Zásady Ochrany Osobných Údajov Spoločnosti Wolt

Vo Wolt berieme ochranu osobných údajov vážne. Ochrana súkromia a bezpečnosť informácií sú pre Wolt základom. Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú kľúčové zásady a postupy, ktoré dodržiavame, aby sme zabezpečili rešpektovanie vášho súkromia pri používaní našich služieb.

Spoločnosť Wolt Enterprises Oy, lokálne spoločnosti Wolt pre jednotlivé krajiny a DoorDash Inc. patriace do jednej skupiny spoločností (ďalej len „Wolt“ alebo „my“) spracúvajú osobné údaje používateľov Wolt služieb objednávky jedla a maloobchodného tovaru objednaných prostredníctvom aplikácie Wolt („Aplikácia Wolt“) a používateľov ďalších produktov a služieb Wolt a návštevníkov webovej stránky wolt.com (ďalej len „Webová stránka“).

Pojem „SlužbaWolt“ uvádzaný v týchto Zásadách ochrany osobných údajov odkazuje ako na Webovú stránku, tak na Aplikáciu Wolt a ďalšie služby, ktoré Wolt Používateľom poskytuje. Pojem „Používateľ“ a „vy“ uvádzaný v týchto Zásadách ochrany osobných údajov odkazuje spoločne na našich zákazníkov a zákazníkov spoločností patriacich do skupiny Wolt, používateľov doručovacích služieb Wolt, zástupcov a iných oprávnených používateľov našich zákazníkov-organizácií, potenciálnych zákazníkov a používateľov Služieb Wolt. V našich Zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, napríklad, typy osobných údajov, ktoré spracúvame, akým spôsobom ich spracúvame a ako môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby (napríklad právo namietať, právo na prístup).

Na niektoré z našich služieb sa môžu vzťahovať osobitné zásady ochrany osobných údajov. V prípade, ak pre príslušnú službu platia osobitné zásady ochrany osobných údajov, poskytneme ich v súvislosti s príslušnou službou.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu podľa potreby meniť z dôvodu zmien v postupoch spracúvania údajov alebo z iného dôvodu. Aktuálne znenie týchto zásad nájdete na Webovej stránke. Bez toho, aby sme vás o tom informovali nebudeme vykonávať podstatné zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov, ani neobmedzíme práva Používateľov podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov.

1.      PREVÁDZKOVATEĽ(-LIA) OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov zo strany Wolt. Wolt je súčasťou technologickej spoločnosti DoorDash, Inc., so sídlom 303 2nd St, Suite 800, San Francisco, CA 94107, USA. Tvoríme jeden tím a niekedy môžeme o spracúvaní osobných údajov rozhodovať spoločne.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Používateľov v Slovenskej republike majú spoločnosť Wolt Enterprises Oy a Wolt Slovensko s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 396 771, postavenie spoločných prevádzkovateľov osobných údajov. To znamená, že spoločnosť Wolt Enterprises Oy a Wolt Slovensko s. r. o. spoločne určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Spoločnosť Wolt Enterprises Oy bola určená ako osoba zodpovedná za vybavovanie všetkých žiadostí a otázok dotknutých osôb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov skupiny Wolt v mene lokálnych spoločných prevádzkovateľov.

Wolt poskytuje doručovanie ako službu aj iným spoločnostiam (napríklad integrácie rozhrania Wolt Drive API a eCommerce). V takomto prípade je Wolt sprostredkovateľom osobných údajov pre časti spracovateľských činností súvisiacich s prijatím, správou a dokončením služby doručenia, ako aj s komunikáciou a potvrdením doručenia príslušnej spoločnosti.

2.      KONTAKTNÉ ÚDAJE WOLT

Wolt Enterprises Oy IČO: 2646674-9 Korešpondenčná adresa: Pohjoinen Rautatiekatu 21, 00100 Helsinki, Fínsko E-mailová adresa: support@wolt.com

Zodpovedná osoba: Wolt vymenoval zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov alebo zaslaním e-mailu na adresu privacy@wolt.com.

3.      OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME A ICH ZDROJE

Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom a primeranom rozsahu na konkrétny účel spracovania. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: údaje o Používateľoch a údaje o používaní.

