Användarvillkor

Genom att använda Wolt-tjänsten accepterar du dessa användarvillkor (”Användarvillkor”).

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant före du använder Wolt-tjänsten. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor, vänligen avstå från att använda Wolt-tjänsten. Dessa Användarvillkor är tillämpliga på all användning av Wolt-tjänsten och även på Köpeavtalen som ingås mellan dig och en Partner. En mer detaljerad beskrivning av Wolt-tjänsten och information om systemkrav finns tillgänglig på wolt.com. 

Om du har ett Wolt for Work-konto gäller även dessa Användarvillkor för den organisationskund som har gett dig tillgång till Wolt for Work-funktionen (”Organisationskund”) med hänsyn till Beställningar lagda av dig genom Wolt for Work-funktionen. Om dessa Användarvillkor avviker från Wolts villkor för verksamheter som gäller för Organisationskunden, ska dock Wolts villkor för verksamheter äga företräde. 

Dessa Användarvillkor ingås enbart mellan oss och Användaren, och inte med Apple Inc., och Apple Inc. ansvarar inte för Wolt-appen och dess innehåll. Du accepterar att Apple Inc., och dotterbolag till Apple Inc. (”Apple”), är berättigade tredje parter under Användarvillkoren, och efter ditt godkännande av Användarvillkoren kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa Användarvillkoren mot dig i egenskap av en berättigad tredje part under Användarvillkoren.

1. Definitioner

Partner betyder en restaurang eller någon annan typ av partner som har undertecknat ett partneravtal med Wolt och som erbjuder sina produkter och leveranstjänster, i tillämplig utsträckning, genom Wolt-tjänsten.

Köpeavtalet betyder ett avtal för köpet av de av Partnerns produkter och eventuella leveranstjänster som beställs genom en Beställning. Med hänsyn till Beställningar som läggs genom Wolt for Work-funktionen, utgör Köpeavtalet ett bindande avtal mellan Partnern och Organisationskunden. Med hänsyn till Beställningar som läggs genom att Användaren använder någon annan betalningsmetod, utgör Köpeavtalet ett bindande avtal mellan Partnern och Användaren.

Wolt” betyder: Wolt Sverige AB, Hälsingegatan 47, 11331, Stockholm, Sverige.

Wolt-appen” betyder en digital applikation vid namn “Wolt” som tillhandahålls av Wolt till fysiska och juridiska personer för beställning av produkter från Wolts Partners. 

Wolt for Work-konto” betyder ett användarkonto i Wolt-appen varpå Wolt for Work-funktionen har tillagts.

Wolt for Work-funktion” betyder den betalningsmetod och den funktion i Wolt-appen, varigenom Organisationskundens auktoriserade Användare kan lägga Beställningar på Organisationskundens bekostnad.

Wolt-tjänsten” betyder både Wolt-appen och Wolts hemsida wolt.com och andra ytterligare webbplatser som anges på wolt.com.

Användare”, ”du” eller ”dig” betyder en fysisk person som använder Wolt-tjänsten.

"Detaljhandelsprodukter" betyder matvaror, förbrukningsvaror, bruksvaror och andra konsumentvaror som Partner tillgängliggör på Wolt-tjänsten.

2. Wolts identitet

  • Wolt Sverige AB, Hälsingegatan 47, 11331, Stockholm, Sverige, organisationsnummer 559049-2335, momsregistreringsnummer SE559049233501.

  • Använt namn: ”Wolt”,

  • E-postadress: support@wolt.com.

Information om Wolts Partners och deras produkter och tjänster kommer att tillhandahållas genom Wolt-appen och på Wolts webbplats.

3. Beskrivning av Wolt-tjänsten

3.1. Wolt tillhandahåller en plattform där Användaren kan köpa matprodukter och leveranstjänster från den Partner Användaren väljer. Partnern ålägger Användaren en leveransavgift och serviceavgift.

