Podmienky poskytovania služieb pre používateľov - Slovensko

Používaním Služby Wolt súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito podmienkami poskytovania služieb (ďalej len „Podmienky poskytovania služieb).

Pred používaním Služby Wolt si pozorne prečítajte nasledujúce Podmienky poskytovania služieb. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, Službu Wolt nepoužívajte. Tieto Podmienky poskytovania služieb sa vzťahujú na akékoľvek používanie Služby Wolt a na kúpne zmluvy/zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorené na ich základe. Podrobnejší popis Služby Wolt a informácie o systémových požiadavkách sú k dispozícii na adrese https://wolt.com/sk/svk.

Ak máte používateľský účet „Wolt at Work“, tieto Podmienky poskytovania služieb platia aj pre nášho zákazníka-organizáciu, ktorý vám Funkciu Wolt at Work poskytol (ďalej len „Zákazník-Organizácia“), a to vo vzťahu k Objednávkam, ktoré ste uskutočnili prostredníctvom Funkcie Wolt at Work. Ak sa vyskytne akýkoľvek rozpor medzi týmito Podmienkami poskytovania služieb a Korporátnymi podmienkami spoločnosti Wolt, ktoré platia pre Zákazníka-Organizáciu, prednosť majú Korporátne podmienky spoločnosti Wolt.

Podmienky poskytovania služieb sú uzatvorené len medzi nami a Používateľom, a nie so spoločnosťou Apple Inc. a spoločnosť Apple Inc. nezodpovedá za Aplikáciu Wolt ani jej obsah. Používateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Apple Inc. a dcérske spoločnosti Apple Inc. (ďalej len „Apple“)sú podľa týchto Podmienok poskytovania služieb oprávnenými tretími stranami, a že na základe vášho súhlasu s týmito Podmienkami poskytovania služieb bude mať Apple, ako oprávnená tretia strana, právo ich voči vám vymáhať (a bude sa mať za to, že vy s týmto právom súhlasíte).

1. Pojmy

Partnerský kuriér” je nezávislý zmluvný partner, ktorý so spoločnosťou Wolt podpísal zmluvu o poskytovaní služieb a ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou alebo ich zástupcom vykonávajúci doručovacie služby prostredníctvom Služby Wolt.

Partner” je reštaurácia, maloobchod alebo iný partner poskytujúci služby, ktorý podpísal zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou Wolt alebo ich zástupca a ktorý ako predávajúci ponúka na predaj svoje produkty a doručovacie alebo iné služby prostredníctvom Služby Wolt. Ak nie je v Službe Wolt uvedené inak, všetci Partneri sú predávajúcimi v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa Slovenskej republiky.

Kúpna zmluva” je zmluva o kúpe produktov Partnera a zmluva o poskytnutí prípadných doručovacích alebo iných služieb Partnera uvedených v Objednávke. Pokiaľ ide o Objednávky zadané prostredníctvom Funkcie Wolt at Work, Kúpna zmluva tvorí záväznú dohodu medzi Partnerom a Zákazníkom-Organizáciou. V prípade Objednávok, kde Používateľ zadá iný spôsob platby ako prostredníctvom Funkcie Wolt at Work, predstavuje Kúpna zmluva záväznú dohodu medzi Partnerom a Používateľom.

Používateľ” alebo „vy”je fyzická osoba, ktorá používa Službu Wolt. Používateľ musí mať vek 18 alebo viac rokov.

Wolt”je Wolt Slovensko s. r. o., Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 396 771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 137637/B.

Aplikácia Wolt” je digitálna aplikácia s názvom Wolt, ktorú spoločnosť Wolt poskytuje fyzickým a právnickým osobám na objednávanie produktov a služieb od Partnerov spoločnosti Wolt.

Účet Wolt at Work” je používateľský účet v Aplikácii Wolt, do ktorého bola pridaná Funkcia Wolt at Work.

Funkcia Wolt at Work” je spôsob platby a funkcia Aplikácie Wolt, prostredníctvom ktorej môžu oprávnení Používatelia Zákazníka-Organizácie zadávať Objednávky na náklady Zákazníka-Organizácie.

Služba Wolt” je Aplikácia Wolt a webová stránka Wolt wolt.com a ďalšie prvky uvedené na wolt.com.

2. Identifikácia spoločnosti Wolt

Wolt Slovensko s. r. o., Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 396 771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 137637/B, IČ DPH: SK2121036093, DIČ: 2121036093.

Obchodné názov: „Wolt”

E-mailová adresa: support@wolt.com.

*Vezmite prosím na vedomie, že hoci vám Službu Wolt na Slovensku legálne poskytuje spoločnosť Wolt Slovensko s. r. o., platobnú službu zabezpečuje spoločnosť Wolt Enterprises Oy prostredníctvom externého poskytovateľa platobných služieb. To zároveň znamená, že spoločnosť Wolt Enterprises Oy zodpovedá za prípadné vrátenie peňazí, reklamácie a iné nároky súvisiace s vašimi transakciami v rámci Služby Wolt. Môžete sa preto obrátiť priamo na spoločnosť Wolt Enterprises Oy (kontaktné údaje: Wolt Enterprises Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Fínsko, e-mail: support@wolt.com) v prípade akéhokoľvek sporu alebo nároku súvisiaceho so Službou Wolt.

Informácie o identite a produktoch a službách Partnerov sú uvedené v Službe Wolt.

3. Popis Služby Wolt

3.1. Spoločnosť Wolt poskytuje technologickú platformu, ktorá spája Používateľov, Partnerov a Partnerských kuriérov. Technológia spoločnosti Wolt umožňuje Používateľom zadávať objednávky jedla a/alebo iného tovaru/služieb od rôznych Partnerov a Používatelia si môžu objednať aj doručovacie služby. Spoločnosť Wolt nie je reštauráciou ani prevádzkou na prípravu jedla.

3.2. Partner poskytuje informácie o svojich produktoch a službách v Službe Wolt, okrem iného vrátane informácií o vlastnostiach produktov, alergénoch a návodov na použitie. Ak máte alergie alebo iné stravovacie obmedzenia alebo si z iného dôvodu želáte získať podrobnejšie informácie o produktoch, obráťte sa na príslušného Partnera. Môžete tiež kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Wolt, ktorá môže vo vašom mene kontaktovať Partnera v prípade takýchto otázok. Partner však zostáva zodpovedný za poskytnutie presných, aktuálnych a predpismi požadovaných informácií o produktoch vrátane poskytovania informácií o platných cenách a uvádzania jednotkovej ceny, ak to platné právne predpisy vyžadujú. Upozorňujeme, že predaj a nákup produktov a služieb Partnera môže podliehať ďalším podmienkam Partnera alebo spoločnosti Wolt, ako je v jednotlivých prípadoch uvedené v Službe Wolt.

