Zásady Ochrany Osobných Údajov Spoločnosti Wolt

Spoločnosť Wolt Enterprises Oy a niektoré spoločnosti zo skupiny Wolt (ďalej len „Wolt“ alebo „my“) spracúvajú osobné údaje svojich užívateľov Wolt služieb objednávania potravín (ďalej len „Aplikácia Wolt“) a návštevníkov webovej stránky wolt.com (ďalej len „Webovástránka“).

 

Pojem „Služba Wolt“ uvádzaný v týchto Zásadách ochrany osobných údajov odkazuje ako na Webovú stránku, tak na Aplikáciu Wolt. Pojem „Užívateľ“ a „vy“ uvádzaný v týchto Zásadách ochrany osobných údajov odkazuje spoločne na našich zákazníkov a zákazníkov spoločností patriacich do skupiny Wolt, zástupcov a iných oprávnených užívateľov našich zákazníkov-organizácií, potenciálnych zákazníkov a užívateľov Služby Wolt. Zákazníkom Wolt sa stávate, keď sa zaregistrujete do Služby Wolt a vytvoríte si užívateľský účet.

 

V našich Zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, napríklad, typ osobných údajov, ktoré spracúvame, akým spôsobom ich spracúvame a ako môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby (napr. právo namietať, právo na prístup).

 

Na niektoré z našich služieb sa môžu vzťahovať osobitné zásady ochrany osobných údajov. V prípade, ak pre príslušnú službu platia osobitné zásady ochrany osobných údajov, poskytneme ich v súvislosti s príslušnou službou.

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu podľa potreby meniť z dôvodu zmien v postupoch spracúvania údajov alebo z iného dôvodu. Aktuálne znenie týchto zásad nájdete na Webovej stránke. Tieto Zásady ochrany osobných údajov podstatným spôsobom nezmeníme, ani neobmedzíme práva Užívateľov podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov bez toho, aby sme vás o tejto skutočnosti informovali.

 

1.      PREVÁDZKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti Wolt.

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Užívateľov majú spoločnosť Wolt Enterprises Oy a Wolt Slovensko s. r. o. postavenie spoločných prevádzkovateľov osobných údajov. To znamená, že spoločnosť Wolt Enterprises Oy a Wolt Slovensko s. r. o. spoločne určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

Spoločnosť Wolt Enterprises Oy bola určená ako osoba zodpovedná za vybavovanie všetkých žiadostí a otázok dotknutých osôb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov skupiny Wolt v mene lokálnych spoločných prevádzkovateľov.

 

2.      KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI WOLT

 

Meno:                                      Wolt Enterprises Oy IČO:                                        2646674-9 Korešpondenčná adresa:     Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Fínsko E-mailová adresa:                 support@wolt.com wolt.com

Meno:                                     Wolt Slovensko s. r. o.

IČO:                                        52 396 771

Korešpondenčná adresa:     Palisády 36, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republik

E-mailová adresa:                   support@wolt.com

Wolt.com/sk

 

 

Spoločnosť Wolt vymenovala úradníka pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov

 

3.      OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME A ICH ZDROJE

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: užívateľské údaje a analytické údaje.

 

Užívateľské údaje

 

Užívateľské údaje sú osobné údaje získané priamo od vás alebo od nášho zákazníka-organizácie, v mene ktorého využívate Službu Wolt (ďalej len „Zákazník-Organizácia“) v závislosti od konkrétnej situácie. Užívateľské údaje získavame od Užívateľov a Zákazníkov-Organizácií rôznymi spôsobmi, vrátane na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb sa Zákazníkom-Organizáciou alebo keď sa Užívateľ zaregistruje do Služby Wolt, prihlási na odber newslettra  alebo vyplnení formulár. Taktiež prosím vezmite na vedomie, že zhromažďujeme aj údaje o všetkých transakciách a platbách, ktoré cez Službu Wolt vykonáte.

