Podmínky poskytování služeb

Využitím Služby Wolt vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit těmito podmínkami poskytování služeb (dále jen „Podmínky poskytování služeb“).

Před využitím Služby Wolt si proto tyto Podmínky poskytování služeb pečlivě přečtěte. Pokud s nimi nesouhlasíte, Službu Wolt nevyužívejte. Tyto Podmínky poskytování služeb platí pro jakékoli využití Služby Wolt i pro Kupní smlouvu uzavřenou na jejich základě. Podrobný popis Služby Wolt a informace o systémových požadavcích najdete na wolt.com.

Máte-li uživatelský účet „Wolt at Work“, pak tyto Podmínky poskytování služeb platí pro našeho zákazníka-organizaci, která vám funkci „Wolt at Work“ aktivovala (dále jen „Zákazník-Organizace“) a to ve vztahu k Objednávkám, které zadáváte jejím prostřednictvím. V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito Podmínkami poskytování služeb a Korporátními podmínkami společnosti Wolt, kterými se řídí Zákazník-Organizace, platí Korporátní podmínky společnosti Wolt.

Podmínky poskytování služeb platí pouze pro nás a Uživatele, nikoli pro společnost Apple Inc. a společnost Apple Inc. není odpovědná za Aplikaci Wolt ani za její obsah. Souhlasíte s tím, že společnost Apple Inc. a její dceřiné společnosti (dále jen „Apple“) jsou, dle těchto Podmínek poskytování služeb, oprávněná třetí strana, a že na základě vašeho souhlasu s těmito Podmínkami poskytování služeb budou mít, jako oprávněná třetí strana, právo je vůči vám vymáhat (a bude se mít za to, že vy s tímto právem souhlasíte).

1. Pojmy

Partner“ je restaurace nebo jiný partner poskytující služby, který se společností Wolt uzavřel dohodu o partnerství a nabízí své produkty a služby prostřednictvím Služeb Wolt.

Kupní smlouva“ je smlouva ve věci koupě produktů a případné doručovací služby Partnera uvedených v Objednávce. V případě Objednávky zadané prostřednictvím funkce Wolt at Work představuje Kupní smlouva závaznou dohodu mezi Partnerem a Zákazníkem-Organizací. V případě Objednávky, kterou Uživatel zadá s jakoukoli jinou formou úhrady, představuje Kupní smlouva závaznou dohodu mezi Partnerem a Uživatelem.

Wolt“ je: Wolt Česko s.r.o., Bubenská 1477/1, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 07030550

Aplikace Wolt“ je digitální aplikace nazvaná Wolt, kterou společnost Wolt dává k dispozici fyzickým a právnickým osobám za účelem objednávání produktů Partnerů společnosti Wolt.

Účet Wolt at Work“ je uživatelský účet v Aplikaci Wolt, k němuž byla připojena funkce Wolt at Work.  

Funkce Wolt at Work“ je platební metoda a funkce Aplikace Wolt, kterou Zákazník-Organizace aktivoval pro Uživatele, a tak mu umožnil činit Objednávky na jeho/její účet.   

Služby Wolt“ jsou Aplikace Wolt a internetové stránky Wolt wolt.com a další doplňující prvky, jak je uvedeno na wolt.com.

Uživatel“ nebo „vy“ je fyzická či právnická osoba využívající Služby Wolt.

Maloobchodní produkty“ jsou potraviny, spotřební materiál, užitné a jiné spotřební zboží, které Partner poskytl ve Službě Wolt.

2. Identifikace společnosti Wolt

  • Wolt Česko s.r.o., Bubenská 1477/1, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ 07030550

  • Obchodní firma: „Wolt“,       

  • E-mailová adresa: support@wolt.com.

Informace o totožnosti, produktech a službách Partnerů budou k dispozici prostřednictvím Aplikace a internetových stránek Wolt.  

3. Popis služeb Wolt

3.1. Společnost Wolt poskytuje platformu, kde Uživatel nakupuje u Partnera potraviny, Maloobchodní produkty a doručovací služby dle své volby. Nakoupíte-li u Partnera potraviny, společnost Wolt usnadňuje realizaci nákupu prostřednictvím své Služby Wolt. Společnost Wolt také poskytuje doručovací služby v souvislosti s nákupem potravin u určitých Partnerů. Za doručovací služby Partneři účtují Uživatelům poplatek za dopravu a poplatek za služby.