3.3. Pri výbere produktov a služieb Partnera, ktoré chce Používateľ od Partnera kúpiť, robí Používateľ záväznú objednávku na nákup produktov a služieb od Partnera za podmienok, ktoré sú Používateľovi prezentované v týchto Podmienkach poskytovania služieb a v Službe Wolt pred zadaním objednávky (ďalej len „Objednávka“). Po prevzatí Objednávky spoločnosť Wolt zašle Partnerovi údaje o Objednávke. Keď Partner Objednávku prijme a spoločnosť Wolt poskytne Používateľovi potvrdenie objednávky v mene Partnera, dochádza medzi Používateľom resp. Zákazníkom-Organizáciou a Partnerom k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy o kúpe produktov Partnera a, podľa okolností, aj poskytnutí doručovacích alebo iných služieb. V niektorých prípadoch sa zmluva týkajúca sa poskytnutia doručovacích služieb uzatvára so spoločnosťou Wolt namiesto s Partnerom, čo je uvedené v doklade o kúpe. Spoločnosť Wolt v mene Partnera vydá Používateľovi doklad o kúpe produktov a prípadne aj poskytnutí služieb, pokiaľ právne predpisy Slovenskej republiky nevyžadujú, aby priamo Partner vydal Používateľovi doklad o kúpe produktov a prípadne aj poskytnutí doručovacích služieb. Splnenie Objednávky závisí od dostupnosti. Spoločnosť Wolt a Partner (podľa okolností prípadu) si vyhradzujú právo podľa vlastného uváženia zrušiť alebo neprijať Objednávku na spracovanie prostredníctvom Služby Wolt.

3.4 Ak sú objednané doručovacie služby, platforma oznámi Partnerskému kuriérovi, že je k dispozícii možnosť doručenia a technológia sprostredkuje dokončenie doručenia Používateľovi. Partneri alebo spoločnosť Wolt účtujú Používateľom poplatok za doručenie, servisný poplatok a iné príplatky (ak sa uplatňujú) za služby doručenia, ako je podrobnejšie definované v Službe Wolt, ak je to relevantné.

3.5. Partner vybraný Používateľom pripraví a/alebo vyzdvihne a zabalí produkty uvedené v Objednávke. Spoločnosť Wolt nezodpovedá ani neručí Používateľovi za riadne plnenie Kúpnej zmluvy zo strany Partnera. Spoločnosť Wolt zodpovedá Používateľom za poskytnutie doručovacích služieb, ktoré si Používateľ objednal u Partnera alebo spoločnosti Wolt v Objednávke, ako je uvedené v týchto Podmienkach poskytovania služieb, okrem prípadu, ak doručovacie služby poskytuje Partner, v takom prípade za poskytnutie doručovacích služieb zodpovedá a ručí Partner.

3.6. Pri používaní Služby Wolt sa môže vyžadovať minimálna hodnota nákupu, v takom prípade budete o tom informovaní pred uskutočnením Objednávky v Službe Wolt. Ak Objednávka nedosahuje minimálnu požadovanú hodnotu, budete mať možnosť doplatiť rozdiel, aby ste dosiahli minimálnu hodnotu, alebo pridať k Objednávke ďalšie produkty. Partner podľa vlastného uváženia určuje výber a ceny svojich produktov dostupných v Službe Wolt. Partner môže na vašu Objednávku uložiť aj určité obmedzenia, napríklad množstevné limity a obmedzenia veľkosti Objednávky. Partner je zodpovedný za to, aby vás informoval o všetkých obmedzeniach týkajúcich sa dostupnosti akýchkoľvek produktov. Používateľ súhlasí s tým, že v prípade dočasnej nedostupnosti určitého produktu Partner splní zvyšnú časť vašej Objednávky bez zahrnutia nedostupného produktu do Objednávky. Produkty, ktoré sú v čase podania Objednávky nedostupné sa neúčtujú.

3.7 Kúpne zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Uzatvorená zmluva (Objednávka Používateľa) je archivovaná spoločnosťou Wolt a je prístupná Používateľovi v Službe Wolt. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnych zmlúv/zmlúv o poskytnutí služby sú zrejmé z procesu objednávania v Službe Wolt a Používateľ má možnosť Objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť.

3.8. Niekedy sa môže stať, že niektoré produkty Partnera, ktoré si chcete kúpiť prostredníctvom Služby Wolt, nie sú dočasne na sklade. V takýchto prípadoch a v rozsahu, v akom Partner umožnil zámenu, si môžete pred potvrdením Objednávky vybrať, či chcete Partnerovi umožniť nahradiť chýbajúci tovar podobným tovarom. Ak ste povolili zámenu určitej položky alebo všetkých položiek vo vašej Objednávke, Partner nahradí takéto chýbajúce položky v súlade s nasledujúcimi zásadami: (i) náhrada bude vybraná na základe toho, čo Partner považuje za najvhodnejšiu náhradu tak, aby čo najviac zodpovedala množstvu, kvalite a cene pôvodnej položky v Objednávke; (ii) látky, ktoré zvyčajne spôsobujú alergie, sa starostlivo zohľadnia tak, aby sa napríklad bezlaktózový tovar nahradil len bezlaktózovým tovarom a bezlepkový tovar len bezlepkovým tovarom; (iii) diétny alebo nápoj s nízkym obsahom cukru sa nahradí diétnym nápojom alebo nápojom s nízkym obsahom cukru; (iv) ekologický tovar sa nahradí ekologickým tovarom; a (v) produkty domácej výroby sa nahradia produktami domácej výroby. Upozorňujeme však, že nahradený produkt môže mať inú chuť ako pôvodne objednaný produkt. Za nahradenú položku vám nebudú účtované žiadne dodatočné poplatky ani náklady v porovnaní s cenou pôvodnej položky v Objednávke. Ak je cena náhradného produktu nižšia ako cena pôvodného produktu vo vašej Objednávke, bude vám účtovaná cena náhradného produktu.

