Wolt Privacy Statement

Wolt Enterprises Oy och vissa bolag i Wolt-koncernen (nedan kallade ”Wolt” eller ”vi”) behandlar personuppgifter för användare av Wolts matbeställningstjänster (nedan kallade ”Wolt-appen”) och för besökare av webbplatsen wolt.com (nedan kallad ”Webbplatsen”).

I denna Integritetspolicy syftar ”Wolts tjänster” både på Webbplatsen och på Wolt-appen. I denna Integritetspolicy utgör orden ”Användare”, ”du” eller ”dig” en samlad beteckning på våra och våra koncernbolags kunder, deras företrädare och andra auktoriserade användare hos våra organisationskunder, potentiella kunder samt användarna av Wolts tjänster.

Vår Integritetspolicy förklarar till exempel de typer av personuppgifter som vi behandlar, på vilket sätt vi behandlar personuppgifterna samt hur du kan utöva dina rättigheter i egenskap av registrerad (exempelvis rätten att göra invändningar och rätten till tillgång).

Vissa av våra tjänster kan omfattas av en särskild integritetspolicy. Om en särskild integritetspolicy gäller för en viss tjänst, kommer vi att publicera den i anslutning till den aktuella tjänsten.

Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras då och då, för att återspegla ändringar som rör databehandlingsrutiner eller annat. Den aktuella versionen finns tillgänglig på Webbplatsen. Vi kommer inte att göra väsentliga ändringar av denna Integritetspolicy eller inskränka Användarnas rättigheter enligt denna Integritetspolicy utan ett tillkännagivande om detta.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG(A)

Denna Integritetspolicy avser den behandling av personuppgifter som utförs av Wolt.

För behandling av Användares personuppgifter fungerar Wolt Enterprises Oy och Wolt Sverige AB som personuppgiftsansvariga gemensamt. Detta innebär att partnerna fastställer tillsammans ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifterna.

Wolt Enterprises Oy har utsetts att, på de lokala, gemensamt personuppgiftsansvarigas vägnar, ansvara för hanteringen av varje begäran och fråga från en registrerad, gällande Wolt-koncernens behandling av personuppgifter.

2. WOLTS KONTAKTUPPGIFTER

Namn: Wolt Enterprises Oy Organisationsnummer: 2646674-9
 Postadress: Arkadiagatan 6, 00100 Helsingfors, Finland
 E-postadress: support@wolt.com
 wolt.com Wolt har utsett en dataskyddsombud som du kan nå via ovanstående kontaktuppgifter.

3. BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER SAMT DATAKÄLLOR

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar sönderfaller i två allmänna kategorier: Användaruppgifter och analysdata.

Användaruppgifter

Användaruppgifter är personuppgifter som inhämtats direkt från dig eller, i förekommande fall, från den av våra organisationskunder för vilkens räkning du använder Wolts tjänster (nedan kallad ”Organisationskunden”). Vi kan komma att samla in användaruppgifter från våra Användare och Organisationskunder på flera olika sätt, till exempel efter ingående av tjänsteavtal med Organisationskunden eller när Användare registrerar sig för Wolts tjänster, prenumererar på ett nyhetsbrev eller fyller i ett formulär. Observera dessutom att vi samlar in uppgifter också om eventuella transaktioner och betalningar som du genomför via Wolts tjänster.

Användaruppgifter som är nödvändiga för att kunna använda Wolts tjänster

Följande personuppgifter, som samlas in och behandlas av oss, är nödvändiga för att på rätt sätt kunna fullfölja avtalet oss emellan liksom för våra berättigade intressen, samtidigt som vi fullföljer våra avtalsenliga förpliktelser gentemot våra Organisationskunder och uppfyller våra rättsliga förpliktelser.

Efter att vi ingått ett tjänsteavtal med Organisationskunden, tillhandahåller Organisationskunden oss ditt fullständiga namn och din e-postadress.  

