פורטל ניהול של שותפי וולט תנאים כלליים לקמפיינים בשירות עצמי - ישראל

כסוחר שותף של וולט, הנך מסכים בזאת לתנאים כלליים אלה של פורטל ניהול של שותפי וולט עבור קמפיינים בשירות עצמי ("תנאי הקמפיין"), בכך שלחצת ויצרת קמפיין בפורטל ניהול של שותפי וולט, באמצעות כלי השירות העצמי הזמינים ("הפורטל"). אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי הנך בעל הסמכות לחייב את השותף לתנאי קמפיין כאמור.

תנאי קמפיין אלה מהווים חלק מהסכם השירותים שלך עם וולט, ביחס היותך סוחר בפלטפורמה של וולט ("ההסכם הראשי"), והם חלים על השימוש בכלי ניהול קמפיינים בשירות העצמי אשר וולט מנגישה לך במסגרת הפורטל.

1. קמפיינים בשירות עצמי

 1. ייתכן כי וולט תציע אפשרויות שונות לקמפיין מבצעים בפורטל, מתוכם יוכל השותף לבחור, כגון משלוח חינם, הנחת סל קנייה, הנחה על פריט (כולל הנחות כמות מסוג "קנה X קבל Y") וקמפיין מודעות קידום ממומן. הקמפיינים מיועדים לרכישה מוולט על ידי השותף, באמצעות כלי שירות עצמי המונגשים לשותף לצורך קידום היצע השותף בפלטפורמה של וולט. 

 2. אפשרויות הקמפיין השונות אשר הזמינות לך מוצגות ומתוארות בפורטל ובתנאי שימוש אלה. ייתכן כי וולט תשנה או תפסיק את פעילות הפורטל ואת אפשרויות הקמפיין בכל עת.

 3. על מנת לבצע הזמנה לקמפיין ("הזמנה"), יש לבחור את סוג הקמפיין שברצונך לרכוש ולמלא את שדות הנתונים הנדרשים המוצגים לך בפורטל, כגון תקציב הקמפיין שלך ומועדי ההתחלה והסיום (ביחד, "פרטי הקמפיין"). הנך אחראי לבדיקת נכונות פרטי הקמפיין שלך. אך ורק נציגיו המוסמכים של כל שותף יבצעו הזמנות לקמפיינים בפורטל.

 4. שים לב שתקופת הקמפיין צריכה להקבע בהתאמה לתקופה שאתם מעריכים שהתקציב שקבעתם יסתיים. יש להקפיד לתכנן את תקופת הקמפיין בהתאם.

 5. לפני ביצוע הזמנה, וולט תציג תצוגה מקדימה של האופן בו ייראה הקמפיין בפלטפורמה של וולט. הינך אחראי באופן בלעדי לבדיקת התצוגה המקדימה ולווידוא כי הקמפיין עומד בדין ובתקנות החלים בישראל.

 6. וולט אינה מתחייבת או נותנת כל מצג ביחס לביצועים, לאיכות או לתוצאות שניתן להשיג מקמפיין. ההמלצות הניתנות בפורטל אינן מבטיחות תוצאות. כל הערכה שוולט מספקת בפורטל מהווה הערכה בלבד. כל ערך ממוצע המוצג בפורטל מהווה ממוצע בלבד, ואינו מציג תוצאות ממשיות אשר יושגו. בנוסף, וולט אינה מבטיחה רמת נראות מסוימת של קמפיין בפלטפורמה.

 7. במקרה של מספר קמפיינים המתנהלים בו-זמנית עבור שותף אחד, הקמפיין אשר יקבל קדימות ויקודם למשתמשים, יהיה הקמפיין אשר על פי פרמטרים שנקבעו על ידי וולט, נחשב כבעל הערך הטוב ביותר עבור המשתמש. במקרה של מספר קמפיינים המציעים ערך דומה למשתמש, הקמפיין של השותף יקבל עדיפות על פני הקמפיין המוצע על ידי וולט. כאשר מספר קמפיינים זמינים, המשתמש חופשי לבחור כחלק מתהליך ההזמנה שלו איזה קמפיין יוחל.

 8. הגשת קמפיין בפורטל ואישור תנאי קמפיין אלה מהווה הסכם מחייב בינך לבין וולט.

2. תנאים החלים על קמפיינים מסוימים

משלוח חינם.

 • בביצוע הזמנה לקמפיין משלוח חינם, אתה תשלם עבור דמי המשלוח של המשתמשים בהתאם להזמנה ולפרטי הקמפיין.

 • לוולט זכות לגבות דמי שירות, עמלות ותשלומים אחרים ממשתמש בקשר להזמנת המשלוח שלו, ללא קשר להזמנות לקמפיין משלוח חינם.

הנחת סל קנייה והנחת פריט.

