Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Izmantojot Wolt pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos lietotāja pakalpojumu sniegšanas noteikumus („Pakalpojumu sniegšanas noteikumi”).

 

Pirms Wolt Pakalpojuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja nepiekrītat Wolt Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Wolt Pakalpojumu. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz jebkādu Wolt Pakalpojuma izmantošanu un no tiem izrietošajiem Pirkuma Līgumiem. Plašāks Wolt Pakalpojuma un sistēmas prasību apraksts ir pieejams wolt.com.

 

Ja Jums ir Wolt Darbavietā konts, šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumu ir piemērojami arī mūsu klientu organizācijai, kas Jums Wolt Darbavietā sniedz Funkciju („Klientu organizācija”) attiecībā uz Jūsu veiktajiem Pasūtījumiem, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju. Ja pastāv kādas pretrunas starp šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Wolt Uzņēmuma Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas ir piemērojami Klientu organizācijai, noteicošie ir Wolt Uzņēmuma Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

 

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir saistoši tikai mums un Lietotājam, nevis Apple Inc., turklāt Apple Inc. nav atbildīgs par Wolt Lietotni vai tās saturu. Jūs piekrītat, ka Apple Inc. un Apple Inc. meitasuzņēmumi („Apple”) ir šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu ieinteresētā trešā persona un ka, pieņemot Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, Apple būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka tas ir pieņēmis tiesības) izpildīt Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, sadarbojoties ar Jums kā ieinteresēto trešo personu.

 

1. Definīcijas

 

Partneris” ir restorāns vai cits pakalpojumu partneris, kas ir parakstījis partnerības līgumu ar Wolt un piedāvā savu produkciju un vajadzības gadījumā arīpiegādes pakalpojumus ar Wolt Pakalpojuma starpniecību.

 

Pirkuma līgums”ir līgums par Partnera produktu un iespējamu piegādes pakalpojumu pirkšanu, kas atrunāti Pasūtījumā. Attiecībā uz Pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju, Pirkuma līgums veido saistošu vienošanos starp Partneri un Klientu organizāciju. Attiecībā uz Pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot jebkuru citu Lietotāja maksāšanas veidu, Pirkuma līgums veido saistošu vienošanos starp Partneri un Lietotāju.

 

Woltnozīmē:

 

Wolt Latvija SIA, Elizabete iela 45/47, Riga, Latvija.

 

Wolt Lietotne”ir digitāla lietotne ar nosaukumu Wolt, ko Wolt nodrošina fiziskām un juridiskām personām, lai pasūtītu produktus no Wolt Partneriem.

 

Wolt Darbavietā Konts” nozīmē lietotāja kontu Wolt Lietotnē, kuram ir pievienota Wolt Darbavietā Funkcija.

 

Wolt Darbavietā Funkcija ir Wolt Lietotnes maksāšanas veids un funkcija, ar kuras palīdzību Klientu organizācijas pilnvarotie Lietotāji var veikt Pasūtījumus par Klienta organizācijas izmaksām.

 

Wolt Pakalpojums”nozīmē gan Wolt Lietotni, gan Wolt tīmekļa vietni wolt.com un citas papildu lietotnes atbilstīgi wolt.com minētajām.

 

Lietotājs vai Jūs nozīmē fizisku vai juridisku personu, kura lieto Wolt Pakalpojumu.

 

Mazumtirdzniecības Produkti” ir pārtikas preces, palīgmateriāli, sadzīves preces un citas patēriņa preces, kuru pieejamību Wolt Pakalpojumā ir nodrošinājis Partneris.

 

2. Wolt identitāte

 

·     Wolt Latvija SIA, Elizabete iela 45/47, Riga, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40203027461, PVN reģistrācijas numurs LV40203027461. 

·      Tirdzniecības nosaukums: „Wolt”, 

·      E-pasta adrese: support@wolt.com.

 

Informācija par Partneru produkta un pakalpojuma identitāti tiek nodrošināta ar Wolt Lietotnes un Wolt tīmekļa vietnes starpniecību.

 

3. Wolt Pakalpojuma apraksts

 

3.1. Wolt nodrošina platformu, kurā Lietotājs var iegādāties pārtikas produktus un kurā Lietotājam tiek pārdoti piegādes pakalpojumi attiecībā uz pārtikas produktiem, kas iegādāti no noteiktiem Partneriem. , Veicot pārtikas produktu iegādi no Partnera, Wolt atvieglo pirkumu veikšanu Wolt Pakalpojumā.

 

3.2.

 

Partneri sniedz informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem Wolt Pakalpojumā,  tai skaitā informāciju par to izvēli un produktu cenām. Informācija par piegādes maksu, kas piemērojama katrai piegādes reizei, tiek sniegta Wolt Pakalpojumā. Ja Jums ir alerģija vai citi diētas ierobežojumi, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo Partneri. Partneris pēc Jūsu pieprasījuma sniegs Jums informāciju par attiecīgo pārtikas produktu. Attiecībā uz Partnera produktu un pakalpojumu pārdošanas un pirkšanas kārtību var tikt piemēroti Partneru papildu noteikumi un nosacījumi, kā tas ir noteikts Wolt Pakalpojumā. Mazumtirdzniecības Produktu cena tiek noteikta, pamatojoties uz cenu Pasūtījuma izdarīšanas brīdī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka fasētiem produktiem var būt nelielas cenu izmaiņas starp Partnera norādīto produkta cenu un galīgo cenu Pasūtījumā, ja mainās preces iepakojuma svars.

