Podmienky poskytovania služieb

Využívaním Služby Wolt vyjadrujete súhlas s tým, že sa budete riadiť týmito podmienkami poskytovania služieb (ďalej len „Podmienky poskytovania služieb“).

 

Pred využitím Služby Wolt si pozorne prečítajte nasledovné Podmienky poskytovania služieb. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosím nevyužívajte Službu Wolt. Tieto Podmienky poskytovania služieb sa vzťahujú na akékoľvek využitie Služby Wolt a na Kúpne zmluvy uzatvorené podľa nich. Podrobný popis Služby Wolt a informácie o systémových požiadavkách nájdete na wolt.com.

 

Ak máte užívateľský účet „Wolt for Work“, tieto Podmienky poskytovania služieb platia aj pre nášho zákazníka-organizáciu, ktorý vám funkciu „Wolt for Work“ aktivoval (ďalej len „Zákazník-Organizácia“), v súvislosti s Objednávkami, ktoré zadávate prostredníctvom tejto funkcie. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito Podmienkami poskytovania služieb a Korporátnymi podmienkami spoločnosti Wolt, ktoré platia pre Zákazníka-Organizáciu, majú prednosť Korporátne podmienky spoločnosti Wolt.

 

Podmienky poskytovania služieb sa uzatvárajú iba medzi nami a Užívateľom a nie so spoločnosťou Apple Inc. a spoločnosť Apple Inc. nenesie zodpovednosť za Aplikáciu Wolt, ani za jej obsah. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple Inc. a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „Apple“) sú podľa týchto Podmienok poskytovania služieb oprávnenou treťou stranou, a že na základe vášho súhlasu s týmito Podmienkami poskytovania služieb bude mať Apple, ako oprávnená tretia strana, právo ich voči vám vymáhať (a bude sa mať za to, že vy s týmto právom súhlasíte).

 

1.      Pojmy

 

„Partner“ je reštaurácia alebo iný partner poskytujúci služby, ktorý so spoločnosťou Wolt uzatvoril zmluvu o partnerstve a ktorý ponúka svoje produkty a donáškovú službu, ak ju poskytuje, prostredníctvom Služby Wolt.

 

„Kúpna zmluva“ je zmluva o kúpe produktov a prípadnej donáškovej službe Partnera uvedených v Objednávke. V prípade Objednávok zadaných prostredníctvom funkcie „Wolt for Work“, predstavuje Kúpna zmluva záväznú zmluvu medzi Partnerom a Zákazníkom-Organizáciou. V prípade Objednávok, ktoré Užívateľ zadá s  iným spôsobom platby, predstavuje Kúpna zmluva záväznú zmluvu medzi Partnerom a Užívateľom.

 

„Wolt“ je Wolt Slovensko s. r. o., Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č .: 137637/B.

 

„Aplikácia Wolt“ je digitálna aplikácia s názvom Wolt, ktorú spoločnosť Wolt poskytuje fyzickým a právnickým osobám za účelom objednávania produktov od Partnerov spoločnosti Wolt.

 

„Účet Wolt for Work“ je užívateľský účet v Aplikácii Wolt, ku ktorému bola pridaná funkcia Wolt for Work.

 

„Funkcia Wolt for Work“ je spôsob platby a funkcia Aplikácie Wolt, ktorú Zákazník-Organizácia aktivoval pre Užívateľa, a tak mu umožnil vykonávať Objednávky na účet Zákazníka-Organizácie.

 

„Služba Wolt“ je Aplikácia Wolt a webová stránka Wolt wolt.com  a ďalšie lokality uvedené na wolt.com.

 

„Užívateľ“ alebo „vy“ je fyzická osoba využívajúca Službu Wolt.

 

Maloobchodné produkty“ sú požívatiny (potraviny, pochutiny, nápoje), úžitkový tovar alebo iný spotrebný tovar ponúkaný Partnerom prostredníctvom Služby Wolt.

 

Jedlo“ je pokrm/jedlo alebo nápoj pripravené na bezprostrednú konzumáciu ponúkané Partnerom prostredníctvom Služby Wolt.

 

produkty“ sú Maloobchodné produkty a Jedlo.

 

2.      Identifikácia spoločnosti Wolt

 

  • Wolt Slovensko s. r. o., Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 396 771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 137637/B, IČ DPH: SK 2121036093, DIČ: 2121036093.

 

  • Obchodné meno: „Wolt“

 

 

Informácie o totožnosti, produktoch a službách Partnerov budú k dispozícií prostredníctvom Aplikácie Wolt a webovej stránky Wolt.

 

3.      Popis Služby Wolt

 

3.1.      Spoločnosť Wolt poskytuje platformu, prostredníctvom ktorej môže Užívateľ nakupovať produkty a poskytuje donáškovú službu v súvislosti s produktmi zakúpenými od určitých Partnerov. Keď nakúpite produkty od Partnera, spoločnosť Wolt uskutočnenie nákupu uľahčí prostredníctvom Služby Wolt. Partneri účtujú Užívateľom poplatok za doručenie a servisný poplatok za doručovacie služby. 