3.2. Wolts Partners tillhandahåller information om sina produkter och tjänster genom Wolt-tjänsten, inklusive information om menyer och priser. Priset på leveranstjänsten som gäller vid varje enskilda beställning ges i Wolt-tjänsten. Ifall du har allergier eller andra särskilda kostbehov, var god och kontakta ifrågavarande Partner. Partnern ger Användaren mat-specifik information vid begäran. Ytterligare villkor uppställda av Partnern kan komma att tillämpas vid köp av Partnerns produkter och tjänster. För det fall sådana ytterligare villkor uppställs framgår detta av Wolt-tjänsten.

På Detaljhandelsprodukter tillämpas gällande pris vid tidpunkten då Användaren lägger beställningen tillämpas. Vänligen observera att små prisskillnader kan framkomma mellan priset som uppges på Wolt-tjänsten och slutliga priset på beställningen för färdigpackade produkter. p.g.a. små skillnader i förpackningens tyngd. Partnern kan förelägga vissa begränsningar på Användarens beställning, t.ex. gällande produktmängd. Ifall en viss produkt är temporärt otillgänglig, kan Partnern fullgöra beställningen utan ifrågavarande produkt. I sådant fall är Användaren inte skyldig att betala för ifrågavarande produkt.

Partnern anger information om allergener och annan nödvändig produktspecifik information  gällande Detaljhandelsprodukter i Wolt-tjänsten. Partnern ansvarar för att ange all nödvändig information om sina Detaljhandelsprodukter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Partner bestämmer utbudet och prissättningen av dess Detaljhandelsprodukter i Wolt-tjänsten.

När Användaren har valt vilka av Partnerns produkter och tjänster som önskas, lägger Användaren en bindande beställning att köpa produkterna och tjänsterna från Partnern mot de villkor som presenterats för Användaren i Wolt-tjänsten före beställningen lades (“Beställningen”). Efter att ha mottagit Beställningen kommer Wolt att förmedla informationen rörande Beställningen till Partnern. När Beställningen är accepterad av Partnern och Wolt har tillhandahållit Användaren en beställningsbekräftelse för Partnerns räkning, ingår Användaren eller Organisationskunden och Partnern i Köpeavtalet. Wolt tillhandahåller ett kvitto till Användaren för Partnerns räkning (om inte lagstiftning i landet som Användaren befinner sig i kräver att Partnern tillhandahåller kvittot direkt till Användaren). Uppfyllandet av Beställningen är beroende av tillgänglighet. Wolt och Partnern förbehåller sig rätten att annullera eller inte acceptera Beställningen.

3.3. Den Partner som valts av Användaren ska förbereda (och leverera, om leveranstjänster har beställts) den eller de produkter som framgår av Beställningen. Wolt ansvarar inte för Partnerns fullgörande av Köpeavtalet. För Användare i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Grekland, Kroatien och Israel ansvarar dock Wolt för att utförandet av de leveranstjänster som Användaren beställt sker i enlighet med dessa Användarvillkor.

3.4. Efter att Beställningen har lagts av Användaren kan Beställningen inte annulleras. När du har lagt en Beställning på produkter eller leveranstjänster, kan du inte dra tillbaka eller annullera den. Innan du lägger en Beställning på en produkt eller en tjänst, bör du noggrant granska ditt val.

3.5.  Oberoende av stycke 3.4. har du rätt som konsument att annullera din beställning av Detaljhandelsprodukter inom 14 dagar beräknad från dagen du mottagit ifrågavarande produkt (ångerrätt vid distansförsäljning). Du kan annullera din beställning genom att kontakta Wolt eller Partnern inom ovan nämnda tidsfrist och genom att returnera produkten till det försäljningsställe du köpte Detaljhandelsprodukten från. Vänligen presentera kvittot som Wolt eller Partnern försett dej med då du återlämnar produkten. Ifall du kontaktar Wolt i samband med annullering, kan Wolt begära dej att skicka bild på produkten för att dokumentera och verifiera felet eller bristen på varan. Vänligen notera att Partnern kan tillämpa övriga villkor gällande garantier och åtaganden som tillämpas utöver dessa villkor.  Partnern informerar om eventuella övriga villkor skilt på Wolt-tjänsten.