4. Právo na odstúpenie od zmluvy

4.1. Po odoslaní Objednávky produktov alebo služieb od nej nie je možné odstúpiť ani ju zrušiť, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach poskytovania služieb výslovne uvedené inak. Pred odoslaním Objednávky produktov alebo služieb si svoju Objednávku dôkladne skontrolujte.

4.2. Ak ste spotrebiteľ, máte právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spotrebiteľom sa v zmysle týchto Podmienok poskytovania služieb a slovenských právnych predpisov rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy týkajúcej sa nákupu produktov Partnera a poskytnutia služieb Partnerom a zmluvy o poskytovaní doručovacích služieb, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4.3. Spoločnosť Wolt sa riadi obmedzeniami zákonných práv spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy, ako sú stanovené v platných právnych predpisoch, podľa ktorých sa právo na odstúpenie od zmluvy nevzťahuje na prípady Kúpnych zmlúv týkajúcich sa určitých tovarov, a to okrem iného, najmä:

  • produktov, ako sú potraviny, ktoré podliehajú skaze alebo ktorým môže rýchlo uplynúť dátum spotreby,

  • produktov vyrobených podľa Vašich požiadaviek alebo jasne personalizované,

  • produktov uzavretých v ochrannom obale, ktoré nie sú vhodné na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol tento ochranný obal po doručení porušený,

  • produktov, ktoré vzhľadom na svoju povahu boli po dodaní neoddeliteľne zmiešané s inými položkami,

  • hier, filmov, zvukových a obrazových záznamov alebo počítačových softvérov predávaných v ochrannom obale, ktoré boli po dodaní rozbalené,

  • periodickej tlače (noviny, časopisy) s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Používateľ berie na vedomie, že ak si v Objednávke objedná doručovacie služby, súhlasí s poskytnutím týchto služieb pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, čím stráca právo na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa poskytnutia doručovacích služieb.

4.4. Máte právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy na produkty, na ktoré sa vzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy, a to do 14 dní odo dňa prevzatia produktov podľa Objednávky bez uvedenia dôvodu odstúpenia. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, musíte spoločnosť Wolt o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať prostredníctvom jednoznačne formulovaného vyhlásenia (napr. e-mailom alebo správou zaslanou prostredníctvom chatu zákazníckej podpory v Aplikácii Wolt) v uvedenej lehote 14 dní. Partner ako predajca produktov uvedených vo vašej Objednávke splnomocnil spoločnosť Wolt, aby prijala oznámenie o odstúpení v mene Partnera a aby po prijatí odstúpenia poskytla potvrdenie o odstúpení. V prípade, ak sa Partner rozhodol ponúknuť lehotu na odstúpenie dlhšiu ako 14 dní, takáto lehota sa bude vzťahovať na Objednávky uskutočnené prostredníctvom Služby Wolt, ak je výslovne uvedená v popisných údajoch Partnera v Službe Wolt. Ak si želáte, môžete pre oznámenie o odstúpení použiť nižšie uvedený vzorový formulár, a to tak, že vyplníte informácie vo formulári a zašlete ho spoločnosti Wolt, ktorá tieto informácie zašle aj príslušnému Partnerovi:

Vzor formulára na odstúpenie - Pre: [uveďte názov Partnera, jeho adresu a e-mailovú adresu]: - Týmto ja/my (*) odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej so/s mnou/nami (*) o kúpe nasledujúceho tovaru (*)/poskytovaní nasledujúcich služieb (*) - Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*) - Meno spotrebiteľa(ov) - Adresa spotrebiteľa (ov) - Podpis(y) spotrebiteľa(ov) (len v prípade oznámenia v papierovej forme) - Dátum (*) Nehodiace sa prečiarknite.

4.5. Ak odstúpite od Kúpnej zmluvy, spoločnosť Wolt vám vráti všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane poplatku za doručenie, servisného poplatku a prípadných príplatkov za doručovacie služby, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie o vašom odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo jej časti. Vezmite prosím na vedomie, že poplatok za doručenie, servisný poplatok a prípadné príplatky za doručovacie služby sa nevracajú v prípade čiastočného odstúpenia od zmluvy.

4.6. Pre vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri svojej platbe za Objednávku, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak. Vezmite prosím na vedomie, že ak ste za Objednávku zaplatili kreditmi Wolt, vrátime vám peniaze v kreditoch Wolt. Spoločnosť Wolt môže odmietnuť vrátenie peňazí, do času kým Partnerovi nie sú doručené produkty späť alebo kým nepreukážete zaslanie produktov späť Partnerovi, podľa toho, čo nastane skôr.

4.7. Produkty musíte vrátiť alebo poslať tomu istému Partnerovi z rovnakého miesta, z ktorého ste urobili Objednávku. Kontaktné údaje predajného miesta Partnera sú k dispozícii v Službe Wolt. Produkty musíte Partnerovi vrátiť čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Táto lehota sa považuje za dodržanú, ak ste produkty odoslali najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

4.8. Priame náklady na vrátenie produktov znášate vy. Vrátené produkty musia byť nepoužívané a musia byť schopné ďalšieho predaja. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty produktov, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktmi, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie ich stavu, vlastností a funkčnosti.

5. Používateľské účty

5.1. Máte obmedzené, nevýlučné, neprenosné a nesublicencovateľné právo používať Službu Wolt vo forme, ktorú Vám čas od času ponúkame, a to výlučne na účely uvedené v týchto Podmienkach poskytovania služieb. Licencia udelená Používateľovi na Aplikáciu Wolt pre iOS stiahnutú z Apple App Store je ďalej obmedzená na licenciu na používanie Aplikácie Wolt na všetkých produktoch značky Apple, ktoré Používateľ vlastní alebo spravuje a v súlade s pravidlami používania uvedenými v zmluvných podmienkach App Store a týmito Podmienkami poskytovania služieb.

5.2. Aby mohol Používateľ používať Službu Wolt, musí si vytvoriť používateľský účet podľa pokynov na registráciu v Službe Wolt. Prihlasovacie údaje do Služby Wolt sú osobné (ak sa Wolt a Zákazník-Organizácia nedohodnú inak). Používateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky prihlasovacie údaje k používateľskému účtu a rovnocenné informácie potrebné na prístup k používateľskému účtu Používateľa alebo Zákazníka-Organizácie boli dôverné a používané bezpečným spôsobom, ktorý nie je prístupný tretím stranám. Používateľ môže mať len jeden osobný používateľský účet.