När du registrerar dig för Wolts tjänster och skapar ett användarkonto måste du förse oss med följande uppgifter:

 • fullständigt namn

 • telefonnummer

 • e-postadress

 • information som rör dina betalningsinstrument, exempelvis antalet betalningsinstrument och deras utgångsdatum (krävs för att kunna beställa matprodukter via Wolts tjänster, men lagras inte av Wolt, eftersom detta görs av en utomstående betaltjänstleverantör som används av Wolt och som hanterar betalningar för Wolts räkning)

Användaruppgifter som du frivilligt förser oss med

Din användar- och kundupplevelse kan förhöjas genom att du förser oss med följande uppgifter: 

Ytterligare kontoinformation:

 • en bild

 • leveransadress

 • platsuppgifter (om du samtycker till behandling av dina platsuppgifter)

 • övrig information som lämnas, antingen när användarkontot skapas eller när kontoprofilen ändras vid ett senare tillfälle

Övriga uppgifter. Vi kan också komma att behandla annan information som du frivilligt försett oss med, exempelvis:

 • information som lämnas när du betygssätter våra tjänster

 • godkännande av eller avstående från marknadsföring

 • information som du lämnar via telefonsamtal, e-post eller chattsamtal med oss, inklusive inspelningar av dina samtal med vår kundtjänst 

Utöver de användaruppgifter som inhämtats från dig och från Organisationskunden behandlar vi vissa personuppgifter som tillhandahålls av utomstående tjänsteleverantörer. 

Om du ansluter eller loggar in på ditt konto hos Facebook, delar Facebook dina personuppgifter med oss, exempelvis din profilbild, ett urval av dina Facebook-vänner samt ditt Facebook-ID. 

Analysdata

Även om vi vanligtvis inte använder analysdata för att identifiera dig personligen kan det ibland vara möjligt att identifiera dig genom dessa, antingen som sådana eller kopplade till användaruppgifter. I dessa situationer kan också analysdata betraktas som personuppgifter i enlighet med gällande lagar och vi kommer att behandla sådana uppgifter som personuppgifter.

Vi kan komma att samla in följande analysdata automatiskt när du besöker eller interagerar med Wolts tjänster:

Enhetsinformation. Vi samlar in följande information om den tekniska enhet som du använder vid nyttjandet av Wolts tjänster:

 • enheten och dess identifikationsnummer, IMEI

 • land

 • IP-adress

 • webbläsarens typ och version

 • operativsystem

 • internetleverantörer

 • reklamidentifierare för din enhet

 • besöksidentifierare

Användningsinformation. Vi samlar in information om hur du använder Wolts tjänster, exempelvis:

 • tid som tillbringats med Wolts tjänster

 • interaktion med Wolts tjänster

 • information om de beställningar som gjorts genom Wolts tjänster

 • webbadress för den webbplats du besökt före och efter Wolts tjänster

 • tidpunkt och datum för dina besök på Wolts tjänster

 • vilka delar inom Wolts tjänster du besökte

 • produkter som du sökt efter vid användning av Wolts tjänster

Kakor (cookies)

Vi använder flera olika tekniker för att samla in och lagra analysdata när Användaren besöker Wolts tjänster, däribland kakor och spårpixlar.

Kakor är små textfiler som skickas till och sparas på din enhet och som gör det möjligt för oss att identifiera besökare av Wolts tjänster och att skapa aggregerade uppgifter om våra besökare. Detta hjälper oss att förbättra Wolts tjänster och betjäna våra kunder på ett bättre sätt. Kakorna kommer inte att skada din enhet eller dina filer. Vi använder kakor för att skräddarsy Wolts tjänster och den information som vi ger i enlighet med våra Användares egna intressen. 

Användarna kan välja att ställa in sina webbläsare att avvisa kakor eller att varna när kakor skickas. Följande länkar ger information om hur man justerar inställningarna för kakor i några populära webbläsare: 

Safari Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox

Observera att vissa delar av Wolts tjänster riskerar att inte fungera på rätt sätt om användningen av kakor inte tillåts.

Spårpixlar är en teknik som används för att identifiera läsare av webbplatser och e-post, till exempel för att ta reda på om ett e-postmeddelande har blivit läst. 

Webbanalystjänster

Wolts tjänster använder Google Analytics och andra webbanalystjänster för att sammanställa analysdata och rapporter om besökarnas användning liksom för att hjälpa oss att förbättra Wolts tjänster. Besök Google Analytics för en översikt. Det är möjligt att välja bort Google Analytics med hjälp av detta webbläsartillägg: Webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

Reklam- och besökaridentifierare

Wolts tjänster använder pseudonymiserade identifierare för att spåra och förutsäga din användning av appar och tjänster samt dina preferenser.

