„Wolt“ prekybininkų administravimo portalo savitarnos akcijų sąlygos

Jūs, kaip „Wolt“ prekybos partneris, Prekybininkų administravimo portale (toliau – Portalas) spustelėdamas atitinkamą mygtuką, kad naudodamasis ten prieinamomis savitarnos priemonėmis sukurtumėte akciją, sutinkate su šiomis savitarnos akcijoms taikomomis „Wolt“ prekybininkų administravimo portalo sąlygomis (toliau – Akcijų sąlygos). Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite įgaliojimus Prekybininko vardu prisiimti įsipareigojimą laikytis šių Akcijų sąlygų.

Šios Akcijų sąlygos yra Jūsų paslaugų sutarties su „Wolt“ dėl Jūsų, kaip Prekybininko, dalyvavimo „Wolt“ prekybos platformoje (toliau – Pagrindinė sutartis) dalis ir reglamentuoja „Wolt“ portale suteikiamų internetinės reklamos savitarnos priemonių naudojimą.

1. Savitarnos akcijos

a. „Wolt“ gali Portale pasiūlyti Partneriui pasirinkti įvairių reklaminių akcijų, pvz., nemokamo pristatymo, nuolaidos nuo užsakymo vertės, „Pirk X, gauk Y“ ir reklamos akcijas. Akcijos yra skirtos tam, kad Partneris jas pirktų iš „Wolt“, naudodamasis jam suteiktomis savitarnos priemonėmis, siekdamas „Wolt“ platformoje reklamuoti savo siūlomas prekes.

b. Įvairūs akcijų pasirinkimai yra pristatyti ir aprašyti Portale ir šiose Bendrosiose sąlygose. „Wolt“ gali bet kada pakeisti arba panaikinti Portalo ir akcijų pasirinkimus.

c. Norėdami pateikti akcijos užsakymą (toliau – Užsakymas), turite pasirinkti akcijos, kurią norite įsigyti, rūšį ir užpildyti reikiamus Portale nurodytus duomenų laukelius, pvz., akcijos biudžetą ir pradžios bei pabaigos datas (kartu – Įvesties duomenys). Jūs atsakote už savo nurodytų Įvesties duomenų teisingumą ir privalote juos patikrinti. Akcijų užsakymus Portale pateikia tik atitinkamo Prekybininko įgaliotieji atstovai.

d. Prieš pateikdami užsakymą, „Wolt“ platformoje galėsite peržiūrėti, kaip atrodys akcija. Tik Jūs atsakote už peržiūrą ir užtikrinimą, kad akcija atitiktų Jūsų šalyje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

e. „Wolt“ nieko negarantuoja ir nepareiškia dėl akcijų įgyvendinimo, kokybės ar rezultatų, kuriuos jos gali lemti. Portale pateiktos rekomendacijos negarantuoja rezultatų. „Wolt“ Portale pateikti įvertinimai yra tik apytiksliai. Portale pateikiami vidutiniai skaičiai rodo tik vidurkį ir neatspindi realių siekiamų rezultatų.

f. Portale užsakius akciją ir patvirtinus šias Akcijų sąlygas, sudaroma Jums ir „Wolt“ privaloma sutartis.

2. Konkrečioms akcijoms taikomos sąlygos

a. Nemokamas pristatymas.

  • Pateikdami nemokamo pristatymo akcijos Užsakymą, sumokėsite Naudotojo pristatymo mokesčius, apskaičiuotus pagal Jūsų Užsakymą ir Užsakymo Įvesties duomenis.

  • „Wolt“ turi teisę Naudotojui taikyti aptarnavimo mokesčius, priemokas ir kitus mokesčius, susijusius su pristatymo užsakymu, neatsižvelgdama į nemokamo pristatymo akcijų Užsakymus.

b. Nuolaida nuo užsakymo vertės ir prekių (Pirk X ir gauk Y).

  • Pateikę nuolaidos nuo užsakymo vertės arba prekių (Pirk X ir gauk Y) akcijos užsakymą, sumokėsite už nuolaidas, taikomas Naudotojo pateiktiems Jūsų prekių užsakymams pagal savo Užsakymą ir Užsakymo Įvesties duomenis.

  • Nuolaidoms nebus taikomi jokie mokesčiai, pvz., aptarnavimo mokestis ar priemokos.