5.3. V prípade podozrenia, že sa neoprávnená osoba dozvedela o prihlasovacích údajoch Používateľa alebo má prístup k používateľskému účtu, je Používateľ povinný o tom bezodkladne informovať spoločnosť Wolt. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek používanie Služby Wolt a za akúkoľvek aktivitu pod svojím používateľským účtom.

5.4. Ak chcete používať Službu Wolt, musíte spoločnosti Wolt poskytnúť aktuálne informácie o platobnej karte alebo inej platobnej metóde. Wolt neuchováva informácie o Vašom platobnom prostriedku, pretože to vykonáva externý poskytovateľ platobných služieb, ktorého služby spoločnosť Wolt využíva. Súhlasíte s tým, že uhradíte všetky nákupy vyplývajúce z používania Služby Wolt s výnimkou nákupov uskutočnených prostredníctvom Funkcie Wolt at Work na náklady Zákazníka-Organizácie. Ste povinní udržiavať informácie o platobnej karte a inom spôsobe platby, ktoré ste zadali do svojho používateľského účtu, aktualizované.

6. Platby

6.1. Používateľ alebo v prípade Účtu Wolt at Work Zákazník-Organizácia, zaplatí kúpnu cenu uvedenú v Objednávke príslušným spôsobom platby ponúkaným v rámci Služby Wolt. Spoločnosť Wolt alebo ňou poverená spoločnosť zo skupiny Wolt inkasuje všetky platby od Používateľov alebo Zákazníkov-Organizácií v mene Partnera. Ak sa Objednávka uskutočňuje pomocou Funkcie Wolt at Work, Používateľ potvrdí platbu v mene Zákazníka-Organizácie prostredníctvom Funkcie Wolt at Work. Používateľovi alebo Zákazníkovi-Organizácii vzniká povinnosť platby po zadaní Objednávky prostredníctvom Služby Wolt.

6.2. Používateľ môže túto platobnú povinnosť splniť len použitím príslušného online spôsobu platby, ktorý je uvedený v Službe Wolt. Momentom, keď Používateľ, alebo v prípade Účtu Wolt at Work Zákazník-Organizácia, uhradil kúpnu cenu spoločnosti Wolt, splnil tak voči Partnerovi svoju povinnosť platby. 

6.3. Platba bude automaticky stiahnutá z platobnej karty Používateľa alebo zúčtovaná prostredníctvom Funkcie Wolt at Work Zákazníka-Organizácie po doručení Objednávky. Spoločnosť Wolt je v mene Partnera oprávnená vykonať autorizačnú blokáciu na platobnej karte Používateľa alebo na Funkcii Wolt at Work Zákazníka-Organizácie po zadaní Objednávky prostredníctvom Služby Wolt. Wolt využíva na spracovanie platieb externého poskytovateľa platobných služieb.

6.4. Hotovosť je doplnkovým spôsobom platby. 'Maximálna výška hotovostnej objednávky je 100 EUR. Pri Objednávkach uhradených v hotovosti sa peňažné prostriedky vrátia v kreditoch Wolt alebo iným vhodným alebo zákonom požadovaným spôsobom. Ak sa Používateľ, ktorý uskutočnil Objednávku, ktorá má byť zaplatená v hotovosti, nenachádza na dohodnutom mieste doručenia v dohodnutom čase alebo 5 minút po ňom, zákaznícka podpora spoločnosti Wolt bude kontaktovať Používateľa a dohodne sa s ním na vhodnom spôsobe úhrady. Ak zákaznícka podpora nezastihne Používateľa do 24 hodín od nedostavenia sa, spoločnosť Wolt prijme primerané opatrenia, ktoré môžu zahŕňať zakázanie možnosti platby v hotovosti Používateľovi alebo aj zablokovanie účtu Používateľa v Službe Wolt pre ďalšie Objednávky.

6.5. Keď do Objednávky pridáte vážené produkty, spoločnosť Wolt nebude mať informáciu o ich presnej hmotnosti až do času, kým ich Partner neodváži. V prípade takýchto vážených produktov je akákoľvek cena za produkt uvedená v Službe Wolt len Partnerom odhadovaná cena. Konečná cena váženého produktu vo vašej Objednávke bude stanovená a účtovaná na základe skutočnej hmotnosti produktu, ktorý obdržíte. Na pokrytie prípadných rozdielov v cene spôsobených odchýlkami v hmotnosti spoločnosť Wolt dočasne zablokuje finančné prostriedky na vašej karte. Výška dočasne zablokovaných finančných prostriedkov bude maximálne 20 % z hodnoty vážených produktov, ktoré sú súčasťou vašej Objednávky. V prípade, ak produkt vo vašej Objednávke váži menej ako je uvedené v potvrdení vašej Objednávky, spoločnosť Wolt vám vráti rozdiel v cene. V prípade, ak produkt vo vašej Objednávke váži viac ako je uvedené v potvrdení vašej Objednávky, spoločnosť Wolt vám bude účtovať rozdiel v cene z prostriedkov dočasne blokovaných kvôli váženým produktom. Nepotrebná časť dočasne blokovaných prostriedkov na pokrytie doplatku ceny, bude vrátená alebo refundovaná na vašu kartu.

7. Kredity a tokeny Wolt

7.1. Používatelia Služby Wolt môžu získať kredity alebo tokeny Wolt napr. tým, že pozvú nových používateľov, aby sa zaregistrovali do Služby Wolt (ďalej len „Odporúčací program“). V rámci Odporúčacieho programu môže spoločnosť Wolt ponúknuť svojim Používateľom možnosť získať kredity alebo tokeny Wolt ako propagačné odmeny tým, že pozvú svojich spôsobilých priateľov, aby sa zaregistrovali ako noví Wolt Používatelia a uskutočnili svoju prvú objednávku prostredníctvom Služby Wolt. Za každé riadne odporúčanie môže Používateľ získať kredity alebo tokeny, ako je uvedené v zmluvných podmienkach Odporúčacieho programu Wolt. Beriete na vedomie, že môžeme kedykoľvek zmeniť podmienky Odporúčacieho programu alebo Odporúčací program ukončiť.