 

3.2.      Partneri poskytujú informácie o svojich produktoch a službách v Službe Wolt, vrátane informácií o menu a cenách produktov. Informácie o príslušnej cene donášky a servisného poplatku v konkrétnom prípade sú uvedené v Službe Wolt. Ak máte alergie alebo iné stravovacie obmedzenia, kontaktujte prosím príslušného Partnera. Informácie týkajúce sa jedla/potravín Vám Partner poskytne na vyžiadanie. Predaj a nákup produktov a služieb Partnera môže podliehať doplňujúcim podmienkam Partnera uvedeným v Službe Wolt. Cena Maloobchodných produktov je určená na základe ceny v deň zadania Objednávky. Upozorňujeme, že v prípade Objednávky vopred balených položiek môže dôjsť k malým odchýlkam medzi uvádzanou cenou a konečnou cenou Objednávky v prípade odchýlok v hmotnosti balenia.

 

Partner poskytuje informácie o alergénoch a iné potrebné informácie týkajúce sa produktov v Službe Wolt. Partner zodpovedá za poskytnutie všetkých informácií o Maloobchodných produktoch vyžadovaných príslušnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. V príslušných prípadoch je Partner zodpovedný za zabezpečenie uvedenia predajnej ceny a jednotkovej ceny v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Výber a ceny Maloobchodných produktov dostupných v Službe Wolt určuje Partner na základe svojho vlastného uváženia. Partner môže tiež určiť obmedzenia týkajúce sa Vašej Objednávky, napríklad množstevné obmedzenia. O akýchkoľvek obmedzeniach súvisiacich s dostupnosťou Maloobchodných produktov je Partner povinný vás informovať. Užívateľ súhlasí s tým, že v prípade dočasnej nedostupnosti akéhokoľvek produktu, Partner vybaví Vašu Objednávku s tým, že takýto produkt do nej nezahrnie. Produkty, ktoré sú v čase zadania Objednávky nedostupné, Vám nebudú účtované.

 

Užívateľ pri výbere produktov a služieb Partnera, ktoré má záujem si od neho zakúpiť, urobí záväznú objednávku podľa podmienok, o ktorých je v rámci Služby Wolt vopred informovaný (ďalej len „Objednávka“). Po doručení Objednávky ju spoločnosť Wolt postúpi Partnerovi. Keď Partner Objednávku prijme a Wolt ju v mene Partnera Užívateľovi potvrdí, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Užívateľom alebo Zákazníkom-Organizáciou a Partnerom. Účtovný doklad poskytne Užívateľovi Partner. Keď Partner Objednávku prijme a Užívateľovi sa zašle potvrdenie Objednávky, dochádza okrem uzatvorenia Kúpnej zmluvy s Partnerom o kúpe produktov Partnera tiež k uzatvoreniu záväznej zmluvy medzi Užívateľom alebo Zákazníkom-Organizáciou a spoločnosťou Wolt o nákupe donáškovej služby, ktorú si Užívateľ objedná prostredníctvom Služby Wolt.

 

3.3.      Partner, ktorého si Užívateľ vyberie, mu pripraví  produkty uvedené v Objednávke. Spoločnosť Wolt nezodpovedá Užívateľovi za riadne plnenie Kúpnej zmluvy zo strany Partnera. Spoločnosť Wolt zodpovedná za poskytnutie donáškových služieb, ktoré si u nej Užívateľ objedná v rámci Objednávky, ako je uvedené v týchto Podmienkach poskytovania služieb s výnimkou prípadov, keď doručovacie služby poskytuje Partner; v takom prípade je za poskytnutie doručovacích služieb zodpovedný Partner.

 

3.4.      Po odoslaní Objednávky ju už Užívateľ nemôže zrušiť. Nemôžete odvolať ani zrušiť Objednávku produktov alebo donáškovej služby, ktorú ste odoslali. Pred odoslaním objednávky produktov alebo služieb by ste si mali starostlivo skontrolovať váš výber.

 

3.5.      Bez ohľadu na bod 3.4., vyššie ako spotrebiteľ máte zákonné právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy na nákup Maloobchodných produktov do 14-tich dní odo dňa prevzatia týchto produktov. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť kontaktovaním spoločnosti Wolt alebo Partnera v rámci vyššie uvedenej lehoty na odstúpenie a vrátením Maloobchodného produktu na predajné miesto Partnera, z ktorého ste uskutočnili Objednávku. Pri vrátení Maloobchodného produktu predložte prosím doklad o jeho nákupe (alebo jeho kópiu), ktorý ste obdŕžali od spoločnosti Wolt alebo od Partnera. Ak kontaktujete Wolt v súvislosti s odstúpením od zmluvy, môže vás Wolt požiadať o zaslanie fotografie daného produktu. Upozorňujeme, že Partner môže mať samostatné podmienky, ktoré sa uplatňujú popri týchto podmienkach. Informácie o takýchto podmienkach poskytuje Partner Užívateľovi osobitne v Službe Wolt.

 

Wolt sa riadi obmedzeniami zákonných práv spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle príslušných predpisov. V prípade určitých tovarov môže byť právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru zo zákona vylúčené, vrátane nasledovných prípadov:

 

·      Produkty, ktoré svojou povahou podliehajú rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

·      Produkty, ktoré sú vzhľadom na svojou povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným produktom

·      Hry, filmy, software a iné zvukové/obrazové/zvukovo-obrazové produkty v ochrannom obale nemôžu byť vrátené, ak je takýto obal rozbalený

·      Produkty v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorých obal bol po dodaní porušený (napr. hygienické a intímne produkty po otvorení balenia)

·      Tovar, ktorý je zhotovený na mieru alebo podľa osobitných požiadaviek a pokynov Užívateľa.

