Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi – Latvija

Izmantojot Wolt pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos lietotāja pakalpojumu sniegšanas noteikumus („Pakalpojumu sniegšanas noteikumi”).

Pirms Wolt Pakalpojuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja nepiekrītat Wolt Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Wolt Pakalpojumu. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz jebkādu Wolt Pakalpojuma izmantošanu un no tiem izrietošajiem Pirkuma Līgumiem. Plašāks Wolt Pakalpojuma un sistēmas prasību apraksts ir pieejams wolt.com.

Ja Jums ir Wolt Darbavietā konts, šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir piemērojami arī mūsu klientu organizācijai, kas Jums ir nodrošinājusi Wolt Darbavietā Funkciju („Klientu organizācija”), attiecībā uz Pasūtījumiem, ko esat veicis, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju. Ja pastāv kādas pretrunas starp šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Wolt Uzņēmuma Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas ir piemērojami Klientu organizācijai, noteicošie ir Wolt Uzņēmuma Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir saistoši tikai mums un Lietotājam, nevis Apple Inc., turklāt Apple Inc. nav atbildīgs par Wolt Lietotni vai tās saturu. Jūs piekrītat, ka Apple Inc. un Apple Inc. meitasuzņēmumi („Apple”) ir šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu ieinteresētā trešā persona un ka, pieņemot Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, Apple būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka tas ir pieņēmis tiesības) izpildīt Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, sadarbojoties ar Jums kā ieinteresēto trešo personu.

1. Definīcijas

Kurjerpartneris” ir neatkarīgs līgumslēdzējs, kas ir parakstījis partnerības līgumu ar Wolt un kas ir fiziska vai juridiska persona, vai tās aizvietotājs, un veic piegādi ar Wolt Pakalpojuma starpniecību.

Partneris” ir restorāns, mazumtirdzniecības veikals vai cits pakalpojumu partneris, kas ir parakstījis partnerības līgumu ar Wolt, vai tā aizvietotājs, un kurš kā pārdevējs piedāvā savu produkciju un piegādes vai citus pakalpojumus ar Wolt Pakalpojuma starpniecību. Ja vien Wolt Pakalpojumā nav norādīts citādāk, visi Partneri ir pārdevēji Jūsu valsts patērētāju tiesību aizsardzības likumu nozīmē.

Pirkuma līgums” ir līgums par Partnera produktu un iespējamu piegādes pakalpojumu pirkšanu, kas atrunāti Pasūtījumā. Attiecībā uz Pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju, Pirkuma līgums veido saistošu vienošanos starp Partneri un Klientu organizāciju. Attiecībā uz Pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot jebkuru citu Lietotāja maksāšanas veidu, Pirkuma līgums veido saistošu vienošanos starp Partneri un Lietotāju.

Lietotājs” vai „Jūs” ir fiziska persona, kura izmanto Wolt Pakalpojumu. Lietotājam jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Woltnozīmē:

Wolt Latvija SIA, Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija, ja Lietotājs atrodas Latvijā.

Wolt Lietotne” ir digitāla lietotne ar nosaukumu Wolt, ko Wolt nodrošina fiziskām un juridiskām personām, produktu pasūtīšanai no Wolt Partneriem.

Wolt Darbavietā Konts” nozīmē lietotāja kontu Wolt Lietotnē, kuram ir pievienota Wolt Darbavietā Funkcija.

Wolt Darbavietā Funkcija ir Wolt Lietotnes maksāšanas veids un funkcija, ar kuras palīdzību Klientu organizācijas pilnvarotie Lietotāji var veikt Pasūtījumus uz Klientu organizācijas rēķina.

Wolt Pakalpojums” nozīmē gan Wolt Lietotni, gan Wolt tīmekļa vietni wolt.com un citas papildu lietotnes atbilstīgi wolt.com minētajām. 

2. Wolt identitāte

·     Wolt Enterprises Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Somija, uzņēmuma reģistrācijas numurs 2646674-9, PVN reģistrācijas numurs FI26466749.

·     Wolt Latvija SIA, Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40203027461, PVN reģistrācijas numurs LV40203027461, ja Lietotājs atrodas Latvijā.

·      Tirdzniecības nosaukums: „Wolt”,

·      E-pasta adrese: support@wolt.com.

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan šajās valstīs Wolt Pakalpojumu Jums juridiski sniedz vietējais Wolt uzņēmums, maksājumu pakalpojumu organizē Wolt Enterprises Oy, izmantojot trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Tas nozīmē arī to, ka Wolt Enterprises Oy palīdzēs Jums ar iespējamām atmaksām, sūdzībām un citām pretenzijām saistībā ar Jūsu darījumiem Wolt Pakalpojumā. Tādēļ Jūs varat tieši sazināties ar Wolt Enterprises Oy, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju, ja rodas strīds vai pretenzija pret Wolt vai Partneriem saistībā ar Wolt pakalpojumu.

Informācija par Partneru produktiem un pakalpojumiem nodrošināta Wolt Pakalpojumā.

3. Wolt Pakalpojuma apraksts

3.1. Wolt nodrošina tehnoloģiju platformu, kas saved kopā Lietotājus, Partnerus un Kurjerpartnerus. Wolt tehnoloģija ļauj Lietotājiem izdarīt pārtikas produktu un/vai citu produktu pasūtījumus no dažādiem Partneriem, un Lietotāji var arī pasūtīt piegādes pakalpojumus. Wolt nav restorāns, piegādes uzņēmums vai pārtikas produktu gatavošanas uzņēmums.