7.2. Používatelia Služby Wolt môžu získať kredity alebo tokeny Wolt aj prostredníctvom propagačných kampaní, ktoré z času na čas spoločnosť Wolt organizuje. Beriete na vedomie, že propagačné ponuky: (i) môžu byť využité len určeným publikom, na určený účel a zákonným spôsobom; (ii) nesmú byť žiadnym spôsobom kopírované, predávané alebo prenášané, ani sprístupnené širokej verejnosti, pokiaľ to spoločnosť Wolt výslovne nepovolí; (iii) podliehajú špecifickým podmienkam, ktoré spoločnosť Wolt stanoví pre takúto propagačnú akciu alebo kampaň. Propagačné ponuky môžu byť napríklad dostupné len pre určitých Používateľov alebo môžu byť obmedzené na použitie len u niektorých Partnerov alebo v určitom dennom čase.

7.3. Spoločnosť Wolt môže jednostranne určiť podmienky platné pre poskytovanie, používanie a platnosť kreditov a tokenov Wolt.

7.4. Všetky vstupné bonusové kredity alebo žetóny je možné použiť len raz.

7.5. Používateľ môže kredity a tokeny Wolt použiť na získanie zľavy na nákupy len v rámci Služby Wolt a podľa konkrétnych podmienok konkrétnej kampane alebo akcie. Kredity a tokeny Wolt nie je možné vymeniť za hotovosť. Doba platnosti kreditov a tokenov Wolt, ktoré ste mohli získať, je uvedená v Službe Wolt. Po uplynutí platnosti budú kredity a tokeny z vášho účtu odstránené. Kredity a tokeny, ktorým uplynula platnosť, už nie je možné vymeniť a nie je možné ich použiť na žiadnu objednávku.

7.6. Kredity a tokeny Wolt budú anulované, ak spoločnosť Wolt zistí akékoľvek zneužitie kreditov alebo tokenov Wolt alebo ak má podozrenie alebo zistí, že kredity alebo tokeny Wolt boli udelené z nesprávnych dôvodov. V takýchto prípadoch bude spoločnosť Wolt účtovať sumu, ktorá bola zaplatená prostredníctvom takýchto kreditov alebo tokenov Wolt.

8. Doručenie Objednávky

8.1. Ak si Používateľ objedná doručenie Objednávky prostredníctvom Služby Wolt, Objednávka bude doručená na miesto potvrdené Používateľom v Službe Wolt. Užívateľ musí uviesť aj presnú adresu potvrdeného miesta v Službe Wolt. Ak sa na Objednávku uplatňuje bezkontaktné doručenie, upozorňujeme, že tovar sa považuje za doručený, keď je zanechaný pred dverami a Partnerský kuriér alebo Partner označí stav Objednávky ako „doručená“ v Službe Wolt, po čom prechádza nebezpečenstvo škody na položkách v Objednávke na vás.

8.2. Používateľ musí byť k dispozícii na prijímanie hovorov na telefónnom čísle, ktoré poskytol Službe Wolt. Ak sa na telefónne číslo poskytnuté Používateľom nedá dovolať, spoločnosť Wolt alebo Partner môže doručenie zrušiť a Používateľovi alebo Zákazníkovi-Organizácii môže byť účtovaná plná cena Objednávky.

8.3. Používateľ môže zadať Objednávku, ktorá má byť doručená čo najskôr (štandardný spôsob doručenia) alebo si vopred objednať určitý čas doručenia, pokiaľ sú tieto možnosti dostupné v Službe Wolt v čase zadania Objednávky.

8.4. Štandardná možnosť dodania: Používateľ musí byť prítomný na potvrdenom mieste uvedenom v Objednávke v čase od vykonania Objednávky až do prijatia produktov uvedených v Objednávke. Ak Používateľ nie je do piatich minút od príchodu doručovaných produktov prítomný na mieste, ktoré potvrdil a nereaguje ani po dvoch pokusoch o kontaktovanie zo strany Partnerského kuriéra alebo kuriéra Partnera zabezpečujúceho doručenie, spoločnosť Wolt alebo Partner môžu doručovanie zrušiť a Používateľovi alebo Zákazníkovi-Organizácii môže byť účtovaná plná cena Objednávky.

8.5. Možnosť doručenia na základe „predobjednávky“: Používateľ musí byť prítomný na potvrdenom mieste desať minút pred časom doručenia uvedenom v predobjednávke až do času doručenia uvedenom v Objednávke, aby mohol prevziať Objednávku.

9. Vyzdvihnutie a prevzatie Objednávky v prevádzkarni Partnera

9.1. Ak si Používateľ neobjednal doručenie produktov Partnera uvedených v Objednávke, ale vyzdvihnutie v prevádzkarni Partnera, produkty si môže vyzdvihnúť v prevádzkarni Partnera, ktorú si Používateľ zvolil pre danú Objednávku. Používateľ dostane samostatné elektronické potvrdenie, keď budú produkty pripravené na vyzdvihnutie. Partner alebo spoločnosť Wolt môžu stanoviť podmienky identifikácie Používateľa pri vyzdvihnutí produktov uvedených v Objednávke.

9.2. Partner uchováva objednané produkty 60 minút po tom, čo Používateľovi oznámil, že Objednávka je pripravená na vyzdvihnutie. Táto povinnosť je však obmedzená na otváracie hodiny konkrétnej prevádzkarne Partnera a Objednávka musí byť vyzdvihnutá pred zatvorením prevádzkarne Partnera.

10. Objednávka s konzumáciou na mieste

10.1. Ak si Používateľ zvolil možnosť konzumácie produktov uvedených v Objednávke v prevádzkarni Partnera, dostane samostatné elektronické potvrdenie o predpokladanom čase, kedy budú produkty pripravené na konzumáciu v prevádzkarni Partnera.

11. Časové odhady

11.1. Akýkoľvek čas doručenia alebo vyzdvihnutia alebo iný časový odhad oznámený Používateľovi Partnerom alebo spoločnosťou Wolt v Službe Wolt sú len odhadované časy. Nie je zaručené, že Objednávka bude doručená alebo dostupná na vyzdvihnutie alebo konzumáciu v odhadovanom čase. Čas doručenia produktov môžu ovplyvniť aj také faktory, ako sú dopravné zápchy, dopravná špička a poveternostné podmienky.

12. Práva duševného vlastníctva

12.1. Všetky práva duševného vlastníctva k Službe Wolt a s ňou súvisiacej dokumentácii a k všetkým jej častiam a kópiám patria výlučne spoločnosti Wolt alebo inej spoločnosti zo skupiny Wolt a/alebo ich pobočkám/subdodávateľom/poskytovateľom licencie a sú ich výhradným majetkom. „Práva duševného vlastníctva“ znamenajú autorské práva a súvisiace práva (vrátane práv k databázam, katalógom a fotografiám), patenty, úžitkové vzory, práva na dizajn, ochranné známky, obchodné názvy, obchodné tajomstvá, know-how a akékoľvek iné formy registrovaných alebo neregistrovaných práv duševného vlastníctva.