Du kan välja bort användningen av dessa identifierare genom att ändra följande inställningar i operativsystemet:

Reklamidentifierare kan stängas av på mobila enheter med iOS genom att aktivera alternativet ”Begränsa spårning” (Inställningar → Integritetsskydd → Reklam → Begränsa spårning). Se Apples webbplats om reklam och integritet för en översikt och ytterligare information om reklamidentifieraren.

Wolts besökaridentifierare han stängas av på mobila enheter med iOS och Android genom att ändra inställningarna (för iOS: Inställningar → Wolt → Wolt-inställningar → Limit tracking och för Android: Wolt-appen → Profil-fliken → Inställnings-ikonen i övre högra hörnet).

4. ÄNDAMÅL FÖR OCH BERÄTTIGADE SKÄL TILL BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Ändamål

Wolts behandling av dina personuppgifter har flera olika ändamål:

För att tillhandahålla Wolts tjänster och fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser (rättslig grund: fullgörande av avtal och berättigat intresse)

Wolt behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda Wolts tjänster till dig i enlighet med det avtal som upprättats mellan dig och Wolt eller mellan Organisationskunden och Wolt. 

Till exempel använder vi uppgifterna för att hantera dina betalningar eller eventuella återbetalningar samt för att ge våra partners (restaurang- eller kurirpartners) den information som behövs för att göra i ordning eller leverera din beställning. Om du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att använda den information som du ger till att besvara dina frågor eller avhjälpa din reklamation. 

För våra rättsliga förpliktelser (rättslig grund: uppfyllande av en rättslig förpliktelse)

Wolt behandlar uppgifter som gör det möjligt för oss att administrera och fullgöra våra lagenliga förpliktelser. Detta omfattar uppgifter som behandlas för att uppfylla vår bokföringsskyldighet och vår skyldighet att lämna information till relevanta myndigheter, exempelvis skattemyndigheter.

För hantering av anspråk och rättsprocesser (rättslig grund: berättigat intresse)

Wolt kan komma att behandla personuppgifter i samband med hantering av anspråk, inkasso och rättsprocesser. Vi kan också komma att behandla uppgifter för att förebygga bedrägeri, missbruk av våra tjänster och för data-, system- och nätverkssäkerhet.

För kundkommunikation och marknadsföring (rättslig grund: berättigat intresse)

Wolt behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig angående Wolts tjänster och för att informera dig om ändringar som rör dem. Dina personuppgifter används även i syfte att marknadsföra Wolts tjänster till dig. 

För kvalitetsutveckling och trendanalys (rättslig grund: berättigat intresse)

Vi kan också komma att behandla information om din användning av Wolts tjänster i syfte att förbättra kvaliteten på Wolts tjänster, exempelvis genom att analysera trender i användningen av Wolts tjänster. För att kunna garantera att våra tjänster motsvarar dina behov kan personuppgifter användas för sådant som kundnöjdhetsundersökningar. När så är möjligt kommer vi att göra detta genom att enbart använda aggregerade uppgifter som inte möjliggör personlig identifiering.

Rättsliga grunder för behandlingen

Wolt behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser gentemot dig eller Organisationskunden och att uppfylla sina rättsliga förpliktelser. Vi behandlar dessutom dina personuppgifter i syfte att utöva vårt berättigade intresse att bedriva, upprätthålla och utveckla vår verksamhet och att skapa och upprätthålla kundförhållanden. När vi väljer att använda dina uppgifter på grundval av våra berättigade intressen, väger vi våra egna intressen mot din rätt till personlig integritet och ger dig till exempel möjlighet att avstå från vår marknadsföringskommunikation och använder oss i möjligaste mån av uppgifter som är pseudonymiserade eller sådana som inte möjliggör personlig identifiering.

I vissa delar av Wolts tjänster kan du bli ombedd att ge ditt samtycke till behandling av personuppgifter. I så fall kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

För Användare i Israel: Genom att besöka, ansluta till, skaffa åtkomst till eller använda Wolts tjänster godkänner och samtycker du till villkoren och bestämmelserna i denna Integritetspolicy, inklusive insamling, behandling, överföring och användning av dina personuppgifter vilka samlas in som en del av Wolts tjänster. Om det finns något bland dessa villkor som du inte samtycker till, får du inte ha tillgång till eller använda Wolts tjänster. Du godkänner och bekräftar också att du inte är tvungen att lämna dina personuppgifter till oss och att sådan information överlämnas till oss frivilligt. 