 

Užívateľské údaje, ktoré sú nevyhnutné na využívanie Služby Wolt

 

Nasledovné osobné údaje, ktoré získavame a spracúvame, sú nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami, tiež pre naše oprávnené záujmy pri plnení našich zmluvných záväzkov voči Zákazníkom-Organizáciám a pre splnenie našich zákonných povinností.

 

Po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb medzi nami a Zákazníkom-Organizáciou nám Zákazník-Organizácia poskytne vaše celé meno a e-mailovú adresu.

 

Pri registrácii k Službe Wolt a založení užívateľského účtu sa vyžaduje, aby ste nám poskytli nasledovné informácie:

 

·      meno a priezvisko

·      telefónne číslo

·      e-mailová adresa

·      informácie týkajúce sa vašej platobnej karty (kariet), ako je číslo a dátum platnosti platobnej karty (kariet) (vyžaduje sa za účelom objednávania  produktovcez Službu Wolt, spoločnosť Wolt ich však neukladá, pretože na účely spracovania platieb využíva externého poskytovateľa platobných služieb)

 

Užívateľské údaje, ktoré nám poskytujete dobrovoľne

 

Svoje skúsenosti Užívateľa alebo zákazníka môžete vylepšiť poskytnutím nasledovných informácií:

 

Doplňujúce informácie k účtu:

o   fotografia

o   doručovacia adresa

o   údaje o polohe (ak súhlasíte so spracúvaním údajov o vašej polohe)

o   ďalšie informácie, ktoré poskytnete buď pri založení užívateľského účtu alebo neskôr pri úprave profilu účtu

 

Ďalšie informácie. Môžeme spracúvať aj ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, ako:

o   informácie, ktoré poskytnete pri hodnotení našich služieb

o   marketingový súhlas alebo nesúhlas

o   informácie, ktoré nám poskytnete telefonicky alebo e-mailom alebo cez chat, vrátane nahrávok vašich hovorov s naším oddelením služieb zákazníkom.

 

Popri užívateľských údajoch získaných od vás a od Zákazníka-Organizácie spracúvame o vás aj určité osobné údaje, ktoré nám poskytujú externí poskytovatelia služieb.

 

Ak sa pripojíte alebo prihlásite na svoj účet cez Facebook, Facebook s nami zdieľa vaše osobné informácie, ako je profilová fotografia, vzorka vašich priateľov na Facebooku alebo vaše Facebook identifikačné číslo.

 

Analytické údaje

 

Hoci analytické údaje bežne nepoužívame na to, aby sme vás identifikovali ako fyzickú osobu, niekedy vás z nich rozpoznáme, či už samostatne alebo v kombinácii alebo v spojení s užívateľskými údajmi. V takýchto prípadoch môžu byť analytické údaje tiež považované za osobné údaje podľa platných právnych predpisov a my s takýmito údajmi budeme zaobchádzať ako s osobnými údajmi.

 

Pri návšteve alebo interakcii so Službou Wolt môžeme automaticky získavať nasledovné analytické údaje:

 

Informácie o zariadení. Získavame nasledovné informácie o technickom zariadení, ktoré používate, keď využívate Službu Wolt:

 

o   zariadenie a jeho identifikačné číslo, kód IMEI

o   krajina

o   IP adresa

o   typ a verzia vyhľadávača

o   operačný systém

o   poskytovateľ internetových služieb

o   identifikátor reklamy vášho zariadenia

o   identifikátor návštevníka

 

Informácie o užívaní. Získavame informácie o vašom využívaní Služby Wolt, ako:

o   čas strávený v Službe Wolt

o   komunikácia v rámci Služby Wolt

o   informácie o vašich objednávkach zadaných cez Službu Wolt

o   URL webovej stránky, ktorú ste navštívili pred a po návšteve Služby Wolt

o   dátum a čas vašich návštev Služby Wolt

o   časti Služby Wolt, ktoré ste navštívili

o   produkty, ktoré ste hľadali pri používaní Služby Wolt

 

Cookies

 

Za účelom získavania a uchovávania analytických dát a ďalších informácií, keď Užívateľ navštevuje Službu Wolt, používame rôzne technológie, vrátane cookies a webových signálov (web beacons).