3.2. Partneris sniedz informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem Wolt Pakalpojumā,  tai skaitā, bet ne tikai, informāciju par produktu raksturojumu, alergēniem un lietošanas norādījumus. Ja Jums ir alerģija vai citi diētas ierobežojumi, vai Jūs vēlaties saņemt detalizētāku informāciju par produktiem citu iemeslu dēļ, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo Partneri. Varat arī sazināties ar Wolt klientu atbalsta dienestu, kas Jūsu vārdā var sazināties ar partneri par šiem jautājumiem. Partneris ir atbildīgs par precīzas, atjauninātas un juridiski nepieciešamās informācijas sniegšanu par produktiem, tostarp par informācijas sniegšanu par piemērojamām cenām un vienības cenas norādīšanu, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz Partnera produktu un iespējamo pakalpojumu pārdošanu un iegādi var attiekties Partnera vai Wolt papildu noteikumi un nosacījumi, kas katrā atsevišķā gadījumā ir izklāstīti Wolt Pakalpojumā. Partneris pēc Jūsu pieprasījuma sniegs Jums informāciju par attiecīgo pārtikas produktu. Attiecībā uz Partnera produktu un pakalpojumu pārdošanas un pirkšanas kārtību var tikt piemēroti Partneru papildu noteikumi un nosacījumi, kā tas ir noteikts Wolt Pakalpojumā. Mazumtirdzniecības Produktu cena tiek noteikta, pamatojoties uz cenu Pasūtījuma izdarīšanas brīdī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka fasētiem produktiem var būt nelielas cenu izmaiņas starp Partnera norādīto produkta cenu un galīgo cenu Pasūtījumā, ja mainās preces iepakojuma svars.

3.3. Izvēloties Partnera produktus vai pakalpojumus, kurus Lietotājs vēlas pirkt no Partnera, Lietotājs veic saistošu pasūtījumu pirkt produktus un pakalpojumus no Partnera atbilstoši Lietotājam pirms pasūtījuma („Pasūtījums”) veikšanas Wolt Pakalpojumā uzrādītajiem nosacījumiem. Pēc Pasūtījuma saņemšanas Wolt nosūta Pasūtījuma detaļas Partnerim. Kad Partneris ir pieņēmis Pasūtījumu un Wolt ir apstiprinājis Lietotāja pasūtījumu Partnera vārdā, Lietotājs vai Klientu organizācija un Partneris noslēdz Pirkuma līgumu par Partnera produktu iegādi un, ja piemērojams, piegādi vai citiem pakalpojumiem. Dažos gadījumos pirkuma līgums par piegādes pakalpojuma iegādi tiek noslēgts ar Wolt, nevis ar Partneri, kas tiek atspoguļots rēķinā. Wolt Partnera vārdā izsniedz Lietotājam rēķinu par produktiem un, ciktāl piemērojams, par piegādes pakalpojumiem (ja vien tās valsts, kurā atrodas Lietotājs, tiesību akti nepieprasa, ka Partneris rēķinu Lietotājam sniedz tiešā veidā). Pasūtījuma izpilde ir atkarīga no pieejamības un Wolt patur tiesības pēc saviem ieskatiem atcelt vai nepieņemt Pasūtījumu.

3.4. Ja tiek pasūtīti piegādes pakalpojumi, platforma paziņo Kurjerpartnerim, ka ir pieejama piegādes iespēja, un tehnoloģija atvieglo piegādes pabeigšanu Lietotājam. Partneri vai Wolt iekasē no Lietotājiem piegādes maksu, pakalpojuma maksu un citus papildu maksājumus (ja piemērojami) par piegādes pakalpojumiem, kā sīkāk aprakstīts Wolt pakalpojumā, ciktāl attiecināms.

3.5. Lietotāja izvēlētais Partneris sagatavo Lietotāja Pasūtījumā uzskaitītos produktus. Wolt nav atbildīgs Lietotājam par pienācīgu Pirkuma līguma izpildi no Partnera puses. Lai arī Wolt nav atbildīgs par Kurjerpartneru sniegtajiem piegādes pakalpojumiem, Wolt var atvieglot kompensācijas piešķiršanu Lietotājam par kļūdainiem piegādes pakalpojumiem.

3.6. Izmantojot Wolt Pakalpojumu, var būt noteikta minimālā pirkuma vērtība, un tādā gadījumā Jums par to tiks paziņots pirms Pasūtījuma veikšanas Wolt Pakalpojumā. Ja Pasūtījums neatbilst minimālajai pirkuma vērtībai, Jums būs iespēja samaksāt starpību, lai sasniegtu minimālo vērtību, vai pievienot Pasūtījumam vairāk produktu. Partneris pēc saviem ieskatiem nosaka Wolt Pakalpojumā pieejamos produktus un cenas. Partneris var arī noteikt ierobežojumus Jūsu Pasūtījumam, piemēram, daudzuma ierobežojumus un Pasūtījuma lieluma ierobežojumus. Partneris ir atbildīgs par Jūsu informēšanu par jebkādiem ierobežojumiem, kas saistīti ar produktu pieejamību. Lietotājs piekrīt, ka gadījumā, ja konkrēts produkts uz laiku nav pieejams, Partneris izpildīs atlikušo Pasūtījuma daļu, neiekļaujot nepieejamo produktu Pasūtījumā. Jums netiks iekasēta maksa par produktiem, kas nav pieejami Pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Pēc produktu vai pakalpojumu Pasūtījuma izdarīšanas Jūs nevarat atkāpties no Pasūtījuma vai atcelt to, ja vien šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos nav noteikts citādi. Pirms produkta vai pakalpojuma Pasūtījuma veikšanas uzmanīgi pārskatiet savu izvēli.

4.2. Ja esat patērētājs, Jums ir atteikuma tiesības saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodaties. Patērētājs šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska persona, kas izmanto Wolt Pakalpojumu un veic Pasūtījumus nolūkam, kurš nav saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību.

4.3. Wolt ievēro patērētāju atteikuma tiesību ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos tiesību aktos. Atsevišķas preces saskaņā ar tiesību aktos noteikto ir izslēgtas no patērētāja atteikuma tiesībām, tai skaitā:

  • Pārtika un produkti, kuri ātri bojājas vai kuriem ātri beidzas derīguma termiņš;

  • Preces, kas izgatavotas pēc Jūsu specifikācijām vai ir skaidri personalizētas;

  • Aizzīmogotas preces, kas nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas iemeslu dēļ, ja šādas preces tika atvērtas pēc to piegādes;

  • Preces, kas to īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;

  • Spēles, filmas vai datorprogrammas un citas aizzīmogotas preces, kas pēc piegādes ir atvērtas.