5. ÖVERFÖRING TILL LÄNDER UTANFÖR EUROPA

Wolt lagrar dina personuppgifter huvudsakligen inom EES-området. Vi har dock tjänsteleverantörer och verksamhet på flera olika orter. Därmed kan vi och våra tjänsteleverantörer överföra dina personuppgifter till, eller komma åt dem från, jurisdiktioner utanför EES-området eller Användarens hemvist. 

Vi kommer att vidta åtgärder för att se till att användarnas personuppgifter åtnjuter en adekvat skyddsnivå inom de jurisdiktioner där de behandlas. Vi tillhandahåller adekvat skydd för överföringarna av personuppgifter utanför EES-området genom en rad överenskommelser med våra tjänsteleverantörer baserade på standardavtalsklausuler eller genom andra lämpliga skyddsåtgärder. 

Ytterligare information om överföringarna av personuppgifter kan fås genom att kontakta oss på någon av adresserna ovan. 

6. MOTTAGARE

Vi delar dina personuppgifter endast inom Wolts organisation och i den mån som det rimligen är nödvändigt för de syften som framgår av denna Integritetspolicy.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, som står utanför Wolts organisation, såvida inte någon av följande omständigheter råder:

För de syften som framgår av denna Integritetspolicy och till auktoriserade tjänsteleverantörer

I den mån som en utomstående part (exempelvis den restaurang som gör i ordning din beställning, vår kurirpartner som levererar din beställning samt den Organisationskund som kan vara den som betalar för din beställning) behöver åtkomst till personuppgifter, för att vi ska kunna utföra Wolts tjänster, förser vi dessa utomstående parter med dina uppgifter. Dessutom kan vi lämna dina personuppgifter till våra närstående bolag eller till auktoriserade tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss (däribland datalagring, redovisning, försäljning och marknadsföring) så att de kan behandla dem för vår räkning liksom till betaltjänstleverantörer så att de kan hantera dina betalningar till oss.

När uppgifter behandlas för Wolts räkning av tredje part har Wolt vidtagit lämpliga avtalsmässiga och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas uteslutande för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy och i enlighet med alla tillämpliga lagar och föreskrifter och i enlighet med våra anvisningar och med lämpliga sekretess- och säkerhetsåtaganden.

Observera att, om du lämnar personuppgifter direkt till en tredje part, exempelvis via en länk i Wolts tjänster, grundar sig behandlingen i regel på dennes riktlinjer och normer.

Av rättsliga skäl och till rättsprocesser

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, som står utanför Wolt, om vi i god tro kan anta att åtkomsten till och användningen av personuppgifterna rimligen är nödvändig för: (i) att uppfylla varje tillämplig lag, föreskrift och/eller rättsligt avgörande (ii) att upptäcka, förebygga eller på annat sätt hantera bedrägeri, brott, säkerhetsmässiga eller tekniska problem (iii) att skydda Wolts, Användarnas eller allmänhetens intressen, egendom eller säkerhet, så länge det sker i enlighet med lagen. Vi kommer i möjligaste mån att informera dig om sådan behandling.

Av andra berättigade skäl

Om Wolt omfattas av sammanslagning, företagsförvärv eller avyttring av tillgångar, kan vi komma att överföra dina personuppgifter till en inblandad tredje part. Vi kommer dock att fortsätta garantera sekretessen för alla personuppgifter. Vi kommer att meddela alla berörda Användare när personuppgifterna överförs eller börjar omfattas av en annan integritetspolicy. 

Med ditt uttryckliga samtycke

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, som står utanför Wolt, när vi har ditt uttryckliga samtycke till det. Du har rätt att när som helst och utan avgift återkalla detta samtycke genom att ta kontakt med oss.

7. LAGRINGSPERIOD

Wolt lagrar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är lagligt och nödvändigt för att tillhandahålla Wolts tjänster eller relevanta delar därav. Lagringsperioden är beroende av informationens art och behandlingens ändamål. Den maximala perioden kan därför variera beroende på användningen.