 

Partneris sniedz informāciju par alergēniem un citu nepieciešamo specifisko informāciju par Mazumtirdzniecības Produktiem Wolt Pakalpojumā. Partneris ir atbildīgs par pilnīgas informācijas sniegšanu par Mazumtirdzniecības Produktiem atbilstoši piemērojamos tiesību aktos , tai skaitā ES Regulā Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, noteiktajām prasībām. Attiecīgos gadījumos Partneris ir atbildīgs arī par to, lai pārdošanas cena un vienības cena tiktu norādīta saskaņā ar ES Direktīvu 98/6 / ES par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas.

 

Partneris pēc saviem ieskatiem nosaka Wolt Pakalpojumā pieejamo Mazumtirdzniecības Produktu izvēli un cenas. Partneris var arī piemērot noteiktus ierobežojumus Jūsu Pasūtījumam, piemēram, attiecībā uz daudzumu un Pasūtījuma lielumu. Partneris ir atbildīgs par to, lai Jūs informētu par visiem ierobežojumiem, kas saistīti ar Mazumtirdzniecības Produktu pieejamību. Lietotājs piekrīt, ka gadījumā, ja produkts īslaicīgi nav pieejams, Partneris veiks Jūsu Pasūtījuma izpildi, šo produktu neiekļaujot Pasūtījumā. Jums nebūs jāmaksā par produktiem, kas Pasūtījuma veikšanas brīdī nav pieejami.

 

Izvēloties Partnera produktus vai pakalpojumus, kurus Lietotājs vēlas pirkt no Partnera, Lietotājs veic saistošu pasūtījumu pirkt produktus un pakalpojumus no Partnera atbilstoši Lietotājam pirms pasūtījuma („Pasūtījums”) veikšanas Wolt Pakalpojumā uzrādītajiem nosacījumiem. Pēc Pasūtījuma saņemšanas Wolt nosūta Pasūtījuma detaļas Partnerim. Kad Partneris ir pieņēmis Pasūtījumu un Wolt ir apstiprinājis Lietotāja pasūtījumu Partnera vārdā, Lietotājs vai Klientu organizācija un Partneris noslēdz Pirkuma līgumu. Wolt Partnera vārdā sniedz Lietotājam čeku (ja vien tās valsts, kurā atrodas Lietotājs, tiesību akti nepieprasa, ka Partneris čeku Lietotājam sniedz tiešā veidā). Kad Partneris pieņem Pasūtījumu, un Lietotājam ir sniegts pasūtījuma apstiprinājums, stājoties spēkā Pirkuma Līgumam ar Partneri par Partnera produktu pirkšanu, Lietotājs vai Klientu organizācija un Wolt papildus stājas juridiski saistošā vienošanās par jebkuru piegādes pakalpojumu pirkšanu, kurus Lietotājs ir pasūtījis ar Wolt Pakalpojuma starpniecību.

 

3.3. Lietotāja izvēlētais Partneris sagatavo Lietotāja Pasūtījumā uzskaitītos produktus. Wolt nav atbildīgs Lietotājam par pienācīgu Pirkuma Līguma izpildi no Partnera puses. Wolt ir atbildīgs par piegādes pakalpojuma izpildi, kuru Lietotājs no Wolt ir pasūtījis ar Pasūtījumu, atbilstoši šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajam, izņemot gadījumus, kad piegādes pakalpojumus sniedz Partneris – šādā gadījumā Partneris ir atbildīgs par piegādes pakalpojumu izpildi.

 

3.4. Kad Lietotājs ir veicis Pasūtījumu, tas nevar tikt atcelts no Lietotāja puses. Jūs nevarat atsaukt vai atcelt produktu vai piegādes pakalpojumu Pasūtījumu pēc tam, kad esat to veicis. Pirms produkta vai pakalpojuma Pasūtījuma veikšanas Jums vajadzētu uzmanīgi pārskatīt savu izvēli.

 

3.5. Neskatoties uz 3.4.punktā noteikto, Jums kā patērētājam ir tiesību aktos noteiktās tiesības atcelt Mazumtirdzniecības Produktu Pasūtījumu 14 dienu laikā, skaitot no šo Mazumtirdzniecības Produktu saņemšanas dienas. Jūs varat atcelt Pasūtījumu, sazinoties ar Wolt vai Partneri, ievērojot iepriekš minēto atteikuma tiesību periodu, atgriežot piegādāto Mazumtirdzniecības Produktu Partnera, no kura Jūs veicāt Pasūtījumu, tirdzniecības vietā, uzrādot no Wolt vai Partnera saņemto kvīti. Ja Jūs esat sazinājies ar Wolt saistībā ar preces atgriešanu vai esat pieprasījis atlīdzinājumu saistībā ar preces trūkumiem, bojājumiem vai citu defektu dēļ, Wolt var lūgt Jums nosūtīt attiecīgās preces fotoattēlu, lai dokumentētu un pārbaudītu konstatētos trūkumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Partnerim, iespējams, ir atsevišķi noteikumi vai garantijas, kas piemērojamas papildus šiem noteikumiem. Partneris par šiem noteikumiem sniedz informāciju Lietotājam atsevišķi no Wolt Pakalpojuma.