 

Cookies sú malé textové súbory odosielané a ukladané vo vašom zariadení, vďaka ktorým môžeme identifikovať návštevníkov Služby Wolt a uľahčiť jej používanie a vytvárať súhrnné informácie o našich návštevníkoch. Pomáha nám to zlepšovať Službu Wolt a služby pre našich Užívateľov. Cookies nepoškodia vaše zariadenie ani súbory. Cookies používame, aby sme prispôsobili Službu Wolt a poskytované informácie podľa konkrétnych záujmov jednotlivých Užívateľov. Niektoré cookies sú nevyhnutné na používanie a plynulú prevádzku Služby Wolt a používajú sa napríklad na zapamätanie si vášho výberu jazyka a krajiny. Iné cookies zhromažďujú informácie o tom ako sa Služba Wolt využíva, napríklad ktorý obsah sa často navštevuje, za účelom zlepšovania Služby Wolt. Cookies môžeme tiež použiť na zobrazovanie našich reklám v Službe Wolt alebo vo vybraných platformách tretích strán.

 

Užívatelia si môžu nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby odmietol cookies alebo aby upozorňoval na odosielané cookies. Informácie, ako nastaviť cookies v niektorých obľúbených prehliadačoch nájdete napríklad prostredníctvom nasledovných odkazov:

 

Safari Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox

Prosím vezmite na vedomie, že ak odmietnete cookies niektoré časti Služby Wolt zrejme nebudú správne fungovať,.

 

Webový signál (web beacons) je technológia, ktorá umožňuje identifikovať návštevníkov webových stránok a čitateľov e-mailov, napríklad za účelom zistenia, či bol e-mail prečítaný.

 

Služby webovej analytiky

 

Služba Wolt používa službu Google Analytics a ďalšie služby webovej analytiky za účelom vytvorenia analytických údajov a výstupov o tom, ako návštevníci využívajú webovú stránku a ako pomoc pri zlepšovaní Služby Wolt. Prehľad služby Google Analytics nájdete na stránke Google Analytics. Službu Google Analytics môžete odmietnuť prostredníctvom nasledovného doplnku prehliadača: Doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics.

 

Reklama a identifikátory návštevníka

 

Služba Wolt využíva pseudonymizované identifikátory na sledovanie a predvídanie využívania aplikácie a služieb z vašej strany a vašich preferencií.

 Wolt používa sledovacie technológie tretích strán len po dobu relácie (session-only) pre overenie a hlásenie transakcií iniciovaných našimi partnermi v oblasti reklamy. Na takéto sledovanie využívame tretie strany, ako napríklad TradeDoubler a Interspace, a zhromažďujeme informácie z našej webovej stránky, vrátane nasledujúcich:

● čas vstupu na webovú stránku Wolt

● IP adresa Užívateľa, ktorý navštívil webovú stránku

● jedinečný identifikátor Užívateľa, ktorý navštívil webovú stránku Wolt

● informácie o zariadení Užívateľa, ktorý navštívil webovú stránku Wolt

● identifikačné číslo akcie, t.j. identifikačné číslo akcie potenciálneho zákazníka/predaja

● jedinečné sledovacie identifikačné číslo nastavené v súbore cookie a relácii (session) meniacej sa podľa stránky presmerovania

● hašovaná e-mailová adresa Užívateľa

Svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie môžete spravovať na cookies banneri na našich webových stránkach; môžete odmietnuť ich zhromažďovanie a zadať svoje preferencie napríklad prostredníctvom tejto webovej stránky: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/.