3.6. Wolt följer lagstadgade begränsningar i konsumentens ångerrätt vid distansförsäljning i enlighet med tillämplig lagstiftning. Lagstadgade ångerrätten gäller nödvändigtvis inte för alla produkter på Wolt-tjänsten.

Ångerrätten gäller inte bland annat:

  • varor som förfars eller föråldras snabbt eller som på grund av sin natur har blandats oåterkalleligt med andra varor direkt efter leveransen, till exempel livsmedel som förfars snabbt

  • förseglade och öppnade varor som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras när paketet har öppnats

  • förseglade och öppnade ljud- och bildupptagningar eller datorprogram

Detta betyder att ångerrätten inte gäller t.ex. livsmedelsprodukter som föråldras snabbt. Du kan inte dra tillbaka eller annullera beställningen för ifrågavarande Detaljhandelsprodukter. 

3.7. Användaren ska returnera produkten inom 14 dagar efter att ångeranmälan gjorts. Konsumenten ska stå för kostnaderna för att returnera varan om företaget inte har åtagit sig att stå för denna kostnad. Vänligen notera att ifall varan har förändrats avsevärt eller inte är intakt med varans ursprungliga skick, har Användaren inte rätten att få tillbaka hela köpbeloppet för produkten. 

3.8. Detaljhandelsprodukter bör återlämnas till det försäljningsställe produkterna beställs från i Wolt-tjänsten. Användaren kan verifiera Partnerns försäljningsställe i kvittot Wolt eller Partnern tillgängliggör Användaren i samband med köpet. Vänligen kontakta Wolt kundservice eller Partnern för att returnera produkten. Förutsatt att produkten har återlämnats till Partnern eller Användaren uppvisar bevis på att produkten har återlämnats, återbetalar Wolt priset av produkten inom 14 dagar beräknad från Användarens ångeranmälan. Wolt återbetalar priset på produkten samt leveransavgiften och tjänsteavgiften med samma betalmetod som Användaren gjorde betalningen på.

3.9 Ibland kan det vara möjligt att några produkter som du vill köpa via Wolt-tjänsten från en Partner är tillfälligt slut i lager. I sådana fall, och i den mån Partnern har aktiverat ersättningar, kan du innan du bekräftar din beställning välja om du vill tillåta partnern att ersätta en saknad vara med en liknande vara. Om du har tillåtit ersättningar för en viss eller alla artiklar i din beställning, kommer Partnern att ersätta sådana saknade artiklar i enlighet med följande principer: (i) ersättningsvaror kommer att väljas baserat på vad partnern anser vara det lämpligaste substitutet. Den ska, så långt som möjligt överensstämma med kvantitet, kvalitet och pris på originalvaran i Beställningen; (ii) ämnen som vanligtvis kan orsaka allergi ska noggrant beaktas så att till exempel en laktosfri vara endast ersätts med ett annat laktosfritt alternativ och en glutenfri vara endast ersätts med ett glutenfritt alternativ; (iii) light eller lättdryck ersätts med en light eller lättdryck; (iv) ekologiskt ersätts med ekologiskt; och (v) Svenskproducerat ersätts med svenskproducerat.

Observera dock att en ersatt vara kan ha en annan smak än den ursprungligen beställda varan. Du kommer inte att debiteras för några ytterligare avgifter eller kostnader för en ersatt vara jämfört med priset på originalvaran i din beställning. Skulle priset på ersättningsvaran

4. Användarkonton

4.1. Du har en begränsad, icke-exklusiv, icke-överföringsbar och icke-underlicensierbar rätt att använda Wolt-tjänsten i den form som Wolt tillerkänner dig och för de ändamål som anges i Användarvillkoren. Wolt tillerkänner dig rätten närhelst Wolt så önskar. Rätten att använda iOS-versionen av Wolt-appen, hämtad från Apples App Store, är ytterligare begränsad till en rätt att använda Wolt-appen på produkter, som är försedda med Apples varumärke, och som Användaren äger eller har kontroll över i enlighet med användarreglerna i App Stores användarvillkor och dessa Användarvillkor.

