Podmínky poskytování služeb – Česká republika

Využitím Služby Wolt vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit těmito podmínkami poskytování služeb (dále jen „Podmínky poskytování služeb“).

Před využitím Služby Wolt si proto tyto Podmínky poskytování služeb pečlivě přečtěte. Pokud s nimi nesouhlasíte, Službu Wolt nevyužívejte. Tyto Podmínky poskytování služeb platí pro jakékoli využití Služby Wolt i pro Kupní smlouvu uzavřenou na jejich základě. Podrobný popis Služby Wolt a informace o systémových požadavcích najdete na wolt.com.  

Máte-li uživatelský účet „Wolt for Work“, pak tyto Podmínky poskytování služeb platí pro našeho zákazníka-organizaci, která vám funkci „Wolt for Work“ aktivovala (dále jen „Zákazník-Organizace“) a to ve vztahu k Objednávkám, které zadáváte jejím prostřednictvím. V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito Podmínkami poskytování služeb a Korporátními podmínkami společnosti Wolt, kterými se řídí Zákazník-Organizace, platí Korporátní podmínky společnosti Wolt.

Podmínky poskytování služeb platí pouze pro nás a Uživatele, nikoli pro společnost Apple Inc. a společnost Apple Inc. není odpovědná za Aplikaci Wolt ani za její obsah. Souhlasíte s tím, že společnost Apple Inc. a její dceřiné společnosti (dále jen „Apple“) jsou, dle těchto Podmínek poskytování služeb, oprávněná třetí strana, a že na základě vašeho souhlasu s těmito Podmínkami poskytování služeb budou mít, jako oprávněná třetí strana, právo je vůči vám vymáhat (a bude se mít za to, že vy s tímto právem souhlasíte).

1. Pojmy

"Partner-Kurýr” je nezávislý dodavatel, který uzavřel dohodu o partnerství se společností Wolt a který je fyzickou nebo právnickou osobou nebo jejím zástupcem, který provádí doručovací služby prostřednictvím Služby Wolt.

Partner” je restaurace, maloobchod nebo jiný partner poskytující služby, který se společností Wolt uzavřel dohodu o partnerství, nebo jejich zástupce, a který jako obchodník nabízí své produkty a doručovací nebo jiné služby k prodeji prostřednictvím Služby Wolt. Pokud není ve Službě Wolt uvedeno jinak, jsou všichni Partneři obchodníky ve smyslu zákonů na ochranu spotřebitele ve vaší zemi.

Kupní smlouva” je smlouva ve věci koupě produktů a případné doručovací služby nebo jiných služeb Partnera uvedených v Objednávce. V případě Objednávky zadané prostřednictvím funkce Wolt for Work představuje Kupní smlouva závaznou dohodu mezi Partnerem a Zákazníkem-Organizací. V případě Objednávky, kterou Uživatel zadá s jakoukoli jinou formou úhrady, představuje Kupní smlouva závaznou dohodu mezi Partnerem a Uživatelem. 

Uživatel” nebo “vy” je fyzická osoba využívající Služby Wolt. Uživatel musí být starší 18 let.

Wolt” je: Wolt Česko s.r.o., Bubenská 1477/1, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 07030550.

Aplikace Wolt” je digitální aplikace nazvaná Wolt, kterou společnost Wolt dává k dispozici fyzickým a právnickým osobám za účelem objednávání produktů Partnerů společnosti Wolt.

Účet Wolt for Work” je uživatelský účet v Aplikaci Wolt, k němuž byla připojena Funkce Wolt for Work.

Funkce Wolt for Work” je platební metoda a funkce Aplikace Wolt prostřednictvím které mohou oprávnění Uživatelé Zákazníka-Organizace provádět Objednávky na náklady Zákazníka-Organizace .

Služba Wolt” jsou Aplikace Wolt a internetové stránky Wolt wolt.com a další doplňující prvky, jak je uvedeno na wolt.com.

2. Identifikace společnosti Wolt

Wolt Enterprises Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Finsko, business ID (IČ) 2646674-9, VAT ID (DIČ) FI26466749 a

Wolt Česko s.r.o., Bubenská 1477/1, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7, Czech Republic, business ID (IČO): 07030550, VAT ID (DIČ): CZ07030550, pokud se Uživatel nachází v České republice

Obchodní firma: “Wolt",

E-mailová adresa: support@wolt.com.

* Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli vám Službu Wolt v těchto zemích legálně poskytuje místní subjekt Wolt, platební službu zajišťuje společnost Wolt Enterprises Oy prostřednictvím poskytovatele platebních služeb třetí strany. To také znamená, že společnost Wolt Enterprises Oy vám bude nápomocna při případném vracení peněz, reklamacích a dalších nárocích souvisejících s vašimi transakcemi v rámci Služby Wolt. V případě jakéhokoli sporu nebo reklamace související se Službou Wolt se tedy můžete obrátit přímo na společnost Wolt Enterprises Oy na výše uvedených kontaktních údajích.

Informace o totožnosti, produktech a službách Partnerů jsou uvedeny ve Službě Wolt společností Wolt a Partnery.

3. Popis Služby Wolt

3.1. Společnost Wolt poskytuje technologickou platformu, která spojuje Uživatele, Partnery a Partnery-Kurýry. Technologie společnosti Wolt umožňuje Uživatelům zadávat objednávky potravin a/nebo jiného zboží od různých Partnerů a Uživatelé si mohou také objednat doručovací služby. Společnost Wolt není restaurací, doručovací společností ani podnikem zabývajícím se přípravou jídel.