12.2. Tieto Podmienky poskytovania služieb neposkytujú Používateľovi žiadne Práva duševného vlastníctva k Službe Wolt a všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené podľa týchto Podmienok poskytovania služieb, si vyhradzuje Wolt alebo iná spoločnosť zo skupiny Wolt a ich subdodávatelia/ poskytovatelia licencií.

12.3. Spoločnosť Apple nezodpovedá za žiadne vyšetrovanie, obhajobu, urovnanie ani uspokojenie nárokov na náhradu škody v prípade, že iOS Aplikácia Wolt alebo jej používanie porušuje akékoľvek právo duševného vlastníctva tretej strany.

12.4. Používateľ udeľuje spoločnosti Wolt celosvetové, bezplatné, sublicencovateľné a prevoditeľné právo na používanie, úpravu, reprodukciu, distribúciu, zobrazovanie a publikovanie akéhokoľvek obsahu poskytnutého Používateľom v súvislosti so Službou Wolt. Takýto obsah môže zahŕňať fotografie, údaje, informácie, spätnú väzbu, návrhy, text a iné materiály, ktoré sú nahrané, zverejnené alebo inak prenášané v súvislosti so Službou Wolt.

13. Doplňujúce ustanovenia pre používanie Služby Wolt

13.1. Služba Wolt je dostupná len osobám od 18 rokov veku. Ak túto požiadavku nespĺňate, nemôžete sa zaregistrovať ako Používateľ.

13.2. Používateľ je povinný dodržiavať všetky platné pravidlá a predpisy pri používaní Služby Wolt, vrátane pravidiel týkajúcich sa nákupu alkoholu a tabakových výrobkov, liekov a iných výrobkov s vekovým obmedzením. Používateľovi môže byť odmietnuté doručenie výrobkov s vekovým obmedzením v prípade, ak Používateľ nie je schopný predložiť Partnerskému kuriérovi spoločnosti Wolt alebo kuriérovi Partnera doručujúcemu Objednávku platný doklad totožnosti s fotografiou, ktorý preukazuje, že Používateľ má zákonom požadovaný vek na nákup produktu(ov). Používateľovi môže byť odmietnuté doručenie produktov s vekovým obmedzením nákupu aj v iných prípadoch stanovených platnými pravidlami a predpismi, napríklad v prípade alkoholických nápojov, ak Používateľ javí známky intoxikácie. V prípade odmietnutia doručenia produktu(ov) s vekovým obmedzením z dôvodov uvedených v týchto Podmienkach poskytovania služieb má spoločnosť Wolt právo účtovať Používateľovi dvojnásobok celkovej hodnoty poplatku za doručenie, servisného poplatku a prípadných príplatkov, ktoré Používateľ zaplatil za danú Objednávku, a to ako kompenzáciu zavrátenie vekovo obmedzeného produktu(ov) späť Partnerovi.

13.3. Spoločnosť Wolt neustále vyvíja Službu Wolt a môže čiastočne alebo úplne zmeniť alebo odstrániť rôzne časti Služby Wolt vrátane funkcií, produktov a Partnerov dostupných v rámci Služby Wolt.

13.4. Používaním Služby Wolt sa Používateľ môže stretnúť s obsahom alebo informáciami, ktoré môžu byť nepresné, neúplné, oneskorené, zavádzajúce, nezákonné, urážlivé alebo inak škodlivé. Spoločnosť Wolt vo všeobecnosti nekontroluje obsah poskytovaný Partnermi. Wolt nezodpovedá za obsah alebo informácie tretích strán (vrátane Partnerov) ani za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku ich používania alebo spoliehania sa na ne.

13.5. Vy alebo Zákazník-Organizácia ste zodpovední za obstaranie a údržbu akýchkoľvek zariadení alebo vybavenia (napríklad telefónov) a pripojení potrebných na prístup k Službe Wolt a jej používanie a za všetky poplatky s tým spojené.

13.6. Používateľ nebude: (i) používať ani sa nepokúsi použiť osobný účet Wolt inej osoby a/alebo získať cez Službu Wolt osobné platobné údaje inej osoby alebo použiť v rámci Služby Wolt osobnú platobnú kartu inej osoby bez jej súhlasu (ii) kopírovať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela Služby Wolt alebo akejkoľvek súvisiacej technológie; (iii) použiť reverzné inžinierstvo, dekompilovať, disasemblovať, dešifrovať alebo sa inak pokúšať získať zdrojový kód Služby Wolt alebo akejkoľvek súvisiacej technológie alebo jej časti; (iv) odstraňovať akékoľvek upozornenia na autorské práva, ochranné známky alebo iné majetkové práva obsiahnuté v Službe Wolt alebo na nej; (v) odstraňovať, zakrývať alebo skrývať akúkoľvek reklamu obsiahnutú v Službe Wolt; (vi) zhromažďovať, používať, kopírovať alebo prenášať akékoľvek informácie získané zo Služby Wolt bez súhlasu spoločnosti Wolt; (vii) používať boty alebo iné automatizované metódy na používanie Služby Wolt; (viii) vytvoriť si účet Wolt s použitím falošnej identity alebo identity inej osoby; alebo (ix) pristupovať k Službe Wolt inak ako prostredníctvom rozhraní výslovne poskytnutých spoločnosťou Wolt, ako je Aplikácia Wolt a Webová stránka Wolt.

13.7. Wolt je podľa vlastného uváženia oprávnená s okamžitou platnosťou odstrániť alebo pozastaviť Používateľa zo Služby Wolt a/alebo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek Objednávky od Používateľa, ak: (i) Používateľ zneužíva Službu Wolt alebo spôsobuje akúkoľvek škodu alebo ujmu pri používaní Služby Wolt alebo ju spôsobuje Partnerom alebo spoločnosti Wolt alebo zamestnancom spoločnosti Wolt, (ii) Wolt má odôvodnené podozrenie z podvodného konania Používateľa pri používaní Služby Wolt, (iii) Používateľ zadá falošnú Objednávku (napríklad tým, že nezaplatí alebo nie je prítomný na mieste doručenia alebo vyzdvihnutia Objednávky) alebo inak nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb; (iv) existujú dôvodné pochybnosti o správnosti alebo pravosti Objednávky; alebo (v) Používateľ sa dopustí vyhrážania, obťažovania, rasizmu, sexizmu alebo akéhokoľvek iného správania, ktoré Wolt považuje za nevhodné voči Partnerom, ich kuriérom alebo zamestnancom spoločnosti Wolt alebo Partnerským kuriérom. Ak spoločnosť Wolt zruší Objednávku, ktorá už bola zaplatená, Wolt prevedie túto sumu na ten istý používateľský účet alebo Účet Wolt at Work, z ktorého Používateľ vykonal platbu.