 

Wolt ievēro patērētāju atteikuma tiesību ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos tiesību aktos. Atsevišķas preces saskaņā ar tiesību aktos noteikto ir izslēgtas no patērētāja atteikuma tiesībām, tai skaitā:

● Pārtika un produkti, kurus to īpašību dēļ nevar pārdot tālāk, kuri ātri bojājas vai kuriem ātri beidzas derīguma termiņš;

● Preces, kas to īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;

● Spēles, filmas, datorprogrammas un citas aizzīmogotas preces, tiklīdz ir atvērts šādas preces iepakojums;

● Higiēnas un intīmas preces pēc to iepakojuma atvēršanas;

● Preces, kas izgatavotas pēc personalizēta pasūtījuma saskaņā ar Lietotāja specifikācijām un norādījumiem.

 

Tas nozīmē, ka Jūs nevarat atgriezt, piemēram, pārtikas produktus, pēc to iegādes, atsaucoties uz savām tiesību aktos paredzētājām atteikuma tiesībām. Pēc Pasūtījuma veikšanas Jūs nevarat atsaukt, atcelt vai mainīt šādu Mazumtirdzniecības Produktu Pasūtījumu. Pirms Pasūtījuma veikšanas, lūdzu, rūpīgi izskatiet savu Pasūtījumu.

 

3.6. Mazumtirdzniecības Produkti ir jāatgriež nekavējoties pēc Pasūtījuma atcelšanas un ne vēlāk kā 14 dienas pēc Pasūtījuma atcelšanas dienas. Atgrieztajai precei jābūt neizmainītā stāvoklī, lai to var pārdot tālāk. Preces iepakojums ir pienācīgi jāaizsargā, un precei ir jābūt iepakotai oriģinālajā iepakojumā vai tam līdzīgā veidā. Ja atgrieztās preces vērtība ir samazinājusies vai tā jebkādā veidā ir izmainīta, Jums nav tiesību saņemt atlīdzinājumu pilnā apmērā.

 

3.7. Atceltā Pasūtījuma Mazumtirdzniecības Produkti jānogādā Partnera, no kuras Jūs veicāt pasūtījumu, tirdzniecības vietā, izmantojot Wolt Pakalpojumu. Lūdzu, sazinieties ar attiecīgās tirdzniecības vietas klientu apkalpošanas centru, lai atgrieztu produktus. Tirdzniecības vietu Jūs varat pārbaudīt, izmantojot kvīti, kuru izsniedzis Wolt vai Partneris. Jums jāsedz izmaksas, kas saistītas ar Mazumtirdzniecības Produktu atgriešanu. Lietotāja veikto maksājumu Wolt atmaksās 14 dienu laikā pēc paziņojuma par Pasūtījuma atcelšanu saņemšanas ar noteikumu, ka Partneris ir saņēmis atgriezto preci vai apliecinājumu par to, ka prece ir nodota atgriešanai. Wolt atmaksās par atgriezto preci samaksāto naudu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kuru izmantojāt Jūs, un uz to pašu bankas kontu, no kura Jūs veicāt Pasūtījumu. Piegādes pasūtījumu gadījumā piegādes maksa netiks atlīdzināta.

 

4. Lietotāju konti

 

4.1. Jums ir ierobežotas, neekskluzīvas, atsaucamas, nenododamas un nesublicencējamas tiesības piekļūt un izmantot Wolt Pakalpojumu un saturu, kas pieejams ar Wolt  Pakalpojuma  starpniecību, tādā formā, kādu mēs Jums piedāvājam, tikai turpmāk izklāstītajiem mērķiem. Licencei, kas Lietotājam piešķirta iOS Wolt Lietotnes izmantošanai, kas lejupielādēta no Apple App Store, ir papildu ierobežojumi un tā ļauj izmantot Wolt Lietotni jebkurām Apple zīmola precēm, kas pieder Lietotājam vai ko tas kontrolē, un atbilstīgi Lietošanas noteikumiem, kas izklāstīti App Store Pakalpojumu sniegšanas noteikumos un šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Visas tiesības, kas  saskaņā ar šiem Noteikumiem nav skaidri piešķirtas, patur Wolt un Wolt licences devēji.

 

4.2. Lai izmantotu Wolt Pakalpojumu, Lietotājam ir jāizveido lietotāja konts, sekojot reģistrācijas instrukcijām Wolt Pakalpojumā. Lai izveidotu kontu, Jums jāievada lietotājvārds un parole un jāiesniedz Wolt noteikti personas dati, piemēram, Jūsu vārds, adrese, e-pasts un vismaz viena derīga maksājuma metode. Jūs  apņematies nodrošināt, lai informācija par izveidoto kontu būtu precīza, pilnīga un atjaunināta. Lai iegūtu papildus informāciju par to, kā Wolt apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, iepazīstieties ar Wolt Paziņojumu par personas datu aizsardzību. Wolt Pakalpojuma pierakstīšanās informācija ir personiska (ja vien Wolt un Klientu organizācija nav vienojušies citādi). Lietotājs nodrošina, ka visa lietotāja konta pierakstīšanās informācija un tam līdzvērtīga informācija, kas nepieciešama Lietotāja vai Klienta organizācijas lietotāja konta pieejai, netiek izpausta un tiek izmantota veidā, kas nav pieejams trešajām personām. Lietotājam var būt tikai viens personiskais lietotāja konts. Ja vēlaties dzēst savu kontu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.

 

4.3. Ja rodas aizdomas, ka citai personai bez atļaujas ir tapusi zināma Lietotāja lietotāja konta informācija vai tā ir guvusi pieeju Lietotāja lietotāja kontam, Lietotājs par to nekavējoties informē Wolt. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru Wolt Pakalpojuma lietošanu un aktivitātēm Lietotāja kontā.