Používanie týchto identifikátorov môžete zrušiť tak, že zmeníte nastavenia operačného systému nasledovne:

 

Reklamné identifikátori je možné deaktivovať v iOS mobilných zariadeniach tak, že si zapnete Obmedziť sledovanie (Limit Ad Tracking) [Nastavenia (Settings) → Súkromie (Privacy) → Reklama (Advertising) → Obmedziť sledovanie (Limit Ad Tracking)]. Prehľad a viac informácií o reklamných identifikátoroch nájdete na webovej stránke Apple Reklama a súkromie.

 

Identifikátori Wolt návštevníka je možné deaktivovať v iOS a Android mobilných zariadeniach zmenou vašich nastavení [pre iOS: Nastavenia (Settings) → Wolt → Nastavenia Wolt (Woltsettings) → Limit Tracking a pre Andoid: Aplikácia Wolt (Wolt application) → Profil (Profile tab) → ikona nastavenia v pravom hornom rohu (Settings icon)].

 

4.      ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účely

 

Spoločnosť Wolt spracúva vaše osobné údaje na rôzne účely, pričom súčasne sa môže uplatňovať jeden alebo niekoľko z nasledovných účelov:

 

Za účelom poskytovať Službu Wolt a plniť naše zmluvné záväzky (právny základ: plnenie zmluvy a oprávnený záujem)

 

Spoločnosť Wolt spracúva vaše osobné údaje, aby vám mohla ponúknuť Službu Wolt na základe zmluvy medzi vami a spoločnosťou Wolt alebo medzi Zákazníkom-Organizáciou a spoločnosťou Wolt alebo ako môže byť inak potrebné pre plnenie zmluvy medzi vami a Wolt. Wolt tiež môže spracúvať osobné údaje, keď je to potrebné pre záujem, ktorý je zákonný a pre Wolt dôležitý.

 

Údaje používame napríklad na vybavenie vašich žiadostí, komunikáciu s vami, na spracovanie vašich platieb alebo na prípadné vrátenie peňažných prostriedkov a na poskytnutie informácií našim partnerom (reštauráciám a našim kuriérom) potrebných na prípravu alebo donášku vašej objednávky. Ak sa obrátite na náš zákaznícky servis, vami poskytnuté informácie využijeme pre zodpovedanie vašich otázok alebo vyriešenie vašej sťažnosti.

 

Môžeme zhromažďovať, používať a zdielať údaje o vašej presnej alebo približnej polohe, vrátane geografickej polohy vášho počítača alebo mobilného telefónu v reálnom čase, aby sme vám mohli zobraziť cieľ objednávky a presné informácie o stave objednávky, ako aj reštaurácie vo vašom okolí. Informácie o vašej polohe, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu sa nezhromažďujú ani nepoužívajú bez vášho súhlasu. Povolenie na použitie vašej polohy si vyžiada Služba Wolt. Funkciu sledovania je možné deaktivovať cez Aplikáciu Wolt (Profil (Profile) → Nastavenia (Settings) → Doplňujúce nastavenia (AdditionalSettings) → Poloha a nastavenia push (Locationand push-settings) → Poloha (Location)) a na vašom počítači cez nastavenia súkromia a zabezpečenia vo vašom prehliadači.

Za účelom plnenia našich zákonných povinností (právny základ: plnenie zákonných povinností)

 

Spoločnosť Wolt spracúva vaše údaje, aby mohla spravovať a plniť svoje zákonné povinnosti. Zahŕňa to spracúvanie údajov potrebných na plnenie povinností týkajúcich sa vedenia účtovníctva a poskytovanie informácií príslušným orgánom, napr. finančnej správe.

 

Za účelom vybavovania reklamácií a súdnych konaní (právny základ: oprávnený záujem)

 

Spoločnosť Wolt môže spracúvať osobné údaje súvisiace s vybavovaním reklamácií, vymáhaním pohľadávok a súdnymi konaniami. Môžeme tiež spracúvať údaje za účelom prevencie podvodov a zneužívania našich služieb a za účelom zabezpečenia dát, systémov a siete.

