Podmínky administrátorského portálu společnosti Wolt pro samoobslužné kampaně

Jako obchodní partner společnosti Wolt přijímáte tyto Podmínky administrátorského portálu společnosti Wolt pro samoobslužné kampaně (dále jen „Podmínky kampaní“) kliknutím na možnost vytvoření kampaně na portálu správy obchodníka pomocí dostupných samoobslužných nástrojů (dále jen „Portál“). Prohlašujete a zaručujete přitom společnosti Wolt, že jste oprávněni za obchodníka, jehož portál spravuje, právně jednat a zavazovat jej těmito Podmínkami kampaně.

Tyto Podmínky kampaní se stávají nedílnou součástí Dohody o partnerských službách uzavřených mezi Vámi a společností Wolt, která upravuje podmínky Vašeho užívání platformy tržiště společnosti Wolt jako obchodníka (dále jen „Hlavní smlouva“), a upravují používání samoobslužných nástrojů online reklamy, které vám společnost Wolt zpřístupňuje v rámci Portálu.

1. Samoobslužné kampaně

a. Společnost Wolt může na Portálu nabízet různé možnosti propagačních kampaní pro Partnery, ze kterých si každý jednotlivý Partner může vybrat, a to například doručení zdarma, sleva na hodnotu objednávky „Kup X, získej Y“ a reklamní kampaně. Kampaně jsou určeny k tomu, aby je Partner mohl zakoupit od společnosti Wolt pomocí samoobslužných nástrojů, které jsou Partnerovi k dispozici za účelem propagace nabídky Partnera na platformě společnosti Wolt.

b. Různé možnosti kampaní, které máte k dispozici, jsou uvedeny a popsány na Portálu a v těchto Podmínkách kampaní. Společnost Wolt je oprávněna Portál a možnosti kampaní kdykoliv, i bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodu, jakkoliv změnit nebo zrušit.

c. Objednávku konkrétní kampaně (dále jen „Objednávka“) provedete tak, že vyberete typ kampaně, kterou chcete zakoupit, a vyplníte požadovaná datová pole uvedená na Portálu, jako je například rozpočet kampaně a datum zahájení a ukončení (dále jen „Vstupní údaje“). Odpovídáte přitom za kontrolu správnosti svých Vstupních údajů. Objednávky kampaní mohou na Portálu zadávat pouze oprávnění zástupci jednotlivých obchodníků.

d. Před zadáním objednávky zobrazí Portál náhled, jak bude kampaň vypadat na platformě společnosti Wolt. Plně přitom odpovídáte za kontrolu náhledu a za to, že kampaň odpovídá platným právním předpisům Vaší země / České republiky.

e. Společnost Wolt nezaručuje ani neposkytuje žádné záruky ohledně výkonu nebo kvality kampaní nebo výsledků, které mohou být z kampaní získány. Žádná doporučení uvedená na Portálu nepředjímají ani nezaručují žádné výsledky kampaně. Veškeré odhady uvedené společností Wolt na portálu jsou pouze odhady, které se mohou lišit od skutečnosti. Jakákoli průměrná čísla uvedená na Portálu jsou pouze průměrnými hodnotami a nepředstavují skutečné výsledky, kterých má být dosaženo.

f. Odesláním kampaně na Portálu a potvrzením těchto Podmínek kampaní vzniká závazná dohoda mezi Vámi a společností Wolt.

2. Podmínky platné pro konkrétní kampaně

a. Doručení zdarma.

 • Při zadávání Objednávky pro kampaň s bezplatným doručením budete platit za doručení Uživatelům v souladu s Vaší Objednávkou a Vstupními údaji.

 • Společnost Wolt má právo účtovat si od Uživatele poplatky za služby, příplatky a jiné poplatky v souvislosti s jeho objednávkou doručení bez ohledu na Objednávku na bezplatné doručovací kampaně.

b. Hodnota objednávky a slevy na položky („Koupit X a získat Y“).

 • Při zadávání objednávky na slevovou kampaň s hodnotou objednávky a slevy na položky („Kup X a získej Y“) budete platit za slevy uplatněné na objednávky Vašich produktů Uživateli v souladu s Vaší Objednávkou a Vstupními údaji.

