יש לשתף את הקוד באמצעות דוא"ל, מסרון או באמצעות האפשרות "משתפים את הקוד" הקיימת באפליקציית וולט ובאתר ("הודעת שיתוף"). למעט אם הוסכם אחרת בין וולט לבין המפנה, על המפנה חל איסור לשתף את הקוד באתרים הנגישים לציבור הרחב (לרבות אתרי קופונים ואתרים דומים), לרכוש מודעות פרסום, לשלוח הודעות בצירוף הקוד ו/או הודעת השיתוף באופן המנוגד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 או על פי כל דין, או בכל דרך אחרת. וולט שומרת לעצמה את הזכות לקבוע אם הפניה מסוימת עומדת בתנאים לקבלת קרדיטים והיא רשאית לבטל או לפסול קרדיטים או את יתרת הקרדיטים לפי העניין, שהושגו באמצעים המצוינים לעיל או באמצעים דומים או במקרה של טעות טכנית או בכל דרך המפרה את תנאי תכנית הזמנת חברים או את תנאי השירות למשתמש.

בתכנית הזמנת חברים עשויות לחול הגבלות שונות, לרבות על כמות הקרדיטים שהמפנה או הלקוח יכולים לקבל. וולט שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההגבלות האמורות. פירוט של ההגבלות ככל שהן חלות ניתן למצוא בשירות של וולט. המפנה יהיה זכאי לקבל קרדיטים רק עבור לקוחות אשר נמצאים באותה מדינה כמוהו. סכומי הקרדיטים עשויים להשתנות בהתאם למדינה, ומיקום המפנה יקבע את סכום הקרדיטים שהמפנה והלקוח יהיו זכאים לקבל. סכום הקרדיטים יצוינו בחשבון של המפנה בוולט ובהודעת השיתוף שתישלח ללקוח על ידי המפנה. מדינות מסוימות עשויות לדרוש מינימום כמות הזמנות ראשונות ו/או סכום מינימום (לא כולל מיסים ועמלות) בביצוע ההזמנה/ות הראשונה/ות על ידי הלקוח כדי שגם המפנה וגם הלקוח יהיו זכאים לקבלת קרדיטים. הלקוח ייפסל ולא יקבל את הקרדיטים אם וולט תקבע כי הלקוח יצר בעבר חשבון בוולט. וולט שומרת לעצמה את הזכות לעכב או לבטל קרדיטים או את יתרת הקרדיטים שהושגו באמצעות תכנית הזמנת חברים, אם וולט תקבע או תאמין כי הקרדיטים הושגו או שהשימוש בהם נעשה, לפי העניין, בטעות, במרמה, באופן לא חוקי, או בהפרת תנאים אלו או תנאי השירות למשתמש או כל הסכם שחל בין המפנה או הלקוח לבין וולט. 

תנאי תכנית הזמנת חברים אלו יחולו על כל המשתמשים אלא אם נקבע באופן מפורש ובכתב בין המשתמש לבין וולט. וולט רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או לשנות את תכנית הזמנת חברים ו/או את תנאי תכנית הזמנת חברים אלה, לרבות לקבוע הגבלות ו/או תנאים הקשורים בין היתר, לסכום הקרדיטים שניתן לקבל, ללא הצורך במתן הודעה מוקדמת. תנאי תכנית הזמנת חברים אלה כפופים לתנאי השירות למשתמש.

לתשומת לבך, החל מיום 24.7.2023 תחול הגבלה של מקסימום 500 ש"ח לקבלת קרדיטים על הפניית לקוחות. 

עודכן ביום 23.4.2023. העדכון הינו בתוקף מיום 24.7.2023.