 

Za účelom komunikácie so zákazníkmi a marketingu (právny základ: oprávnený záujem)

 

Spoločnosť Wolt spracúva vaše osobné údaje, aby vás kontaktovala v súvislosti so Službou Wolt a informovala vás o jej zmenách. Vaše osobné údaje sa tiež využívajú na účel marketingu Služby Wolt. Oprávnený záujem je základom pre spracúvanie napríklad, keď prispôsobujeme naše ponuky a poskytujeme vám služby, ktoré sú pre vás relevantnejšie a keď analyzujeme informácie o vašich záujmoch a spätnej väzbe s cieľom rozvíjať naše služby.

 

Za účelom zlepšenia kvality a analýzy trendov (právny základ: oprávnený záujem)

 

Za účelom zlepšenia kvality Služby Wolt môžeme tiež spracúvať informácie o tom, ako využívate Službu Wolt, napr. formou analýzy trendov vo využívaní Služby Wolt. Osobné údaje môžu byť použité napríklad pri prieskumoch spokojnosti zákazníkov, aby sme mohli zabezpečiť, že naše služby zodpovedajú vašim potrebám. Ak je to možné, urobíme to iba pomocou súhrnných údajov, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb.

 

Právne základy spracúvania

 

Spoločnosť Wolt spracúva osobné údaje, aby mohla plniť zmluvné záväzky voči vám alebo Zákazníkovi-Organizácii a zákonné povinnosti. Vaše osobné údaje ďalej spracúvame, aby sme sledovali náš oprávnený záujem, ktorým je vedenie, udržiavanie a rozvoj našej obchodnej činnosti a vytváranie a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi. Ak sa rozhodneme používať vaše údaje na právnom základe našich oprávnených záujmov, vždy porovnáme naše záujmy vo vzťahu k vášmu právu na súkromie, napr. dáme vám možnosť jednoducho sa odhlásiť z odberu marketingových oznámení a, ak je to možné, používame pseudonymizované údaje alebo údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb.

 

V niektorých sekciách Služby Wolt môžete byť požiadaní o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov. V takom prípade sa vaše osobné údaje nespracúvajú skôr, ako udelíte súhlas a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

5.     PRENOS ÚDAJOV DO KRAJÍN MIMO EURÓPY

 

Spoločnosť Wolt uchováva vaše osobné údaje najmä v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Máme však poskytovateľov služieb a pôsobíme v niekoľkých geografických lokalitách. Preto my a naši poskytovatelia služieb môžeme prenášať vaše osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo bydliska Užívateľa alebo k nim mať v týchto krajinách prístup.

 

Podnikneme kroky, aby sme zabezpečili, že osobné údaje Užívateľov budú mať primeranú úroveň ochrany v krajinách, v ktorých sa spracúvajú. Poskytujeme primeranú ochranu pri prenose osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru prostredníctvom radu dohôd s našimi poskytovateľmi služieb na základe štandardných zmluvných doložiek alebo prostredníctvom iných vhodných záruk.

 

Bližšie informácie o prenose osobných údajov môžete získať kontaktovaním nás na ktorejkoľvek z vyššie uvedených adries.