3.2. Partner poskytuje informace o svých produktech a možných službách v rámci Služby Wolt, mimo jiné včetně informací o vlastnostech produktu, alergenech a návodu k použití. Pokud máte alergie nebo jiná dietní omezení nebo si z jiného důvodu přejete získat podrobnější informace o produktech, obraťte se na příslušného Partnera. Můžete se také obrátit na zákaznickou podporu společnosti Wolt, která může vaším jménem kontaktovat Partnera v případě takových dotazů. Partner je však odpovědný za poskytování přesných, aktuálních a zákonem požadovaných informací o produktech, včetně poskytování informací o platných cenách a uvádění ceny za jednotku, pokud to vyžadují platné právní předpisy. Vezměte prosím na vědomí, že prodej a nákup produktů a případných služeb Partnera může podléhat v jednotlivých případech dalším podmínkám Partnera nebo společnosti Wolt, jak je uvedeno ve Službě Wolt.

3.3. Výběrem produktů a služeb Partnera, které si Uživatel přeje od Partnera zakoupit, činí Uživatel závaznou objednávku na nákup produktů a služeb od Partnera za podmínek, které jsou Uživateli prezentovány v těchto Podmínkách poskytování služeb a ve Službě Wolt před zadáním objednávky (dále jen "Objednávka"). Po obdržení Objednávky předá společnost Wolt Partnerovi údaje o Objednávce. Po přijetí Objednávky Partnerem a po poskytnutí potvrzení objednávky ze strany společnosti Wolt Uživateli jménem Partnera, uzavírají Uživatel nebo Zákazník-Organizace a Partner Kupní smlouvu na nákup produktů Partnera a případně i na doručovací nebo jiné služby. V některých případech je Kupní smlouva na nákup doručovacích služeb uzavřena se společností Wolt namísto s Partnerem, což je uvedeno na účtence. Wolt poskytne Uživateli účtenku jménem Partnera, pokud právní předpisy v zemi, kde se Uživatel nachází, nevyžadují, aby Partner poskytl účtenku přímo Uživateli, a to za produkty a případně za doručovací služby. Vyřízení Objednávky závisí na dostupnosti a společnost Wolt si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení Objednávku zrušit nebo nepřijmout.

3.4 Pokud jsou objednány doručovací služby, platforma oznámí Partnerovi-Kurýrovi, že je k dispozici možnost doručení, a technologie zprostředkuje dokončení doručení Uživateli. Partneři nebo společnost Wolt účtují Uživatelům za doručovací služby poplatek za doručení, poplatek za služby a další poplatky (jsou li aplikovatelné), jak je podrobněji definování ve Službě Wolt, je-li to relevantní.

3.5. Partner vybraný Uživatelem připraví a/nebo vyzvedne a zabalí produkty uvedené v Objednávce. Společnost Wolt nenese vůči Uživateli žádnou odpovědnost za řádné provedení Kupní smlouvy Partnerem. Ačkoli společnost Wolt v konečném důsledku neodpovídá za doručovací služby poskytované Kurýry-Partnery, může Uživatelům zprostředkovat případnou kompenzaci za chybné doručovací služby.

3.6. Při používání Služby Wolt může být vyžadována minimální hodnota nákupu, v takovém případě budete na tuto skutečnost upozorněni před provedením Objednávky ve Službě Wolt. Pokud Objednávka nesplňuje minimální požadovanou hodnotu, budete mít možnost doplatit rozdíl, abyste splnili minimální hodnotu, nebo do Objednávky přidat další produkty. Partner určuje výběr a ceny svých produktů dostupných ve Službě Wolt podle vlastního uvážení. Partner může také stanovit určitá omezení vaší Objednávky, například množstevní limity a omezení velikosti Objednávky. Partner je odpovědný za to, že vás bude informovat o jakémkoli omezení týkajícím se dostupnosti jakýchkoli produktů. Uživatel souhlasí s tím, že v případě dočasné nedostupnosti určitého produktu Partner vyřídí zbývající část Objednávky bez zahrnutí nedostupného produktu do Objednávky. Za produkty, které jsou v době zadání Objednávky nedostupné, nebudou účtovány žádné poplatky.

4. Právo na odstoupení

4.1. Od Objednávky produktů nebo služeb nelze odstoupit ani ji zrušit, jakmile jste ji zadali, pokud není v těchto Podmínkách poskytování služeb výslovně stanoveno jinak. Před zadáním Objednávky produktu nebo služby byste měli pečlivě zkontrolovat svůj výběr.

4.2. Pokud jste spotřebitel, máte právo na odstoupení v souladu se zákonnými ustanoveními země, ve které se nacházíte. Spotřebitelem se ve smyslu těchto Podmínek poskytování služeb rozumí každá fyzická osoba, která využívá Službu Wolt a zadává Objednávky za účelem, který nelze převážně přičítat její podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti.

4.3. Společnost Wolt se řídí omezeními zákonných práv spotřebitelů na odstoupení od smlouvy, jak je stanoveno v platných právních předpisech, podle nichž právo na odstoupení od smlouvy neexistuje u kupních smluv týkajících se určitých položek, mimo jiné:

- produkty, jako jsou potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo u nichž může rychle uplynout doba použitelnosti,

- produkty vyrobené podle vašich požadavků nebo jasně personalizované,

- zapečetěné výrobky, které nejsou vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byly tyto výrobky po dodání rozpečetěny,

- výrobky, které jsou podle své povahy po dodání neoddělitelně smíchány s jinými položkami,

- zapečetěné hry, filmy nebo počítačový software, které byly po dodání rozpečetěny.