13.8. Prevádzkovateľmi osobných údajov zhromaždených o Používateľoch sú spoločnosti Wolt a Wolt Enterprises Oy ako spoloční prevádzkovatelia, pokiaľ nie je uvedené inak. Spoločnosti Wolt a Wolt Enterprises Oy spracúvajú všetky osobné údaje získané od Používateľa v súlade s Zásadami ochrany osobných údajov.

13.9. Používateľ musí pri používaní Aplikácie Wolt alebo Služby Wolt dodržiavať príslušné zmluvné podmienky tretích strán.

13.10. Používateľ vyhlasuje, že (i) sa nenachádza v krajine, ktorá podlieha sankciám vlády Spojených štátov alebo ktorú vláda Spojených štátov označila za krajinu „podporujúcu terorizmus“, a že (ii) nie je uvedený na žiadnom sankčnom zozname osôb vlády Spojených štátov, pre ktoré platí zákaz alebo obmedzenie.

14. Doba trvania a ukončenie

14.1. Tieto Podmienky poskytovania služieb platia ako záväzná dohoda medzi spoločnosťou Wolt a Používateľom až do odvolania, pokiaľ Používateľ používa Službu Wolt.

14.2. Používateľ môže kedykoľvek ukončiť používanie Služby Wolt. Spoločnosť Wolt môže kedykoľvek trvale alebo dočasne prerušiť poskytovanie Služby Wolt.

15. Vady a reklamácie

15.1. Vezmite prosím na vedomie, že Služba Wolt môže byť kedykoľvek prerušená alebo trvalo ukončená. Služba Wolt môže byť tiež dočasne pozastavená. Službu Wolt nepoužívajte na zálohovanie akýchkoľvek údajov. Hoci robíme všetko pre to, aby sme vám poskytovali našu platformu a služby (vrátane nových a/alebo dočasných služieb, ako sú bezkontaktné doručenie, doručenie s novou technológiou alebo doručenie nových kategórií produktov) bez chýb, spoločnosť Wolt vám nesľubuje ani neposkytuje žiadnu garanciu čo sa týka spoľahlivosti, funkčnosti, včasnosti, kvality alebo vhodnosti Služby Wolt, jej funkcií alebo akejkoľvek služby ponúkanej spoločnosťou Wolt. Spoločnosť Wolt nesľubuje ani nezaručuje čokoľvek, čo nie je výslovne uvedené v týchto Podmienkach poskytovania služieb.

15.2. Partner je výlučne zodpovedný za obsah, kvalitu, bezpečnosť a balenie svojich produktov predávaných prostredníctvom Služby Wolt a má zákonom stanovenú zodpovednosť za vady svojich produktov ako vyplýva z príslušných právnych predpisov a obchodných podmienok Partnera, ktoré sú v relevantných prípadoch k dispozícii na jeho webovej stránke. Zodpovedáte za kontrolu produktov vo vašej Objednávke bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Ak sa na produktoch vo Vašej Objednávke vyskytnú akékoľvek vady alebo iné nedostatky v kvalite, kontaktujte buď zákaznícky servis spoločnosti Wolt (prostredníctvom chatu zákazníckej podpory, ktorý je súčasťou Aplikácie Wolt alebo na adrese support@wolt.com), ktorý koná v mene Partnera, alebo kontaktujte priamo Partnera a uveďte jasný opis vád alebo nedostatkov. Pokiaľ ide o spotrebný tovar, oznámenia o vadách by sa mali podať bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr však do dvoch mesiacov od jej zistenia. Upozorňujeme, že v prípade vád potravín alebo iných produktov, ktoré sa vzhľadom na svoju povahu rýchlo kazia alebo starnú, je nevyhnutné, aby ste vady oznámili čo najskôr po prevzatí Objednávky, najneskôr však v deň nasledujúci po ich zakúpení, aby bolo možné vady riadne preskúmať a overiť. Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosť Wolt alebo Partner vás môžu požiadať o zaslanie fotografie príslušného produktu, aby bolo možné zdokumentovať a overiť vady. V prípade vady alebo nesúladu produktov/služieb vo vašej Objednávke máte práva zo zodpovednosti za vady v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vezmite prosím na vedomie, že v prípade Kúpnej zmluvy s Partnerom vaše príslušné nároky smerujú len voči vášmu zmluvnému partnerovi, t.j. Partnerovi. V prípade reklamácií prostredníctvom vyššie uvedených komunikačných kanálov (Wolt chat zákazníckej podpory alebo na support@wolt.com) vás bude podpora Wolt v prípade potreby informovať.

Reklamácie doručovacích služieb

15.3. Spoločnosť Wolt zodpovedá za vady doručovacích služieb poskytovaných Partnerskými kuriérmi (nie doručovacích služieb poskytovaných Partnerom; v takomto prípade zodpovedá za vykonanie doručovacích služieb Partner) od okamihu prevzatia objednaných produktov od Partnerov na doručenie do okamihu ich odovzdania Používateľom (napr. oneskorenie doručenia alebo nedoručenie objednaných produktov spôsobené Partnerským kuriérom). Spoločnosť Wolt neposkytuje žiadnu záruku na doručovacie služby.