 

4.4. Lai izmantotu Wolt Pakalpojumu, Jums ir jāuzrāda Wolt derīga kredītkartes vai cita maksāšanas līdzekļa informācija. Wolt nesaglabā Jūsu maksājumu instrumenta informāciju, jo to veic trešā persona – maksājumu pakalpojumu sniedzējs, – ko izmanto Wolt. Jūs piekrītat apmaksāt visus pirkumus, kas izriet no Jūsu Wolt Pakalpojuma lietošanas, izņemot pirkumus, kas veikti izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju par Klientu organizācijas izmaksām. Jums ir pienākums nodrošināt kredītkartes vai citas maksājuma informācijas, ko esat snieguši lietotāja kontā, aktualitāti.

 

5. Maksājumi

 

5.1. Lietotājs, vai Klientu organizācija Wolt Darbavietā konta gadījumā, apmaksā Pasūtījumā norādīto pirkuma cenu, izmantojot attiecīgo Wolt Pakalpojuma norēķinu funkciju. Wolt Partnera vārdā iekasē visus maksājumus no Lietotājiem un Klientu organizācijām. Ja Pasūtījums ir veikts, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju, Lietotājs apstiprina maksājumu Klientu organizācijas vārdā, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju. Lietotāja vai Klienta organizācijas maksājuma pienākums rodas pēc tam, kad Wolt Pakalpojumā veikts Pasūtījums.

 

5.2. Lietotājs var izpildīt šo maksājuma pienākumu, tikai izmantojot attiecīgās tiešsaistes maksājuma metodes, kas piedāvātas Wolt Pakalpojumā. Kad Lietotājs vai Klientu organizācija Wolt Darbavietā Konta gadījumā ir samaksājusi pirkuma cenu Wolt, Lietotājs vai Klientu organizācija ir izpildījusi savu maksājuma pienākumu pret Partneri.

 

5.3. Maksājums pēc Pasūtījuma piegādes tiek automātiski atskaitīts no Lietotāja kredītkartes vai iekasēts, izmantojot Klientu organizācijas Wolt Darbavietā Funkciju. Kad Wolt Pakalpojumā ir veikts Pasūtījums, Wolt Partnera vārdā ir tiesības veikt rezervāciju no Lietotāja kredītkartes vai Klientu organizācijas Wolt Darbavietā Funkcijas. Maksājumu apstrādei Wolt izmanto trešo personu – maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

5.4. Kad Lietotājs pievieno produktus Pasūtījumā, kas tiek pārdoti uz svaru, Wolt nezinās to precīzu svaru līdz brīdim, kad Partneris nosvērs produktus. Šādiem produktiem, kas tiek svērti, jebkura Wolt Pakalpojumā norādītā cena ir tikai Partnera aplēse. Gala summa par sveramo produktu tiks noteikta un iekasēta, pamatojoties uz faktiski saņemtā produkta svaru. Lai segtu iespējamās cenas korekcijas, ko izraisa svara izmaiņas, Wolt veiks pagaidu autorizācijas aizturēšanu no Lietotāja kredītkartes. Pagaidu autorizācijas aizturējuma vai maksas summa būs ne vairāk kā 20 % no Lietotāja Pasūtījumā iekļauto produktu svara vērtības. Ja Lietotāja Pasūtījumā iekļautā produkta svars ir mazāks nekā norādīts Lietotāja Pasūtījuma apstiprinājumā, Wolt atmaksās Lietotājam cenas starpību. Ja Pasūtījumā iekļautā prece sver vairāk, nekā norādīts Lietotāja Pasūtījuma apstiprinājumā, Wolt iekasēs no Lietotāja cenas starpību no pagaidu autorizācijas aizturēšanas vai maksas, kas aprēķināta par preces svaru. Jebkura pagaidu autorizācijas aizturējuma vai maksas daļa, kas nav nepieciešama cenas korekcijas segšanai, tiks atgriezta vai atmaksāta uz Lietotāja kredītkarti.

6. Wolt kredīti un žetoni

 

6.1. Wolt Pakalpojuma Lietotāji var saņemt Wolt Kredītus vai Žetonus, piemēram, uzaicinot jaunus lietotājus pierakstīties Wolt Pakalpojumā. Lietotājs var izmantot Wolt kredītus un žetonus, lai iegūtu atlaidi saviem pirkumiem Wolt Pakalpojumā.

 

6.2. Wolt var vienpusēji noteikt piemērojamos Wolt kredītu un žetonu piešķiršanas, derīguma un izsniegšanas noteikumus.

 

6.3. Jebkurus pierakstīšanās bonusa kredītus vai žetonus var izmantot tikai vienu reizi.

 

6.4. Wolt kredītus un žetonus nevar apmainīt pret naudu.

 

6.5. Wolt kredīti un žetoni tiek anulēti, ja Wolt konstatē jebkādu Wolt kredītu vai žetonu ļaunprātīgu izmantošanu vai konstatē, ka Wolt kredīti vai žetoni ir piešķirti kļūdaini. Šādos gadījumos Wolt izraksta rēķinu par summu, kas tika samaksāta, izmantojot šādus Wolt kredītus vai žetonus.