4.4. Máte právo odstoupit od Kupní smlouvy na výrobky, u nichž existuje právo na odstoupení, do 14 dnů ode dne dodání výrobků na základě Objednávky, aniž byste uvedli důvod odstoupení. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat společnost Wolt prostřednictvím jasného prohlášení (např. e-mailem nebo zprávou zaslanou prostřednictvím chatu zákaznického servisu společnosti Wolt v aplikaci) v uvedené lhůtě 14 dnů. Partner jako obchodník s produkty uvedenými ve vaší Objednávce pověřil společnost Wolt, aby jeho jménem přijímala oznámení o odstoupení od smlouvy, nicméně jste oprávněni uplatnit své právo na odstoupení od Kupní smlouvy také přímo u Partnera, a to telefonicky prostřednictvím klientského centra Partnera (pokud Partner nějakým disponuje) nebo na poštovní či e-mailovou adresu Partnera, případně fyzicky v některé z kamenných prodejen Partnera. V případě, že se Partner rozhodl nabídnout delší lhůtu pro odstoupení od smlouvy než 14 dní, vztahuje se tato lhůta na Objednávky učiněné prostřednictvím Služby Wolt, pokud je výslovně uvedena v popisných údajích Partnera ve Službě Wolt. Pokud si to přejete, můžete pro oznámení o odstoupení od smlouvy použít níže uvedený vzorový formulář, a to tak, že vyplníte údaje ve formuláři a odešlete je společnosti Wolt, přičemž společnost Wolt tyto informace rovněž předá příslušnému Partnerovi:

Vzor formuláře pro odstoupení

-          Pro: [vložte jméno Partnera, jeho adresu a e-mailovou adresu]:

-          Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou se mnou/námi (*) ohledně nákupu následujícího zboží (*)/poskytnutí následujících služeb (*).

-          Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

-          Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

-          Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

-          Podpis(y) spotřebitele(ů) (pouze v případě oznámení na papíře)

-          Datum

(*) Nehodící se vymažte.

4.5. Pokud odstoupíte od Kupní smlouvy, společnost Wolt vám vrátí všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (poplatek za službu a další případné poplatky za doručení), a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od Kupní smlouvy nebo její části. Upozorňujeme, že poplatek za doručení (poplatek za službu a další případné poplatky za doručení) nebude vrácen v případě pouze částečného odstoupení od vaší Objednávky.

4.6. Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původním nákupu vaší Objednávky, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak. Upozorňujeme, že pokud jste za Objednávku zaplatili kredity Wolt, vrátíme vám peníze v kreditech Wolt. Společnost Wolt může odmítnout vrácení peněz, dokud Partner neobdrží produkty zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste produkty vrátili, podle toho, co nastane dříve.

4.7. Produkty musíte vrátit nebo zaslat stejnému Partnerovi na stejném místě, ze kterého jste zadali Objednávku. Kontaktní údaje prodejního místa Partnera jsou k dispozici ve Službě Wolt. Produkty musíte Partnerovi vrátit co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nám oznámili odstoupení od Kupní smlouvy. Tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud produkty odešlete před uplynutím 14denní lhůty.

4.8. Přímé náklady na vrácení produktů nesete vy. Vrácené produkty musí být v nepoužitém stavu a musí být možné je dále prodat. Odpovídáte za případnou ztrátu hodnoty produktů, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací s produkty, která není nutná pro vyzkoušení jejich stavu, vlastností a funkčnosti.

4.9. Někdy se může stát, že některé produkty Partnera, které chcete zakoupit prostřednictvím Služby Wolt, nejsou dočasně dostupné. V takových případech a v rozsahu, v jakém Partner umožnil záměnu, si můžete před potvrzením Objednávky zvolit, zda chcete Partnerovi umožnit nahradit chybějící zboží podobným zbožím. Pokud jste povolili záměnu určité položky nebo všech položek v Objednávce, Partner nahradí tyto chybějící položky podle následujících zásad: (i) náhrada bude vybrána na základě toho, co Partner považuje za nejvhodnější náhradu tak, aby co nejvíce odpovídala množství, kvalitě a ceně původní položky v Objednávce; (ii) budou pečlivě zohledněny látky, které obvykle způsobují alergie, takže například položka bez laktózy bude nahrazena pouze položkou bez laktózy a položka bez lepku bude nahrazena pouze položkou bez lepku; (iii) dietní nebo light nápoj bude nahrazen dietním nebo light nápojem; (iv) bio produkt bude nahrazeno bio produktem a (v) domácí výroba bude nahrazena domácí výrobou. Za nahrazenou položku vám nebudou účtovány žádné další poplatky ani náklady v porovnání s cenou původní položky v Objednávce. Pokud je cena nahrazované položky nižší než cena původní položky ve vaší Objednávce, bude vám účtována cena nahrazované položky.

5. Uživatelské účty

5.1. Máte omezené, nevýhradní, nepřevoditelné a nesublicencovatelné právo používat Službu Wolt v podobě, kterou vám čas od času nabízíme, a to výhradně pro účely uvedené v těchto Podmínkách poskytování služby. Licence udělená Uživateli pro Aplikaci Wolt pro iOS staženou z obchodu Apple App Store je dále omezena na licenci k používání Aplikace Wolt na všech produktech značky Apple, které Uživatel vlastní nebo ovládá, a to v souladu s pravidly používání uvedenými v podmínkách používání služby App Store a v těchto Podmínkách poskytování služby.

5.2. Aby mohl Uživatel používat Službu Wolt, musí si vytvořit uživatelský účet podle pokynů pro registraci ve Službě Wolt. Přihlašovací údaje ke Službě Wolt jsou osobní (pokud se společnost Wolt a Zákazník-Organizace nedohodnou jinak). Uživatel je povinen zajistit, aby veškeré pověření k uživatelskému účtu a rovnocenné informace potřebné k přístupu k uživatelskému účtu Uživatele nebo Zákazníka-Organizace byly důvěrné a byly používány bezpečným způsobem, který není přístupný třetím stranám. Uživatel může mít pouze jeden osobní uživatelský účet.

5.3. V případě podezření, že se neoprávněná osoba dozvěděla o přihlašovacích údajích k uživatelskému účtu Uživatele nebo že má přístup k uživatelskému účtu Uživatele, je Uživatel povinen o tom neprodleně informovat společnost Wolt. Uživatel je odpovědný za veškeré používání Služby Wolt a za veškerou činnost pod uživatelským účtem Uživatele.