4.2. För att kunna använda Wolt-tjänsten måste Användaren upprätta ett användarkonto genom att följa instruktionerna för registrering i Wolt-tjänsten. Användaruppgifterna till Wolt-tjänsten är personliga (såvida inte Wolt och Organisationskunden har kommit överens om annat). Användaren ska försäkra sig om att användaruppgifterna och andra liknande uppgifter som är nödvändiga för åtkomst till Användarens eller Organisationskundens användarkonto hålls hemliga och används på ett säkert sätt utan att vara åtkomliga för tredje part. Endast ett användarkonto är tillåtet per Användare.

4.3. Om Användaren misstänker att någon obehörig person känner till Användarens användaruppgifter eller har tillgång till Användarens användarkonto ska Användaren omedelbart informera Wolt därom. Användaren ansvarar för all användning av Wolt-tjänsten och all aktivitet som sker på Användarens användarkonto.

4.4. För att kunna använda Wolt-tjänsten måste du ange ett giltigt kreditkort eller annan metod för erläggande av betalning till Wolt. Wolt lagrar inte information om ditt betalningsinstrument eftersom detta görs av en utomstående betaltjänstleverantör som används av Wolt. Du åtar dig att betala för alla köp som uppkommer i samband med din användning av Wolt-tjänsten, med undantag för köp genomförda genom Wolt for Work-funktionen på Organisationskundens bekostnad. Du måste hålla information rörande kreditkort eller annan angiven metod för erläggande av betalning som du har angivit på ditt användarkonto uppdaterad.

5. Betalningar

5.1. Användaren, eller Organisationskunden om det är ett Wolt for Work-konto, ska betala den köpesumma som framgår av Beställningen genom att använda betalfunktionen i Wolt-tjänsten. Wolt mottar alla betalningar från Användarna eller Organisationskunderna för Partnerns räkning. Om Beställningen läggs genom Wolt for Work-funktionen, bekräftar Användaren betalningen för Organisationskundens räkning genom Wolt for Work-funktionen. Användarens eller Organisationskundens betalningsåtagande uppkommer i samband med att Beställningen läggs genom Wolt-tjänsten.

5.2. Användaren får endast fullgöra sitt betalningsåtagande genom att använda den online-betalningsmetod som angivits i Wolt-tjänsten. Användaren, eller Organisationskunden om det är ett Wolt for Work-konto, har fullgjort sitt betalningsåtagande när Användaren eller Organisationskunden har betalat köpesumman till Wolt.

5.3. Det betalade beloppet kommer automatiskt att debiteras Användarens kreditkort, eller debiteras genom Organisationskundens Wolt for Work-funktion, när Beställningen levereras. Wolt har, då Beställningen har lagts, rätt att reservera beloppet på Användarens kreditkort eller Organisationskundens Wolt for Work-funktion för Partnerns räkning. Wolt använder en utomstående betaltjänstleverantör för hanteringen av betalningar.

6. Wolt-krediter och tokens

6.1. Användarna av Wolt-tjänsten kan erhålla så kallade Wolt-krediter och/eller tokens genom att exempelvis bjuda in andra att använda Wolt-tjänsten. Användaren kan använda Wolt-krediter och/eller tokens för att erhålla rabatter på sina beställningar genom Wolt-tjänsten.

6.2. Wolt har rätt att ensidigt avgöra de villkor som ska gälla för erhållande och användning av Wolt-krediter och tokens samt deras giltighet.