To znamená, že nemôžete vrátiť napríklad Jedlo alebo iné potraviny s krátkou dobou spotreby odvolávajúc sa  na Vaše zákonné právo na odstúpenie od zmluvy. Po odoslaní Objednávky takýchto Maloobchodných produktov ju nemôžete odvolať, zrušiť alebo upraviť. Pred odoslaním Objednávky si prosím starostlivo skontrolujte váš výber.

3.6.      Maloobchodné produkty musia byť vrátené späť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Produkt, ktorý sa vracia musí byť nepoužívaný a spôsobilý na ďalší predaj. Produkt musí byť vhodne chránený a zabalený buď v pôvodnom balení alebo obdobným spôsobom. Ak došlo k zredukovaniu vráteného tovaru alebo jeho zmene akýmkoľvek spôsobom (jeho hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru), má Partner právo požadovať od vás náhradu škody.

3.7.      Maloobchodné produkty, na ktoré sa vzťahuje právo odstúpiť od zmluvy, by mali byť vrátené na predajné miesto Partnera, z ktorého bola uskutočnená Objednávka prostredníctvom Služby Wolt. Za účelom vrátenia produktov kontaktujte zákaznícky servis na predajnom mieste. Predajné miesto si môžete overiť na doklade o nákupe poskytnutom spoločnosťou Wolt alebo Partnerom. Priame náklady na vrátenie Maloobchodných produktov znášate Vy. Wolt vráti Užívateľovi uskutočnenú platbu do 14-tich dní od doručenia oznámenia o odstúpení za predpokladu, že Partnerovi boli doručené vrátené produkty alebo dôkaz o zaslaní produktov späť Partnerovi. Platbu za vrátený produkt Wolt vráti rovnakým spôsobom úhrady, aký ste použili Vy a na ten účet z ktorého ste uhradili Objednávku. V prípade Objednávok, kde ste si zvolili jej donášku, bude platba uhradená za donáškovú službu  a servisný poplatok vrátená.

 

4.      Užívateľské účty

 

4.1.  Máte obmedzené, nevýlučné, odvolateľné, neprevoditeľné a nepostúpiteľné právo na prístup a používanie Služby Wolt a obsahu sprístupneného prostredníctvom Služby Wolt vo forme, ktorú vám ponúkame, a to výlučne na tu uvedené účely. Licencia udelená Užívateľovi na účely iOS Aplikácie Wolt stiahnutej z obchodu Apple App Store je ďalej obmedzená na licenciu používať Aplikáciu Wolt v akýchkoľvek značkových produktoch Apple, ktoré Užívateľ vlastní alebo ovláda a podľa pravidiel používania uvedených v podmienkach poskytovania služieb obchodu App Store a týchto Podmienok poskytovania služieb. Akékoľvek práva v týchto Podmienkach poskytovania služieb výslovne neudelené si vyhradzuje spoločnosť Wolt a jej poskytovatelia licencií.

4.2.  Aby Užívateľ mohol využívať Službu Wolt, musí si zriadiť užívateľský účet podľa pokynov na registráciu uvedených v Službe Wolt. Registrácia účtu vyžaduje, aby ste si vytvorili užívateľské meno a heslo a aby ste spoločnosti Wolt zadali určité osobné údaje, ako sú vaše meno, adresa, e-mail, číslo a aspoň jeden platný spôsob platby. Vyjadrujete súhlas s tým, že budete uchovávať presné, úplné a aktuálne informácie týkajúce sa vášho účtu. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Wolt spracúva vaše osobné údaje, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Wolt. Prístupové údaje do Služby Wolt sú súkromné (pokiaľ sa spoločnosť Wolt a Zákazník-Organizácia nedohodnú inak). Užívateľ je povinný zaobchádzať s prístupovými údajmi k užívateľskému účtu a podobnými informáciami potrebnými pre prístup k užívateľskému účtu Užívateľa alebo Zákazníka-Organizácie ako s dôvernými informáciami a používať ich bezpečným spôsobom, aby k nim nemali prístup tretie osoby. Užívateľ môže mať iba jeden osobný užívateľský účet. Ak si prajete svoj účet odstrániť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

4.3.  V prípade, ak má Užívateľ podozrenie, že prístupové údaje k účtu Užívateľa získala neoprávnená osoba, alebo že neoprávnená osoba má k účtu Užívateľa prístup, je o tejto skutočnosti povinný bezodkladne informovať spoločnosť Wolt. Užívateľ zodpovedná za každé použitie Služby Wolt a každú aktivitu pod svojím užívateľským účtom.

4.4.  Aby ste mohli využívať Službu Wolt, musíte spoločnosti Wolt poskytnúť informácie o platnej platobnej karte alebo o inom spôsobe platby. Spoločnosť Wolt neukladá informácie o vašom platobnom nástroji; tieto informácie ukladá tretia strana poskytujúca spoločnosti Wolt platobné služby. Súhlasíte, že zaplatíte za všetky nákupy, ktoré urobíte cez Službu Wolt, s výnimkou nákupov prostredníctvom Funkcie Wolt for Work, ktoré sú na náklady Zákazníka-Organizácie. Informácie o platnej platobnej karte a inom spôsobe platby, ktoré ste zadali do svojho užívateľského účtu ste povinní aktualizovať.