 • בביצוע הזמנה לקמפיין הנחה בסל קנייה או הנחת פריט, אתה תשלם עבור ההנחות החלות על הזמנות המשתמשים הכוללות את המוצרים שלך, בהתאם להזמנה ולפרטי הקמפיין.

 • הנחות לא יחולו על עמלות כגון דמי משלוח או דמי שירות.

 • בקמפיינים מסוג הנחה בסל קנייה, ההנחה שהוגדרה בהזמנה שלך עשויה לחול על כל מבחר המוצרים שלך, כתלוי במוצרים אשר רוכש המשתמש במסגרת הקמפיין. הנך אחראי באופן בלעדי לוודא כי ניתן למכור בהנחה את המוצרים שלך המשתתפים בקמפיין הנחת פריט או הנחה בסל קנייה.

מודעות קידום ממומן. 

 • בביצוע הזמנה לקמפיין מודעות קידום ממומן ("המודעות"), סביר להניח כי בית העסק שלך המשתתף בקמפיין יזכה לנראות בולטת יותר בפלטפורמה. מיקום ונראות המודעות שלך בוולט יהיו תלויים הן בתמחור שלך עבור הזמנת המודעות (bid) והן ברלוונטיות למשתמש, כאשר הרלוונטיות כוללת, למשל, את מיקומך ביחס למיקום המשתמש ואת היסטוריית הרכישות של המשתמש. וולט אינה מבטיחה כל רמת נראות מסוימת.

 • התמחור שבחרת בהזמנה שלך יהווה את הסכום המרבי אשר תשלם עבור הזמנה שנובעת מקמפיין המודעות שלך. וולט לא תודיע לך על תוצאות התמחור שלך במכירה פומבית של קמפיין.

 • וולט מחילה מחיר מינימלי בכל קמפיין מודעות, הנקרא תמחור מינימלי (floor bid), שהוא הסכום המינימלי שתשלם עבור הזמנת משתמש שהושגה באמצעות קמפיין המודעות שלך. וולט שומרת על הזכות לקבוע ולשנות את סכום התמחור המינימלי. סכום התמחור המינימלי החל מופיע בפורטל.

 • אם לא יוזן תאריך סיום לקמפיין מודעות, הקמפיין יימשך והתקציב השבועי שהזנת יתחדש עד לסיום הקמפיין על ידך באופן ייזום.

 • וולט תחייב אותך רק עבור מודעות אשר הובילו להזמנות על ידי משתמשים. אולם, יש לשים לב כי וולט מפעילה ייחוס לחיצה בן שבעה ימים למודעות (a seven-day post-click attribution), כלומר, אם משתמש לחץ על מודעה וביצע הזמנה במהלך תקופה בת שבעה ימים לאחר לחיצה כאמור, וולט תבצע חיוב מודעה עבור הזמנה כאמור.

 • וולט תכלול גילוי למשתמש כי המודעה היא בתשלום או ממומנת. הנוסח והמלל של גילוי כאמור ייקבעו על ידי וולט, אולם הנך אחראי להודיע לוולט במקרה שאתה מאמין שהמודעה שלך צריכה לכלול גילוי אחר או נוסף.

3. תשלומים ומיסים

 1. השותף ישלם את התשלומים הקבועים בהזמנה הרלוונטית ("התשלומים"). התשלומים יחושבו על בסיס מנגנון המעקב בצד-השרת של וולט, ולפי החיובים החלים בהתאם לפרטי ההזמנה. כל התייחסות למונח "ללא סיכון" בפורטל משמעה כי תשלם עבור קמפיין רק כאשר הוא מוביל להזמנה מצד משתמש בוולט.

 2. במקרה שקבעת תקציב מרבי עבור קמפיין מסוג משלוח חינם, הנחת סל קנייה או הנחת פריט, ייתכן כי וולט תחרוג מהתקציב, על חשבונך, על מנת לעמוד בהזמנת משתמש פרטנית הכפופה לקמפיין, אשר בוצעה כשהתקציב קרוב לסופו.

 3. ביצירת קמפיין מודעות קידום ממומן, תתבקש לבחור תקציב שבועי. תקציב שבועי זה מתחלק בשבע, לתקציבים יומיים, במהלך השבוע. מכיוון שקמפיין המודעות שלך עשוי שלא להגיע לתקציב בכל יום או שבוע, וולט עשויה לחרוג באופן זמני מהתקציב שלך, ובלבד שהתקציב היומי שלך לא יחרוג ביותר מפי שניים מהתקציב היומי שלך, ומהתקציב הכולל שלך לחודש קלנדרי אחד (או לאורך כל חיי הקמפיין, לפי הקצר מביניהם). 