6.3. Eventuella Wolt-krediter eller tokens som har erhållits som registreringsbonus kan endast användas en (1) gång.

6.4. Wolt-krediter och/eller tokens kan inte bytas mot kontanter.

6.5. En Användares Wolt-krediter och/eller tokens kommer att ogiltigförklaras om Wolt upptäcker något otillåtet användande av Wolt-krediter och/eller tokens eller misstänker eller upptäcker att Wolt-krediter och/eller tokens har givits till en Användare på felaktiga grunder. I sådana situationer har Wolt rätt att fakturera Användaren det belopp Användaren ersatt med Wolt-krediter och/eller tokens i samband med betalningen av en eller flera Beställningar.

7. Leverans av en Beställning

7.1. Om leverans ingår i en Beställning ska Beställningen levereras till den gatuadress som Användaren har angivit och bekräftat i Wolt-tjänsten. Leveranstjänster tillhandahålls av Partnern till Användaren eller Organisationskunden. För Användare i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Grekland, Kroatien och Israel tillhandahåller dock Wolt, inte Partnern, leveranstjänsten till Användaren eller Organisationskunden. 

7.2. Användaren åtar sig att efter lagd Beställning vara tillgänglig för att ta emot telefonsamtal på det nummer Användaren har angivit i Wolt-tjänsten. Om det angivna telefonnumret inte kan nås får Wolt eller Partnern annullera den lagda Beställningen och Användaren eller Organisationskunden kan krävas på full betalning för Beställningen.

7.3. Användaren kan välja att en Beställning ska levereras så snart som möjligt eller vid en vald framtida tidpunkt.

7.4. Om Användaren väljer att en Beställning ska levereras så snart som möjligt ska Användaren vara tillgänglig på den adress som angivits och bekräftats i Beställningen från det att Beställningen lagts till dess att Beställningen har mottagits av Användaren. Om Användaren inte är tillgänglig på den angivna adressen inom fem (5) minuter från leveransens ankomst och Användaren inte svarar efter två (2) försök att kontakta Användaren via det angivna telefonnumret får Wolt eller Partnern annullera Beställningen och kräva Användaren eller Organisationskunden på full betalning för Beställningen.

7.5. Om Användaren valt att Beställningen ska levereras vid en framtida tidpunkt ska Användaren vara tillgänglig på den adress som angivits och bekräftats i Beställningen senast tio (10) minuter före den valda tiden fram och till dess att Användaren mottagit Beställningen.

8. Upphämtning av en Beställning på Partnerns försäljningsställe

8.1. Om Användaren inte har beställt leverans utan valt att produkterna som anges i Beställningen ska hämtas på Partnerns försäljningsställe, ska produkterna hämtas på det försäljningsställe Användaren valt i samband med Beställningen. Användaren kommer att erhålla en separat elektronisk bekräftelse när produkterna är klara för upphämtning. Partnern eller Wolt får ställa upp särskilda villkor för Användarens identifiering i samband med upphämtning av de beställda produkterna.

8.2. Efter att Partnern har underrättat Användaren om att Beställningen är klar för upphämtning ska Partnern hålla de beställda produkterna tillgängliga i minst sextio (60) minuter. Detta åtagande begränsas dock för det fall de öppettider som gäller för Partnerns försäljningsställe inte tillåter att Partnern håller de beställda produkterna tillgängliga i sextio (60) minuter. Användaren ska under alla omständigheter hämta upp Beställningen under de öppettider som gäller för Partnerns försäljningsställe.

9. ”Äta här”-Beställning

9.1. Om Användaren har valt att konsumera produkterna som anges i Beställningen på Partnerns försäljningsställe, kommer Användaren att erhålla en separat elektronisk bekräftelse rörande när produkterna förväntas vara redo på Partnerns försäljningsställe.