 • Slevy se nevztahují na žádný druh poplatků, jako jsou poplatky za služby nebo příplatky.

 • Provize společnosti Wolt, jak je definována v Hlavní smlouvě, bude vypočítána z plné ceny prodaných produktů, tedy z ceny před uplatněním slevy v rámci kampaně, nikoli ze zlevněné ceny.  

 • V kampaních se slevou z hodnoty objednávky se sleva definovaná v Objednávce může vztahovat na celý výběr produktů obchodníka v rámci daného obchodu, a to v závislosti na tom, které produkty Uživatel zakoupí. Odpovídáte za to, že Vaše produkty, na které se vztahuje kampaň Hodnota objednávky a slevy na položku, mohou být prodávány se slevou.

c. Reklamy

 • Při zadání objednávky reklamní kampaně bude Váš obchod, na nějž se kampaň vztahuje, pravděpodobně viditelnější v různých výpisech na platformě společnosti Wolt. Umístění a viditelnost vaší reklamy na platformě společnosti Wolt bude záviset jak na výši Vaší nabídky za Objednávku reklamy, tak na Vaší relevanci pro Uživatele, přičemž relevance spočívá např. ve Vaší poloze v porovnání s polohou Uživatele a historií nákupů Uživatele. Společnost Wolt nezaručuje žádnou konkrétní viditelnost.

 • Nabídka, kterou vyberete v Objednávce, bude maximální částka, kterou zaplatíte za Objednávku vytvořenou prostřednictvím Vaší reklamní kampaně. Společnost Wolt nebude povinna Vás informovat o výsledku Vaší nabídky v aukci pro danou kampaň.

 • Společnost Wolt uplatňuje minimální nabídku na každou reklamní kampaň, tzv. minimální nabídku, což je minimální částka, kterou zaplatíte za Objednávku vytvořenou prostřednictvím reklamní kampaně. Společnost Wolt si vyhrazuje právo jednostranně stanovit a změnit minimální nabídku. Výše platné minimální nabídky je viditelná na Portálu.

 • Společnost Wolt Vám bude účtovat poplatky pouze za reklamy, které vedou k objednávkám Uživatelů. Vezměte však na vědomí, že společnost Wolt bude na reklamy uplatňovat sedmidenní atribuci po kliknutí, což znamená, že pokud Uživatel kliknul na reklamu a provedl nákup ve Vašem obchodě během sedmi dnů následujících po tomto kliknutí, společnost Wolt bude účtovat reklamy za tuto objednávku.

 • Společnost Wolt uvede na reklamách pro spotřebitele informaci o tom, že reklama je placená nebo sponzorovaná. Formu a text takového zveřejnění určuje společnost Wolt, nicméně Vy odpovídáte za informování společnosti Wolt v případě, že se domníváte, že by Vaše reklama měla obsahovat jiné nebo doplňující informace.

3. Poplatky a jejich úhrada

a. Za Objednávku uhradíte Poplatky stanovené v příslušné Objednávce (dále jen „Poplatky“). Poplatky budou vypočteny na základě backendových sledovacích mechanismů společnosti Wolt a fakturačních kritérií platných pro Objednávku, jak je uvedeno na Portálu. Jakýkoli odkaz na „bezrizikovost“ na Portálu znamená, že za kampaň zaplatíte pouze tehdy, pokud povede k objednávce Uživatele na platformě Wolt, které se kampaň týká. 

b. V případě, že jste v rámci Objednávky doručení zdarma, hodnoty objednávky a slevy na položky a/nebo reklamy nastavili maximální rozpočet, může společnost Wolt na Vaše náklady tento rozpočet překročit, aby splnila jednotlivou objednávku Uživatele, která je předmětem kampaně, zadané v okamžiku, kdy se rozpočet blíží vyčerpání.