3.2. Partneři poskytují informace o svých produktech a službách nabízených v rámci Služeb Wolt, včetně informací o menu a cenách produktů. V rámci Služeb Wolt pak vždy získáváte informace o platném poplatku za dopravu a poplatku za služby. V případě, že trpíte nějakou alergií či máte jiná dietní omezení, spojte se prosím s příslušným Partnerem. Partner vám na žádost poskytne specifické informace o potravinách. Prodej a nákup produktů a služeb Partnera se může řídit i jeho doplňujícími podmínkami, jak je uvedeno v rámci Služeb Wolt. Cena Maloobchodních produktů je stanovena na základě ceny k datu zadání Objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že v případě odchylek v hmotnosti balení může dojít k drobným cenovým změnám mezi uvedenou cenou a konečnou cenou objednávky za předbalené položky.

Partner poskytuje informace o alergenech a další potřebné specifické informace o výrobku ohledně Maloobchodních produktů ve Službě Wolt. Partner odpovídá za poskytování všech informací o Maloobchodních produktech, jak to vyžadují platné zákony a předpisy, včetně nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V případě potřeby je Partner dále povinen zajistit, aby prodejní cena a jednotková cena byly uvedeny v souladu se směrnicí EU 98/6/EU o ochraně spotřebitele při uvádění cen produktů nabízených spotřebitelům.

Partner podle vlastního uvážení vybírá Maloobchodní produkty dostupné ve Službě Wolt a určuje jejich ceny. Partner také může stanovit určitá omezení pro Vaši Objednávku, například omezení množství a omezení velikosti Objednávky. Partner odpovídá za to, že Vás bude informovat o jakémkoli omezení týkajícím se dostupnosti jakýchkoli Maloobchodních produktů. Uživatel souhlasí s tím, že v případě, že je produkt dočasně nedostupný, Partner splní Vaši Objednávku bez zahrnutí takové položky produktu do Objednávky. Za produkty, které nejsou v době zadání Objednávky k dispozici, Vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Uživatel vybírá produkty a služby Partnera, které si přeje koupit, a závazně je u Partnera objednává za podmínek, o nichž je v rámci Služeb Wolt předem informován (dále jen „Objednávka“). Jakmile je Objednávka doručena, společnost Wolt ji postoupí Partnerovi. Pokud Partner Objednávku akceptuje a Wolt ji jménem Partnera Uživateli potvrdí, Uživatel nebo Zákazník-Organizace a Partner uzavírají Kupní smlouvu. Společnost Wolt zašle Uživateli jménem Partnera účtenku (pokud dle právních předpisů platných v místě Uživatele nemusí účtenku Uživateli vystavit přímo Partner). Jakmile Partner akceptuje Objednávku a jakmile je Objednávka Uživateli potvrzena, pak vedle Kupní smlouvy s Partnerem Uživatel nebo Zákazník-Organizace uzavírá se společností Wolt právně závaznou smlouvu o koupi doručovacích služeb, které si objedná prostřednictvím Služby Wolt.

3.3. Partner, kterého si Uživatel vybere, pro něj připraví (a doručí mu, pokud byly objednány i doručovací služby) produkty uvedené v Objednávce. Společnost Wolt neodpovídá Uživateli za řádné plnění Kupní smlouvy ze strany Partnera. V souvislosti s nákupem potravin u určitých Partnerů: Společnost Wolt je odpovědná za poskytnutí doručovacích služeb, které si u ní Uživatel objedná v rámci Objednávky, jak je uvedeno v těchto Podmínkách poskytování služeb, vyjma případů, kdy doručovací služby zajišťuje Partner. V takovém případě je za doručovací služby odpovědný Partner.

3.4. Odeslanou Objednávku již Uživatel nemůže zrušit. Nemůžete odvolat ani zrušit odeslanou Objednávku produktů a doručovacích služeb. Proto si objednávku produktů a služeb před odesláním pečlivě zkontrolujte.

3.5. Bez ohledu na článek 3.4. máte jako spotřebitel zákonné právo od Kupní smlouvy ohledně Maloobchodních produktů do 14 dnů ode dne převzetí těchto produktů odstoupit. Od Kupní smlouvy můžete odstoupit kontaktováním společnosti Wolt nebo Partnera ve výše uvedené lhůtě pro odstoupení od smlouvy a vrácením produktu do Partnerského prodejního místa, ze kterého jste provedli Objednávku. Při vrácení produktu prosím předložte potvrzení přijaté od společnosti Wolt nebo Partnera. Pokud kontaktujete společnost Wolt v souvislosti s vrácením produktu nebo požádáte o vrácení kupní ceny v důsledku vady, poškození nebo jiného nedostatku produktu, může Vás společnost Wolt požádat o zaslání obrázku daného produktu za účelem zdokumentování a ověření vad. Vezměte prosím na vědomí, že Partner může mít zavedeny zvláštní samostatné podmínky nebo záruky, které se uplatní zároveň s těmito podmínkami. Partner poskytuje informace o těchto podmínkách Uživateli samostatně ve Službě Wolt.