 

6.   PRÍJEMCOVIA

 

Vaše osobné údaje zdieľame iba v rámci skupiny Wolt a len v prípade, keď je to odôvodnene nevyhnutné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje zdieľame s treťou stranou mimo skupiny Wolt iba v prípade, ak nastane jedna z nasledovných okolností:

 

Na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a oprávneným poskytovateľom služieb

 

Pokiaľ tretie strany (napríklad reštaurácie, ktoré pripravujú vašu objednávku, naši kuriéri, ktorí doručujú vašu objednávku a Zákazník-Organizácia, ktorý môže za vašu objednávku platiť alebo iné tretie strany) potrebujú prístup k osobným údajom, aby mohli poskytovať služby a my sme mohli poskytovať Službu Wolt, poskytujeme vaše údaje týmto tretím stranám. Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje našim pridruženým spoločnostiam alebo oprávneným poskytovateľom služieb a partnerom, ktorí pre nás alebo v spolupráci s nami poskytujú služby (vrátane uchovávania údajov, účtovníctva, predaja a marketingu), na spracúvanie údajov a poskytovateľom platobných služieb, aby mohli pre nás spracovávať vaše platby.

 

Ak sú údaje spracúvané tretími stranami v mene spoločnosti Wolt, spoločnosť Wolt prijala príslušné zmluvné a organizačné opatrenia, aby zabezpečila, že vaše údaje sa spracúvajú výlučne na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súlade so všetkými právnymi predpismi a podľa našich pokynov a príslušných záväzkov zachovávania mlčanlivosti a bezpečnostných opatrení.

 

Prosím majte na pamäti, že ak poskytujete osobné údaje priamo tretej strane, napríklad prostredníctvom odkazu v Službe Wolt, spracúvanie je zvyčajne založené na ich zásadách a pravidlách.

S Partnermi na vykonávanie služieb Wolt

V rozsahu, v akom tretie strany, ako sú Partneri, ktorí pripravujú a/alebo doručujú vašu Objednávku, naši kuriérski partneri, ktorí doručujú vašu Objednávku a Zákazník - Organizácia, ktorá môže zaplatiť Vašu Objednávku, potrebujú prístup k osobným údajom, aby sme mohli vykonávať Služby Wolt, poskytujeme takýmto tretím stranám Vaše údaje.

Partnerovi a v relevantných prípadoch jeho materskej spoločnosti alebo poskytovateľovi franšízy poskytujeme osobné údaje vrátane Vášho mena a údajov týkajúcich sa Vášho nákupu, vrátane podrobností o mieste dodania, čísla Objednávky, času Objednávky a doručenia, spôsobu doručenia, objednaných produktov, komentárov a spätnej väzby, ktoré ste uviedli k Objednávke. Tieto údaje sú zdieľané, aby umožnili Partnerovi pripraviť Objednávku, vrátane prípadného vyzdvihnutia produktov v predajni, zabezpečenia kvality služieb Partnera a výberu produktov dostupných vo Wolt, ako aj dodržania zákonných povinností Partnera. Ak Partner spracúva takéto údaje na účely plnenia svojich vlastných práv a povinností, ako sú jeho zákonné povinnosti voči Vám, je Partner nezávislým prevádzkovateľom Osobných údajov a zodpovedá za zákonnosť svojich spracovateľských operácií.

Do Služby Wolt môžete pridať podrobnosti o svojej bonusovej karte alebo vernostnom programe pre konkrétneho Partnera na účely prepojenia akýchkoľvek Objednávok zadaných u Partnera s príslušným vernostným programom v súlade s podmienkami stanovenými Partnerom. Wolt takéto podrobnosti poskytne Partnerovi a Partner je nezávislým prevádzkovateľom takýchto údajov, a preto je zodpovedný za zabezpečenie zákonnosti spracúvania údajov.

Ak je to potrebné, môžeme tiež poskytnúť Vaše telefónne číslo Partnerovi pripravujúcemu Vašu Objednávku, napr. aby sa spýtal, či súhlasíte s nahradením produktu v Objednávke alebo aby Vás informoval, že položka vo Vašej Objednávke nie je dostupná alebo pre akékoľvek objasnenie špeciálnych požiadaviek.