5.4. Abyste mohli používat Službu Wolt, musíte společnosti Wolt poskytnout platné údaje o kreditní kartě nebo jiné platební metodě. Společnost Wolt neukládá informace o vašem platebním nástroji, protože to provádí poskytovatel platebních služeb, kterého společnost Wolt využívá. Souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré nákupy vyplývající z používání Služby Wolt, s výjimkou nákupů uskutečněných prostřednictvím Funkce Wolt for Work, jež jde na náklady Zákazníka-Organizaci. Jste povinni udržovat kreditní kartu a další platební údaje, které jste zadali do svého uživatelského účtu, aktuální.

6. Platby

6.1. Uživatel, nebo v případě Účtu Wolt for Work Zákazník-Organizace, platí kupní cenu uvedenou v Objednávce odpovídajícím způsobem, který se nabízí v rámci Služby Wolt. Společnost Wolt nebo jí pověřená společnost skupiny Wolt inkasuje jménem Partnera veškeré platby od Uživatelů a Zákazníků-Organizace. Je-li Objednávka zadána pomocí Funkce Wolt for Work, Uživatel potvrzuje platbu prostřednictvím Funkce Wolt for Work jménem Zákazníka-Organizace. Závazek Uživatele nebo Zákazníka-Organizace uhradit příslušnou částku vzniká při odeslání Objednávky prostřednictvím Služby Wolt.

6.2. Uživatel je oprávněn splnit svůj závazek uhradit kupní cenu pouze jednou z on-line forem úhrady uvedených v rámci Služby Wolt. Jakmile Uživatel, či v případě Účtu Wolt for Work Zákazník-Organizace, uhradil kupní cenu společnosti Wolt, splnil tak vůči Partnerovi svůj závazek provést platbu.

6.3. Platba bude automaticky stržena z kreditní karty Uživatele, ze stravovacího benefitu nebo účtována prostřednictvím Funkce Wolt for Work Zákazníkovi-Organizaci při doručení Objednávky. Společnost Wolt je oprávněna provést autorizační blokaci jménem Partnera na kreditní kartě Uživatele, stravovacím benefitu nebo Funkci Wolt for Work Zákazníka-Organizace, jakmile byla Objednávka zadána prostřednictvím Služby Wolt. Společnost Wolt využívá ke zpracování plateb poskytovatele platebních služeb, který je třetí stranou. V Srbsku jsou všechny platby zpracovávány lokálně v rámci Srbska poskytovatelem platebních služeb třetí strany.

6.4 V určitých situacích a při určitých způsobech platby se může kupní cena mírně lišit v důsledku technických směnných kurzů mezi měnami v rámci platebního procesu. Společnost Wolt nepřebírá žádnou odpovědnost za tyto rozdíly v přepočtu měn a nemůže předvídat přesnou částku, která bude účtována při použití platebních nástrojů podléhajících přepočtu měnových kurzů.

6.5. V České republice je možné platit i v hotovosti. Vracení peněz v hotovostních objednávkách bude provedeno v kreditech Wolt nebo jiným vhodným nebo zákonem požadovaným způsobem. Pokud se Uživatel, který provedl hotovostní objednávku, nenachází v dohodnutém čase nebo 5 minut poté na dohodnutém místě doručení, zákaznická podpora společnosti Wolt bude Uživatele kontaktovat a dohodne se s ním na vhodném způsobu úhrady. Pokud zákaznická podpora nezastihne Uživatele do 24 hodin od nedostavení se, společnost Wolt přijme příslušná opatření, která mohou zahrnovat zakázání možnosti platby v hotovosti Uživateli nebo i zablokování účtu Uživatele ve službě Wolt pro další Objednávky.

6.6. Přidáte-li do Objednávky zboží prodávané na váhu, společnost Wolt nezná jeho přesnou hmotnost, dokud jej nezváží Partner. Cena váženého zboží uváděná v rámci Služby Wolt je pouze odhad Partnera. Konečná cena váženého zboží ve vaší Objednávce bude určena a účtována podle skutečné váhy zboží, které vám bude doručeno. K pokrytí případného navýšení ceny v důsledku odchylky ve hmotnosti zboží bude na vaší kartě provedena dočasná autorizační blokace nebo v případě použití platební metody Cibus bude zaúčtován dočasný poplatek. Maximální částka, která bude dočasně blokována či účtována, činí maximálně 20 % z ceny váženého zboží ve vaší Objednávce. Bude-li zboží ve vaší Objednávce vážit méně, než je uvedeno v potvrzení Objednávky, společnost Wolt vám rozdíl v ceně vrátí. Bude-li zboží ve vaší Objednávce vážit více, než je uvedeno v potvrzení Objednávky, společnost Wolt využije k úhradě rozdílu ceny dočasnou autorizační blokaci nebo dočasný poplatek. Nevyužitá dočasně blokovaná částka či nevyužitý dočasný poplatek bude uvolněn a vrácen zpět na vaši kartu. Vezměte prosím na vědomí, že v případě platební metody Cibus bude případné vrácení peněz provedeno v kreditech Wolt.

7. Kredity a žetony Wolt

7.1. Uživatelé Služby Wolt mohou získat kredity nebo tokeny Wolt např. tím, že pozvou nové uživatele k registraci do Služby Wolt (dále jen "Program doporučení"). V rámci Programu doporučení může společnost Wolt nabídnout svým Uživatelům možnost získat kredity nebo tokeny Wolt jako propagační odměnu tím, že pozvou své oprávněné přátele, aby se zaregistrovali jako noví Uživatelé společnosti Wolt a zadali svou první objednávku prostřednictvím Služby Wolt. Za každé kvalifikované doporučení může Uživatel získat kredity nebo tokeny, jak je uvedeno v podmínkách Programu doporučení společnosti Wolt. Uživatel souhlasí s tím, že můžeme kdykoli změnit podmínky Programu doporučení nebo Program doporučení ukončit.