Společnost Wolt dodržuje omezení zákonných práv spotřebitelů na odstoupení od smlouvy, která jsou stanovena v příslušných právních předpisech. Některé zboží může být zákonem vyloučeno z práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, včetně následujících:

  • Potraviny a výrobky, které svou povahou nemohou být znovu prodány nebo které se rychle kazí nebo stárnou

  • Produkty, které se kvůli své povaze stanou neoddělitelnými od ostatních produktů po jejich obdržení

  • Hry, filmy, software a další zapečetěné produkty, odstoupit od smlouvy nelze, jakmile se poruší původní obal nebo pečeť takové položky

  • Hygienické a intimní produkty po otevření balení

  • Zboží, které je zhotoveno nebo vyrobeno na zakázku v souladu se specifikacemi a pokyny Uživatele

To znamená, že nemůžete vrátit například potravinářské výrobky po jejich zakoupení s odkazem na Vaše zákonná práva na odstoupení od smlouvy. Po provedení Objednávky nemůžete odstoupit, zrušit ani upravit Objednávku takových Maloobchodních produktů. Před provedením Objednávky si, prosím, pečlivě zkontrolujte svůj výběr.

3.6. Maloobchodní produkty musí být vráceny co nejdříve po odstoupení od Kupní smlouvy, nejpozději však 14 dní po datu odstoupení. Vrácený produkt musí být v nepoužitém stavu a musí být možné jej znovu prodat. Produkt musí být náležitě chráněn a zabalen buď v původním obalu, nebo podobným způsobem. Pokud se vrácené zboží jakýmkoli způsobem změnilo nebo se snížila jeho hodnota, nemáte nárok na vrácení platby v plné výši.

3.7. Maloobchodní produkty, na které se vztahuje možnost odstoupení od smlouvy by měly být doručeny do Partnerského prodejního místa, ze kterého jste provedli Objednávku prostřednictvím Služby Wolt. Chcete-li produkty vrátit, kontaktujte prosím zákaznický servis v místě prodeje. Prodejní místo můžete ověřit na účtence poskytnuté společností Wolt nebo Partnerem. Jste zodpovědní za úhradu nákladů vzniklých vrácením Maloobchodních produktů. Platba provedená Uživatelem bude společností Wolt vrácena do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud Partner obdrží vrácený produkt nebo důkaz o vrácení produktu. Společnost Wolt vrátí kupní cenu vráceného produktu stejným způsobem, jaký jste použili k jeho úhradě, a na stejný bankovní účet, ze kterého jste provedli Objednávku. V případě doručování Objednávek se poplatek za dopravu a služby nevrací.

4. Uživatelské účty

4.1. Máte omezené, nevýlučné, odvolatelné, nepřevoditelné a nepostupitelné právo na přístup ke Službě Wolt a právo využívat Službu Wolt a obsah, který je dáván k dispozici jejím prostřednictvím ve formě, kterou vám nabízíme, a to výlučně pro uvedené účely. Licence udělená Uživateli pro účely Aplikace Wolt iOS stažené z obchodu Apple App Store je dále omezena na licenci užívat Aplikaci Wolt v jakýchkoli značkových produktech Apple, které Uživatel využívá či kontroluje, a pravidly užívání, které jsou uvedeny v podmínkách poskytování služeb obchodu App Store a v těchto Podmínkách poskytování služeb. Společnost Wolt a držitelé její licence si vyhrazují veškerá práva, které zde výslovně nejsou udělena.

4.2. Chce-li Uživatel využívat Službu Wolt, musí si zřídit uživatelský účet podle pokynů k registraci obsažených ve Službě Wolt. Pro registraci účtu je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Zároveň společnosti Wolt poskytnete jisté osobní údaje jako je vaše jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo a uvedete minimálně jeden platný způsob úhrady. Souhlasíte s tím, že informace jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Více informací o zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti Wolt najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Wolt. Služba Wolt je osobní služba (pokud se společnost Wolt a Zákazník-Organizace nedohodnou jinak). Uživatel zajistí, že s přístupovými údaji k uživatelskému účtu a podobnými informacemi nezbytnými pro přístup k účtu Uživatele nebo Zákazníka-Organizace bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi a že budou používány bezpečným způsobem tak, aby k nim neměla přístup třetí osoba. Uživatel může mít pouze jeden osobní uživatelský účet. Pokud si přejete, abychom váš účet smazali, spojte se s námi; příslušné kontakty najdete výše.   

4.3. Má-li Uživatel podezření, že přístupové údaje k jeho účtu získala neoprávněná osoba nebo že neoprávněná osoba má k jeho účtu přístup, okamžitě o této skutečnosti informuje společnost Wolt. Uživatel je odpovědný za veškeré využívání Služby Wolt a veškeré aktivity pod svým uživatelským účtem.