Údaje o Používateľoch

Údaje o Používateľoch sú osobné údaje získané priamo od vás alebo od nášho zákazníka-organizácie, v mene ktorého využívate Službu Wolt (ďalej len „Zákazník-Organizácia“) v závislosti od konkrétnej situácie. Údaje o Používateľoch získavame od Používateľov a Zákazníkov-Organizácií rôznymi spôsobmi, napríklad po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb so Zákazníkom-Organizáciou alebo keď sa Používatelia zaregistrujú do Služby Wolt, prihlásia na odber newslettra  alebo vyplnenia formulár. Ďalej prosím vezmite na vedomie, že zhromažďujeme aj údaje o všetkých transakciách a platbách, ktoré cez Službu Wolt uskutočníte.

Údaje o Používateľoch, ktoré sú nevyhnutné na využívanie Služby Wolt

Nasledovné osobné údaje, ktoré získavame a spracúvame, sú nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami, tiež pre naše oprávnené záujmy pri plnení našich zmluvných záväzkov voči Zákazníkom-Organizáciám a pre splnenie našich zákonných povinností.

Po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb medzi nami a Zákazníkom-Organizáciou nám Zákazník-Organizácia poskytne vaše celé meno a e-mailovú adresu.

Pri registrácii k Službe Wolt a založení používateľského účtu sa vyžaduje, aby ste nám poskytli nasledovné informácie: 

 • meno a priezvisko

 • telefónne číslo

 • e-mailová adresa

 • informácie týkajúce sa vášho platobného prostriedku (-kov), ako je číslo a dátum platnosti platobného prostriedku (-kov) (vyžaduje sa za účelom objednávania jedla a iných produktov cez Službu Wolt, Wolt ich však neukladá, pretože na účely spracovania platieb využíva externého poskytovateľa platobných služieb)

Údaje o Používateľoch, ktoré nám poskytujete dobrovoľne a počas používania Služby Wolt

Svoj používateľský alebo zákaznícky komfort môžete vylepšiť poskytnutím nasledovných informácií: 

Doplňujúce informácie k účtu:

 • fotografia,

 • doručovacia adresa,

 • údaje o polohe (ak súhlasíte so spracúvaním údajov o vašej polohe),

 • bonusová karta konkrétneho partnera alebo účasť v inom vernostnom programe, ak sa vo vašej krajine uplatňuje,

 • pri objednávaní tovaru s vekovým obmedzením: vek a

 • ďalšie informácie, ktoré poskytnete buď pri založení používateľského účtu alebo neskôr pri úprave profilu účtu.

Ďalšie informácie. Môžeme spracúvať aj ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, ako:

 • informácie týkajúce sa vašich objednávok z Wolt alebo prostredníctvom Služby Wolt (napríklad zakúpené položky, špeciálne pokyny, dátum a čas objednávky, celková suma objednávky a iná história objednávok),

 • informácie, ktoré poskytujete pri odosielaní hodnotení, komentárov alebo odpovedí na dotazníky,

 • obľúbené reštaurácie alebo obchody a iné preferencie,

 • marketingový súhlas alebo nesúhlas a

 • informácie, ktoré nám poskytnete telefonicky alebo v e-mailov či chatovej komunikácii, vrátane nahrávok vašich hovorov s naším oddelením služieb zákazníkom.

Popri údajoch o Používateľoch získaných od vás a od Zákazníka-Organizácie spracúvame o vás aj určité osobné údaje, ktoré nám poskytujú externí poskytovatelia služieb. Napríklad v prípade firemných zákazníkov môžeme spracúvať údaje o kontaktných osobách spoločnosti, aby sme zabezpečili komunikáciu a marketing so spoločnosťou, ako aj vedenie vzťahu so zákazníkom. Takéto údaje sa získavajú predovšetkým z verejných zdrojov, ako sú miestne obchodné registre, spoločnosti poskytujúce tento typ informačných služieb alebo samotné spoločnosti.

Ak vaša objednávka obsahuje produkty alebo služby, ktoré môžu implikovať zdravotný stav alebo iné citlivé osobné údaje (osobitnej kategórie), Wolt musí tieto údaje spracúvať, aby vám mohol poskytovať Službu Wolt. Okrem obsahu objednávky to môže zahŕňať napríklad aj údaje o predpisovaní liekov v prípade liekov na predpis. Wolt dodržiava všetky ďalšie ochranné opatrenia, ktoré sa môžu vzťahovať na spracúvanie takýchto osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov. Ak sa príslušné právne predpisy ukladajú, Wolt vás požiada o samostatný súhlas so spracúvaním takýchto osobných údajov a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nastavení vášho profilu alebo kontaktovaním podpory Wolt na adrese support@wolt.com.