7.2. Uživatelé Služby Wolt mohou také získat kredity nebo tokeny Wolt prostřednictvím propagačních kampaní, které společnost Wolt čas od času pořádá. Souhlasíte s tím, že propagační nabídky: (i) mohou být použity pouze cílovou skupinou, k určenému účelu a zákonným způsobem; (ii) nesmí být duplikovány, prodávány nebo jakýmkoli způsobem převáděny, ani zpřístupněny široké veřejnosti, pokud to společnost Wolt výslovně nepovolí; (iii) podléhají konkrétním podmínkám, které společnost Wolt pro takovou propagační akci nebo kampaň stanoví. Propagační nabídky mohou být například dostupné pouze pro určité Uživatele nebo mohou být omezeny na využití prostřednictvím určitých Partnerů nebo v určitou denní dobu.

7.3. Společnost Wolt může jednostranně stanovit podmínky pro poskytování, používání a platnost kreditů a tokenů Wolt.

7.4. Všechny vstupní bonusové kredity nebo žetony lze použít pouze jednou.

7.5. Uživatelé mohou kredity a tokeny Wolt použít k získání slevy na nákupy pouze v rámci Služby Wolt a v souladu s konkrétními podmínkami dané kampaně nebo propagační akce. Kredity a tokeny Wolt nelze vyměnit za hotovost. Doba platnosti případně získaných kreditů a tokenů Wolt je uvedena ve Službě Wolt. Po uplynutí doby platnosti budou kredity a tokeny z vašeho účtu odstraněny. Kredity a tokeny, jejichž platnost vypršela, již nelze uplatnit a nelze je použít na žádnou objednávku.

7.6. Kredity a tokeny Wolt budou zneplatněny, pokud společnost Wolt zjistí jakékoli zneužití kreditů nebo tokenů Wolt nebo pokud má podezření či zjistí, že kredity nebo tokeny Wolt byly poskytnuty na nesprávném základě. V takových případech společnost Wolt vystaví fakturu na částku, která byla zaplacena pomocí takových kreditů nebo tokenů Wolt.

8. Doručení Objednávky

8.1. Pokud si Uživatel objedná doručení Objednávky prostřednictvím Služby Wolt, bude Objednávka doručena na místo potvrzené Uživatelem ve Službě Wolt. Uživatel musí rovněž uvést adresu potvrzeného místa ve Službě Wolt. Pokud je na Objednávku aplikováno bezkontaktní doručení, vezměte prosím na vědomí, že zboží se považuje za doručené v okamžiku, kdy je zanecháno u dveří a Partner-Kurýr označí stav Objednávky jako "doručeno" ve Službě Wolt, po kterém nesete riziko za položky Objednávky.

8.2. Uživatel musí být k dispozici pro příjem hovorů na telefonním čísle, které zadal ve Službě Wolt. Pokud není telefonní číslo uvedené Uživatelem k zastižení, může být dodávka společností Wolt nebo Partnerem zrušena a Uživateli nebo Zákazníkovi-Organizaci může být účtována plná cena Objednávky.

8.3. Uživatel může zadat Objednávku, která má být doručena co nejdříve (standardní způsob doručení), nebo si předem objednat určitou dobu doručení, pokud jsou tyto možnosti v době zadání Objednávky v rámci Služby Wolt k dispozici.

8.4. Standardní doručení: Uživatel musí být přítomen na místě potvrzeném v Objednávce v době mezi zadáním Objednávky a obdržením produktů uvedených v Objednávce. Není-li Uživatel přítomen na potvrzeném místě do pěti minut od příjezdu dodávky objednaných produktů a Uživatel nereaguje ani po dvou pokusech o kontaktování ze strany Partnera-Kurýra provádějícího doručení, může být dodávka dodávka společností Wolt nebo Partnerem zrušena a Uživateli nebo Zákazníkovi-Organizaci může být účtována plná cena Objednávky.

8.5. Doručení v předem stanovenou dobu: Uživatel musí být přítomen na potvrzeném místě deset minut před objednaným časem doručení až do okamžiku doručení v Objednávce, aby mohl Objednávku převzít.

9. Vyzvednutí Objednávky v provozovně Partnera

9.1. Pokud si Uživatel neobjedná doručení produktů Partnera uvedených v Objednávce, ale jejich vyzvednutí v jeho provozovně, může si produkty vyzvednout v provozovně Partnera, kterou si Uživatel zvolil v souvislosti s Objednávkou. Uživatel obdrží samostatné elektronické potvrzení o tom, že jsou výrobky připraveny k vyzvednutí. Partner nebo společnost Wolt jsou oprávněni určit podmínky identifikace Uživatele při vyzvedávání produktů uvedených v Objednávce.

9.2 Partner uchová objednané produkty po dobu 60 minut poté, co oznámil Uživateli, že je Objednávka připravena k vyzvednutí. Tato povinnost je však omezena otevírací dobou konkrétní provozovny Partnera a Objednávka musí být vyzvednuta před jejím koncem.

10. Objednávka s konzumací na místě

10.1. Pokud si Uživatel zvolil možnost zkonzumovat produkty uvedené v Objednávce v provozovně Partnera, obdrží elektronickou cestou potvrzení o čase, kdy lze očekávat, že zde produkty budou připraveny ke konzumaci.

11. Časový odhad

11.1. Jakýkoli čas doručení nebo vyzvednutí či jiný časový okamžik, který Partner nebo společnost Wolt oznámí Uživateli v rámci Služby Wolt, je pouhý odhad. Nezaručuje se, že Objednávka bude doručena či připravena k vyzvednutí nebo konzumaci v odhadovaný čas. Dobu doručení produktů mohou ovlivnit i různé faktory jako je třeba dopravní zácpa, dopravní špička a povětrnostní podmínky.

12. Práva duševního vlastnictví

12.1. Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se ke Službě Wolt a související dokumentaci a všem jejím částem a kopiím zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti Wolt anebo jejích přidružených společností / subdodavatelů / poskytovatelů licence. „Práva duševního vlastnictví“ znamená autorská a související práva (včetně práv k databázím, katalogům a fotografiím), patenty, užitné vzory, práva na design, ochranné známky, obchodní značky, obchodní tajemství, know-how a jakékoli jiné formy registrovaných a neregistrovaných práv duševního vlastnictví.