De flesta personuppgifter som rör en Användares användarkonto på Wolts tjänster kommer att raderas efter att en period på 90 dagar har förflutit sedan Användaren raderade sitt användarkonto på Wolts tjänster. En del av de personuppgifter som rör en Användares användarkonto på Wolts tjänster kan därefter endast lagras så länge som behandlingen krävs enligt lag eller med rimlig nödvändighet är nödvändig för våra rättsliga förpliktelser eller berättigade intressen, exempelvis hantering av anspråk, bokföring, intern rapportering samt i avstämningssyfte. Samtliga personuppgifter som rör en Användares användarkonto på Wolts tjänster kommer att raderas inom en period på 10 år efter att Användaren raderat sitt användarkonto på Wolts tjänster, med undantag för personuppgifter som är nödvändiga i vissa extraordinära situationer, till exempel rättsliga förfaranden.

Vi kommer att lagra analysdata för Användare som inte längre har något konto på Wolts tjänster under en period på 90 dagar.

8. DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att bli informerad om att dina personuppgifter behandlas av oss. Vi ger dig möjligheten att se vissa uppgifter genom ditt användarkonto i Wolts tjänster eller att begära en kopia av dina personuppgifter.

Rätt att återkalla samtycke

Ifall behandlingen är grundad på ett samtycke från Användaren kan Användaren när som helst och utan avgift återkalla sitt samtycke. Återkallande av ett samtycke kan medföra begränsade möjligheter att använda Wolts tjänster. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Rätt till rättelse

Om vi lagrar personuppgifter om dig, som är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att få dem rättade eller kompletterade genom att kontakta oss. Du kan själv rätta eller uppdatera vissa av dina personuppgifter genom ditt användarkonto för Wolts tjänster. 

Rätt till radering

Du kan även be oss att radera dina personuppgifter från våra system. Vi kommer att rätta oss efter varje sådan begäran såvida inte vi har berättigade skäl att inte radera uppgifterna. 

Rätt att göra invändningar

Du kan ha rätt att göra invändningar mot viss användning av dina personuppgifter om dessa uppgifter behandlas för andra ändamål än vad som är nödvändigt för att utföra Wolts tjänster eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Om du invänder mot vidare behandling av dina personuppgifter kan detta medföra begränsade möjligheter att använda Wolts tjänster.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du kan begära att vi ska begränsa behandlingen av personuppgifter, exempelvis medan din begäran om radering, rättelse eller invändning behandlas och/eller när vi saknar berättigade skäl att behandla dina uppgifter. Detta kan emellertid medföra begränsade möjligheter att använda Wolts tjänster.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss, i ett strukturerat och allmänt använt format, och att självständigt överföra dessa uppgifter till tredje part.

Så utövar du dina rättigheter

Ovan nämnda rättigheter kan utövas genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande, till de adresser som anges ovan, med följande information: fullständigt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan komma att begära ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta Användarens identitet. Vi kan avvisa eller ta ut en avgift för begäranden som är orimligt repetitiva eller uppenbart ogrundade. 

9. DIREKTMARKNADSFÖRING

Användaren har rätt att hindra oss att utnyttja Användarens personuppgifter, i direktmarknadsföringssyfte och för marknadsundersökningar och profilering i direktmarknadsföringssyfte, genom att kontakta oss på ovan angiven adress eller genom att använda funktionerna i Wolts tjänster eller genom att utnyttja den möjlighet, att säga upp prenumerationen, som erbjuds i samband med varje direktmarknadsföringsmeddelande.

10. ATT LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL

Om Användaren inte anser att vår behandling av personuppgifter är i överensstämmelse med gällande dataskyddslagar kan Användaren lämna in ett klagomål till Dataombudsmannens byrå (tietosuoja.fi) som är den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd i Finland. Användaren kan även lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd i sin egen hemvist. 

11. INFORMATIONSSÄKERHET

Vi använder administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Åtgärderna omfattar exempelvis, i lämpliga fall, kryptering, pseudonymisering, brandväggar, säkra anläggningar och system för åtkomstkontroll. Våra säkerhetsåtgärder är utformade för att upprätthålla en lämplig nivå av datasekretess, integritet, tillgänglighet, robusthet och möjlighet att återskapa data. Vi utför regelbundna tester av Wolts tjänster, system och andra tillgångar för att upptäcka säkerhetsmässiga sårbarheter.

Om det, säkerhetsåtgärderna till trots, skulle inträffa en säkerhetsincident, som sannolikt skulle kunna få negativa följdverkningar för användarnas integritet, kommer vi så snart som möjligt att informera de aktuella användarna och övriga drabbade parter liksom berörda myndigheter, om gällande dataskyddslagar så kräver, om incidenten.

Guidelines for Wolt Partners