4.4. Jums ir tiesības atcelt Pirkuma līgumu par produktiem, uz kuriem attiecas atteikuma tiesības, 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad esat ieguvis Pasūtījuma produktus valdījumā, nenorādot iemeslu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums minēto 14 dienu laikā jāinformē Wolt par savu lēmumu atkāpties, sniedzot skaidru paziņojumu (piemēram, e-pasts vai ziņa, kas nosūtīta Wolt lietotnē esošajā klientu apkalpošanas tērzētavā). Partneris kā Jūsu pasūtījumā esošo produktu pārdevējs ir pilnvarojis Wolt saņemt atkāpšanās paziņojumus tā vārdā. Ja Partneris ir izvēlējies piedāvāt par 14 dienām garāku atteikuma tiesību īstenošanas periodu, šāds periods attieksies uz Pasūtījumiem, kas veikti Wolt Pakalpojumā, tad, ja tas ir skaidri minēts Partnera aprakstošajā informācijā Wolt Pakalpojumā. Ja vēlaties, varat izmantot zemāk sniegto atteikuma veidlapas paraugu, lai paziņotu par savu atkāpšanos; aizpildiet veidlapā norādīto informāciju un nosūtiet šo informāciju Wolt, un Wolt to nosūtīs arī attiecīgajam Partnerim:

Atteikuma veidlapas paraugs

-          Kam: [norādiet Partnera nosaukumu, adresi un e-pastu]:

-          Paziņoju, ka es atkāpjos/mēs atkāpjamies no līguma, ko esmu noslēdzis/esam noslēguši(*) par šādu preču iegādi/pakalpojumu sniegšanu(*)

-          Pasūtīšanas datums (*)/saņemšanas datums (*)

-          Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)

-          Patērētāja(-u) adrese

-          Patērētāja(-u) paraksts(-i) (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)

-          Datums

(*) Dzēsiet lieko.

4.5. Ja Jūs atkāpjaties no Pirkuma līguma, Wolt atgriezīs Jums visus no Jums saņemtos maksājumus, tai skaitā piegādes maksu, pakalpojuma maksu un iespējamās piemaksas (ja piemērojams), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad būsim saņēmuši Jūsu paziņojumu par atkāpšanos no Pirkuma līguma vai tā daļas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piegādes maksa, pakalpojuma maksa un iespējamās piemaksas (ja piemērojams) netiks atgrieztas, ja atkāpjaties tikai no daļas Pasūtījuma.

4.6. Atmaksājot naudu, mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus Jūs izmantojāt, sākotnēji iegādājoties savu Pasūtījumu, ja vien skaidri nevienosimies citādi. Ņemiet vērā, ka, ja Jūs par Pasūtījumu maksājāt ar Wolt kredītiem, mēs Jums atmaksāsim Wolt kredītos. Wolt var aizturēt naudas atmaksu, līdz Partneris ir saņēmis atpakaļ produktus vai līdz Jūs iesniedzat pierādījumus, ka esat atgriezis produktus, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

4.7. Produkti ir jāatgriež vai jānosūta atpakaļ tam pašam Partnerim uz to pašu vietu, kur Jūs veicāt Pasūtījumu. Partnera tirdzniecības vietas kontaktinformācija ir pieejama Wolt Pakalpojumā. Jums ir jāatgriež produkti Partnerim pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienas pēc tam, kad Jūs mums paziņojāt par Pirkuma līguma atcelšanu. Šis termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Jūs nosūtāt produktus pirms 14 dienu termiņa beigām.

4.8. Jums ir jāsedz tiešie izdevumi, kas saistīti ar produktu atgriešanu. Atgrieztajiem produktiem jābūt nelietotiem un tādiem, ko var pārdot tālāk. Jūs esat atbildīgs par jebkādu produktu vērtības zudumu, ja šāds vērtības zudums radies tādas produktu izmantošanas dēļ, kas nav nepieciešama to stāvokļa, īpašību un funkcionalitātes pārbaudei.

4.9. Dažkārt var gadīties, ka daži no Partnera produktiem, kurus vēlaties iegādāties, izmantojot Wolt Pakalpojumu, īslaicīgi nav pieejami. Šādos gadījumos un tiktāl, ciktāl Partneris ir nodrošinājis aizvietošanas iespējas, Jūs pirms Pasūtījuma apstiprināšanas varat izvēlēties, vai Partnerim aizvietot trūkstošo preci ar līdzīgu preci. Ja esat atļāvis aizstāt noteiktu vai visas preces Jūsu Pasūtījumā, Partneris aizstās šādas trūkstošās preces saskaņā ar šādiem principiem: (i) aizvietotājs tiks izvēlēts, pamatojoties uz to, ko Partneris uzskata par vispiemērotāko aizvietotāju, lai tas pēc iespējas vairāk atbilstu sākotnējās preces daudzumam, kvalitātei un cenai Pasūtījumā; (ii) tiek rūpīgi ņemtas vērā vielas, kas parasti izraisa alerģijas, lai, piemēram, prece, kas nesatur laktozi, tiktu aizstāta tikai ar preci, kas nesatur laktozi, un prece, kas nesatur glutēnu, tiktu aizstāta tikai ar preci, kas nesatur glutēnu; (iii) diētiskais vai vieglais dzēriens tiktu aizstāts ar diētisko vai vieglo dzērienu; (iv) bioloģiskais produkts tiktu aizstāts ar bioloģisko produktu; un (v) vietējā ražojuma produkts tiktu aizstāts ar vietējā ražojuma produktu. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka aizstātais produkts var atšķirties no sākotnēji pasūtītā produkta garšas. Jums netiks iekasēta nekāda papildu maksa vai izmaksas par aizvietoto preci, salīdzinot ar sākotnēji pasūtītās preces cenu. Ja aizstājēja cena ir zemāka par sākotnējā produkta cenu Jūsu Pasūtījumā, no Jums tiks ieturēta aizstājēja cena.