5.      Platby

 

5.1.  Užívateľ, alebo v prípade Účtu Wolt for Work Zákazník-Organizácia, zaplatí kúpnu cenu uvedenú v Objednávke príslušným spôsobom ponúkaným v rámci Služby Wolt. Spoločnosť Wolt inkasuje v mene Partnera všetky platby od Užívateľov a Zákazníkov-Organizácií. Ak je Objednávka zadaná cez Funkciu Wolt for Work, platbu potvrdzuje Užívateľ v mene Zákazníka-Organizácie prostredníctvom Funkcie Wolt for Work. Povinnosť platby Užívateľa alebo Zákazníka-Organizácie vzniká po odoslaní Objednávky prostredníctvom Služby Wolt.

5.2.  Užívateľ je oprávnený splniť svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu iba niektorou z on-line foriem úhrady, ktoré sú uvedené v Službe Wolt. Momentom, keď Užívateľ, alebo v prípade Účtu Wolt for Work Zákazník-Organizácia, uhradil kúpnu cenu spoločnosti Wolt, splnil tak voči Partnerovi svoju povinnosť platby.

5.3.  Platba bude automaticky zúčtovaná z platobnej karty Užívateľa alebo cez Funkciu Wolt for Work Zákazníka-Organizácie pro doručení Objednávky. Spoločnosť Wolt je oprávnená vykonať v mene Partnera blokáciu príslušnej sumy na platobnej karte Užívateľa alebo v rámci Funkcie Wolt for Work Zákazníka-Organizácie po odoslaní Objednávky cez Službu Wolt. Spoločnosť Wolt využíva na účely spracovania platieb služby tretej strany.

 5.4 Keď do Objednávky pridáte produkty predávané na váhu, Wolt nebude vedieť ich presnú hmotnosť, až kým ich Partner neodváži. Cena vážených produktov zobrazovaná v Službe Wolt je len ​​odhadom Partnera. Konečná cena váženého produktu vo Vašej Objednávke bude určená a účtovaná na základe skutočnej hmotnosti produktu, ktorý obdržíte. Na pokrytie prípadných rozdielov v cene v dôsledku hmotnostných odchýlok Vám Wolt na Vašej karte dočasne zablokuje finančné prostriedky. Maximálne suma dočasne zablokovaných prostriedkov alebo účtovaného poplatku bude maximálne 20% z ceny vážených produktov vložených vo Vašej Objednávke. V prípade, ak produkt vo Vašej Objednávke váži menej ako je uvedené v potvrdení Objednávky, Wolt Vám cenový rozdiel vráti. V prípade, ak produkt vo Vašej objednávke váži viac ako je uvedené v potvrdení Objednávky, Wolt Vám bude účtovať cenový rozdiel z dočasne blokovaných prostriedkov alebo zrazeného poplatku za vážené produkty. Dočasne zablokované prostriedky alebo poplatok, ktoré nebudú využité na pokrytie rozdielov v cene, budú uvoľnené a vrátené na Vašu kartu.

6.      Kredity a tokeny Wolt

 

6.1.  Užívateľ Služby Wolt môže získať kredity alebo tokeny Wolt, napr. odporúčaním Služby Wolt novým užívateľom. Kredity a tokeny Wolt môže Užívateľ použiť na získanie zľavy na svoje nákupy v rámci Služby Wolt. 

6.2.  Spoločnosť Wolt je oprávnená jednostranne stanoviť podmienky platné pre udeľovanie, používanie a platnosť kreditov a tokenov Wolt. 

6.3.  Všetky kredity alebo tokeny poskytnuté ako bonus za založenie účtu možno využiť iba raz.

6.4.  Kredity a tokeny Wolt nemožno vymeniť za hotovosť. 

6.5.  Kredity a tokeny Wolt budú zrušené, ak spoločnosť Wolt zistí akékoľvek ich zneužitie alebo, ak má podozrenie alebo zistí, že boli udelené neoprávnene. V takom prípade spoločnosť Wolt vyfakturuje sumu, ktorá bola uhradená prostredníctvom takýchto kreditov a tokenov Wolt.

6.6. Platba v hotovosti je doplnkový spôsob platby dostupný na Slovensku. Maximálna hodnota hotovostnej platby je podrobne uvedená v príslušnej službe Wolt. Náhrady v prípade objednávok uhradených v hotovosti sa vykonajú prostredníctvom kreditov Wolt alebo iným vhodným spôsobom. Ak sa Užívateľ, ktorý vykonal hotovostnú objednávku, nebude nachádzať na dohodnutom mieste dodania v dohodnutom čase alebo 5 minút potom, zákaznícka podpora Wolt bude užívateľa kontaktovať a dohodne sa na vhodnom spôsobe peňažného vysporiadania. Ak sa zákaznícka podpora nebude môcť skontaktovať s Užívateľom do 24 hodín od nedostavenia sa na odber, Wolt prijme primerané opatrenia, ktoré môžu zahŕňať deaktiváciu možnosti platby v hotovosti od užívateľa alebo dokonca deaktiváciu Užívateľského účtu vo Wolt pre ďalšie objednávky. Wolt môže Užívateľovi poslať účtovný doklad aj iba v elektronickej podobe.