Ak sa pripojíte alebo prihlásite na svoj účet cez Facebook, Facebook s nami zdieľa vaše osobné informácie, ako je profilová fotografia, vzorka vašich priateľov na Facebooku alebo vaše Facebook identifikačné číslo. Hoci Wolt spravuje svoju stránku na Facebooku, Wolt aj Facebook sú spoločnými prevádzkovateľmi vašich osobných údajov. Viac informácií o spracovaní osobných údajov na Facebooku nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Meta.

Údaje o používaní

Údaje o používaní vznikajú pri interakcii Používateľa so Službou Wolt. Hoci údaje o používaní bežne nepoužívame na to, aby sme vás identifikovali ako fyzickú osobu, za určitých okolností vás z nich možno identifikovať, a to buď na základe týchto údajov samostatne alebo v kombinácii alebo v spojení s údajmi Používateľa. V takýchto prípadoch môžu byť údaje o používaní tiež považované za osobné údaje podľa príslušných právnych predpisov a my s takýmito údajmi budeme zaobchádzať ako s osobnými údajmi.

Pri návšteve Služby Wolt alebo komunikácii v rámci nej môžeme automaticky získavať nasledovné údaje o používaní:

 • informácie, ktoré popisujú vaše zariadenie alebo prehliadač a Aplikáciu Wolt, ich verzie, funkcie, možnosti a nastavenia,

 • informácie o vašom operátorovi, poskytovateľovi internetových služieb a type sieťového pripojenia vrátane vašej IP adresy,

 • identifikátory poskytnuté vaším zariadením alebo tretími stranami pre predajcov aplikácií alebo zadávateľov reklamy, alebo identifikátory, ktoré sami vytvoríme,

 • informácie o krajine, lokalite, časovom pásme a geografickej polohe na úrovni IP adresy,

 • kde ste nasledovali odkaz na Službu Wolt a odkazy, ktoré ste nasledovali zo Služby Wolt,

 • podrobnosti o vašich interakciách so Službou Wolt a jej používaní. Patria sem napríklad vzory používania, ktoré funkcie používate, reklama, účasť na konkrétnej kampani a zobrazenia a interakcie s ponukou a informácie o objednávkach,

 • údaje na sledovanie a zaznamenávanie transakcií iniciovaných našimi reklamnými partnermi vrátane časových značiek a vyššie uvedených identifikátorov.

Podrobnosti o tom, ako môžete kontrolovať reklamné a analytické identifikátory vo svojom zariadení, nájdete nižšie v časti „Cookies a iné technológie“. 

Cookies a iné technológie

Za účelom získavania a uchovávania údajov o používaní a ďalších informácií, keď Používatelia navštevujú Službu Wolt, používame rôzne technológie, vrátane cookies, ukladania údajov webových stránok a používania webovej a aplikačnej telemetrie.

Cookies a ďalšie údaje webových stránok ukladané vo vašom zariadení nám umožňuje identifikovať návštevníkov Služby Wolt a uľahčiť jej používanie a vytvárať súhrnné informácie o našich návštevníkoch. Pomáha nám to zlepšovať Službu Wolt a viac vyhovieť našim Používateľom. Cookies a ďalšie údaje webových stránok nepoškodia vaše zariadenie ani súbory. Cookies a ďalšie údaje webových stránok používame, aby sme prispôsobili Službu Wolt a poskytované informácie podľa konkrétnych záujmov jednotlivých Používateľov. Upozorňujeme, že doba uchovávania rôznych súborov cookies je obmedzená a pohybuje sa od menej ako jednej minúty až po dobu neurčitú alebo po vymazaní konkrétneho súboru cookie.

Nastavenia cookies, ktoré ste predtým zadali, môžete upraviť kliknutím TU.

Používatelia si môžu nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby odmietol cookies. Informácie, ako nastaviť cookies v niektorých obľúbených prehliadačoch nájdete napríklad prostredníctvom nasledovných odkazov:

Prosím vezmite na vedomie, že ak odmietnete cookies niektoré časti Služby Wolt nemusia fungovať správne.

Služba Wolt využíva pseudonymizované identifikátory na sledovanie a predvídanie vášho využívania aplikácie a služieb a vašich preferencií. Wolt tiež používa dočasné sledovacie technológie tretích strán po dobu relácie (session-only) na overenie a vykazovanie transakcií iniciovaných našimi partnermi v oblasti reklamy.

Svoje preferencie týkajúce sa cookies môžete spravovať na cookies banneri na našich webových stránkach.