5. Lietotāju konti

5.1. Jums ir ierobežotas, neekskluzīvas, nenododamas un nesublicencējamas tiesības izmantot Wolt Pakalpojumu tādā formā, kādu mēs Jums piedāvājam, tikai turpmāk izklāstītajiem mērķiem. Licencei, kas Lietotājam piešķirta iOS Wolt Lietotnes izmantošanai, kas lejupielādēta no Apple App Store, ir papildu ierobežojumi un tā ļauj izmantot Wolt Lietotni jebkurām Apple zīmola precēm, kas pieder Lietotājam vai ko tas kontrolē, un atbilstīgi Lietošanas noteikumiem, kas izklāstīti App Store Pakalpojumu sniegšanas noteikumos un šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

5.2. Lai izmantotu Wolt Pakalpojumu, Lietotājam ir jāizveido lietotāja konts, sekojot reģistrācijas instrukcijām Wolt Pakalpojumā. Wolt Pakalpojuma pierakstīšanās informācija ir personiska (ja vien Wolt un Klientu organizācija nav vienojušies citādi). Lietotājs nodrošina, ka visa Lietotāja konta pierakstīšanās informācija un tam līdzvērtīga informācija, kas nepieciešama Lietotāja vai Klientu organizācijas lietotāja konta pieejai, netiek izpausta un tiek izmantota veidā, kas nav pieejams trešajām personām. Lietotājam var būt tikai viens personiskais lietotāja konts.

5.3. Ja rodas aizdomas, ka citai personai bez atļaujas ir tapusi zināma Lietotāja lietotāja konta informācija vai tā ir guvusi pieeju Lietotāja lietotāja kontam, Lietotājs par to nekavējoties informē Wolt. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru Wolt Pakalpojuma lietošanu un aktivitātēm Lietotāja kontā. 

5.4. Lai izmantotu Wolt Pakalpojumu, Jums ir jāuzrāda Wolt derīga kredītkartes vai cita maksāšanas līdzekļa informācija. Wolt nesaglabā Jūsu maksājumu instrumenta informāciju, jo to veic trešā persona – maksājumu pakalpojumu sniedzējs, ko izmanto Wolt. Jūs piekrītat apmaksāt visus pirkumus, kas izriet no Jūsu Wolt Pakalpojuma lietošanas, izņemot pirkumus, kas veikti, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju uz Klientu organizācijas rēķina. Jums ir pienākums nodrošināt, ka Jūsu Lietotāja kontā norādītie kredītkartes vai citas maksājuma informācijas dati ir aktuāli.

6. Maksājumi

6.1. Lietotājs, vai Klientu organizācija Wolt Darbavietā konta gadījumā, apmaksā Pasūtījumā norādīto pirkuma cenu, izmantojot attiecīgo Wolt Pakalpojuma norēķinu funkciju. Wolt vai Wolt pilnvarota Wolt grupas sabiedrība Partnera vārdā iekasē visus maksājumus no Lietotājiem un Klientu organizācijām. Ja Pasūtījums ir veikts, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju, Lietotājs apstiprina maksājumu Klientu organizācijas vārdā, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju. Lietotāja vai Klientu organizācijas maksājuma pienākums rodas pēc tam, kad Wolt Pakalpojumā veikts Pasūtījums.

6.2. Lietotājs var izpildīt šo maksājuma pienākumu, tikai izmantojot attiecīgās tiešsaistes maksājuma metodes, kas piedāvātas Wolt Pakalpojumā. Kad Lietotājs vai Klientu organizācija Wolt Darbavietā Konta gadījumā ir samaksājusi pirkuma cenu Wolt, Lietotājs vai Klientu organizācija ir izpildījusi savu maksājuma pienākumu pret Partneri.

6.3. Maksājums pēc Pasūtījuma piegādes tiek automātiski atskaitīts no Lietotāja kredītkartes vai iekasēts, izmantojot Klientu organizācijas Wolt Darbavietā Funkciju. Kad Wolt Pakalpojumā ir veikts Pasūtījums, Wolt Partnera vārdā ir tiesības veikt rezervāciju no Lietotāja kredītkartes vai Klientu organizācijas Wolt Darbavietā Funkcijas. Maksājumu apstrādei Wolt izmanto trešo personu – maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

6.4. Atsevišķās situācijās un maksājumu veidos pirkuma cena var nedaudz atšķirties, ja maksājumu procesā notiek tehniska valūtas maiņa. Wolt neuzņemas nekādu atbildību par šīm valūtas konvertācijas atšķirībām un nevar paredzēt precīzu summu, kas tiks iekasēta, izmantojot maksājumu instrumentus, uz kuriem attiecas ārvalstu valūtas maiņas kursa konvertācija.

6.5. Kad Jūs pievienojat produktus Pasūtījumā, kas tiek pārdoti uz svaru, Wolt nezinās to precīzu svaru līdz brīdim, kad Partneris nosvērs produktus. Šādiem produktiem, kas tiek svērti, jebkura Wolt Pakalpojumā norādītā cena ir tikai Partnera aplēse. Gala summa par sveramo produktu tiks noteikta un iekasēta, pamatojoties uz faktiski saņemtā produkta svaru. Lai segtu iespējamās cenas korekcijas, ko izraisa svara izmaiņas, Wolt veiks pagaidu autorizācijas aizturēšanu no Jūsu kredītkartes. Pagaidu autorizācijas aizturējuma vai maksas summa būs ne vairāk kā 20 % no Jūsu Pasūtījumā iekļauto produktu svara vērtības. Ja Jūsu Pasūtījumā iekļautā produkta svars ir mazāks nekā norādīts Jūsu Pasūtījuma apstiprinājumā, Wolt atmaksās Jums cenas starpību. Ja Pasūtījumā iekļautā prece sver vairāk, nekā norādīts Jūsu Pasūtījuma apstiprinājumā, Wolt iekasēs no Jums cenas starpību no pagaidu autorizācijas aizturēšanas. Jebkura pagaidu autorizācijas aizturējuma vai maksas daļa, kas nav nepieciešama cenas korekcijas segšanai, tiks atgriezta vai atmaksāta uz Jūsu kredītkarti.

