Wolt kaupmeeste haldusportaali tingimused iseteeninduskampaaniate jaoks

Teie kui Wolt kaupmees-partner nõustute käesolevate Wolt kaupmeeste haldusportaali (Wolt Merchant Admin portal) tingimuste ja iseteeninduskampaaniate tingimustega („kampaaniatingimused“), kui klikite kaupmeeste haldusportaalis („portaal“) kampaania loomise valikule, kasutades selleks seal pakutavaid iseteeninduse vahendeid. Te kinnitate ja tagate, et teil on volitused siduda kaupmeest käesolevate kampaaniatingimustega.

Käesolevad kampaaniatingimused moodustavad osa teie ja Wolti vahelisest teenuselepingust, mis käsitleb teie osalemist Wolti turuplatvormil kaupmehena („põhileping“), ning reguleerivad veebireklaami iseteeninduse vahendite kasutamist, mis tehakse teile Wolti poolt portaalis kättesaadavaks.

1. Iseteeninduskampaaniad

a. Wolt võib pakkuda portaalis erinevaid võimalusi müügiedenduskampaaniate jaoks, mille hulgast partner saab valida, näiteks „tasuta tarne“, „tellimuse väärtuse“ allahindlus, „osta X, saad Y“, ning reklaamikampaaniad. Partner ostab Woltilt kampaaniaid partnerile kättesaadavaks tehtud iseteeninduse vahendeid kasutades ning kampaaniate eesmärk on edendada partneri pakkumist Wolti platvormil.

b. Portaalis ja käesolevates üldtingimustes esitatakse ja kirjeldatakse erinevaid kampaaniavõimalusi, mida saate kasutada. Wolt võib portaali ja kampaaniavõimalusi igal ajal muuta või lõpetada.

c. Kampaania tellimiseks („tellimus“) valite te kampaania tüübi, mida soovite osta, ja täidate portaalis näidatud nõutavad andmeväljad, näiteks oma kampaania eelarve ning algus- ja lõppkuupäev (koos nimetatud „sisend“). Teie olete vastutav oma sisendi õigsuse kontrollimise eest. Ainult iga kaupmehe volitatud esindajad võivad esitada portaalis kampaaniate tellimusi.

d. Enne tellimuse esitamist kuvab Wolt eelvaate sellest, kuidas kampaania Wolti platvormil välja näeb. Teie olete ainuisikuliselt vastutav eelvaate kontrollimise eest ja selle eest, et kampaania vastaks teie riigis kehtivatele seadustele ja eeskirjadele.

e. Wolt ei taga ega anna mingeid kinnitusi kampaaniate tulemuslikkuse, kvaliteedi ega tulemuste kohta. Portaalis antud soovitused ei taga tulemusi. Kõik Wolti poolt portaalis esitatud hinnangud on ainult hinnangulised. Kõik portaalis esitatud keskmised arvud on ainult keskmised ega kajasta tegelikke tulemusi, mis te võite saavutada.

f. Kampaania vormistamisega portaalis ja käesolevate kampaaniatingimuste kinnitamisega sõlmite te siduva lepingu teie ja Wolti vahel.

2. Konkreetsete kampaaniate suhtes kohaldatavad tingimused 

a. Tasuta tarne

 • Kui teete „tasuta tarne“ kampaania tellimuse, siis maksate kasutajate tarnetasude eest vastavalt teie tellimusele ja tellimuse sisendile.

 • Woltil on õigus nõuda kasutajalt teenustasu, lisatasu ja muid tasusid seoses tema tarnetellimusega, sõltumata „tasuta tarne“ kampaaniate tellimustest.

b. Tellimuse väärtuse ja toote („osta X, saad Y“) allahindlused

 • „Tellimuse väärtuse“ või „toote“ („osta X, saad Y“) allahindluse kampaania tellimuse esitamisel maksate te allahindluste eest, mida kohaldatakse teie toodete kasutajate tellimustele vastavalt teie tellimusele ja tellimuse sisendile.