4.4. Chcete-li využívat Službu Wolt, musíte zadat číslo platné kreditní karty nebo společnost Wolt informovat o jiném způsobu platby. Společnost Wolt neukládá informace o vašem způsobu platby; tyto informace ukládá třetí strana, která společnosti Wolt poskytuje služby spojené s úhradou. Souhlasíte, že uhradíte veškeré nákupy, které učiníte na základě využívání Služby Wolt, vyjma nákupů prostřednictvím funkce Wolt at Work, které jsou činěny na náklady Zákazníka-Organizace. Jste povinni aktualizovat číslo své kreditní karty či jiné informace týkající se platby, které uvedete na svém uživatelském účtu.

5. Platby

5.1. Uživatel, nebo v případě Účtu Wolt at Work Zákazník-Organizace, platí kupní cenu uvedenou v Objednávce odpovídajícím způsobem, který se nabízí v rámci Služby Wolt. Společnost Wolt inkasuje jménem Partnera veškeré platby od Uživatelů a Zákazníků-Organizace. Je-li Objednávka zadána s funkcí Wolt at Work, Uživatel potvrzuje platbu prostřednictvím funkce Wolt at Work jménem Zákazníka-Organizace. Závazek Uživatele nebo Zákazníka-Organizace uhradit příslušnou částku vzniká při odeslání Objednávky prostřednictvím Služby Wolt.

5.2. Uživatel je oprávněn splnit svůj závazek uhradit kupní cenu pouze jedním z on-line forem úhrady uvedených v rámci Služby Wolt. Jakmile Uživatel, či v případě Účtu Wolt at Work Zákazník-Organizace, uhradil kupní cenu společnosti Wolt, splnil tak vůči Partnerovi svůj závazek provést platbu.

5.3. Platba bude zúčtována z kreditní karty Uživatele nebo vyúčtována Zákazníkovi-Organizaci na základě aktivované funkce Wolt at Work automaticky při dodání Objednávky. Společnost Wolt je oprávněna provést jménem Partnera při odeslání Objednávky zadané prostřednictvím Služby Wolt blokaci příslušné částky na kreditní kartě Uživatele nebo na základě aktivované funkce Wolt at Work Zákazníka-Organizace. Společnost Wolt využívá pro účely zpracování plateb služby třetí strany.

5.4. Přidáte-li do Objednávky zboží prodávané na váhu, společnost Wolt nezná jeho přesnou hmotnost, dokud jej nezváží Partner. Cena váženého zboží uváděná v rámci Služby Wolt je pouze odhad Partnera. Konečná cena váženého zboží ve vaší Objednávce bude určena a účtována podle skutečné váhy zboží, které vám bude doručeno. K pokrytí případného navýšení ceny v důsledku odchylky ve hmotnosti zboží bude na vaší kartě provedena dočasná autorizační blokace nebo v případě použití platební metody Cibus bude zaúčtován dočasný poplatek. Maximální částka, která bude dočasně blokována či účtována, činí 20 % z ceny váženého zboží ve vaší Objednávce. Bude-li zboží ve vaší Objednávce vážit méně, než je uvedeno v Potvrzení Objednávky, společnost Wolt vám rozdíl v ceně vrátí. Bude-li zboží ve vaší Objednávce vážit více, než je uvedeno v Potvrzení Objednávky, společnost Wolt využije k úhradě rozdílu ceny dočasnou autorizační blokaci nebo dočasný poplatek. Nevyužitá dočasně blokovaná částka či nevyužitý dočasný poplatek bude uvolněn a vrácen zpět. Vezměte prosím na vědomí, že v případě platební metody Cibus společnost Wolt refunduje příslušnou částku ve formě kreditů Wolt.

6. Kredity a žetony Wolt

6.1. Uživatel Služby Wolt může získat kredity nebo žetony Wolt, a to např. pokud Službu Wolt doporučí novým uživatelům. Tyto kredity a žetony Wolt může využívat za účelem získání slevy z nákupu v rámci Služby Wolt.  

6.2. Společnost Wolt je oprávněna jednostranně stanovit podmínky platné pro udělování, využívání a platnost kreditů a žetonů Wolt.

6.3. Veškeré kredity a žetony poskytnuté jako prémie za založení účtu lze využít pouze jednou.  

6.4. Kredity a žetony Wolt nelze vyměnit za hotovost.

6.5. Kredity a žetony Wolt budou zneplatněny, pokud společnost Wolt zjistí jakékoli jejich zneužití nebo pokud má podezření či zjistí, že byly uděleny neoprávněně. V takovém případě společnost Wolt vyfakturuje částku, která byla uhrazena prostřednictvím takovýchto kreditů a žetonů Wolt.  