7. Wolt kredīti un žetoni

7.1. Wolt Pakalpojuma Lietotāji var saņemt Wolt kredītus vai žetonus, piemēram, uzaicinot jaunus lietotājus pierakstīties Wolt Pakalpojumā (“Ieteikumu programma”). Ieteikumu programmas ietvaros Wolt var piedāvāt saviem Lietotājiem iespēju nopelnīt Wolt kredītus vai žetonus kā reklāmas balvas, aicinot savus draugus reģistrēties kā jauniem Wolt Lietotājiem un veikt savu sākotnējo pasūtījumu, izmantojot Wolt Pakalpojumu. Par katru atbilstošu ieteikumu Lietotājs var saņemt kredītus vai žetonus, kā norādīts Wolt Ieteikumu programmas noteikumos. Jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā varam mainīt Ieteikumu programmas noteikumus un nosacījumus vai izbeigt ieteikumu programmu.

7.2. Wolt Pakalpojuma lietotāji var arī iegūt Wolt kredītus vai žetonus, izmantojot Wolt laiku pa laikam rīkotās reklāmas kampaņas. Jūs apņematies, ka akciju piedāvājumi: (i) tos drīkst izmantot tikai paredzētajai mērķauditorijai, paredzētajam mērķim un likumīgā veidā; (ii) tos nedrīkst dublēt, pārdot vai jebkādā veidā nodot tālāk vai darīt pieejamus plašai sabiedrībai, ja vien Wolt to nav skaidri atļāvis; (iii) uz tiem attiecas īpašie noteikumi, ko Wolt nosaka šādai akcijai vai kampaņai. Piemēram, akcijas piedāvājumi var būt pieejami tikai noteiktiem Lietotājiem vai tos var izmantot tikai ar konkrētu Partneru starpniecību vai noteiktā diennakts laikā.

7.3. Wolt var vienpusēji noteikt piemērojamos Wolt kredītu un žetonu piešķiršanas, derīguma un izsniegšanas noteikumus.

7.4. Jebkurus pierakstīšanās bonusa kredītus vai žetonus var izmantot tikai vienu reizi.

7.5.Lietotāji var izmantot Wolt kredītus un žetonus, lai saņemtu atlaidi saviem pirkumiem tikai Wolt Pakalpojumā un saskaņā ar konkrētās kampaņas vai akcijas noteikumiem. Wolt kredītus un žetonus nevar apmainīt pret naudu.Jūsu saņemto Wolt kredītu un žetonu derīguma termiņš ir norādīts Wolt Pakalpojumā. Beidzoties derīguma termiņam, kredīti un žetoni tiks noņemti no Jūsu konta. Kredīti un žetoni, kuru derīguma termiņš ir beidzies, vairs nav realizējami un tos nevar izmantot pasūtījumiem.

7.6. Wolt kredīti un žetoni tiek anulēti, ja Wolt konstatē jebkādu Wolt kredītu vai žetonu ļaunprātīgu izmantošanu vai konstatē, ka Wolt kredīti vai žetoni ir piešķirti kļūdaini. Šādos gadījumos Wolt izraksta rēķinu par summu, kas tika samaksāta, izmantojot šādus Wolt kredītus vai žetonus.

8. Pasūtījuma piegāde

8.1. Ja Lietotājs pasūta Pasūtījuma piegādi ar Wolt Pakalpojuma starpniecību, Pasūtījums tiek piegādāts uz atrašanās vietu, ko Lietotājs ir apstiprinājis ar Wolt Pakalpojuma starpniecību. Lietotājam ir jāsniedz arī fiziskā adrese apstiprinātajai atrašanās vietai Wolt Pakalpojumā. Ja jūsu Pasūtījumam tiek piemērota bezkontakta piegāde, lūdzu, ņemiet vērā, ka preces tiek uzskatītas par piegādātām, kad tās tiek atstātas pie durvīm un Kurjerpartneris Wolt pakalpojumā atzīmē Pasūtījuma statusu "piegādāts", pēc kā jūs uzņematies risku par Pasūtījumā iekļautajām precēm.

8.2. Lietotājam ir jāvar saņemt zvanus uz tālruņa numuru, kuru Lietotājs ir norādījis Wolt Pakalpojumā. Ja Lietotāja norādītais tālruņa numurs nav sasniedzams, Wolt vai Partneris var atcelt Pasūtījumu, un Lietotājam vai Klientu organizācijai var būt jāmaksā pilna Pasūtījuma cena.

8.3. Lietotājs var veikt Pasūtījumu ar piegādi pēc iespējas ātrāk (standarta piegādes metode) vai ar iepriekš pasūtītu konkrētu piegādes laiku, ciktāl šādas iespējas ir pieejamas Wolt Pakalpojumā Pasūtījuma izdarīšanas brīdī.

8.4. Standarta piegādes opcija: Lietotājam ir jāatrodas apstiprinātajā atrašanās vietā, kas norādīta Pasūtījumā, laikā no Pasūtījuma veikšanas līdz Pasūtījuma produktu saņemšanai. Ja Lietotājs nav pieejams apstiprinātajā atrašanās vietā 5 minūšu laikā pēc pasūtīto produktu piegādes un ja kurjers nevar ar Lietotāju sazināties divos mēģinājumos, Wolt var atcelt piegādi, un Lietotājam vai Klientu organizācijai var būt jāmaksā pilna Pasūtījuma cena.