 

7. Pasūtījuma piegāde

 

7.1. Ja Lietotājs pasūta Pasūtījuma piegādi ar Wolt Pakalpojuma starpniecību, Pasūtījums tiek piegādāts uz atrašanās vietu, ko Lietotājs ir apstiprinājis ar Wolt Pakalpojuma starpniecību. Lietotājam ir jāsniedz arī fiziskā adrese apstiprinātajai atrašanās vietai Wolt Pakalpojumā. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par veiktā Pasūtījuma pareiza adresāta un pareizu instrukciju norādīšanu Wolt Pakalpojumā. Wolt sniedz piegādes pakalpojumus Lietotājam vai Klientu organizācijai.

 

7.2. Izmantojot Wolt Pakalpojumu, var tikt noteikta minimālā pirkuma vērtība, un tādā gadījumā Jūs par to tiksiet informēts pirms pasūtījuma veikšanas Wolt Pakalpojumā. Ja Pasūtījums neatbilst noteiktajai minimālajai vērtībai, Jums būs iespēja samaksāt starpību, lai tā sasniegtu minimālo vērtību, vai pievienot savam Pasūtījumam vairāk produktu.

 

7.3. Lietotājam ir jābūt spējīgam saņemt zvanus uz ES zonas tālruņa numuru, kuru Lietotājs ir norādījis Wolt Pakalpojumā.. Ja Lietotāja norādītais tālruņa numurs nav sasniedzams, Wolt var atcelt Pasūtījumu, un Lietotajam vai Klientu organizācijai var būt jāmaksā pilna Pasūtījuma cena.

 

7.4. Lietotājs var veikt pasūtījumu ar piegādi pēc iespējas ātrāk (standarta piegādes metode) vai ar iepriekš pasūtītu konkrētu piegādes laiku.

 

7.5. Standarta piegādes opcija: Lietotājam ir jāatrodas apstiprinātajā atrašanās vietā, kas norādīta Pasūtījumā, laikā no Pasūtījuma veikšanas līdz Pasūtījuma produktu saņemšanai. Ja Lietotājs nav pieejams apstiprinātajā atrašanās vietā 5 minūšu laikā pēc pasūtīto produktu piegādes un ja kurjers nevar ar Lietotāju sazināties divos mēģinājumos, Wolt var atcelt piegādi, un Lietotājam vai Klientu organizācijai var būt jāmaksā pilna Pasūtījuma cena.

 

7.6. „Iepriekšpasūtījuma” piegādes iespējas: lai saņemtu Pasūtījumu, Lietotājam ir jābūt apstiprinātajā atrašanās vietā desmit minūtes pirms iepriekšpasūtījuma piegādes laika līdz piegādes brīdim.

 

8. Pasūtījuma saņemšana Partnera tirdzniecības vietā

 

8.1. Ja Lietotājs nav pasūtījis Pasūtījumā norādīto Partnera produktu piegādi, bet gan saņemšanu Partnera tirdzniecības vietā, produktus var saņemt Partnera tirdzniecības vietā, kuru Lietotājs ir izvēlējies saistībā ar Pasūtījumu. Kad produkti ir gatavi saņemšanai, Lietotājs saņem atsevišķu elektronisku apstiprinājumu. Wolt Partneris var noteikt nosacījumus Lietotāja identifikācijai Pasūtījuma produktu saņemšanas brīdī.

 

8.2. Partneris saglabā pasūtītos produktus 60 minūšu laikā pēc tam, kad Partneris ir paziņojis Lietotājam, ka Pasūtījums ir gatavs saņemšanai. Taču šis pienākums ir ierobežots ar konkrētā Partnera tirdzniecības vietas darba laiku, un Pasūtījums ir jāsaņem pirms Partnera darba laika beigām minētajā tirdzniecības vietā.

 

9. Pasūtījuma saņemšana ēšanai uz vietas

 

9.1. Ja Lietotājs ir izvēlējies Pasūtījuma produktus patērēt uz vietas Partnera tirdzniecības vietā, Lietotājs saņem atsevišķu elektronisku apstiprinājumu par paredzamo laiku, kad produkti būs gatavi patērēšanai Partnera tirdzniecības vietā.

 

10. Laika aprēķini

 

10.1. Jebkurš piegādes vai saņemšanas laiks vai cits laiks, ko Wolt Pakalpojumā Lietotājam paziņo Partneris vai Wolt, ir tikai aptuvenais laiks. Nav garantijas, ka Pasūtījums tiks piegādāts vai būs pieejams saņemšanai vai patēriņam paredzētajā laikā. Produktu piegādes laikus var ietekmēt arī dažādi faktori, piemēram, sastrēgumi, sastrēgumstundas un laika apstākļi.

 

11. Intelektuālā īpašuma tiesības

 

11.1. Visas Intelektuālā Īpašuma tiesības par vai saistībā ar Wolt Pakalpojumu un ar to saistīto dokumentāciju un visām tā daļām un kopijām, paliek tikai Wolt un/vai tā apakšuzņēmēju/licenciāru īpašumā. „Intelektuālā Īpašuma tiesības” nozīmē autortiesības un saistītās tiesības (ieskaitot datubāzu un katalogu tiesības, kā arī fotografēšanas tiesības), patentus, funkcionālos modeļus, dizainparaugu tiesības, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, komercnoslēpumus, zinātību (know-how) un jebkuras citas reģistrētu vai nereģistrētu intelektuālā īpašuma tiesību formas.

 

11.2. Šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi nesniedz Lietotājam intelektuālā īpašuma tiesības uz Wolt Pakalpojumu, un visas tiesības, kas nav tieši šeit garantētas, ir rezervētas Wolt un tā apakšuzņēmējiem/licenciāriem.