12.2. Tyto Podmínky poskytování služeb neposkytují Uživateli žádná Práva duševního vlastnictví ke Službě Wolt a veškerá práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena společnosti Wolt a jejím subdodavatelům / poskytovatelům licence.

12.3. Společnost Apple není odpovědná za jakékoli šetření, obhajobu, vypořádání nebo vyrovnání jakéhokoli nároku vzniklého v důsledku skutečnosti, že Aplikace Wolt iOS či vaše používání této aplikace vede k porušování práv duševního vlastnictví třetí strany.

12.4. Uživatel uděluje společnosti Wolt celosvětové, bezplatné, sublicencovatelné a převoditelné právo používat, upravovat, reprodukovat, distribuovat, zobrazovat a publikovat jakýkoli obsah poskytnutý Uživatelem v souvislosti se Službou Wolt. Takový obsah může zahrnovat fotografie, data, informace, zpětnou vazbu, návrhy, texty a další materiály, které jsou nahrány, zveřejněny nebo jinak předány v souvislosti se Službou Wolt.

13. Doplňující ustanovení týkající se využívání Služby Wolt

13.1. Služba Wolt je dostupná pouze osobám starším 18 let. Pokud tuto podmínku nesplňujete, nesmíte se jako Uživatel zaregistrovat.

13.2. Uživatel využívá Služby Wolt v souladu s veškerými platnými pravidly a předpisy, včetně pravidel a předpisů týkajících se prodeje alkoholu, tabákových výrobků, léků a dalších produktů, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku. Pokud lze doručovat alkohol, tabákové výrobky, léky a další produkty, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, v zemi Uživatele, může být doručení produktů, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, odmítnuto, pokud Uživatel není schopen předložit Partnerovi-Kurýrovi společnosti Wolt, který Objednávku doručuje, platný úřední průkaz totožnosti s fotografií prokazující zákonem požadovaný věk. Doručení produktu(ů), jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, může být odmítnuto i v některých jiných případech dle právního řádu země, kde se Uživatel nachází (např. při doručení alkoholických nápojů Uživatel jeví známky intoxikace). Nejsou-li produkty, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, z těchto důvodů doručeny, má společnost Wolt právo účtovat Uživateli dvojnásobný poplatek za doručovací služby (a případně i poplatek za službu a další případné poplatky za doručení) jako náhradu za vrácení daného produktu(ů) zpět Partnerovi.

13.3. Společnost Wolt Službu Wolt neustále rozvíjí a je oprávněna měnit, zčásti nebo zcela, či odstranit jejich různé části, včetně vlastností, produktů a Partnerů spolupracujících v jejich rámci.

13.4. Při používání Služby Wolt se Uživatel může setkat s obsahem nebo informacemi, které mohou být nepřesné, neúplné, opožděné, zavádějící, nezákonné, urážlivé nebo jinak škodlivé. Společnost Wolt obecně nepřezkoumává obsah poskytovaný Partnery. Společnost Wolt neodpovídá za obsah nebo informace třetích stran (včetně Partnerů) ani za škody vzniklé v důsledku jejich používání nebo spoléhání se na ně.

13.5. Vy nebo Zákazník-Organizace nesete odpovědnost za pořízení a údržbu všech zařízení nebo vybavení (např. telefonů) a připojení nezbytného pro přístup ke Službě Wolt a její používání a za veškeré poplatky s tím spojené.

13.6. Uživatel: (i) nepoužije ani se pokusí použít osobní účet Wolt jiného uživatele anebo získat v rámci Služby Wolt osobní platební údaje jiné osoby nebo použít v rámci Služby Wolt osobní platební kartu jiné osoby bez jejího souhlasu; (ii) nekopíruje ani nemění Službu Wolt ani jakékoli související technologie a nevytváří odvozená díla; (iii) neuplatňuje zpětný postup, nedekompiluje, nerozebírá, nedešifruje ani se jiným způsobem nepokusí odvodit zdrojový kód Služby Wolt ani jakékoli související technologie nebo její části; (iv) neodstraní jakákoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách či jiných vlastnických právech uvedená v rámci Služby Wolt; (v) neodstraní, nezakryje ani neskryje jakoukoli reklamu uvedenou v rámci Služby Wolt; (vi) bez souhlasu společnosti Wolt neshromažďuje, nevyužívá, nekopíruje ani nepředává žádné informace získané v rámci Služby Wolt; (vii) nepoužívá při využívání Služby Wolt boty ani jiné automatizované metody; (viii) nevytváří u společnosti Wolt účet s falešnou identitou nebo na základě totožnosti jiné osoby; a (ix) využívá Službu Wolt pouze prostřednictvím takového rozhraní, které společnost Wolt výslovně určí, jako je Aplikace a internetové stránky Wolt.

13.7. Společnost Wolt je, dle vlastního uvážení, oprávněna vyloučit Uživatele, trvale či dočasně, z využívání Služby Wolt s okamžitou platností anebo odmítnout nebo zrušit jeho Objednávky, pokud (i) Uživatel Služby Wolt zneužije nebo způsobí škodu nebo jedná v neprospěch Služby Wolt anebo Partnerů nebo společnosti Wolt nebo jejích zaměstnanců, (ii) se společnost Wolt důvodně domnívá, že při využívání Služeb Wolt jedná Uživatel podvodně, (iii) Uživatel zadá falešnou Objednávku (např. nezaplatí nebo není přítomen v místě doručení nebo vyzvednutí za účelem převzetí Objednávky) nebo jiným způsobem nedodrží své závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb; (iv) existují důvodné pochyby o správnosti nebo pravosti Objednávky či (v) Uživatel vyhrožuje zaměstnancům Partnera, společnosti Wolt nebo Partnerům-Kurýrům, obtěžuje je nebo v případě jeho rasistického, sexistického či jiného chování, které společnost Wolt považuje za nevhodné. Pokud společnost Wolt zruší Objednávku, která již byla zaplacena, převede příslušnou částku na uživatelský účet nebo Účet Wolt for Work, ze kterého ji poukázal Uživatel.