8.5. „Iepriekšpasūtījuma” piegādes iespējas: lai saņemtu Pasūtījumu, Lietotājam ir jābūt apstiprinātajā atrašanās vietā desmit minūtes pirms iepriekšpasūtījuma piegādes laika līdz piegādes brīdim.

9. Pasūtījuma saņemšana Partnera tirdzniecības vietā

9.1. Ja Lietotājs nav pasūtījis Pasūtījumā norādīto Partnera produktu piegādi, bet gan saņemšanu Partnera tirdzniecības vietā, produktus var saņemt Partnera tirdzniecības vietā, kuru Lietotājs ir izvēlējies saistībā ar Pasūtījumu. Kad produkti ir gatavi saņemšanai, Lietotājs saņem atsevišķu elektronisku apstiprinājumu. Wolt Partneris var noteikt nosacījumus Lietotāja identifikācijai Pasūtījuma produktu saņemšanas brīdī.

9.2. Partneris saglabā pasūtītos produktus 60 minūtes no brīža, kad Partneris ir paziņojis Lietotājam, ka Pasūtījums ir gatavs saņemšanai. Taču šis pienākums ir ierobežots ar konkrētā Partnera tirdzniecības vietas darba laiku, un Pasūtījums ir jāsaņem pirms Partnera darba laika beigām minētajā tirdzniecības vietā.

10. Pasūtījuma saņemšana ēšanai uz vietas

10.1. Ja Lietotājs ir izvēlējies Pasūtījuma produktus patērēt uz vietas Partnera tirdzniecības vietā, Lietotājs saņem atsevišķu elektronisku apstiprinājumu par paredzamo laiku, kad produkti būs gatavi patērēšanai Partnera tirdzniecības vietā.

11. Laika aprēķini

11.1. Jebkurš piegādes vai saņemšanas laiks vai cits laiks, ko Wolt Pakalpojumā Lietotājam paziņo Partneris vai Wolt, ir tikai aptuvenais laiks. Nav garantijas, ka Pasūtījums tiks piegādāts vai būs pieejams saņemšanai vai patēriņam paredzētajā laikā. Produktu piegādes laikus var ietekmēt arī dažādi faktori, piemēram, sastrēgumi, sastrēgumstundas un laika apstākļi.

12. Intelektuālā īpašuma tiesības

12.1. Visas Intelektuālā Īpašuma tiesības par vai saistībā ar Wolt Pakalpojumu un ar to saistīto dokumentāciju un visām tā daļām un kopijām, paliek tikai Wolt un/vai tā apakšuzņēmēju/licenciāru īpašumā. „Intelektuālā Īpašuma tiesības” nozīmē autortiesības un saistītās tiesības (ieskaitot datubāzu un katalogu tiesības, kā arī fotografēšanas tiesības), patentus, funkcionālos modeļus, dizainparaugu tiesības, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, komercnoslēpumus, zinātību (know-how) un jebkuras citas reģistrētu vai nereģistrētu intelektuālā īpašuma tiesību formas.

12.2. Šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi nesniedz Lietotājam intelektuālā īpašuma tiesības uz Wolt Pakalpojumu, un visas tiesības, kas nav tieši šeit garantētas, ir rezervētas Wolt un tā apakšuzņēmējiem/licenciāriem.

12.3. Apple nav atbildīgs par izmeklēšanu, iebilduma rakstu, izlīgumu vai prasību izpildi, kas saistītas ar to, ka iOS Wolt Lietotne vai Jūs, to lietojot, pārkāptu kādas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības. 

12.4. Lietotājs piešķir uzņēmumam Wolt vispasaules, bezmaksas, sublicencējamas un nododamas tiesības izmantot, modificēt, reproducēt, izplatīt, rādīt un publicēt jebkuru Lietotāja sniegto saturu saistībā ar Wolt Pakalpojumu. Šāds saturs var ietvert fotogrāfijas, datus, informāciju, atsauksmes, ieteikumus, tekstus un citus materiālus, kas ir augšupielādēti, publicēti vai citādi nosūtīti saistībā ar Wolt pakalpojumu.

13. Papildu noteikumi Wolt Pakalpojuma lietošanai

13.1. Wolt Pakalpojums ir pieejams tikai personām, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Jūs nedrīkstat reģistrēties kā Lietotājs, ja neesat sasniedzis noteikto vecumu.

13.2. Lietotājam, izmantojot Wolt Pakalpojumu, ir jāievēro visi piemērojamie noteikumi un normas, tostarp attiecībā uz alkohola un tabakas izstrādājumu, medikamentu un citu vecumam ierobežotu produktu iegādi. Ciktāl valstī, kurā atrodas Lietotājs, ir iespējama vecuma ierobežojumu produktu, piemēram, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, piegāde, Lietotājam var tikt atteikta vecuma ierobežojumu produktu piegāde, ja Lietotājs nevar iesniegt Wolt kurjera partnerim, kas piegādā Pasūtījumu, derīgu valsts izdotu personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju, kas pierāda, ka Lietotājs ir sasniedzis likumā noteikto vecumu, lai iegādātos produktu(-us). Lietotājam var tikt atteikta produktu ar vecuma ierobežojumiem piegāde arī citos gadījumos, kas paredzēti piemērojamos noteikumos un normatīvajos aktos valstī, kurā atrodas Lietotājs, piemēram, alkoholisko dzērienu piegāde, ja Lietotājs izrāda reibuma pazīmes. Gadījumā, ja šeit aprakstīto iemeslu dēļ tiek atteikta vecuma ierobežojuma produkta(-u) piegāde, Wolt ir tiesības iekasēt no Lietotāja divkāršu piegādes maksu un pakalpojuma maksu, un divkāršas iespējamās piemaksas par piegādes pakalpojumiem (ja piemērojams), ko Lietotājs samaksājis par attiecīgo Pasūtījumu, kā kompensāciju par to, ka Partnerim ir jāatdod atpakaļ vecuma ierobežojuma produkts(-i). 