 

7.      Doručenie Objednávky

 

7.1.      Ak si Užívateľ objedná donášku Objednávky prostredníctvom Služby Wolt, Objednávka bude doručená na miesto, ktoré Užívateľ v rámci Služby Wolt potvrdil. Užívateľ musí tiež uviesť adresu potvrdeného miesta v Službe Wolt. Užívateľ je zodpovedný výlučne za poskytnutie správnej adresy a pokynov na doručovanie Objednávok v Službe Wolt. Donáškové služby pre Užívateľa a Zákazníka-Organizáciu zabezpečuje spoločnosť Wolt.

 

7.2.      Pri používaní Služby Wolt môže sa vyžadovať určitá minimálna hodnota nákupu,  o čom budete v takom prípade informovaní skôr, ako objednávku v Službe Wolt zadáte. Ak Objednávka nedosahuje požadovanú minimálnu hodnotu, rozdiel môžete doplatiť, aby ste minimálnu hodnotu dosiahli alebo môžete do svojej Objednávky pridať ďalšie produkty.

 

7.3.      Užívateľ musí byť dostupný na telefónnom čísle, ktoré uviedol v Službe Wolt. Pokiaľ nie je na uvedenom telefónnom čísle dostupný, spoločnosť Wolt je oprávnená donášku zrušiť a Užívateľovi alebo Zákazníkovi-Organizácii účtovať plnú cenu Objednávky.

 

7.4.      Užívateľ si môže objednať donášku Objednávky čo najskôr (štandardný spôsob doručenia) alebo na vopred stanovený čas.

 

7.5.      Štandardný spôsob doručenia: Užívateľ musí byť prítomný na mieste potvrdenom v Objednávke v čase medzi zadaním Objednávky a doručením objednaných produktov. Ak Užívateľ nie je prítomný na mieste, ktoré potvrdil, do piatich minút od príchodu donášky objednaných produktov a neodpovedá kuriérovi zabezpečujúcemu donášku ani po dvoch márnych pokusoch o kontaktovanie Užívateľa, spoločnosť Wolt môže zrušiť donášku a Užívateľovi alebo Zákazníkovi-Organizácii účtovať plnú cenu Objednávky.

 

7.6.      Doručenie na vopred stanovený čas: Užívateľ musí byť prítomný na mieste, ktoré potvrdil, desať minút pred stanoveným časom doručenia až do okamihu doručenia, aby prevzal Objednávku.

 

8.      Vyzdvihnutie Objednávky v prevádzkarní Partnera

 

8.1.     Ak si Užívateľ neobjednal donášku produktov Partnera uvedených v Objednávke, ale ich vyzdvihnutie v prevádzkarni Partnera, môže si produkty vyzdvihnúť vo vybranej prevádzke Partnera. Keď sú produkty pripravené na vyzdvihnutie, Užívateľ dostane osobitné elektronické potvrdenie. Partner alebo spoločnosť Wolt sú oprávnení určiť podmienky identifikácie Užívateľa pri vyzdvihnutí objednaných produktov.

 

8.2.     Partner drží objednané produkty po dobu 60 minút od zaslania oznámenie o pripravenosti Objednávky na vyzdvihnutie Užívateľovi. Táto povinnosť je však obmedzená otváracími hodinami danej prevádzkarne Partnera a Objednávka musí byť vyzdvihnutá pred koncom otváracích hodín prevádzkarne.

 

9.      Objednávka s konzumáciou na mieste

 

9.1.      Ak si Užívateľ zvolil možnosť konzumácie produktov uvedených v Objednávke v prevádzkarni Partnera, obdrží osobitné elektronické potvrdenie o čase, kedy možno očakávať, že produkty budú v prevádzkarni Partnera pripravené na konzumáciu.

 

10.   Časové odhady

 

10.1.   Akýkoľvek čas donášky alebo vyzdvihnutia alebo iný časový okamih, ktorý Partner alebo spoločnosť Wolt oznámi Užívateľovi v rámci Služby Wolt, je len odhadovaný čas. Nezaručuje sa, že Objednávka bude doručená alebo pripravená na vyzdvihnutie alebo konzumáciu v odhadovaný čas. Čas doručenia produktov môžu ovplyvniť aj rôzne faktory, ako napríklad dopravná zápcha, dopravná špička a poveternostné podmienky.

 

11.   Práva duševného vlastníctva

 

11.1.  Všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Službe Wolt a s tým súvisiaca dokumentácia a všetky jej súčasti a kópie zostávajú výlučným vlastníctvom spoločnosti Wolt a/alebo jej subdodávateľov/poskytovateľov licencie. „Práva duševného vlastníctva“ znamenajú autorské a súvisiace práva (vrátane práv k databázam, katalógom a fotografiám), patenty, úžitkové vzory, práva na dizajn, ochranné známky, obchodné mená, obchodné tajomstvá, know-how a akékoľvek iné formy registrovaných a neregistrovaných práv duševného vlastníctva.

 

11.2.   Na základe týchto Podmienok poskytovania služieb sa Užívateľovi neudeľujú žiadne Práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Službe Wolt a spoločnosť Wolt a jej subdodávatelia/poskytovatelia licencie si vyhradzujú všetky práva, ktoré nie sú podľa týchto Podmienok poskytovania služieb výslovne udelené.

 

11.3.   Spoločnosť Apple nezodpovedná za žiadne zisťovanie, obranu, urovnanie alebo splnenie akéhokoľvek nároku vzniknutého v dôsledku skutočnosti, že iOS Aplikácia Wolt alebo vaše používanie tejto aplikácie vedie k porušovaniu práv duševného vlastníctva tretej strany.