6.6. Platba v hotovosti je jednou z dalších dostupných platebních metod v České republice. Vrácení peněžních částek při hotovostních objednávkách bude provedeno v kreditech Wolt nebo jinou vhodnou metodou. Pokud se uživatel, který provedl hotovostní objednávku, nenachází v dohodnutém čase nebo 5 minut po něm na dohodnutém místě doručení, zákaznická podpora Wolt kontaktuje uživatele a dohodne se s ním na vhodném způsobu úhrady. Pokud zákaznická podpora nezastihne uživatele do 24 hodin od nedostavení se, společnost Wolt přijme vhodná opatření, která mohou zahrnovat zákaz možnosti platby v hotovosti uživateli nebo i zablokování účtu uživatele u společnosti Wolt pro další objednávky. Společnost Wolt je oprávněna uživateli zasílat účtenky pouze v elektronické podobě.

7. Doručení Objednávky

7.1. Pokud si Uživatel objedná doručení Objednávky prostřednictvím Služby Wolt, bude Objednávka doručena na místo, které Uživatel v rámci Služby Wolt potvrdil. Uživatel musí v rámci Služby Wolt uvést adresu daného místa. Uživatel je odpovědný za to, že uvede správnou adresu i pokyny pro doručení objednávky prostřednictví Služby Wolt. Doručovací služby pro Uživatele či Zákazníka-Organizaci zajišťuje Partner. V souvislosti s nákupem potravin u určitých Partnerů: Doručovací služby pro Uživatele a Zákazníka-Organizaci zajišťuje společnost Wolt.

7.2. V případě využívání Služby Wolt může být požadován nákup v určité minimální částce. O této částce budete informováni předem, než zadáte svou Objednávku prostřednictvím Služby Wolt. Pokud hodnota Objednávky nebude odpovídat alespoň minimální požadované částce, budete moci buď doplatit rozdíl, nebo nakoupit více produktů.

7.3. Uživatel musí být dostupný na telefonním čísle, které uvede v rámci Služby Wolt. Pokud není na uvedeném telefonním čísle dostupný, společnost Wolt nebo Partner je oprávněn dodávku zrušit a naúčtovat Uživateli nebo Zákazníkovi-Organizaci plnou cenu dle Objednávky.  

7.4. Uživatel je oprávněn objednat doručení Objednávky co nejdříve (standardní metoda doručení), nebo v určitou předem stanovenou dobu.

7.5. Standardní doručení: Uživatel musí být přítomen na místě potvrzeném v Objednávce v době mezi zadáním Objednávky a doručením objednaných produktů. Není-li Uživatel přítomen na potvrzeném místě, kurýr s objednanými produkty čeká po dobu pěti minut; po dvou marných pokusech kurýra o kontaktování Uživatele je společnost Wolt nebo Partner oprávněn dodávku zrušit a naúčtovat Uživateli nebo Zákazníkovi-Organizaci plnou cenu dle Objednávky.

7.6. Doručení v předem stanovenou dobu: Uživatel musí být přítomen na potvrzeném místě deset minut před uvedenou dobou doručení až do okamžiku doručení, aby převzal Objednávku.

8. Vyzvednutí Objednávky v provozovně Partnera

8.1. Pokud si Uživatel neobjedná doručení produktů Partnera, ale jejich vyzvednutí v jeho provozovně, může si produkty vyzvednout ve vybrané provozovně Partnera. Jakmile jsou produkty připraveny k vyzvednutí, Uživatel obdrží potvrzení elektronickou cestou. Partner nebo společnost Wolt jsou oprávněni určit podmínky identifikace Uživatele při vyzvednutí objednaných produktů.

8.2. Partner drží objednané produkty po dobu 60 minut poté, kdy Uživateli zaslal oznámení o tom, že Objednávka je připravena k vyzvednutí. Tento závazek je však omezen provozní dobou uvedené provozovny Partnera a Objednávka musí být vyzvednuta před jejím koncem.

9. Objednávka s konzumací na místě

9.1. Pokud si Uživatel zvolil možnost zkonzumovat produkty uvedené v Objednávce v provozovně Partnera, obdrží elektronickou cestou potvrzení o čase, kdy lze očekávat, že zde produkty budou přepraveny ke konzumaci.

10. Časový odhad

10.1. Jakýkoli čas dodání nebo vyzvednutí či jiný časový okamžik, který Partner nebo společnost Wolt oznámí Uživateli v rámci Služeb Wolt, je pouhý odhad. Nezaručuje se, že Objednávka bude doručena či připravena k vyzvednutí nebo konzumaci v odhadovaný čas. Dobu doručení produktů mohou ovlivnit i různé faktory jako je třeba dopravní zácpa, dopravní špička a povětrnostní podmínky.  