 • Allahindlusi ei kohaldata mis tahes tasude, näiteks teenus- või lisatasude suhtes.

 • Teie Wolt vahendustasu, mis on defineeritud põhilepingus, arvutatakse müüdud toodete täishinnast, st hinnast enne kampaania allahindluse rakendamist, mitte allahindluse hinnast.  

 • „Tellimuse väärtuse“ allahindluse kampaaniate puhul võib teie tellimuses määratletud allahindlust kohaldada kogu kampaaniaga hõlmatud koha tootevalikule, sõltuvalt sellest, milliseid tooteid kasutaja ostab. Ainult teie olete vastutav selle eest, et teie tooteid, mille suhtes „tellimuse väärtuse“ või „toote“ allahindluse kampaania kohaldub, saab müüa allahindlusega.

c. Reklaamid

 • Reklaamikampaania tellimisel saavad teie kampaaniaga hõlmatud koht (kohad) tõenäoliselt rohkem nähtavust Wolti erinevates nimekirjades. Teie reklaami paigutus ja nähtavus Woltis sõltub nii teie reklaamitellimuse pakkumuse suurusest kui ka teie asjakohasusest kasutaja jaoks, kusjuures asjakohasus hõlmab näiteks teie asukohta võrreldes kasutaja asukohaga ja kasutaja ostuajalooga. Wolt ei garanteeri mingit konkreetset nähtavust.

 • Teie tellimuses valitud pakkumine on maksimaalne summa, mida te maksate oma reklaamikampaania kaudu loodud tellimuse eest. Wolt ei teavita teid teie pakkumise tulemusest kampaania oksjonil.

 • Wolt kohaldab iga reklaamikampaania kohta minimaalset pakkumist, mida nimetatakse baaspakkumiseks ja mis on minimaalne summa, mida te maksate oma reklaamikampaania kaudu esitatud tellimuse eest. Wolt jätab endale õiguse baaspakkumist ühepoolselt määrata ja muuta. Kohaldatava baaspakkumise summa on nähtav portaalis.

 • Wolt võtab teilt tasu ainult nende kuulutuste eest, mis viivad kasutajate tellimuste saamiseni. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et Wolt kohaldab reklaami suhtes seitsme päeva põhimõtet, mis tähendab, et kui kasutaja on klikkinud reklaami ja teeb ostu seitsme päeva jooksul pärast klikki, siis Wolt võtab selle tellimuse osas reklaami eest tasu.

 • Wolt lisab reklaamidele tarbijale suunatud teate, mis näitab, et reklaam on tasuline või sponsoreeritud. Sellise teate vormi ja teksti määrab Wolt, kuid te olete kohustatud teavitama Wolti juhul, kui arvate, et teie reklaam peaks sisaldama teistsuguseid või täiendavaid teateid.

3. Maksed ja maksud

a. Kaupmees maksab kohaldatavas tellimuses sätestatud tasud („tasud“). Tasud arvutatakse Wolt ettevõttesisese jälgimissüsteemi ja tellimuse suhtes kohaldatavate arvelduskriteeriumide põhjal vastavalt portaali sätestatule. Kõik portaalis sisalduvad viited „riskivabale“ tähendavad, et te maksate kampaania eest ainult siis, kui see toob kaasa kampaania raamesse kuuluva kasutaja tellimuse Woltis. 

b. Juhul kui olete osana oma sisendist määranud maksimaalse eelarve „tasuta tarne“, „osta X saad Y“ või „tellimuse väärtuse“ allahindluse kampaaniate jaoks, võib Wolt teie kulul seda eelarvet ületada, et täita üksiku kasutaja tellimus, mis on esitatud kampaania ajal, mil eelarve on peaaegu otsas.

c. Reklaamikampaania loomisel palutakse teil valida iganädalane eelarve. Nädala eelarve jaguneb nädala jooksul seitsmeks päevaeelarveks. Juhul kui reklaamikampaania eelarve ei ole nädala või päeva jooksul täidetud, võib Wolt ajutiselt eelarvet  järgnevatel päevadel või nädalatel ületada maksimaalselt kahekordselt. Seatud ühe kalendrikuu eelarvet (või kogu kampaaniaperioodi) eelarvet ei ületata.