 

11.3. Apple nav atbildīgs par izmeklēšanu, iebilduma rakstu, izlīgumu vai prasību izpildi, kas saistītas ar to, ka iOS Wolt Lietotne vai Jūs, to lietojot, pārkāptu kādas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības.

 

12. Papildu noteikumi Wolt Pakalpojuma lietošanai

 

12.1. Wolt Pakalpojums ir pieejams tikai personām, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

12.2. Lietotājam, izmantojot Wolt Pakalpojumu, ir jāievēro visi piemērojamie noteikumi un normas, tostarp attiecībā uz alkohola un tabakas izstrādājumu, medikamentu un citu vecumam ierobežotu produktu iegādi. Ciktāl valstī, kurā atrodas Lietotājs, ir iespējama vecuma ierobežojumu produktu, piemēram, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, piegāde, Lietotājam var tikt atteikta vecuma ierobežojumu produktu piegāde, ja Lietotājs nevar iesniegt Wolt kurjera partnerim, kas piegādā Pasūtījumu, derīgu valsts izdotu personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju, kas pierāda, ka Lietotājs ir sasniedzis likumā noteikto vecumu, lai iegādātos produktu(-us). Lietotājam var tikt atteikta produktu ar vecuma ierobežojumiem piegāde arī citos gadījumos, kas paredzēti piemērojamos noteikumos un normatīvajos aktos valstī, kurā atrodas Lietotājs, piemēram, alkoholisko dzērienu piegāde, ja Lietotājs izrāda reibuma pazīmes. Gadījumā, ja šeit aprakstīto iemeslu dēļ tiek atteikta vecuma ierobežojuma produkta(-u) piegāde, Wolt ir tiesības iekasēt no Lietotāja divkāršu piegādes maksu (un, ja piemērojams, maksu par pakalpojumu), ko Lietotājs samaksājis par attiecīgo Pasūtījumu, kā kompensāciju par to, ka Partnerim ir jāatdod atpakaļ vecuma ierobežojuma produkts(-i).

 

12.3. Wolt pastāvīgi uzlabo Wolt Pakalpojumu un var daļēji vai kopumā mainīt vai likvidēt dažādas Wolt Pakalpojumu daļas, ieskaitot funkcijas, produktus un Partnerus, kuri ir pieejami Wolt Pakalpojumā.

 

12.4. Wolt pēc saviem ieskatiem var ļaut Jums iesniegt, publicēt vai kā citādi padarīt pieejamu Wolt, izmantojot Wolt Pakalpojumu, saturu un informāciju, piemēram, atsauksmes un atbalsta pieprasījumus, kas saistīti ar Wolt Pakalpojumu, vai iesniegumus konkursiem un akcijām (“Lietotāja saturs”). Jebkurš Jūsu  ŗadītais Lietotāja saturs paliek Jūsu īpašumā. Tomēr, iesniedzot Lietotāja saturu Wolt, Jūs piešķirat Wolt starptautisku, pastāvīgu, neatsaucamu, nododamu, bezatlīdzības licenci ar tiesībām sublicencēt, izmantot, kopēt, modificēt, izveidot atvasinātus darbus, izplatīt, padarīt publiski pieejamu un jebkādā citā veidā izmantot šādu Lietotāja saturu visos formātos, kā arī pašreizējos vai nākotnes kanālos, nesniedzot par to papildus paziņojumus un nesaņemot  piekrišanu no Jums, kā arī  bez jebkādiem pienākumiem vai maksājumu saistībām attiecībā pret Jums vai kādu citu personu vai organizāciju. Jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots piešķirt Wolt iepriekš minētās tiesības un ka šāds Lietotāja saturs vai tā izmantošana nav aizskaroša, apmelojoša, nepiedienīga vai jebkādā veidā kaitējoša un nepārkāps, nepiesavināsies un neaizskars trešās personas intelektuālo īpašumu vai īpašumtiesības, izplatīšanas tiesības vai tiesības uz privātumu, kā rezultātā var tikt pārkāpti piemērojamie likumi vai noteikumi.

 

12.5. Izmantojot Wolt Pakalpojumu, Lietotājs var saskarties ar saturu vai informāciju, kas var būt neprecīza, nepilnīga, novecojusi, maldinoša, nelegāla, aizskaroša vai kā citādi kaitējoša. Wolt parasti nepārbauda Partneru sniegto saturu. Wolt nav atbildīgs par trešo personu (ieskaitot Partneru) saturu vai informāciju, vai par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no uzticēšanās šādai informācijai vai tās izmantošanas.

 

12.6. Jūs vai Klientu organizācija esat atbildīgs par ierīču un aprīkojuma (piemēram, tālruņa) iegūšanu un uzturēšanu, kā arī par savienojumiem un maksājumiem, kas nepieciešami, lai piekļūtu Wolt Pakalpojumam un to izmantotu.