13.3. Wolt pastāvīgi uzlabo Wolt Pakalpojumu un var daļēji vai kopumā mainīt vai likvidēt dažādas Wolt Pakalpojumu daļas, ieskaitot funkcijas, produktus un Partnerus, kuri ir pieejami Wolt Pakalpojumā.

13.4. Izmantojot Wolt Pakalpojumu, Lietotājs var saskarties ar saturu vai informāciju, kas var būt neprecīza, nepilnīga, novecojusi, maldinoša, nelegāla, aizskaroša vai kā citādi kaitējoša. Wolt parasti nepārbauda Partneru sniegto saturu. Wolt nav atbildīgs par trešo personu (ieskaitot Partneru) saturu vai informāciju, vai par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no uzticēšanās šādai informācijai vai tās izmantošanas.

13.5. Jūs vai Klientu organizācija esat atbildīgs par ierīču un aprīkojuma (piemēram, tālruņa) iegūšanu un uzturēšanu, kā arī par savienojumiem un maksājumiem, kas nepieciešami, lai piekļūtu Wolt Pakalpojumam un to izmantotu.

13.6. Lietotājam aizliegts: (i) izmantot vai mēģināt izmantot citas personas personīgo Wolt kontu un/vai piekļūt citas personas personīgajiem maksājumu datiem Wolt Pakalpojumā, vai izmantot citas personas maksājumu kartes, izmantojot Wolt Pakalpojumu, bez šīs otrās personas piekrišanas; (ii) kopēt, modificēt, radīt atvasinātus darbus no Wolt Pakalpojuma vai saistītām tehnoloģijām; (iii) veikt reverso inženieriju, dekompilēt, atšifrēt vai citādi mēģināt atvasināt Wolt Pakalpojuma vai saistīto tehnoloģiju pirmkodu, vai jebkuru tā daļu; (iv) atdalīt autortiesības, preču zīmes vai citus īpašumtiesību paziņojumus, kas ietverti Wolt Pakalpojumā; (v) atdalīt, aizsegt vai noslēpt jebkuru reklāmu, kas iekļauta Wolt Pakalpojumā; (vi) ievākt, izmantot, kopēt vai nodot jebkādu informāciju, kas iegūta no Wolt Pakalpojuma bez Wolt piekrišanas; (vii) izmantot robotprogrammatūru vai jebkādas citas automatizētas metodes, lai izmantotu Wolt Pakalpojumu; (viii) radīt Wolt kontu ar viltus identitāti vai citas personas identitāti; vai (ix) piekļūt Wolt Pakalpojumam citādi kā ar metodēm, ko piedāvā Wolt, piemēram, Wolt Lietotni un Wolt tīmekļa vietni.

13.7. Wolt pēc saviem ieskatiem ir tiesības nekavējoties noņemt vai apturēt Lietotāju no Wolt Pakalpojuma ar tūlītēju spēku un/vai atteikt vai atcelt jebkurus Lietotāja Pasūtījumus ja: (i) Lietotājs ļaunprātīgi izmanto Wolt Pakalpojumu vai rada kaitējumu vai bojājumus Wolt Pakalpojuma lietošanai vai Partneriem, vai Wolt, vai Wolt darbiniekiem, (ii) Wolt ir pamatota pārliecība par Lietotāja veiktu krāpšanu izmantojot Wolt Pakalpojumu, (iii) Lietotājs veic viltus Pasūtījumu (piemēram nemaksājot vai neatrodoties piegādes vietā, saņemšanas vietā, lai saņemtu Pasūtījumu), vai citādi neievēro no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem izrietošos pienākumus; (iv) ir pamatotas šaubas par Pasūtījuma pareizību vai autentiskumu; vai (v) Lietotājs draud, uzmācas, uzvedas rasistiski, seksistiski vai jebkādā citā veidā, ko Wolt uzskata par nepieļaujamu attiecībā pret Partneriem vai Wolt darbiniekiem, vai kurjeru partneriem. Ja Wolt atceļ Pasūtījumu, kas jau ir apmaksāts, Wolt pārskaita atpakaļ saņemto maksājuma summu tajā pašā lietotāja kontā vai Wolt Darbavietā Kontā, no kura Lietotājs veica maksājumu.

13.8. Personas datu pārzinis datiem, kas ievākti par Lietotājiem, ir Wolt Enterprises Oy, ja vien nav norādīts citādi. Wolt Enterprises Oy apstrādā jebkurus no Lietotāja ievāktos personas datus atbilstoši Wolt Paziņojumam par personas datu aizsardzību.

13.9. Lietotājam, izmantojot Wolt Lietotni vai Wolt Pakalpojumu, ir jāievēro piemērojamie ar trešo pusi noslēgtā līguma nosacījumi.

13.10. Lietotājs apliecina un garantē, ka (i) tas neatrodas valstī, uz kuru attiecas ASV valdības embargo vai kuru ASV valdība ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti; un (ii) tā nav iekļauta nevienā ASV valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstā.

14. Līguma termiņš un izbeigšana

14.1. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā kā saistoša vienošanās starp Wolt un Lietotāju līdz turpmākam paziņojumam – tik ilgi, kamēr Lietotājs izmanto Wolt Pakalpojumu.

14.2. Lietotājs var jebkurā laikā pārtraukt izmantot Wolt Pakalpojumu. Wolt var jebkurā brīdī pārtraukt sniegt Wolt Pakalpojumu pastāvīgi vai uz laiku.