13.8. Správcem osobních údajů shromážděných o Uživatelích je společnost Wolt Enterprises Oy, pokud není uvedeno jinak. Společnost Wolt Enterprises Oy zpracovává veškeré osobní údaje shromážděné od Uživatelů v souladu s těmito pravidly Wolt Privacy Statement.

13.9. Uživatel musí při používání Aplikace Wolt nebo Služby Wolt dodržovat příslušné smluvní podmínky třetích stran.

13.10. Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že (i) se nenachází v zemi, pro kterou platí sankce vlády Spojených států či kterou vláda Spojených států označila za zemi „podporující terorismus“, a že (ii) není uveden na žádném seznamu osob sestavených vládou Spojených států, pro které platí zákaz či omezení.

14. Doba trvání a ukončení

14.1. Tyto Podmínky poskytování služeb jsou platné jako závazná dohoda mezi společností Wolt a Uživatelem, a to až do odvolání, po celou dobu, po kterou Uživatel využívá Službu Wolt.

14.2. Uživatel může využívání Služby Wolt kdykoli ukončit. Společnost Wolt je oprávněna kdykoli trvale či dočasně ukončit poskytování Služby Wolt.

15. Vady a reklamace

15.1. Prosím, vezměte na vědomí, že Služba Wolt může být kdykoli přerušena nebo trvale ukončena. Služba Wolt může být také dočasně pozastavena. Nepoužívejte Službu Wolt za účelem zálohování dat. I když společnost Wolt vynakládá náležité úsilí, abychom vám poskytovali naši platformu a služby (včetně nových a/nebo dočasných služeb, jako jsou bezkontaktní doručení, doručení za použití nových technologií nebo doručení nových kategorií produktů) bezchybně a včas, společnost Wolt nenese odpovědnost za žádná prohlášení a záruky, které nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách poskytování služeb. Společnost Wolt nečiní žádná prohlášení a nedává žádné záruky ve věci spolehlivosti, včasnosti, kvality a udržitelnosti Služby Wolt ani zboží či služeb poskytovaných jejím prostřednictvím ani ve věci nepřetržitého a bezchybného provozu Služby Wolt.

15.2. Partner nese výhradní odpovědnost za obsah, kvalitu, bezpečnost a balení svých produktů prodávaných prostřednictvím Služby Wolt a má zákonnou odpovědnost za vady svých produktů, jak je uvedeno v části 16 níže a v platných právních předpisech. Pokud se u produktů vaší Objednávky vyskytnou vady nebo jiné nedostatky v kvalitě, měli byste se obrátit buď na zákaznický servis společnosti Wolt, který jedná jménem Partnera, nebo přímo na Partnera a uvést jasný popis vad nebo nedostatků a dále postupovat podle pokynů podrobně uvedených v části 17 níže. Upozorňujeme, že v případě vad potravin nebo jiných produktů, které se ze své podstaty rychle kazí nebo stárnou, je nezbytné, abyste závadu oznámili co nejdříve, aby bylo možné závadu řádně prošetřit a ověřit. Upozorňujeme, že společnost Wolt nebo Partner vás mohou požádat o zaslání fotografie daného produkt za účelem zdokumentování a ověření závady. V případě vady nebo nesouladu produktů vaší Objednávky máte nárok na náhradu v souladu s platnými právními předpisy.

15.3. Za případné vady obsahu a přípravy či balení Objednávky nebo jiné nedostatky při plnění Kupní smlouvy odpovídá výhradně Partner. Společnost Wolt neodpovídá za informace poskytnuté Partnerem v rámci Služby Wolt a neposkytuje žádnou záruku na dostupnost, kvalitu nebo vhodnost produktů.

15.4. Společnost Apple není povinna poskytovat žádné služby údržby a podpory týkající se Aplikace Wolt. V rozsahu, v jakém je jakákoli údržba nebo podpora vyžadována platnými právními předpisy, jsme povinni poskytovat takovou údržbu nebo podporu my, nikoli společnost Apple. V rozsahu, v jakém existuje podle zákona jakákoli záruka, kterou nelze odmítnout, jsme za takovou záruku odpovědní výhradně my, nikoli společnost Apple. My, nikoli společnost Apple, jsme odpovědní za řešení jakýchkoli nároků Uživatele nebo jakékoli třetí strany týkajících se Aplikace Wolt iOS nebo držení a/nebo používání Aplikace Wolt iOS Uživatelem, zejména včetně: i) nároků týkajících se odpovědnosti za produkt, (ii) jakéhokoli nároku, pokud Aplikace Wolt iOS nesplňuje jakýkoli platný zákonný či regulatorní požadavek a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele a soukromí a podobných právních předpisů, včetně v souvislosti s tím, že je pro Aplikaci Wolt iOS využíván rámec HealthKit a HomeKit.

16. Kvalita při převzetí a zákonná práva z vadného plnění Partnera

16.1. Partner je odpovědný za to, že produkty jsou při převzetí bez závad. Partner zejména odpovídá za to, že v okamžiku převzetí produktů (i) odpovídají sjednanému popisu, druhu a množství, jakož i kvalitě, funkčnosti a dalším sjednaným vlastnostem a (ii) jsou vhodné pro účel, pro který je požadujete. Partner vám dále odpovídá za to, že kromě sjednaných vlastností (i) produkty odpovídají účelu, ke kterému se produkty tohoto druhu obvykle používají, s ohledem na práva třetích osob a právní předpisy, (ii) produkty odpovídají co do množství, kvality a dalších vlastností, včetně funkčnosti a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem produktů stejného druhu, které můžete rozumně očekávat, a to i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Partnerem nebo jinou osobou ve stejném smluvním řetězci, zejména reklamu nebo označení, a (iii) produkty jsou doručovány s příslušenstvím, včetně obalu a dalších návodů k použití, které můžete rozumně očekávat.