10. Tidsuppskattningar

10.1. Alla leverans- och upphämtningstider och/eller andra uppskattade tider kommunicerade till Användaren av Partnern eller Wolt genom Wolt-tjänsten utgör endast uppskattade tider. Varken Partnern eller Wolt garanterar att Beställningen kommer att levereras eller vara tillgänglig för upphämtning eller förtäring vid den angivna tiden. Produkternas leveranstid kan även påverkas av trafikstockningar, rusningstrafik och väderförhållanden.

11. Immateriella Rättigheter

11.1. Samtliga Immateriella Rättigheter till Wolt-tjänsten och till Wolt-tjänsten relaterad dokumentation samt alla delar och kopior av Wolt-tjänsten och sådan dokumentation tillhör och ska förbli Wolts och/eller Wolts underleverantörer/licensgivare. “Immateriella Rättigheter” betyder upphovsrätt och närstående rättigheter (inklusive databas- och katalogrättigheter samt fotograferingsrättigheter), patent, bruksmodeller, designrättigheter, varumärken, företagshemligheter, know-how och alla andra möjliga typer av immateriella rättigheter, oavsett om de förutsätter registrering eller inte.

11.2. Dessa Användarvillkor upplåter inte några Immateriella Rättigheter till Wolt-tjänsten till Användaren och samtliga rättigheter som inte uttryckligen upplåtits i dessa Användarvillkor tillhör Wolt och Wolts underleverantörer/licensgivare.

11.3. Apple tar inget ansvar för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts yrkande att iOS-versionen av Wolt-appen och/eller ditt användande av den gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter.

12. Ytterligare bestämmelser rörande användningen av Wolt-tjänsten

12.1. Wolt-tjänsten är endast tillgänglig för personer över arton (18) år. 

12.2. Användaren ska följa samtliga tillämpliga lagar och regler vid användningen av Wolt-tjänsten, inklusive sådana rörande köp av alkohol och tobak. I den utsträckning leverans av alkohol är tillgängligt i det land Användaren befinner sig i, kan Användaren nekas leverans av alkoholhaltiga drycker om han/hon inte kan uppvisa giltig legitimation med bild som bevisar att Användaren är minst arton (18) år gammal. Legitimationen ska uppvisas för Wolts kurirpartner som levererar Beställningen.

12.3. Wolt utvecklar ständigt Wolt-tjänsten och kan komma att helt eller delvis förändra eller radera olika delar av Wolt-tjänsten såsom, men inte begränsat till, funktioner, tillgängliga produkter och Partners.

12.4. Genom att använda Wolt-tjänsten kan Användaren komma att få information eller ta del av annat innehåll som är inkorrekt, ofullständigt, missledande, förbjudet, stötande, försenat eller i övrigt skadligt. Wolt kontrollerar i allmänhet inte den information eller det innehåll som tillhandahålls av Partners. Wolt är inte ansvarigt för tredje parts (inklusive Partners) information eller innehåll eller för några skador som uppstår som ett resultat av användningen av eller förlitandet på informationen och/eller innehållet.

12.5. Du eller Organisationskunden ansvarar för att anskaffa och erlägga betalning för all nödvändig utrustning (såsom exempelvis telefoner) och uppkoppling som är nödvändig för tillgång till och användning av Wolt-tjänsten, och alla kostnader kopplade till detta. 

12.6. Användaren åtar sig att inte (i) använda eller försöka att använda någon annans Wolt-konto och/eller bereda sig tillgång till en annan persons betalningsuppgifter i Wolt-tjänsten eller använda en annan persons betalkort vid användningen av Wolt-tjänsten utan att på förhand ha erhållit den personens medgivande, (ii) kopiera, modifiera eller skapa derivativa verk av Wolt-tjänsten eller någon till Wolt-tjänsten relaterad teknologi, (iii) utöva reverse engineering, dekompliera, demontera, dechiffrera eller på annat sätt helt eller delvis försöka ta reda på källkoden till Wolt-tjänsten eller någon annan till Wolt-tjänsten relaterad teknologi, (iv) ta bort några upphovsrätts- eller varumärkesmärkningar eller dylika rättighetsmärkningar som återfinns i Wolt-tjänsten, (v) ta bort, täcka eller skymma någon reklam i Wolt-tjänsten, (vi) samla in, använda, kopiera eller överföra någon information som erhållits genom Wolt-tjänsten utan tillstånd från Wolt, (vii) använda botar eller andra automatiserade metoder för att använda Wolt-tjänsten, (viii) upprätta ett användarkonto under falsk identitet eller någon annans identitet och (ix) bereda sig åtkomst till Wolt-tjänsten på annat sätt än de som Wolt anvisat, såsom Wolt-appen eller Wolts webbplats.