15. Defekti un sūdzības

15.1. Ņemiet vērā, ka Wolt Pakalpojums jebkurā brīdī var tikt pārtraukts vai pilnībā izbeigts. Wolt Pakalpojums var tikt arī īslaicīgi apturēts. Neizmantojiet Wolt Pakalpojumu, lai veiktu datu dublēšanu. Lai gan Wolt dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Wolt platformas un Pakalpojuma darbību bez traucējumiem (tai skaitā jaunu un/vai īslaicīgu pakalpojumu, tādu kā bezkontakta piegādes, piegādes ar inovatīvām tehnoloģijām vai jaunu produktu kategoriju piegādes), Wolt nesniedz nekādus apliecinājumus un garantijas attiecībā uz Wolt Pakalpojuma, funkciju vai citu Wolt piedāvāto pakalpojumu funkcionalitāti, savlaicīgumu, kvalitāti vai to atbilstību. Wolt nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas, kas šajos noteikumos nav skaidri paredzēti.

15.2. Partneris ir pilnībā atbildīgs par savu produktu, kas tiek pārdoti, izmantojot Wolt pakalpojumu, saturu, kvalitāti, drošību un iepakojumu, un Partnerim ir piemērojama likumā noteiktā atbildība par produktu defektiem, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos. Jūs esat atbildīgs par to, lai pēc Pasūtījuma saņemšanas bez liekas kavēšanās pārbaudītu Jūsu Pasūtījumā iekļautos produktus. Ja Jūsu Pasūtījuma produktiem ir kādi defekti vai citi kvalitātes trūkumi, Jums jāsazinās vai nu ar Wolt klientu apkalpošanas dienestu, kas darbojas Partnera vārdā, vai tieši ar Partneri un jānorāda skaidrs defektu vai trūkumu apraksts. Attiecībā uz patēriņa precēm paziņojumi par defektiem jāiesniedz saprātīgā termiņā pēc defekta konstatēšanas, taču ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc defekta konstatēšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja defekts attiecas uz pārtikas produktiem vai citiem produktiem, kas pēc savas būtības ātri bojājas vai noveco, ir ļoti svarīgi par defektu paziņot pēc iespējas ātrāk, lai varētu veikt pienācīgu defekta izmeklēšanu un pārbaudi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Wolt vai partneris var lūgt Jums nosūtīt attiecīgā produkta attēlu, lai dokumentētu un pārbaudītu defektus. Ja jūsu Pasūtījumā esošie produkti ir bojāti vai neatbilst prasībām, Jums ir tiesības saņemt atlīdzību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

15.3. Partneris ir vienīgais atbildīgais par jebkādiem Pasūtījuma satura vai gatavošanas defektiem vai citām nepilnībām Pirkuma Līguma izpildē. Wolt nav atbildīgs par Wolt Pakalpojumā Partnera sniegto informāciju un nesniedz nekādas garantijas par produktu pieejamību, kvalitāti vai piemērotību.

15.4. Apple nav pienākuma sniegt uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus Wolt Lietotnei. Ciktāl piemērojamie tiesību akti pieprasa jebkādus uzturēšanas vai atbalsta pakalpojumus, pienākums sniegt šādus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus ir mums, nevis Apple. Ciktāl saskaņā ar likumiem pastāv garantijas pienākums, no kura nevar atteikties, par šādu garantiju atbildīgi esam tikai mēs, nevis Apple. Mēs, nevis Apple, esam atbildīgi par jebkuras Lietotāja vai jebkuras trešās personas pretenzijām, kas saistītas ar iOS Wolt Lietotni vai Lietotāja iOS Wolt Lietotnes glabāšanu un/vai lietošanu, tai skaitā, bet ne tikai: (i) produkta atbildības prasības; (ii) jebkuri apgalvojumi, ka iOS Wolt Lietotne neatbilst kādām piemērojamām tiesiskām vai reglamentējošām prasībām; un (iii) prasības, kas izriet no patērētāju aizsardzības, privātuma vai līdzīgiem tiesību aktiem, tostarp saistībā ar iOS Wolt Lietotnes HealthKit un HomeKit sistēmas izmantošanu.

16. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršana

16.1. Šos Pakalpojuma sniegšanas noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā Lietotājs atrodas.  

16.2. Ja Jūs esat patērētājs, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums nevar tikt atņemtas tiesības, kuras Jums sniedz obligātie patērētāju tiesību aizsardzības likumi Jūsu pastāvīgās dzīves vietas valstī.

16.3. Strīdus, kas izriet no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, risina kompetentā tiesa valstī, kurā Lietotājs atrodas. Taču patērētājs var celt prasību savas pastāvīgās dzīvesvietas kompetentajā tiesā. Ja esat Lietotājs, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Savienībā, Jūs un Wolt strīdu izšķiršanai varat izmantot arī Eiropas Komisijas pārvaldīto SIT platformu. Platforma ir pieejama ec.europa.eu/odr. Jūs varat arī nodot strīdu Patērētāju strīdu risināšanas komisijai, https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija.

17. Grozījumi

17.1. Šie Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir grozāmi.

17.2.Spēkā esošie Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi pieejami Wolt tīmekļa vietnē. Wolt informēs Lietotāju par būtiskām izmaiņām Pakalpojumu sniegšanas noteikumos, sniedzot šo informāciju Wolt Pakalpojumā vai uz Lietotāja e-pasta adresi, kas norādīta Wolt Pakalpojumā. Ja Lietotājs nepiekrīt Wolt mainītajiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, tam ir jāpārtrauc Wolt Pakalpojuma lietošana.

18. Tiesību nodošana citām personām

18.1. Wolt ir tiesības bez Lietotāja iepriekšējas piekrišanas pilnībā vai daļēji cedēt visas vai daļu no savām šo noteikumu tiesībām un saistībām saistītajai sabiedrībai vai saistību pārņēmējam, vai pircējam, vai tā uzņēmējdarbības aktīvu ieguvējam, kas attiecas uz Wolt Pakalpojumu.

18.2. Lietotājam nav tiesību pilnībā vai daļēji cedēt jebkuras tā tiesības vai saistības, kas izriet no šiem noteikumiem.

*****

Atjaunināts: 11.09.2023

Guidelines for Partners