16.2. Pokud se vada projeví do jednoho roku od převzetí produktu, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí, pokud to nevylučuje povaha produktu nebo vady.

16.3. Partner odpovídá za vady vzniklé do 24 měsíců od převzetí produktu a za případné odstranění těchto vad.

16.4. Pokud produkty nemají vlastnosti uvedené v bodě 16.1., můžete od Partnera požadovat i doručení nových produktů bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti produktu, můžete požadovat pouze výměnu takové součásti; pokud to není možné, můžete od Kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady (tj. případné náklady nese Partner).

16.5. I v případě odstranitelné vady máte právo na novou věc nebo výměnu příslušné součásti, pokud nemůžete produkty řádně používat z důvodu opakovaného výskytu vady po opravě nebo z důvodu mnoha vad. V takovém případě máte rovněž právo od Kupní smlouvy odstoupit.

16.6. Pokud neodstoupíte od Kupní smlouvy nebo pokud neuplatníte právo na obdržení nových produktů bez vad, na opravu nebo výměnu části produktů, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny produktů. Na přiměřenou slevu máte nárok i v případě, že vám Partner nemůže dodat nové produkty bez vad, vyměnit příslušnou součást nebo produkty opravit, jakož i v případě, že Partner nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

16.7. Právo z vadného plnění nemáte, pokud jste před převzetím produktů věděli, že produkty jsou vadné, nebo pokud jste vadu přímo způsobili.

16.8. Partner neodpovídá za vady způsobené běžným opotřebením nebo nedodržením návodu k použití. Partner neodpovídá za vady odpovídající dosavadnímu stupni používání nebo opotřebení prodávaného použitého zboží (je-li to relevantní). U produktů prodávaných za nižší cenu dohodnutou přímo s vámi Partner neodpovídá za vady, pro které byla nižší cena mezi vámi a Partnerem dohodnuta. Místo práva na výměnu produktu máte v těchto případech nárok na přiměřenou slevu.

17. Vyřizování reklamací produktů

17.1. V případě závady je třeba podat reklamaci v souladu s požadavky uvedenými v bodě 15.2 výše. Reklamaci můžete uplatnit také telefonicky prostřednictvím klientského centra Partnera (pokud jím Partner disponuje) nebo na poštovní či e-mailovou adresu Partnera, případně fyzicky v kamenné prodejně Partnera. Pokud tak učiníte písemně nebo elektronicky, měli byste uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

17.2. O právu, které jste si zvolili, musíte informovat společnost Wolt, jednající jménem Partnera, nebo Partnera při nahlášení závady nebo bez zbytečného odkladu po nahlášení závady. Změna volby bez souhlasu společnosti Wolt, jednající jménem Partnera, nebo Partnera je možná pouze v případě, že požadujete opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Partner vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li Vám Partner, že vady neodstraní, můžete namísto odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo můžete od Kupní smlouvy odstoupit.

17.3. Nákup produktů musíte prokázat (nejlépe účtenkou). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace u společnosti Wolt, jednající jménem Partnera, nebo u Partnera; v případě reklamace předáte nebo doručíte produkty Partnerovi nebo na místo určené k opravě současně s oznámením reklamace nebo následně po uplatnění reklamace. Produkty by měly být při přepravě zabaleny ve vhodném obalu, aby nedošlo k jejich poškození, produkty by měly být čisté a kompletní.

17.4. Partner je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, nebo (ve stejné lhůtě) rozhodnout, že k rozhodnutí je třeba znaleckého posudku. O potřebě odborného posouzení budete v této lhůtě informováni. Partner vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí lhůty dle předchozí věty můžete od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

17.5. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení, resp. do doby, kdy jste byli vyzváni k vyzvednutí věci (to je doba, kdy jste neměli možnost produkty užívat).

17.6. V případě oprávněné reklamace máte nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

18. Rozhodné právo a řešení sporů

18.1. Tyto Podmínky poskytování služeb se řídí a vykládají v souladu se zákony země, ve které se Uživatel nachází. 

18.2. Jste-li spotřebitel, vezměte na vědomí, že nemůžete být zbaven práv, která máte na základě národních právních předpisů o ochraně spotřebitele platných v zemi vašeho bydliště.

18.3. Spory plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb rozhodne příslušný soud v zemi, v níž se Uživatel nachází. Spotřebitel je však vždy oprávněn zahájit řízení u soudu příslušného dle svého bydliště. Jste-li Uživatel, který má místo bydliště či sídlo v Evropské unii, vy a společnost Wolt máte právo využít za účelem narovnání svých sporů též platformu Evropské komise pro řešení sporů. Tato platforma je dostupná na ec.europa.eu/odr. Máte též právo postoupit spor radě pro spotřebitelské spory či jiné odpovídající mimosoudní instituci v místě svého bydliště nebo sídla (Česká obchodní inspekce, coi.cz, v České republice).

19. Změny

19.1. Tyto Podmínky poskytování služeb mohou být měněny. V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito Podmínkami poskytování služeb a jakoukoli místní jazykovou verzí těchto Podmínek poskytování služeb mají přednost tyto Podmínky poskytování služeb.

19.2. Platné znění Podmínek poskytování služeb najdete na internetových stránkách společnosti Wolt. Společnost Wolt informuje Uživatele o všech změnách, které jsou svou povahou podstatné, ve Službě Wolt nebo e-mailem na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal ve Službě Wolt. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek poskytování služeb, přestane Službu Wolt využívat.

20. Postoupení

20.1. Společnost Wolt je oprávněna postoupit, jako celek či zčásti, svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb přidružené společnosti nebo právnímu nástupci nebo kupujícímu nebo nabyvateli jejích obchodních aktiv souvisejících se Službou Wolt bez předchozího souhlasu Uživatele.

20.2. Uživatel není oprávněn postoupit, jako celek či zčásti, jakákoli svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb.

Aktualizováno 2.1.2023

Guidelines for Wolt Partners