11. Práva duševního vlastnictví

11.1. Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se ke Službě Wolt a související dokumentaci a všem jejím částem a kopiím zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti Wolt anebo jejích subdodavatelů / poskytovatelů licence. „Práva duševního vlastnictví“ znamená autorská a související práva (včetně práv k databázím, katalogům a fotografiím), patenty, užitné vzory, práva na design, ochranné známky, obchodní značky, obchodní tajemství, know-how a jakékoli jiné formy registrovaných a neregistrovaných práv duševního vlastnictví.  

11.2. Na základě těchto Podmínek poskytování služeb se Uživateli neudělují žádná Práva duševního vlastnictví vztahující se ke Službě Wolt; společnost Wolt a její subdodavatelé / poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva, která nejsou dle těchto Podmínek poskytování služeb výslovně udělena.   

11.3. Společnost Apple není odpovědná za jakékoli šetření, obhajobu, narovnání nebo vyrovnání jakéhokoli nároku vzniklého v důsledku skutečnosti, že Aplikace Wolt iOS či vaše používání této aplikace vede k porušování práv duševního vlastnictví třetí strany.

12. Doplňující ustanovení týkající se využívání Služby Wolt

12.1. Službu Wolt smí využívat pouze osoby starší 18 let.  

12.2. Uživatel využívá Služby Wolt v souladu s veškerými platnými pravidly a předpisy, včetně pravidel a předpisů týkajících se prodeje alkoholu, tabákových výrobků, léků a dalších produktů, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku. Pokud lze doručovat alkohol, tabákové výrobky, léky a další produkty, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, v zemi Uživatele, může být doručení produktů, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, odmítnuto, pokud Uživatel není schopen předložit partnerské kurýrní službě společnosti Wolt, která Objednávku doručuje, platný úřední průkaz totožnosti s fotografií prokazující zákonem požadovaný věk. Doručení produktu(ů), jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, může být odmítnuto i v některých jiných případech dle právního řádu země, kde se Uživatel nachází (např. při doručení alkoholických nápojů Uživatel jeví známky intoxikace). Nejsou-li produkty, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, z těchto důvodů doručeny, má společnost Wolt právo účtovat Uživateli dvojnásobný poplatek za dopravu (a případně i poplatek za služby) jako náhradu za vrácení daného produktu(ů) zpět Partnerovi.

12.3. Společnost Wolt Službu Wolt neustále rozvíjí a je oprávněna měnit, zčásti nebo zcela, či odstranit jejich různé části, včetně vlastností, produktů a Partnerů spolupracujících v jejich rámci.

12.4. Společnost Wolt je, dle vlastního uvážení, oprávněna umožnit vám podle potřeby, abyste prostřednictvím Služby Wolt poskytli, zveřejněli či dali k dispozici určitý obsah a informace, např. zpětnou vazbu či požadavky týkající se podpory související se Službou Wolt, nebo se zúčastnili soutěží či propagačních akcí (dále jen „Uživatelský obsah“). Jakýkoli Uživatelský obsah, který takto poskytnete, zůstává vaším majetkem. Poskytnutím Uživatelského obsahu společnosti Wolt však společnosti Wolt poskytujete celosvětové, trvalé, neodvolatelné, převoditelné, bezplatné povolení tento Uživatelský obsah dále poskytovat, používat, kopírovat, měnit, vytvářet z něj odvozená díla, distribuovat a zveřejňovat jej i jej využívat jakýmkoli jiným způsobem ve všech formátech v rámci stávajících a budoucích kanálů, bez předchozího oznámení či vašeho souhlasu a bez peněžní kompenzace vám či jakékoli jiné osobě či subjektu. Prohlašujete a zaručujete se, že jste oprávněni tato práva společnosti Wolt poskytnout a že Uživatelský obsah a jeho užívání není útočné, hanlivé, obscénní či jiným způsobem škodlivé a že užíváním Uživatelského obsahu nedojde k porušování či zneužití práv duševního vlastnictví, majetkových práv a práv na publicitu a soukromí třetích osob ani porušení jakýchkoli platných právních předpisů či nařízení.

12.5. Při využívání Služby Wolt může Uživatel narazit na obsah či informace, které mohou být nepřesné, neúplné, neplatné, zavádějící, protiprávní, urážlivé či jiným způsobem škodlivé. Společnost Wolt obecně nekontroluje obsah, který jí poskytnou Partneři. Společnost Wolt není odpovědná za obsah a informace třetí strany (včetně Partnerů) ani za jakoukoli škodu plynoucí z využívání tohoto obsahu nebo informací nebo odvolání se na ně.  

12.6. Vy či Zákazník-Organizace jste odpovědní za opatření a údržbu jakéhokoli zařízení či vybavení (např. telefonu) a připojení nezbytného pro přístup a využívání Služeb Wolt a veškeré související poplatky.