 

12.       Doplňujúce ustanovenia týkajúce sa využívania Služby Wolt

 

12.1.  Službu Wolt môžu využívať iba osoby staršie ako 18 rokov. 

12.2.  Užívateľ je povinný pri využívaní Služby Wolt dodržiavať všetky platné pravidlá a predpisy, a to aj v súvislosti s nákupom alkoholu a tabakových výrobkov, liekov a iných vekovo obmedzených produktov. V rozsahu, v akom je povolená donáška vekovo obmedzených produktov ako je alkohol alebo tabakové výrobky, v krajine, kde sa Užívateľ nachádza, môže byť Užívateľovi odmietnuté doručenie vekovo obmedzených produktov v prípade, ak Užívateľ nevie predložiť kuriérovi doručujúcemu Objednávku platný doklad totožnosti s fotografiou preukazujúci zákonom požadovaný vek Užívateľa na nákup produktu(-ov). Užívateľovi môže byť odmietnuté doručenie vekovo obmedzených produktov aj v iných prípadoch stanovených právnymi predpismi krajiny, kde sa Užívateľ nachádza ako napr. alkoholické nápoje, ak Užívateľ javí známky intoxikácie. V prípade odmietnutia doručenia vekovo obmedzeného produktu (-ov) z vyššie uvedených dôvodov má Wolt právo účtovať Užívateľovi dvojnásobok ceny za doručenie (a servisného poplatku, ak sa uplatňuje), ktorý Užívateľ zaplatil za predmetná Objednávka ako kompenzáciu za vrátenie vekovo obmedzeného produktu(-ov) späť Partnerovi. 

12.3.  Spoločnosť Wolt neustále vyvíja Služby Wolt a môže meniť alebo odstraňovať, a to čiastočne alebo úplne, rôzne časti Služby Wolt, vrátane funkcií, produktov a Partnerov dostupných v Službe Wolt.

12.4.  Spoločnosť Wolt vám môže, podľa vlastného uváženia, priebežne umožňovať zasielať, publikovať alebo inak cez Službu Wolt poskytnúť spoločnosti Wolt obsah a informácie ako sú napríklad spätná väzba a žiadosti o zákaznícku podporu súvisiace so Službou Wolt alebo zúčastniť sa súťaží a propagačných akcií („Užívateľský obsah“). Akýkoľvek Užívateľský obsah, ktorý poskytnete, zostáva vo vašom vlastníctve. Poskytnutím Užívateľského obsahu spoločnosti Wolt však spoločnosti Wolt udeľujete celosvetovú, časovo neobmedzenú, neodvolateľnú, prevoditeľnú, bezplatnú licenciu s právom udelenia sublicencie, používať, kopírovať, upravovať, vytvárať odvodeniny, distribuovať, verejne zobrazovať a inak akýmkoľvek spôsobom využívať takýto Užívateľský obsah vo všetkých formátoch a súčasných alebo budúcich spôsoboch použitia bez ďalšieho upozornenia alebo vášho súhlasu a bez požiadavky na platbu vám alebo akejkoľvek inej osobe alebo subjektu. Vyhlasujete, že ste oprávnení udeliť spoločnosti Wolt vyššie uvedené práva a že taký Užívateľský obsah alebo jeho používanie nie je žiadnym spôsobom urážlivé, hanlivé, obscénne alebo poškodzujúce a nebude rušivo zasahovať, zneužívať alebo porušovať duševné vlastníctvo alebo vlastnícke práva tretej strany, právo na ochranu osobnosti alebo právo na súkromie alebo viesť k porušeniu akýchkoľvek platných právnych predpisov.

 

12.5.  Pri využívaní Služby Wolt sa Užívateľ môže stretnúť s obsahom či informáciami, ktoré môžu byť nepresné, neúplné, oneskorené, zavádzajúce, protiprávne, urážlivé alebo iným spôsobom škodlivé. Spoločnosť Wolt spravidla nekontroluje obsah, ktorý jej poskytnú Partneri. Spoločnosť Wolt nezodpovedá za obsah a informácie tretích strán (vrátane Partnerov) ani za akúkoľvek škodu plynúcu z využívania tohto obsahu alebo informácií alebo odvolania sa na ne.

 

12.6.  Vy alebo Zákazník-Organizácia ste zodpovední za zaobstaranie a údržbu akéhokoľvek zariadenia či vybavenia (napr. telefónu) a pripojenia potrebného pre prístup a využívanie Služby Wolt a všetky súvisiace poplatky.

 

12.7.  Užívateľ sa zaväzuje, že: (i) nepoužije ani sa nepokúsi použiť osobný účet Wolt iného užívateľa a/alebo získať cez Službu Wolt osobné platobné údaje inej osoby alebo použiť v rámci Služby Wolt osobnú platobnú kartu inej osoby bez jej súhlasu; (ii) nebude kopírovať ani meniť Službu Wolt ani akékoľvek súvisiace technológie a nebude vytvárať žiadne ich odvodeniny; (iii) nebude vykonávať reverzné inžinierstvo, dekompilovať, rozoberať, dešifrovať, ani sa iným spôsobom pokúšať odvodiť zdrojový kód Služby Wolt, ani akýchkoľvek súvisiacich technológií alebo ich častí; (iv) neodstráni žiadne oznámenie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach uvedené v rámci Služby Wolt; (v) neodstráni, nezakryje ani neskryje žiadnu reklamu uvedenú v Službe Wolt; (vi) nebude zhromažďovať, využívať, kopírovať ani prevádzať žiadne informácie získané v rámci Služby Wolt bez súhlasu spoločnosti Wolt; (vii) pri využívaní Služby Wolt nebude využívať boty ani iné automatizované metódy; (viii) nevytvorí Wolt účet s falošnou identitou alebo na základe totožnosti inej osoby; a (ix) nebude využívať Službu Wolt cez iné rozhrania ako tie, ktoré spoločnosť Wolt výslovne poskytuje, ako je Aplikácia Wolt a webová stránka Wolt.