  • Užsakius nuolaidos nuo užsakymo vertės akcijas Jūsų Užsakyme nurodyta nuolaida gali būti taikoma visam vietos, kurioje vykdoma akcija, prekių pasirinkimui, atsižvelgiant į tai, kokias prekes Naudotojas perka. Tik Jūs esate atsakingas už savo prekių, kurioms taikoma Nuolaidos nuo užsakymo vertės arba prekių akcija, pardavimą su nuolaida.

c. Reklamos skelbimai.

  • Užsakius reklamos skelbimų akciją, Jūsų vieta (-os), kurioje (-se) ši akcija vyksta, tikėtina, bus geriau matoma (-os) įvairiuose „Wolt“ sąrašuose. Jūsų reklamos skelbimo talpinimas ir matomumas „Wolt“ priklausys ne tik nuo Jūsų reklamos skelbimų užsakymo pasiūlymo, bet ir nuo Jūsų aktualumo Naudotojui, kurį gali lemti, pvz., Jūsų ir Naudotojo buvimo vieta ir Naudotojo pirkinių istorija. „Wolt“ neužtikrina jokio konkretaus matomumo.

  • Užsakyme pasirinktas pasiūlymas bus didžiausia suma, kurią turėsite sumokėti už užsakymą, suformuotą įgyvendinant Jūsų reklamos skelbimų akciją. „Wolt“ nepraneš Jums apie Jūsų pasiūlytos kainos rezultatą akcijos aukcione.

  • „Wolt“ kiekvienai reklamos skelbimų akcijai taiko mažiausią pasiūlymo sumą, vadinamą mažiausia siūloma kaina (tai minimali suma, kurią sumokėsite už užsakymą, suformuotą įgyvendinant reklamos skelbimų akciją). „Wolt“ pasilieka teisę vienašališkai nustatyti ir keisti mažiausią siūlomą kainą. Taikoma mažiausios siūlomos kainos suma rodoma Portale.

  • „Wolt“ ima mokestį tik už reklamos skelbimus, kuriuos peržiūrėję Naudotojai pateikia užsakymus. Tačiau atminkite, kad „Wolt“ taikys septynių dienų po paspaudimo priskyrimą reklamos skelbimams, ir tai reiškia, kad Naudotojui spustelėjus skelbimą ir per septynias dienas nuo to paspaudimo nusipirkus atitinkamą prekę, „Wolt“ už tą Užsakymą taikys reklamos skelbimų mokestį.

  • „Wolt“ pateiks vartotojams skirtą informaciją apie skelbimus ir nurodys, kad reklamos skelbimui taikomas mokestis arba jis yra remiamas. Šios informacijos atskleidimo formą ir tekstą nustato „Wolt“, tačiau Jūs privalote pranešti „Wolt“, jei manote, kad atitinkamame reklamos skelbime turėtų būti atskleista kitokia ar papildoma informacija.

3. Atsiskaitymas ir mokesčiai

a. Prekybininkas mokės atitinkamame Užsakyme nustatytus mokesčius (toliau – Mokesčiai). Mokesčiai bus apskaičiuojami remiantis „Wolt“ vidinės sistemos sekimo mechanizmais ir Portale nustatytais Užsakymui taikomais sąskaitų išrašymo kriterijais. Bet kokia nuoroda Portale į sandorį „be rizikos“ reiškia, kad už akciją sumokėsite tik tada, kai ją įgyvendinant Naudotojas per „Wolt“ pateiks prekių užsakymą, kuriam taikoma akcija. 

b. Jei nustatėte didžiausią nemokamo pristatymo, „Pirk X ir gauk Y“ arba nuolaidos nuo užsakymo vertės akcijų biudžetą, „Wolt“ gali jį Jūsų sąskaita viršyti, kad įvykdytų atskiro Naudotojo užsakymą, pateiktą įgyvendinant akciją, kai nustatytas biudžetas yra baigiamas išeikvoti.

c. Formuodami reklamos skelbimų akciją, turėsite pasirinkti savaitės biudžetą. Savaitės biudžetas padalijamas iš septynių suformuojant atskirus kiekvienos savaitės dienos biudžetus. Jūsų reklamos skelbimų akcija gali nepasiekti kiekvienai dienai arba savaitei nustatyto biudžeto. Tokiu atveju „Wolt“ gali viršyti biudžetą, neviršydama dvigubos dienos biudžeto sumos, tačiau „Wolt“ negali viršyti vieno kalendorinio mėnesio biudžeto sumos (arba kampanijos trukmės, atsižvelgiant į tai, kuri yra trumpesnė).