 4. השותף מסכים כי התשלומים שהוא נדרש לשלם ביחס להזמנה ינוכו מסכומים שוולט חייבת לשותף ביחס לתשלומי וולט על פי ההסכם הראשי. מועד הניכוי כאמור יהיה אותו מועד כמו זה של התשלומים המוגדרים לפי ההסכם הראשי, ולפיכך ניכויים יכולים להתרחש עוד במהלך קמפיין. אם לא ניתן לנכות תשלומים אלה מחשבון השותף בוולט, וולט תוציא דרישת תשלום לשותף שמתחייב לשלם זאת בתוך 14 יום.

 5. מע"מ יתווסף לתשלומים בהתאם לדין החל.

3. ביטול 

 1. לא ניתן לבטל או לשנות קמפיין מסוג משלוח חינם, הנחת סל קנייה או הנחת פריט בפורטל מרגע שעלה לאוויר. לפיכך, חשוב להקפיד ולוודא לפני ביצוע ההזמנה, כי פרטי הקמפיין נכונים. הינך אחראי באופן בלעדי לכל שגיאת כתיב או שגיאה אפשרית אחרת לאחר הגשת הקמפיין. שים לב כי באפשרותך לשנות את הקמפיין ולבטל אותו עד לעלייתו לאוויר. בכל מקרה, קמפיין יעלה לאוויר לפחות שעה לאחר הגשתו, על מנת לאפשר לך לשנות או לבטל את הקמפיין. במקרה שהקמפיין עלה לאוויר ושמת לב לטעות בפרטי הקמפיין, עלייך ליצור קשר עם וולט, אשר תנסה לסייע, אך בכל מקרה וולט לא תישא באחריות במובן זה. 

 2. ביחס לקמפיינים מסוג מודעות קידום ממומן- ניתן לבטל קמפיין בפורטל בכל עת. אולם, אם תבקש לבטל קמפיין מודעות קידום ממומן לאחר שהתחיל הקמפיין, ייתכן כי ייגבה ממך תשלום עבור רכישות שבוצעו על ידי משתמשים שלחצו על המודעה במהלך תקופה בת שבעה ימים לאחר לחיצה כאמור.

 3. לוולט זכות לדחות או להסיר קמפיין מפלטפורמת וולט בכל עת.

4. נתוני קמפיין וסודיות

 1. ייתכן כי וולט תספק לך מידע הקשור או נוצר בקשר לקמפיינים שלך באמצעות הפורטל ("נתוני קמפיין"). השימוש שלך בנתוני הקמפיין כפוף להסכם הראשי, כולל כל הוראה לגבי סודיות או פרטיות, ולתנאים הבאים: הנך רשאי להשתמש בנתוני הקמפיין אך ורק על מנת (א) לתכנן ולנהל קמפיין באמצעות הפורטל, ו-(ב) להעריך את ביצועי הקמפיין שלך לצרכים הפנימיים שלך. הנך רשאי להשתמש ולגלות את נתוני הקמפיין אך ורק כפי שמותר במפורש כאן, ולא תשתמש או תגלה, ולא תרשה לכל צד קשור, קבלן או סוכן שלך להשתמש או לגלות, את נתוני הקמפיין בכל אופן אחר או לכל מטרה אחרת, כולל לצורך (1) מיקוד מחדש של המשתמש או המכשיר, (2) יצירה, הוספה או צירוף לפרופיל משתמש או מכשיר, או (3) זיהוי כל משתמש או מכשיר. על אף האמור לעיל, הנך רשאי לגלות נתוני קמפיין במידה הנדרשת על מנת לציית לצו בית משפט, חוק או הוראה מחייבים ותקפים, מצד רשות ממשלתית או רגולטורית; זאת, בתנאי שעלייך להודיע לוולט מראש לפני כל גילוי כאמור. כל נתוני הקמפיין מהווים את רכושה הבלעדי והמידע החסוי של וולט.

5. שיפוי

 1. בנוסף לכל התחייבות שיפוי בהסכם הראשי, השותף יגן על וישפה את וולט, מפני וכנגד כל תביעה, חבות, נזק, הפסד, עלות, תשלום (כולל שכ"ט עו"ד סביר) או הוצאה הקשורים לכל תביעת צד שלישי העולה מתוך או הקשורה להזמנות הקמפיין או פרטי הקמפיין שלך, או כל הפרה של תנאי קמפיין אלה מצד השותף.

6. תנאים אחרים

 1. בכל נושא רלוונטי אחר שתנאי קמפיין אלה אינם מתייחסים אליו, יחולו תנאי ההסכם הראשי.

 2. במקרה של כל סתירה בין הוראות תנאי קמפיין אלה וההסכם הראשי, יגברו הוראות תנאי קמפיין אלה.

 3. וולט שומרת על הזכות לשנות תנאי קמפיין אלה באופן חד צדדי. וולט תודיע לשותפים על כל שינוי מהותי בתנאי הקמפיין, לפחות 15 יום מראש, בין אם באמצעות הפורטל או בדוא"ל.

עדכון אחרון של וולט: 27 במאי 2024