15.4. Ak majú podľa vášho názoru doručovacie služby vady, žiadame vás, aby ste kontaktovali zákaznícky servis spoločnosti Wolt prostredníctvom chatu zákazníckej podpory, ktorý je súčasťou Aplikácie Wolt, resp. na adrese support@wolt.com, a jasne opísali vady alebo nedostatky. Toto platí bez ohľadu na to, či sa spoločnosť Wolt alebo Partner stal zmluvným partnerom Používateľa. Spoločnosť Wolt alebo Partner vás môžu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií alebo fotografií s cieľom zdokumentovať a overiť vady. Oznámenia o vadách doručovacích služieb by sa mali podať čo najskôr po prevzatí Objednávky, najneskôr však deň nasledujúci po potvrdení Objednávky. V prípadoch, keď spoločnosť Wolt zodpovedá za doručovacie služby, sa pri riešení reklamácie postupuje podľa nižšie uvedených ustanovení. Vo všetkých ostatných prípadoch (doručovacie služby poskytované Partnerom) vaše príslušné nároky smerujú len voči vášmu zmluvnému partnerovi, t.j. Partnerovi, o čom vás bude v prípade potreby informovať zákaznícka podpora spoločnosti Wolt; v takom prípade sa v súvislosti s neplnením alebo vadným plnením doručovacích služieb poskytovaných Partnerom objednaných prostredníctvom Služby Wolt uplatňujú zákonné ustanovenia a obchodné podmienky Partnera dostupné na jeho webovej stránke (podľa okolností).

15.5. Na základe rozhodnutia Používateľa, ktoré z nižšie uvedených práv Používateľ uplatňuje, určí spoločnosť Wolt spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak je vec zložitá, alebo, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

15.6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví Wolt reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je Používateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

15.7. V prípade oneskoreného doručenia Objednávky, pri ktorom Používateľ reklamoval vadu doručenia podľa týchto Podmienok poskytovania služieb, má Používateľ právo na primeranú zľavu z poplatku za doručenie, poplatku za služby a prípadných príplatkov alebo má Používateľ právo na vrátenie celého poplatku za doručenie, poplatku za služby a prípadných príplatkov v prípade výrazného oneskorenia o viac ako 1 hodinu oproti pôvodne odhadovanému času doručenia. O výške zľavy rozhoduje Wolt.

15.8. V prípade, že sa doručenie Objednávky výrazne oneskorí z dôvodov na strane Partnerského kuriéra (oneskorenie o viac ako 3 hodiny oproti pôvodne predpokladanému času doručenia) alebo Objednávka nebude doručená vôbec a Používateľ uplatnil reklamáciu vady doručenia podľa týchto Podmienok poskytovania služieb, má Používateľ právo na vrátenie celej ceny Objednávky (produkty/služby, doručenie, servisný poplatok a prípadné príplatky).

15.9. Používateľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

15.10. Za prípadné vady obsahu a prípravy alebo balenia Objednávky alebo iné nedostatky pri plnení Kúpnej zmluvy zodpovedá výlučne Partner. Wolt nezodpovedá za informácie poskytnuté Partnerom v rámci Služby Wolt a nezaručuje dostupnosť, kvalitu alebo vhodnosť produktov.

15.11. Spoločnosť Apple nie je povinná poskytovať žiadne služby údržby a podpory týkajúce sa Aplikácie Wolt. V rozsahu, v akom sa podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje akákoľvek údržba alebo podpora, sme povinní poskytnúť takúto údržbu alebo podporu my, a nie spoločnosť Apple. V rozsahu, v akom existuje akákoľvek záruka podľa právnych predpisov, ktorú nemožno odmietnuť, sme za takúto záruku zodpovední výlučne my, nie spoločnosť Apple. My, nie spoločnosť Apple, sme zodpovední za riešenie akýchkoľvek nárokov Používateľa alebo akejkoľvek tretej strany týkajúcich sa iOS Aplikácie Wolt alebo vlastníctva a/alebo používania iOS Aplikácie Wolt Používateľom, okrem iného vrátane: (i) nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za produkt; (ii) akékoľvek nároky na to, že iOS Aplikácia Wolt nespĺňa akúkoľvek platnú právnu alebo regulačnú požiadavku; a (iii) nároky vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, súkromia alebo podobných právnych predpisov vrátane nárokov súvisiacich s používaním rámcov HealthKit a HomeKit iOS Aplikáciou Wolt.

15.12. Orgán dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru e-mail: ba@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 www.soi.sk.

16. Rozhodné právo a riešenie sporov

16.1. Tieto Podmienky poskytovania služieb sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16.2. Ak ste spotrebiteľ a vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, vezmite prosím na vedomie, že nemôžete byť zbavený práv, ktoré vám priznávajú záväzné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa v krajine vášho obvyklého pobytu.

16.3. Spory vyplývajúce z týchto Podmienok poskytovania služieb budú rozhodovať príslušné súdy Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebiteľom a vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, konanie proti vám môže byť vedené len na súdoch v mieste vášho bydliska a pričom vy môžete podať návrh na začatie konania na súdoch Slovenskej republiky alebo na príslušnom súde v mieste vášho bydliska.

16.4. Ak ste spotrebiteľ, môžete využiť alternatívne riešenie sporov v prípade sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ktoré sa nevyriešia vzájomnou dohodou. Spotrebiteľský spor môžete postúpiť Slovenskej obchodnej inšpekcii (www.soi.sk) alebo inej oprávnenej právnickej osobe podľa vášho výberu, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je zverejnený tu https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Vy a Wolt môžete na riešenie spotrebiteľských sporov využiť aj platformu ODR, ktorú spravuje Európska komisia. Túto platformu nájdete na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

17. Zmeny

17.1. Tieto Podmienky poskytovania služieb môžu byť zmenené a doplnené. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito Podmienkami poskytovania služieb a anglickou jazykovou verziou týchto Podmienok poskytovania služieb je rozhodujúca táto slovenská verzia.

17.2. Spoločnosť Wolt uverejní zmenené a doplnené Podmienky poskytovania služieb na webovej stránke spoločnosti Wolt. Spoločnosť Wolt bude informovať Používateľa o všetkých zmenách, ktoré sú svojou povahou podstatné, a to prostredníctvom Služby Wolt alebo e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ uviedol v Službe Wolt. Ak Používateľ nesúhlasí s akýmikoľvek zmenenými Podmienkami poskytovania služby Wolt, musí prestať používať Službu Wolt.

18. Postúpenie

18.1. Spoločnosť Wolt je oprávnená postúpiť všetky alebo niektoré zo svojich práv alebo povinností podľa týchto Podmienok poskytovania služieb vcelku alebo čiastočne na dcérsku spoločnosť alebo nástupcu alebo na kupujúceho alebo nadobúdateľa svojich obchodných aktív týkajúcich sa Služby Wolt bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa.

18.2. Používateľ nie je oprávnený postúpiť žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa týchto Podmienok poskytnutia služieb, a to ani vcelku, ani čiastočne.

Aktualizované dňa 29.05.2023

Guidelines for Wolt Partners