 

12.8.  Službu Wolt ani jej obsah nie ste oprávnení používať na iné ako nekomerčné účely. Používanie akéhokoľvek druhu systematického získavania, ako je použitie akéhokoľvek robota, pavúka, webového prehľadávacieho modulu, softvéru na extrakciu dát, automatizovaného procesu a/alebo zariadenia na získavanie, kopírovanie a/alebo sledovanie akejkoľvek časti Služby Wolt, je prísne zakázané.

 

12.9.  Spoločnosť Wolt má právo, na základe vlastného uváženia, vylúčiť Užívateľa z využívania Služby Wolt alebo pozastaviť jej využívania, s okamžitou platnosťou alebo odmietnuť alebo zrušiť jeho Objednávky, ak (i) Užívateľ zneužíva Službu Wolt alebo spôsobí škodu alebo koná v neprospech Služby Wolt, Partnerov, spoločnosti Wolt alebo jej zamestnancov, (ii) sa spoločnosť Wolt dôvodne domnieva, že Užívateľ koná pri využívaní Služby Wolt podvodne, (iii) Užívateľ zadá falošnú Objednávku (napr. nezaplatí alebo nie je prítomný v mieste doručenia alebo vyzdvihnutia za účelom prevzatia Objednávky) alebo iným spôsobom nedodrží svoje záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb; (iv) existujú dôvodné pochybnosti o správnosti alebo pravosti Objednávky; alebo (v) Užívateľ sa Partnerom alebo zamestnancom Woltu alebo kuriérskym partnerom vyhráža, obťažuje ich alebo voči nim prejavuje rasistické, sexistické alebo iné správanie, ktoré Wolt považuje za nevhodné. Ak spoločnosť Wolt zruší Objednávku, ktorá už bola zaplatená, prevedie príslušnú sumu na rovnaký užívateľský účet alebo Účet Wolt for Work, z ktorého ju Užívateľ poukázal.

 

12.10.   Prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľov je spoločnosť Wolt Enterprises Oy, ak nie je uvedené inak. Spoločnosť Wolt Enterprises Oy spracúva všetky osobné údaje získané od Užívateľa v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

12.11.   Užívateľ je povinný pri využívaní Aplikácie Wolt alebo Služby Wolt dodržiavať príslušné zmluvné podmienky tretej strany.

 

12.12.   Užívateľ vyhlasuje, že (i) sa nenachádza v krajine, pre ktorú platia sankcie vlády Spojených štátov alebo ktorú vláda Spojených štátov označila za krajinu „podporujúcu terorizmus“, a že (ii) nie je uvedený na žiadnom zozname osôb vlády Spojených štátov, pre ktoré platí zákaz alebo obmedzenie.

 

13.       Doba trvania a ukončenie

 

13.1.  Tieto Podmienky poskytovania služieb platia ako záväzná zmluva medzi spoločnosťou Wolt a Užívateľom po celú dobu, po ktorú Užívateľ Službu Wolt využíva a to až do odvolania.

 

13.2.  Užívateľ môže využívanie Služby Wolt kedykoľvek ukončiť. Spoločnosť Wolt je oprávnená kedykoľvek poskytovanie Služby Wolt natrvalo alebo dočasne ukončiť.

 

14.       Reklamácie

 

14.1.  Prosím vezmite na vedomie, že Služba Wolt môže byť kedykoľvek prerušená alebo trvalo ukončená. Služba Wolt môže byť tiež dočasne pozastavená. Nepoužívajte Službu Wolt na žiadne zálohovanie dát. Kým spoločnosť Wolt vynakladá primerané úsilie na to, aby poskytovala Službu Wolt bez chýb a včas, odmieta akékoľvek vyhlásenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto podmienkach. Spoločnosť Wolt neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa spoľahlivosti, aktuálnosti, kvality alebo vhodnosti Služby Wolt alebo akéhokoľvek tovaru alebo služieb poskytovaných prostredníctvom platformy, alebo že Služba Wolt bude nepretržitá alebo bezchybná.

 

14.2.  Partner sa zaväzuje pripraviť Objednávku v súlade s informáciami, ktoré v nej Užívateľ uvedie a v čase uvedom v Službe Wolt. V prípade akýchkoľvek vád Objednávky (alebo jej donášky) môže Užívateľ kontaktovať buď oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Wolt, ktorá koná v mene Partnera, prostredníctvom chatu zákazníckej podpory alebo na e-mailovej adrese support@wolt.com, alebo môže kontaktovať priamo Partnera.

 

14.3.  Partner zodpovedá výlučne za akékoľvek vady obsahu a prípravy Objednávky alebo iné nedostatky v plnení Kúpnej zmluvy.