d. Kaupmees nõustub, et tema poolt tellimuse eest kohaldatavate tasude maksmine toimub mahaarvamisena summadest, mida Wolt võlgneb Kaupmehele seoses Wolti väljamaksetega põhilepingu alusel. Nende mahaarvamiste ajastus on sama, mis põhilepingu alusel määratletud väljamaksete puhul, ja mahaarvamised võivad seega toimuda juba kampaania ajal.

e. Tasudele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele seadustele.

4. Tühistamine

a. Te võite kampaania portaalis igal ajal tühistada. Kui te taotlete kampaania tühistamist pärast kampaania algust, võidakse teilt nõuda tasusid, mis tekivad pärast teie tühistamistaotluse esitamist, kuid enne kampaania eemaldamist Wolti platvormilt.

b. Woltil on õigus kampaania igal ajal tagasi lükata või Wolti platvormilt eemaldada.

5. Aruandlus

a. Wolt võib anda teile teavet, mis on seotud teie kampaaniatega või mis on loodud seoses portaali kaudu toimuvate kampaaniatega („kampaaniaandmed“). Kui te kasutate kampaaniaandmeid, kohaldub kasutamise suhtes põhileping, sealhulgas kõik konfidentsiaalsust ja privaatsust käsitlevad sätted ning järgmised piirangud: te võite kasutada kampaaniaandmeid üksnes (a) kampaaniate planeerimiseks ja haldamiseks portaali kaudu ning (b) kampaaniate tulemuslikkuse hindamiseks oma ettevõttesisestel eesmärkidel. Te võite kasutada ja avalikustada kampaaniaandmeid ainult käesolevas dokumendis sõnaselgelt lubatud viisil ning te ei tohi ise kasutada ega lubada ühelgi oma sidusettevõtjal, töövõtjal ega esindajal kasutada või avaldada kampaaniaandmeid ühelgi muul viisil või muul eesmärgil, sealhulgas (i) kasutajat või seadet puudutavaks taasturunduseks, (ii) kasutaja või seadme profiili loomiseks, täiendamiseks või lisamiseks või (iii) kasutaja või seadme tuvastamiseks. Vaatamata eeltoodule võite avaldada kampaaniaandmeid ulatuses, mis on vajalik kehtiva ja siduva kohtumääruse, seaduse või valitsuse või reguleeriva asutuse korralduse täitmiseks, tingimusel, et te peate enne vastavate andmete avaldamist Wolti sellest teavitama. Kõik kampaaniaandmed on Wolti ainuomand ja Wolti konfidentsiaalne teave.

6. Kahjude hüvitamine

a. Lisaks põhilepingus sätestatud hüvitamiskohustustele hüvitab kaupmees Woltile, kaitseb Wolti ja vabastab Wolti vastutusest kõigi nõuete, kohustuste, kahjude, kaotuste, kulude ja tasude (sealhulgas mõistlike advokaaditasude) eest seoses kolmandate isikute nõuetega, mis tulenevad teie kampaaniatellimustest, sisenditest või käesolevate kampaaniatingimuste rikkumisest kaupmehe poolt või on nendega seotud.

7. Muud tingimused

a. Kõigi käesolevates kampaaniatingimustes käsitlemata küsimuste suhtes kohaldatakse põhilepingu tingimusi.

b. Kui käesolevate kampaaniatingimuste ja põhilepingu vahel esineb vastuolu, kohaldatakse käesolevaid kampaaniatingimusi.

c. Wolt jätab endale õiguse kampaaniatingimusi ühepoolselt muuta. Wolt teavitab kaupmehi kampaaniatingimuste mis tahes olulistest muudatustest vähemalt 15 päeva ette kas portaalis või e-posti teel.

Viimati uuendatud Wolti poolt 1. septembril 2023. a