d. Prekybininkas sutinka, kad jam taikomi mokesčiai už Užsakymą bus atskaitomi iš sumų, kurias „Wolt“ jam turi sumokėti kaip savo išmokas pagal Pagrindinę sutartį. Šie atskaitymai bus atliekami tais pačiais terminais, kokie nustatyti Pagrindinėje sutartyje nurodytoms išmokoms, todėl jie gali būti vykdomi jau akcijos metu.

e. Prie mokesčių bus pridėtas galiojančiuose teisės aktuose numatytas PVM.

4. Atšaukimas

a. Akciją galite bet kada atšaukti Portale. Vis dėlto, jei prašysite atšaukti akciją jai jau prasidėjus, Jums gali būti taikomi Mokesčiai, priskaičiuotini po prašymo atšaukti akciją pateikimo iki akcijos pašalinimo iš „Wolt“ platformos.

b. „Wolt“ turi teisę bet kada atsisakyti taikyti akciją arba ją pašalinti iš savo platformos.

5. Ataskaitų teikimas

a. „Wolt“ gali per Portalą Jums pateikti su Jūsų akcijomis susijusią arba jas įgyvendinant sugeneruotą informaciją (toliau – Akcijos duomenys). Jūs privalote naudoti Akcijos duomenis pagal Pagrindinę sutartį, įskaitant visas jos nuostatas dėl konfidencialumo ar privatumo, ir šiuos apribojimus: turite teisę naudoti Akcijos duomenis tik a) akcijoms Portale planuoti ir valdyti ir b) akcijų rezultatams vertinti (savo vidinėms reikmėms). Jūs turite teisę Akcijos duomenis naudoti ir atskleisti tik taip, kaip aiškiai leidžiama šioje sutartyje, ir Jūs jų nenaudosite ir neatskleisite, ir neleisite naudoti ar atskleisti jokiam su Jumis susijusiam subjektui, rangovui ar agentui kaip nors kitaip arba bet kuriuo kitu tikslu, įskaitant siekiant i) kitur nukreipti Naudotoją ar įrenginį, ii) sukurti, papildyti ar prijungti Naudotojo ar įrenginio profilį arba iii) identifikuoti Naudotoją ar įrenginį. Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, galite atskleisti tam tikrus Akcijos duomenis, jei tai būtina laikantis galiojančio (-s) ir privalomo (-s) teismo nutarties, įstatymo, vyriausybės ar reguliavimo agentūros nurodymo, su sąlyga, kad prieš atskleisdami atitinkamą informaciją, apie tai pranešite „Wolt“. Visi Akcijos duomenys yra išimtinė „Wolt“ nuosavybė ir laikomi konfidencialia informacija.

6. Žalos atlyginimas

a. Be visų Pagrindinėje sutartyje numatytų įsipareigojimų atlyginti žalą, Prekybininkas įsipareigoja ginti „Wolt“, atlyginti „Wolt“ patirtą žalą ir apsaugoti ją nuo bet kokių reikalavimų, atsakomybės, žalos, nuostolių, išlaidų, mokesčių (įskaitant pagrįstas išlaidas advokatams), taip pat atlyginti išlaidas, susijusias su bet kokiais trečiųjų asmenų reikalavimais, kylančiais iš Jūsų akcijų Užsakymų, Įvesties duomenų ar bet kokio Prekybininko įvykdyto šių Akcijų sąlygų pažeidimo arba susijusiais su jais.

7. Kitos sąlygos

a. Visus susijusius klausimus, kuriems netaikomos šios Akcijų sąlygos, reglamentuoja Pagrindinės sutarties sąlygos.

b. Jei būtų prieštaravimų tarp šių Akcijų sąlygų ir Pagrindinės sutarties, pirmenybė teikiama šioms Akcijų sąlygoms.

c. „Wolt“ pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias Akcijų sąlygas. Apie bet kokius esminius Akcijų sąlygų pakeitimus „Wolt“ ne vėliau kaip prieš 15 dienų informuoja Prekybininkus Portale arba el. paštu.

„Wolt“ paskutinį kartą atnaujino: 2023 m. rugsėjo 1 d.