 

14.4.  Užívateľ, ktorý zistí v plnení Kúpnej zmluvy nedostatky ich musí bezodkladne v spoločnosti Wolt alebo u Partnera reklamovať a presne špecifikovať. Ak kontaktujete spoločnosť Wolt v súvislosti s reklamáciou o žiadosťou kompenzáciu v dôsledku vady, poškodenia alebo iného nedostatku produktu, spoločnosť Wolt vás môže požiadať o zaslanie fotografie príslušného produktu s cieľom zdokumentovať a preveriť vady. Reklamácia Maloobchodných produktov musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr však do šiestich mesiacov od ich zistenia a v každom prípade do uplynutia záručnej doby. V prípade Jedla alebo iných produktov, ktoré  sa rýchlo kazia, sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. V prípade vady produktov bude Vaša reklamácia vybavená v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Upozorňujeme, že Partner môže mať samostatné podmienky a záruky, ktoré sa uplatňujú popri týchto podmienkach.

 

14.5.  Spoločnosť Wolt vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré vám alebo akejkoľvek tretej strane môžu vzniknúť v súvislosti so Službou Wolt, pokiaľ nie sú spôsobené úmyslom alebo hrubou nedbanlivosťou spoločnosti Wolt alebo nejde o zodpovednosť, ktorú podľa platných právnych predpisov nemožno vylúčiť alebo obmedziť.

 

14.6.  Spoločnosť Apple nie je povinná zabezpečovať akúkoľvek údržbu alebo podporu pre Aplikáciu Wolt. Pokiaľ sa údržba alebo podpora vyžaduje podľa príslušných právnych predpisov, sme to my, nie spoločnosť Apple, kto je povinný takúto údržbu alebo podporu zabezpečiť. Pokiaľ zo zákona vyplýva akákoľvek záruka, ktorú nie je možné vylúčiť, sme to my, nie spoločnosť Apple, kto je za takúto záruku výlučne zodpovední. My, nie spoločnosť Apple, zodpovedáme za riešenie akýchkoľvek nárokov Užívateľa alebo akejkoľvek tretej strany, ktoré sa týkajú iOS Aplikácie Wolt alebo držby alebo využívania tejto aplikácie zo strany Užívateľa, vrátane, ale nie výlučne: (i) nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu na veci, (ii) akéhokoľvek nároku, ak iOS Aplikácia Wolt nespĺňa príslušné zákonné alebo regulačné  požiadavky a (iii) nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, ochrany osobných údajov alebo obdobných právnych predpisov, a to aj v súvislosti s používaním rámca HealthKit a HomeKit v iOS Aplikácii Wolt.

 

15.       Rozhodné právo a riešenie sporov

 

15.1.  Tieto Podmienky poskytovania služieb sa riadia a vykladajú podľa práva krajiny, v ktorej sa Užívateľ nachádza.

 

15.2.  Ak ste spotrebiteľ, vezmite na vedomie, že vám nemôžu byť odopreté práva, ktoré máte na základe národných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa platných v krajine vášho bydliska.

 

15.3.  Na spory vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb je príslušný súd v krajine, v ktorej sa Užívateľ nachádza. Spotrebiteľ je však vždy oprávnený podať návrh na začatie konania na súde príslušnom podľa svojho bydliska. Ak ste Užívateľ s bydliskom/sídlom v Európskej únii, vy a spoločnosť Wolt môžete pre urovnanie vašich sporov využiť tiež platformu Európskej komisie pre riešenie sporov. Táto platforma je dostupná na ec.europa.eu/odr. Máte tiež právo postúpiť spor rade pre spotrebiteľské spory alebo iným príslušným mimosúdnym inštitúciám v mieste vášho bydliska/sídla (napr. Fínska rada pre spotrebiteľské spory, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, vo Fínsku, Česká obchodná inšpekcia, coi.cz, v Českej republike alebo Poľský súd pre zmierlivé riešenie spotrebiteľských sporov na príslušnom miestnom inšpektoráte Úradu obchodnej inšpekcie, uokik.gov.pl, v Poľsku). Ak ste slovenským spotrebiteľom, môžete sa kedykoľvek obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu v Slovenskej republike (bližšie informácie na www.soi.sk) alebo na inú mimosúdnu inštitúciu podľa vášho výberu, ktorá je uverejnená na nasledujúcom odkaze: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

 

16.   Zmeny

 

16.1.  Tieto Podmienky poskytovania služieb sa môžu zmeniť.

 

16.2.  Aktuálne znenie Podmienok poskytovania služieb nájdete na Webovej stránke Wolt. Nebudeme robiť žiadne zásadné zmeny v Podmienkach poskytovania služieb ani nebudeme obmedzovať práva Užívateľov podľa Podmienok poskytovania služieb bez toho, aby sme na to upozornili. Ak Užívateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok poskytovania služieb, musí prestať využívať Službu Wolt.

 

17.   Postúpenie

 

17.1.  Spoločnosť Wolt je oprávnená postúpiť, ako celok alebo sčasti, akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb, spriaznenej spoločnosti, právnemu nástupcovi, kupujúcemu alebo nadobúdateľovi jej obchodných aktív súvisiacich so Službou Wolt, bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa.

 

17.2.  Užívateľ nie je oprávnený postúpiť, ako celok alebo sčasti, akékoľvek svoje práva a záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb.

 

*****

 

Aktualizované dňa 25. január 2023

Guidelines for Partners