Kushtet e Programit të Referimit të Wolt

Përdoruesit ekzistues (“Referuesi”) të cilët referojnë miqtë ose familjar si klientë të rinj (“Klienti”) për Shërbimin Wolt, mund të kualifikohen për të marrë kredite referimi (“Krediti(et)”). Klienti duhet të regjistrohet duke përdorur kodin unik personal (“Kodi”) i cili u jepet atyre nga Referuesi. Kodi duhet t'i jepet Klientit përmes emailit, tekstit ose opsionit Ndani Kodin Tuaj në aplikacionin Wolt. Përveç rasteve kur është rënë dakord mes Wolt dhe Referuesit, Referuesi nuk lejohet të ndajë kodin personal nëpërmjet postimit të tij në faqet e internetit për publikun e gjerë (duke përfshirë faqet e kuponave dhe faqet e ngjashme), të blejë reklama me pagesë, të dërgojë mesazhe spam ose të përfaqësojë ofertën e marrëdhënies së tij me Wolt. Wolt rezervon të drejtën të përcaktojë nëse një referim kualifikohet për Kredite dhe mund të çaktivizojë ose zhvleftësojë çdo Kredit të marrë me mjete të lartpërmendura ose të ngjashme.

Kufizimet mund të zbatohen për shumën e Krediteve që mund të marrë një Referues. Kufizime të tilla përcaktohen në mënyrë më të detajuar në Shërbimin Wolt aty ku janë të zbatueshme. Referuesit mund të marrin Kredite vetëm nga klientët që ndodhen në të njëjtin vend me Referuesin. Wolt rezervon të drejtën për të çaktivizuar ose zhvlerësuar çdo Kredit të marrë nga Klienti ose Referuesi që tejkalojnë këto shuma. Shumat e Krediteve ndryshojnë në bazë të rajoneve dhe vendndodhja e Referuesit do të përcaktojë rajonin e aplikimit dhe shumën e Krediteve. Shumat e Krediteve do të deklarohen në llogarinë Wolt të Referuesit dhe në ofertën e marrë nga Klienti. Vendet e zgjedhura mund të kërkojnë një nëntotal minimal (duke përjashtuar taksat dhe tarifat) në porosinë e parë të klientit që duhet të përmbushet në mënyrë që si Klienti ashtu edhe Referuesi të marrin Kredite. Klienti do të skualifikohet dhe nuk do të marrë Kredite nëse Wolt vendos që Klienti ka krijuar më parë një llogari Wolt. Wolt rezervon të drejtën të mbajë ose të zhvlerësojë Kreditin e marrë nëpërmjet Programit të Referimit Wolt nëse Wolt përcakton ose beson se Kreditet janë marrë përmes gabimit, mashtrimit, paligjshmërisë ose në kundërshtim me këto terma dhe kushte ose ndonjë marrëveshje tjetër të zbatueshme midis jush dhe Wolt.

Këto Kushte të Programit të Referimit do të zbatohen për të gjithë Përdoruesit, përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe në mënyrë të shprehur me shkrim ndërmjet Wolt dhe një Përdoruesi.