 

12.7. Lietotājam aizliegts: (i) izmantot vai mēģināt izmantot citas personas personīgo Wolt kontu un/vai piekļūt citas personas personīgajiem maksājumu datiem Wolt Pakalpojumā, vai izmantot citas personas maksājumu kartes, izmantojot Wolt Pakalpojumu, bez šīs otrās personas piekrišanas; (ii) kopēt, modificēt, radīt atvasinātus darbus no Wolt Pakalpojuma vai saistītām tehnoloģijām; (iii) veikt reverso inženieriju, dekompilēt, atšifrēt vai citādi mēģināt atvasināt Wolt Pakalpojuma vai saistīto tehnoloģiju pirmkodu, vai jebkuru tā daļu; (iv) atdalīt autortiesības, preču zīmes vai citus īpašumtiesību paziņojumus, kas ietverti Wolt Pakalpojumā; (v) atdalīt, aizsegt vai noslēpt jebkuru reklāmu, kas iekļauta Wolt Pakalpojumā; (vi) ievākt, izmantot, kopēt vai nodot jebkādu informāciju, kas iegūta no Wolt Pakalpojuma bez Wolt piekrišanas; (vii) izmantot robotprogrammatūru vai jebkādas citas automatizētas metodes, lai izmantotu Wolt Pakalpojumu; (viii) radīt Wolt kontu ar viltus identitāti vai citas personas identitāti; vai (ix) piekļūt Wolt Pakalpojumam citādi kā ar metodēm, ko piedāvā Wolt, piemēram, Wolt Lietotni un Wolt tīmekļa vietni.

 

12.8.Jums ir atļauts izmantot Wolt Pakalpojumu vai jebkuru tā saturu tikai nekomerciāliem mērķiem. Stingri aizliegta jebkāda veida sistēmiska izguve, piemēram, jebkuras robotprogrammatūras, zirnekļa, “rāpuļprogrammas”,  ”izvilkšanas” programmatūras vai kāda cita automātiska procesa un/vai ierīces izmantošana, lai apkopotu, nokopētu un /vai  pārraudzītu Wolt Pakalpojumu.

 

12.9. Wolt, pēc saviem ieskatiem, ir tiesības nekavējoties noņemt vai apturēt Lietotāju no Wolt Pakalpojuma ar tūlītēju spēku un/vai atteikties vai atcelt jebkurus Lietotāja Pasūtījumus ja: (i) Lietotājs ļaunprātīgi izmanto Wolt Pakalpojumu vai rada kaitējumu vai bojājumus Wolt Pakalpojuma lietošanai vai Partneriem, vai Wolt, vai Wolt darbiniekiem, (ii) Wolt ir pamatota pārliecība par Lietotāja veiktu krāpšanu izmantojot Wolt Pakalpojumu, (iii) Lietotājs veic viltus Pasūtījumu (piemēram nemaksājot vai neatrodoties piegādes vietā, saņemšanas vietā, lai saņemtu Pasūtījumu), vai citādi neievēro no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem izrietošos pienākumus; (iv) ir pamatotas šaubas par Pasūtījuma pareizību vai autentiskumu; vai (v) Lietotājs draud, uzmācas, uzvedas rasistiski, seksistiski vai jebkādā citā veidā, ko Wolt uzskata par nepieļaujamu attiecībā pret Partneriem vai Wolt darbiniekiem, vai kurjeru partneriem. Ja Wolt atceļ Pasūtījumu, kas jau ir apmaksāts, Wolt pārskaita atpakaļ saņemto maksājuma summu tajā pašā lietotāja kontā vai Wolt Darbavietā Kontā, no kura Lietotājs veica maksājumu.

 

12.10. Personas datu pārzinis datiem, kas ievākti par Lietotājiem ir Wolt Enterprises Oy, ja vien nav norādīts citādi. Wolt Enterprises Oy apstrādā jebkurus no Lietotāja ievāktos personas datus atbilstoši Wolt Paziņojumam par personas datu aizsardzību.

 

12.11. Lietotājam, izmantojot Wolt Lietotni vai Wolt Pakalpojumu, ir jāievēro piemērojamie ar trešo pusi noslēgtā līguma nosacījumi.

 

12.12. Lietotājs ziņo un apliecina, ka (i) tas neatrodas valstī, uz kuru attiecas ASV valdības embargo vai kuru ASV valdība ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti; un (ii) tā nav iekļauta nevienā ASV valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstā.

 

13. Līguma termiņš un izbeigšana

 

13.1. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā kā saistoša vienošanās starp Wolt un Lietotāju līdz turpmākam paziņojumam – tik ilgi, kamēr Lietotājs izmanto Wolt Pakalpojumu.

 

13.2. Lietotājs var jebkurā laikā pārtraukt izmantot Wolt Pakalpojumu. Wolt var jebkurā brīdī pārtraukt sniegt Wolt Pakalpojumu pastāvīgi vai uz laiku.

 

14. Sūdzības

 

14.1. Ņemiet vēra, ka Wolt Pakalpojums var būt jebkurā brīdī pārtraukts vai pastāvīgi pārtraukts. Wolt Pakalpojums var tikt arī īslaicīgi apturēts. Neizmantojiet Wolt Pakalpojumu, lai veiktu datu dublēšanu. Lai gan Wolt dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Wolt Pakalpojuma darbību bez traucējumiem un kavēšanās, Wolt atsakās no jebkādiem apliecinājumiem un garantijām, kas šajos noteikumos nav skaidri noteikti. Wolt nesniedz nekādus apliecinājumus un garantijas attiecībā uz Wolt Pakalpojuma vai jebkuru caur platformu iegādāto preču vai sniegto pakalpojumu uzticamību, savlaicīgumu, kvalitāti vai to atbilstību, kā arī to, ka Wolt Pakalpojuma darbība būs nepārtraukta vai bez jebkādiem traucējumiem.