 

Z právnych dôvodov a na súdne konania

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami mimo skupiny Wolt, ak sa v dobrej viere domnievame, že prístup a používanie osobných údajov je dôvodne nevyhnutné pre: (i) dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí; (ii) odhaľovanie podvodov, trestných činov, bezpečnostných alebo technických problémov a ich predchádzanie alebo riešenie a/alebo (iii) ochranu záujmov, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Wolt, Užívateľov alebo verejnosti, ak je to v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak je to možné, budeme vás o takomto spracúvaní osobných údajov informovať.

 

Z iných oprávnených dôvodov

 

Ak je spoločnosť Wolt zapojená do zlúčenia, splynutia alebo predaja aktív, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť zainteresovanej tretej strane. Budeme však naďalej zabezpečovať dôvernosť všetkých osobných údajov. O poskytnutí osobných údajov a o tom, že ich spracúvanie sa bude riadiť inými zásadami ochrany osobných údajov, budeme všetkých dotknutých Užívateľov informovať.

 

S vaším výslovným súhlasom

 

Zdieľať vaše osobné údaje s treťou stranou mimo Wolt môžeme len s vaším výslovným súhlasom. Tento súhlas máte právo kedykoľvek bezplatne odvolať tak, že nás budete kontaktovať.

 

7.      DOBA UCHOVÁVANIA

 

Spoločnosť Wolt neuchováva vaše osobné údaje dlhšie ako je prípustné podľa právnych predpisov a potrebné na účely poskytovania Služby Wolt alebo jej príslušných častí. Doba uchovávania závisí od povahy informácií a účelu ich spracúvania. Maximálna doba sa preto môže v závislosti od konkrétneho použitia líšiť. Wolt podniká primerané kroky na zabezpečenie presnosti osobných údajov a na výmaz nesprávnych alebo nepotrebných osobných údajov.

 

Väčšina osobných údajov Užívateľa týkajúcich sa jeho užívateľského účtu v Službe Wolt bude vymazaná po uplynutí 90 dní po tom, čo Užívateľ svoj účet v Službe Wolt zrušil. Po uplynutí tejto doby možno niektoré osobné údaje Užívateľa týkajúce sa jeho užívateľského účtu v Službe Wolt uchovávať po dobu, po ktorú je ich spracúvanie vyžadované zo zákona alebo dôvodne nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností alebo oprávnených záujmov, ako je vybavovanie reklamácií, účtovníctvo, interné reportovanie a vysporiadanie. Všetky osobné údaje Užívateľa týkajúce sa jeho užívateľského účtu v Službe Wolt budú vymazané do 10 rokov po tom, čo Užívateľ svoj účet v Službe Wolt zrušil, s výnimkou osobných údajov potrebných v určitých výnimočných situáciách, napr. súdne konanie.

 

Analytické údaje Užívateľov, ktorí nemajú účet v Službe Wolt budeme uchovávať po dobu 90 dní.

 

8.     VAŠE PRÁVA

 

Právo na prístup

 

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Poskytujeme vám možnosť vidieť určité osobné údaje vo vašom užívateľskom účte v Službe Wolt alebo si vyžiadať kópiu vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov vyššie.

 

Právo na odvolanie súhlasu

 

Ak je spracúvanie založené na súhlase Užívateľa, Užívateľ má právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolanie súhlasu môže viesť k obmedzeniu vašich možností využívania Služby Wolt. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Právo na opravu

 

Máte právo na opravu a doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré o vás uchovávame; na tento účel nás kontaktujte. Niektoré osobné údaje môžete opraviť alebo aktualizovať prostredníctvom svojho užívateľského účtu v Službe Wolt.

 

Právo na výmaz

 

Môžete nás tiež požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našich systémov, napríklad, ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali. Vašej žiadosti vyhovieme, pokiaľ nemáme oprávnený dôvod na to, aby sme údaje nevymazali. Upozorňujeme, že ak takéto informácie požadujete vymazať, pravdepodobne Vám nebudeme môcť Službu Wolt alebo niektoré jej funkcie poskytnúť.