12.7. Uživatel: (i) nepoužije ani se pokusí použít osobní účet Wolt jiného uživatele anebo získat v rámci Služby Wolt osobní platební údaje jiné osoby nebo použít v rámci Služby Wolt osobní platební kartu jiné osoby bez jejího souhlasu; (ii) nekopíruje ani nemění Službu Wolt ani jakékoli související technologie a nevytváří odvozená díla; (iii) neuplatňuje zpětný postup, nedekompiluje, nerozebírá, nedešifruje ani se jiným způsobem nepokusí odvodit zdrojový kód Služeb Wolt ani jakékoli související technologie nebo její části; (iv) neodstraní jakákoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách či jiných vlastnických právech uvedená v rámci Služby Wolt; (v) neodstraní, nezakryje ani neskryje jakoukoli reklamu uvedenou v rámci Služeb Wolt; (vi) bez souhlasu společnosti Wolt neshromažďuje, nevyužívá, nekopíruje ani nepředává žádné informace získané v rámci Služby Wolt; (vii) nepoužívá při využívání Služeb Wolt boty ani jiné automatizované metody; (viii) nevytváří u společnosti Wolt účet s falešnou identitou nebo na základě totožnosti jiné osoby; a (ix) využívá Službu Wolt pouze prostřednictvím takového rozhraní, které společnost Wolt výslovně určí, jako je Aplikace a internetové stránky Wolt.

12.8. Službu Wolt a jakýkoli její obsah smíte používat pouze pro neobchodní účely. Je přísně zakázáno používat jakékoli systematické vyhledávání, jako roboty, web crawlery, pavouky, extrakční software, automatizované procesy anebo zařízení pro seškrabání, kopírování anebo monitorování jakékoli části Služeb Wolt.  

12.9. Společnost Wolt je, dle vlastního uvážení, oprávněna vyloučit Uživatele, trvale či dočasně, z využívání Služby Wolt s okamžitou platností anebo odmítnout nebo zrušit jeho Objednávky, pokud (i) Uživatel Služby Wolt zneužije nebo způsobí škodu nebo jedná v neprospěch Služby Wolt anebo Partnerů nebo společnosti Wolt nebo jejích zaměstnanců, (ii) se společnost Wolt důvodně domnívá, že při využívání Služeb Wolt jedná Uživatel podvodně, (iii) Uživatel zadá falešnou Objednávku (např. nezaplatí nebo není přítomen v místě doručení nebo vyzvednutí za účelem převzetí Objednávky) nebo jiným způsobem nedodrží své závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb; (iv) existují důvodné pochyby o správnosti nebo pravosti Objednávky či (v) Uživatel vyhrožuje zaměstnancům Partnera, společnosti Wolt nebo partnerských kurýrníchspolečností, obtěžuje je nebo v případě jeho rasistického, sexistického či jiného chování, které společnost Wolt považuje za nevhodné. Pokud společnost Wolt zruší Objednávku, která již byla zaplacena, převede příslušnou částku na uživatelský účet nebo účet Wolt at Work, ze kterého ji poukázal Uživatel.

12.10. Správcem osobních údajů Uživatelů je společnost Wolt Enterprises Oy, není-li uvedeno jinak. Společnost Wolt Enterprises Oy zpracovává veškeré osobní údaje Uživatele, které od něj získá, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Wolt.

12.11. Uživatel musí při využívání Aplikace Wolt a Služby Wolt dodržovat platné smluvní podmínky třetí strany.

12.12. Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že (i) se nenachází v zemi, pro kterou platí sankce vlády Spojených států či kterou vláda Spojených států označila za zemi „podporující terorismus“, a že (ii) není uveden na žádném seznamu osob sestavených vládou Spojených států, pro které platí zákaz či omezení.

13. Doba trvání a ukončení

13.1. Tyto Podmínky poskytování služeb jsou platné jako závazná dohoda mezi společností Wolt a Uživatelem, a to až do odvolání, po celou dobu, po kterou Uživatel využívá Službu Wolt.

13.2. Uživatel může využívání Služby Wolt kdykoli ukončit. Společnost Wolt je oprávněna kdykoli trvale či dočasně ukončit poskytování Služby Wolt.  

14. Reklamace

14.1. Prosím, vezměte na vědomí, že Služba Wolt může být kdykoli přerušena nebo trvale ukončena. Služba Wolt může být také dočasně pozastavena. Nepoužívejte Službu Wolt za účelem zálohování dat. I když společnost Wolt vynakládá náležité úsilí, aby Službu Wolt poskytovala bezchybně a včas, nenese odpovědnost za žádná prohlášení a záruky, které nejsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách. Společnost Wolt nečiní žádná prohlášení a nedává žádné záruky ve věci spolehlivosti, včasnosti, kvality a udržitelnosti Služby Wolt ani zboží či služeb poskytovaných jejím prostřednictvím ani ve věci nepřetržitého a bezchybného provozu Služby Wolt.   