12.7. Wolt har rätt att avregistrera en Användare från Wolt-tjänsten med omedelbar verkan och/eller vägra att utföra eller annullera eventuella Beställningar från Användaren om (i) Användaren missbrukar Wolt-tjänsten eller orsakar skada eller olägenhet för användningen av Wolt-tjänsten eller någon Partner eller Wolt och/eller Wolts anställda, (ii) Wolt har rimliga skäl att tro att Användaren använder Wolt-tjänsten på ett otillbörligt sätt, (iii) Användaren placerar en falsk Beställning (till exempel genom att inte betala eller inte vara tillgänglig för mottagande eller upphämtning av Beställningen) eller i övrigt inte agerar i enlighet med sina åtaganden under dessa Användarvillkor eller (iv) det finns skälig grund att anta att Beställningen inte är korrekt eller autentisk. Om Wolt annullerar en Beställning för vilken Användaren redan erlagt betalning ska Wolt återbetala motsvarande belopp till det konto från vilket betalningen erlades av Användaren.

12.8. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter insamlade om Användare är Wolt Enterprises Oy, såvida inte annat anges. Wolt Enterprises Oy kommer att behandla alla personuppgifter som insamlats från Användaren i enlighet med Wolt Privacy Statement.

12.9. Användaren åtar sig att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när han/hon använder Wolt-appen eller Wolt-tjänsten.

12.10. Användaren garanterar och försäkrar härmed att (i) han/hon inte befinner sig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som av USA:s regering anses vara ett ”terroriststödjande” land, och (ii) att han/hon inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter.

13. Avtalstid och uppsägning

13.1. Dessa Användarvillkor utgör ett bindande avtal mellan Wolt och Användaren så länge Användaren använder Wolt-tjänsten eller till dess att Wolt meddelar annat.

13.2. Användaren kan avsluta användningen av Wolt-tjänsten när som helst. Wolt kan upphöra att tillhandahålla Wolt-tjänsterna tillfälligt eller permanent när som helst.

14. Klagomål

14.1. Observera att Wolt-tjänsten kan upphöra när som helst, tillfälligt eller permanent. Använd inte Wolt-tjänsten för backup av data. Wolt gör rimliga insatser för att erbjuda vår plattform och våra tjänster (inklusive nya och/eller temporära tjänster såsom ”lämna vid dörren” -funktionen, leveranser med nya teknologier och leveranser av nya produktkategorier) felfria, men kan inte lova eller garanterna någonting beträffande pålitligheten, funktionaliteten, kvalitén och hållbarheten av Wolt-tjänsten, dess funktioner eller andra tjänster erbjudna av Wolt. Wolt förnekar allt ansvar som det inte uttryckligen åtagit sig i dessa Användarvillkor.

14.2. Partnern åtar sig att förbereda produkterna i enlighet med Beställningen och inom den tid som anges i Wolt-tjänsten. Om det är något fel i (leveransen av) Beställningen, kan Användaren kontakta (i) Wolts kundtjänst, som agerar för Partnerns räkning, genom Wolt-appen eller via support@wolt.com eller (ii) Partnern direkt.