 

Právo namietať

 

Máte právo namietať proti určitému použitiu vašich osobných údajov, ak sa tieto údaje spracúvajú za iným účelom, než je nevyhnutné na poskytovanie Služby Wolt alebo na splnenie zákonných povinností. Môžete napríklad požiadovať, aby sme prestali spracúvať vaše osobné údaje na účely priameho marketingu alebo profilovania, ktoré sú založené na oprávnenom záujme. Ak budete namietať proti ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniu vašich možností využívania Služby Wolt.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, napríklad v prípade, ak zatiaľ nedošlo k vybaveniu vašej žiadosti o výmaz alebo opravu údajov alebo vybaveniu námietky a/alebo, ak nemáme oprávnený dôvod vaše údaje spracúvať. Ak bude spracúvanie obmedzené, vaše údaje sa budú len uchovávať a nebudú sa iným spôsobom spracúvať.  Napríklad, pokiaľ namietnete presnosť vašich údajov, spracúvanie takýchto údajov bude obmedzené, až kým nebude potvrdené, že údaje sú presné. Vaše možnosti využívania Služby Wolt však môžu byť v takom prípade obmedzené.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Ak sa spracúvanie vykonáva automatizovaným spôsobom a na právnom základe zmluvy alebo súhlasu, máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom a bežne používanom formáte a nezávisle ich preniesť tretej osobe.

 

Ako vaše práva uplatňovať

 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť zaslaním listu alebo e-mailu na adresy uvedené vyššie, v ktorom uvediete nasledovné informácie: meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Môžeme si vyžiadať doplňujúce informácie potrebné na overenie totožnosti Užívateľa. Žiadosti, ktoré sú bezdôvodne opakujúce sa, neprimerané alebo zjavne neopodstatnené môžeme odmietnuť alebo spoplatniť.

 

9.     PRIAMY MARKETING

 

Môžeme Vám zasielať informácie, správy a ponuky týkajúce sa Služby Wolt na základe zákazníckeho vzťahu medzi vami a Wolt. V iných prípadoch vám priamy marketing bez vášho výslovného súhlasu nezasielame. Užívateľ má právo zakázať nám používať jeho/jej osobné údaje na účely priameho marketingu, prieskumu trhu a profilovania uskutočneného na účely priameho marketingu; toto právo možno uplatniť kedykoľvek kontaktovaním nás na vyššie uvedené adresy alebo využitím funkcií Služby Wolt (Profil (Profile) → Nastavenia (Settings) → deaktivácia push marketingu (Push marketing opt-out)) alebo odhlásením sa z odberu správ priameho marketingu .

 

10.  PODANIE SŤAŽNOSTI

 

Ak sa Užívateľ domnieva, že jeho osobné údaje spracúvame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov vo Fínsku, Ombudsman pre ochranu osobných údajov (tietosuoja.fi). Užívateľ môže prípadne podať sťažnosť lokálnemu dozornému orgánu na ochranu údajov v krajine svojho bydliska.

 

11.  BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ

 

Používame administratívne, organizačné, technické a fyzické opatrenia na účely ochrany osobných údajov, ktoré získavame a spracúvame. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad, tam, kde je to vhodné, šifrovanie, pseudonymizáciu, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Naše bezpečnostné kontroly sú navrhnuté tak, aby zachovali primeranú úroveň dôvernosti údajov, ich integritu, dostupnosť, odolnosť a schopnosť obnoviť údaje. Bezpečnosť Služby Wolt, systémov a iných aktív pravidelne testujeme.

 

Ak by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k porušeniu bezpečnosti, ktoré by pravdepodobne mohlo viesť k negatívnemu vplyvu na súkromie Užívateľov, čo najskôr o takom porušení informujeme príslušných Užívateľov a ostatné dotknuté strany, ako aj relevantné orgány, ak je to podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov potrebné.

Guidelines for Wolt Partners