14.2. Partner připravuje Objednávku v souladu s informacemi, které v ní Uživatel uvede, a v době, která je zobrazena ve Službě Wolt. V případě jakýchkoli vad (doručení) Objednávky je Uživatel oprávněn kontaktovat oddělení služeb zákazníkům společnosti Wolt, která jedná jménem Partnera, prostřednictvím chatu zákaznické podpory nebo na e-mailové adrese support@wolt.com, nebo přímo Partnera.

14.3. Partner je výlučně odpovědný za veškeré vady obsahu a přípravy Objednávky a ostatní nedostatky v plnění Kupní smlouvy.  

14.4. Uživatel, který zjistí nedostatky v plnění Kupní smlouvy, je musí okamžitě reklamovat u společnosti Wolt nebo u Partnera a poskytnout jejich jasný popis. U Maloobchodních produktů by měla být oznámení o vadách podána v přiměřené lhůtě od zjištění závady, nejpozději však do dvou měsíců po zjištění. Vezměte prosím na vědomí, že v případě vad potravin nebo jiných produktů, které se svou povahou rychle kazí nebo stárnou, je zásadní, abyste chybu oznámili co nejdříve, aby mohla být vada řádně prošetřena a ověřena. V případě závady Maloobchodních produktů Vám bude vrácena částka v souladu s platnými zákony.

14.5. Společnost Wolt vylučuje veškerou odpovědnost za ztráty a újmy, které vy nebo jakákoli třetí strana utrpíte v souvislosti se Službou Wolt, pokud tato ztráta či újma nevznikne následkem úmyslu či hrubé nedbalosti na její straně, a vyjma veškeré odpovědnosti, kterou nelze vyloučit ani omezit dle použitelného práva.

14.6. Společnost Apple není povinna zajišťovat jakoukoli údržbu nebo podporu pro Aplikaci Wolt. V rozsahu údržby či podpory povinné dle platných právních předpisů jsme to my, nikoli společnost Apple, kdo je povinen takovouto údržbu a podporu zajistit. V rozsahu jakékoli zákonné záruky, z níž se nelze vyvázat, jsme to my, nikoli společnost Apple, kdo je za ní výlučně odpovědný. My, a nikoli společnost Apple, jsme odpovědní za reakci na jakékoli nároky Uživatele nebo jakékoli třetí strany ve vztahu k Aplikaci Wolt iOS nebo držení anebo využívání této aplikace ze Strany Uživatele, zejména včetně: (i) nároků týkajících se odpovědnosti za produkt, (ii) jakéhokoli nároku, pokud Aplikace Wolt iOS nesplňuje jakýkoli platný zákonný či regulatorní požadavek a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele a soukromí a podobných právních předpisů, včetně v souvislosti s tím, že je pro Aplikaci Wolt iOS využíván rámec HealthKit a HomeKit.

15. Rozhodné právo a řešení sporů

15.1. Tyto Podmínky poskytování služeb se řídí a budou vykládány v souladu s českým právním řádem.

15.2. Jste-li spotřebitel, vezměte na vědomí, že nemůžete být zbaven práv, která máte na základě národních právních předpisů o ochraně spotřebitele platných v zemi vašeho bydliště.

15.3. Spory plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb rozhodne příslušný soud v zemi, v níž se Uživatel nachází. Spotřebitel je však vždy oprávněn zahájit řízení u soudu příslušného dle svého bydliště. Jste-li Uživatel, který má místo bydliště či sídlo v Evropské unii, vy a společnost Wolt máte právo využít za účelem narovnání svých sporů též platformu Evropské komise pro řešení sporů. Tato platforma je dostupná na ec.europa.eu/odr. Máte též právo postoupit spor radě pro spotřebitelské spory či jiné odpovídající mimosoudní instituci v místě svého bydliště nebo sídla (Česká obchodní inspekce, coi.cz v České republice).

16. Změny

16.1. Tyto Podmínky poskytování služeb mohou být měněny.

16.2. Platné znění Podmínek poskytování služeb najdete na internetových stránkách společnosti Wolt. Nebudeme provádět podstatné změny Podmínek poskytování služeb ani omezovat práva Uživatelů na základě Podmínek poskytování služeb bez předchozího upozornění. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek poskytování služeb, přestane Službu Wolt využívat.     

17. Postoupení

17.1. Společnost Wolt je oprávněna postoupit, jako celek či zčásti, svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb přidružené společnosti nebo právnímu nástupci nebo kupujícímu nebo nabyvateli jejích obchodních aktiv souvisejících se Službou Wolt bez předchozího souhlasu Uživatele.  

17.2. Uživatel není oprávněn postoupit, jako celek či zčásti, jakákoli svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb. 

*****

Aktualizováno 25. 4. 2022

Guidelines for Partners