c. Při vytváření reklamní kampaně budete vyzváni k výběru týdenního rozpočtu. Tento týdenní rozpočet se v průběhu týdne rozdělí na sedm denních rozpočtů. V případě, že vaše reklamní kampaň v některém dni (dnech) nedosáhla tohoto denního rozpočtu, může společnost Wolt překročit denní rozpočet v jiném dni (dnech), ale ne více než o dvojnásobek denního rozpočtu. Dále může společnost Wolt překročit Váš týdenní rozpočet za některý týden (týdny) v případě, že Vaše reklamní kampaň nedosáhla Vašeho týdenního rozpočtu za předchozí týden (týdny), avšak společnost Wolt nikdy nepřekročí Vaše týdenní rozpočty jako celek za jeden kalendářní měsíc.

d. Jako obchodník souhlasíte s tím, že úhrada Poplatků bude provedena srážkou (zápočtem) z částek, jejichž výplatu Vám společnost Wolt bude dlužit v souvislosti s výplatami společnosti Wolt podle Hlavní smlouvy. Načasování těchto srážek bude stejné jako u výplat definovaných podle Hlavní smlouvy, a ke srážkám tedy může dojít již v průběhu kampaně.

e. K Poplatkům bude připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy.

4. Zrušení kampaně

a. Kampaň můžete kdykoli zrušit na Portálu. Pokud však požádáte o zrušení kampaně po jejím zahájení, mohou vám být účtovány Poplatky, které vznikly po Vaší žádosti o zrušení, ale předtím, než byla kampaň odstraněna z platformy společnosti Wolt.

b. Společnost Wolt má právo kdykoli odmítnout nebo odstranit kampaň z platformy Wolt, a to i bez udání důvodu. 

5. Údaje o kampani

a. Společnost Wolt Vám může poskytnout informace související s Vašimi kampaněmi nebo vytvořené v souvislosti s nimi prostřednictvím portálu (dále jen „Údaje o kampani“). Vaše užívání poskytnutých Údajů o kampaních podléhá podmínkách Hlavní smlouvy, včetně všech ustanovení týkajících se důvěrnosti nebo ochrany osobních údajů, a následujícím omezením: Údaje o kampaních můžete používat výhradně (a) k plánování a správě kampaní prostřednictvím Portálu a (b) k vyhodnocování výkonnosti kampaní pro své interní účely. Údaje o kampaních smíte používat a zveřejňovat pouze způsobem výslovně povoleným v těchto Podmínkách kampaní a nebudete používat ani zveřejňovat údaje o kampaních žádným jiným způsobem ani k žádnému jinému účelu, a to ani pro účely (i) opětovného cílení na Uživatele nebo zařízení, (ii) vytváření, doplňování nebo rozšiřování profilu Uživatele nebo zařízení nebo (iii) identifikace Uživatele nebo zařízení. Bez ohledu na výše uvedené můžete údaje o kampani zveřejnit v rozsahu, který je nutný pro splnění soudního příkazu, právního předpisu nebo pokynu příslušného orgánu veřejné moci; vždy se však zavazujete o takové skutečnosti společnost Wolt předem informovat. Veškeré údaje o kampani jsou výhradním vlastnictvím společnosti Wolt a jejími důvěrnými informacemi.

6. Odškodnění

b. Kromě všech závazků k odškodnění v Hlavní smlouvě budete bránit, odškodňovat a chránit společnost Wolt před veškerými nároky, závazky, škodami, ztrátami, náklady, poplatky (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) a výdaji souvisejícími s jakýmikoliv nároky třetích stran vyplývajícími z Vašich Objednávek kampaní, Vstupních údajů nebo jakéhokoliv porušení těchto Podmínek kampaní z Vaší strany.

7. Další podmínky

a. Na všechny otázky, které nejsou upraveny těmito Podmínkami kampaní, se vztahují podmínky Hlavní smlouvy.

b. Pokud dojde k rozporu mezi těmito Podmínkami kampaní a Hlavní smlouvou, mají přednost tyto Podmínky kampaní.

c. Společnost Wolt si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky kampaní. Společnost Wolt oznámí obchodníkům veškeré podstatné změny Podmínek kampaní nejméně 15 dní předem buď na Portálu, nebo e-mailem.

Poslední aktualizace provedená společností Wolt: 1. září 2023