 

14.2. Partneris apņemas sagatavot Pasūtījumu atbilstoši Lietotāja norādītajām specifikācijām un termiņā, kas norādīts Wolt Pakalpojumā. Ja Pasūtījumā (vai tā piegādē) ir kādi defekti, Lietotājs var sazināties ar Wolt klientu servisu, kas darbojas Partnera vārdā, izmantojot lietotnē iebūvēto klientu servisa tērzēšanas iespēju vai e-pastu support@wolt.com, vai sazināties tieši ar Partneri.

 

14.3. Partneris ir vienīgais atbildīgais par jebkādiem Pasūtījuma satura un gatavošanas defektiem vai citām nepilnībām Pirkuma Līguma izpildē.

 

14.4. Lietotājam, kurš ir atklājis trūkumus Pirkuma Līguma izpildē, ir pienākums nekavējoties iesniegt jebkuras sūdzības ar skaidru trūkumu aprakstu Wolt vai Partnerim. Attiecībā uz Mazumtirdzniecības Produktiem paziņojumi par to trūkumiem jāiesniedz saprātīgā termiņā pēc to atklāšanas, tomēr ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad trūkumi tika atklāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, konstatējot pārtikas preču vai produktu, kas pēc savām īpašībām, ātri bojājas vai kuriem ātri beidzas derīguma termiņš, trūkumus, ir būtiski, lai Jūs par tiem paziņotu nekavējoties, lai konstatētās neatbilstības būtu iespējams pienācīgi pārbaudīt. Par konstatētajiem Mazumtirdzniecības Produktu trūkumiem Jums tiks noteikts atlīdzinājums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

14.5. Wolt nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas Jums vai jebkurai trešajai personai var rasties saistībā ar Wolt Pakalpojumu, izņemot, ja tie radušies Wolt nodoma vai rupjas neuzmanības rezultātā, vai atbildība par tiem nav izslēdzama vai ierobežojama saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

 

14.6. Apple nav pienākuma sniegt uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus Wolt Lietotnei. Ciktāl piemērojamie tiesību akti pieprasa jebkādus uzturēšanas vai atbalsta pakalpojumus, pienākums sniegt šādus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus ir mums, nevis Apple. Ciktāl saskaņā ar likumiem pastāv garantija, no kuras nevar atteikties, par šādu garantiju atbildīgi esam tikai mēs, nevis Apple. Mēs, nevis Apple, esam atbildīgi par jebkuras Lietotāja vai jebkuras trešās personas pretenzijām, kas saistītas ar iOS Wolt Lietotni vai Lietotāja iOS Wolt Lietotnes glabāšanu un/vai lietošanu, tai skaitā, bet ne tikai: (i) produkta civiltiesiskās atbildības prasības; (ii) jebkuri apgalvojumi, ka iOS Wolt Lietotne neatbilst kādām piemērojamām tiesiskām vai reglamentējošām prasībām; un (iii) prasības, kas izriet no patērētāju aizsardzības, privātuma vai līdzīgiem tiesību aktiem, tostarp saistībā ar iOS Wolt Lietotnes HealthKit un HomeKit sistēmas izmantošanu.

 

15. Piemērojamie likumi un strīdu izšķiršana

 

15.1. Šos Pakalpojuma sniegšanas noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Somijas tiesību aktiem.  

 

15.2. Ja Jūs esat patērētājs, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums nevar tikt atņemtas tiesības, kuras Jums sniedz obligātie patērētāju tiesību aizsardzības likumi Jūsu pastāvīgajā dzīves vietā.

 

15.3. Strīdus, kas izriet no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, risina Helsinku rajona tiesa. Taču patērētājs var celt prasību savas pastāvīgās dzīves vietas kompetentajā rajona tiesā. Ja esat Lietotājs, kura pastāvīgā dzīves vieta ir ES, Jūs un Wolt strīdu izšķiršanai varat izmantot arī Eiropas Komisijas pārvaldīto SIT platformu. Platforma ir pieejama ec.europa.eu/odr. Jūs varat arī nodot strīdu patērētāja strīdu izskatīšanas padomei vai citai atbilstīgai ārpustiesas iestādei Jūsu pastāvīgajā dzīves vietā (piemēram, Somijas Patērētāju strīdu izšķiršanas padomei, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, Somijā). Ja Jūs esat Latvijas patērētājs, radušos strīdus vienmēr varat nodot izskatīšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram (skat. http://www.ptac.gov.lv/).

 

16. Grozījumi

 

16.1. Šie Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir grozāmi.

 

16.2.Spēkā esošieLietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi pieejami Wolt tīmekļa vietnē.  Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumos  netiks veiktas būtiskas izmaiņas un Lietotāju tiesības saskaņā ar Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem netiks ierobežotas, nesniedzot par to informāciju. Ja Lietotājs nepiekrīt Wolt mainītajiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, tas tiek atskaitīts no Wolt Pakalpojuma lietošanas.

 

17. Tiesību nodošana citām personām

 

17.1. Wolt ir tiesības bez Lietotāja iepriekšējas piekrišanas pilnībā vai daļēji cedēt visas vai daļu no savām šo noteikumu tiesībām un saistībām filiālei vai saistību pārņēmējam, vai pircējam, vai tā uzņēmējdarbības aktīvu ieguvējam, kas attiecas uz Wolt Pakalpojumu.

 

17.2. Lietotājam nav tiesību pilnībā vai daļēji cedēt jebkuras tā tiesības vai saistības no šiem noteikumiem.

 

*****

Atjaunots: 2022. gada 19. aprīlī

Guidelines for Partners