14.3. Partnern är ensamt ansvarig för alla felaktigheter i Beställningen eller andra brott mot Köpeavtalet. 

14.4. Den Användare som upplever att ett brott mot Köpeavtalet begåtts ska utan dröjsmål förmedla eventuella klagomål till Wolt eller Partnern och tydligt beskriva det upplevda avtalsbrottet. Klagomål beträffande Detaljhandelsprodukter bör meddelas inom skälig tid efter du upptäckt felet, men senast inom två månader från att felet upptäckts. Vänligen notera att ifall du upptäcker fel i varor som förfars eller föråldras snabbt, är det viktigt att du informerar om felet så snabbt som möjligt.

14.5. Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på Wolt-appen. I den utsträckning tillämplig lagstiftning kräver det är vi, inte Apple, ansvariga för att tillhandahålla sådana underhålls- eller supporttjänster. I den utsträckning en lagstadgad och ofrånkomlig garanti gäller är vi, inte Apple, ensamt ansvariga för sådan garanti. Vi, inte Apple, är ansvariga för att bemöta eventuella anspråk, från Användaren eller någon tredje part, rörande iOS-versionen av Wolt-appen eller Användarens besittning och/eller användning av iOS-versionen av Wolt-appen, inklusive, men inte begränsat till: (i) produktansvarskrav, (ii) anspråk vid påståenden att iOS-versionen av Wolt-appen inte uppfyller tillämpliga lag- eller föreskriftskrav och (iii) anspråk som uppstår i samband med konsumentskydd, integritetsskydd eller liknande lagstiftning, inklusive i samband med IOS-versionen av Wolt-appens användning av HealthKit- och HomeKit-ramverken.

15. Tillämplig lag och tvistelösning

15.1. Dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med finsk rätt, med undantag för om Användaren befinner sig i Tjeckien, Grekland, Israel, Polen eller Serbien. Användarvillkoren ska i så fall tolkas och tillämpas i enlighet med den rätt som gäller i det som Användaren befinner sig i. 

15.2. Om du är en konsument, observera att du inte kan fråntas de obligatoriska rättigheter som du tillerkännes i den konsumentlagstiftning som gäller i din hemvist.

15.3. Tvister med anledning av dessa Användarvillkor ska slutligt avgöras i allmän domstol med Helsingfors tingsrätt som första instans, med undantag för om Användaren befinner sig i Tjeckien, Grekland, Israel, Polen eller Serbien. Tvister ska i så fall avgöras av de behöriga domstolarna i det land som Användaren befinner sig i. En konsument kan däremot alltid väcka talan vid den behöriga domstolen i hans/hennes hemvist. Om du är en Användare bosatt inom EU, har du och Wolt även rätt att använda ODR-plattformen som tillhandahålls av EU-kommissionen för att avgöra tvister. Plattformen är tillgänglig på ec.europa.eu/odr. Du kan också hänvisa en tvist till Konsumentverket eller andra motsvarande utomrättsliga institutioner i din hemvist (så som den svenska konsumenttvistenämnden i Sverige).

16. Ändringar

16.1. Dessa Användarvillkor kan komma att förändras ensidigt av Wolt.

16.2. Vid förändring av dessa Användarvillkor ska Wolt publicera de nya Användarvillkoren på Wolts webbplats och Wolt ska genom Wolt-tjänsten eller via den e-postadress Användaren angivit i Wolt-tjänsten informera Användaren att Användarvillkoren har förändrats. Om Användaren inte accepterar en eller flera förändringar av Användarvillkoren ska Användaren upphöra att använda Wolt-tjänsten.

17. Överlåtelse

17.1. Wolt har rätt att utan Användarens medgivande helt eller delvis överlåta alla eller delar av sina rättigheter och åtaganden under dessa Användarvillkor till ett bolag inom samma koncern, en efterträdare eller till en förvärvare av Wolts inkråm relaterat till Wolt-tjänsterna.

17.2. Användaren har inte rätt att överlåta några av sina rättigheter eller åtaganden, helt eller delvis, under dessa Användarvillkor.

*****

Uppdaterad 11.05.2023 

Guidelines for Partners