Prostredníctvom Aplikácie Wolt môžete spravovať aj svoju komunikáciu a ďalšie nastavenia súkromia.

Identifikátori návštevníkov Wolt je možné deaktivovať v iOS a Android mobilných zariadeniach zmenou vašich nastavení [pre iOS: Nastavenia (Settings) → Wolt → Nastavenia - Wolt (Wolt settings) → Obmedziť sledovanie (Limit Tracking) a pre Android: Aplikácia Wolt (Wolt application) → karta Profil (Profile tab) → ikona Nastavenia v pravom hornom rohu (Settings icon)].

Reklamné identifikátori je možné v iOS mobilných zariadeniach všeobecne vypnúť tak, že si zrušíte zaškrtnutie možnosti Osobná reklama [Nastavenia (Settings) → Súkromie a bezpečnosť (Privacy & Security ) → Reklama Apple (AppleAdvertising) → Osobná reklama (Personalized Ads)]. [P&P1] Prehľad a viac informácií o reklamných identifikátoroch nájdete na webovej stránke Reklama Apple a súkromie.

Wolt používa rôznych externých poskytovateľov analytických a telemetrických služieb, marketingových alebo pridružených partnerov a ďalšie služby integrované do nášho klientskeho softvéru, ktoré sú uvedené nižšie:

Názov

Obchodník

Účel

Vyhlásenie obchodníka o ochrane osobných údajov

Google Analytics

Google

Analytika návštevníkov a používania

Link

Google AdSense

Google 

Cielenie reklamy

Link

Google Tag Manager

Google

Analytika a reportovanie

Link

Upwave

Upwave

Analytika, marketing a reportovanie o aplikácii Wolt

Link

AppsFlyer

AppsFlyer

Analytika, marketing a reportovanie o aplikácii Wolt

Link

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

Odhaľovanie a vyhýbanie sa botom, nahlasovanie botov

Link

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

Sledovanie chybných udalostí a výkonu na webových stránkach a v aplikáciách

Link

Facebook Graph API

Meta

Spravovanie reklám

Link

Facebook Pixel

Meta

Sledovanie reklamy/konverzie

Link

Firebase

Firebase

Platforma pre vývoj mobilných a webových aplikácií

Link

Intercom

Intercom

Konverzácie so zákazníckou podporou

Link

Ravelin

Ravelin

Ochrana proti podvodom

Link

Riskified

Riskified

Prevencia platobných podvodov

Link

Adform

Adform

Spravovanie a poskytovanie online reklám

Link

Floodlight 

Floodlight

Sledovanie reklamy/konverzie

Link

Microsoft Clarity

Microsoft

Analýza heatmapy užívateľov

Link

Interspace

Interspace (Accesstrade)

Platforma pre affiliate marketing

Link

Microsoft Bing

Microsoft

Vyhľadávač

Link

Iterable

Iterable

Automatizácia marketingu

Link

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

Sledovanie reklamy/konverzie

Link

Taboola Pixel

Taboola

Sledovanie reklamy/konverzie

Link

TradeDoubler

TradeDoubler

Sledovanie reklamy/konverzie

Link

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

Sledovanie reklamy/konverzie

Link

Yahoo

Yahoo

Sledovanie reklamy/konverzie

Link

Reddit Pixel

Reddit Ads

Sledovanie reklamy/konverzie

Link

Sentry

Sentry.io

Funkčný softvér

Link

Vezmite prosím na vedomie, že nie všetci vyššie uvedení poskytovatelia sú nevyhnutne využívaní v ktorejkoľvek danej dobe alebo vo všetkých krajinách.

4.      ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom a primeranom rozsahu na konkrétne účely spracúvania. Vezmite prosím na vedomie, že sa môže súčasne uplatňovať jeden alebo viacero z nasledujúcich účelov a právnych základov.

V prvom rade Wolt spracúva vaše osobné údaje, aby sme mohli plniť naše zmluvné záväzky voči vám alebo Zákazníkovi - Organizácii, napríklad v rozsahu potrebnom na:

 • ponuku Služby Wolt na základe zmluvy medzi vami a Wolt alebo medzi Zákazníkom-Organizáciou a Wolt alebo medzi zákazníkom Wolt Drive a Wolt; [P&P2]

 • plnenie zmluvy medzi vami a Wolt a na účely vybavenia a doručenia vašej objednávky, ako aj na komunikáciu s vami o zmenách zmluvných podmienok, zásad ochrany osobných údajov alebo iných dôležitých zmenách súvisiacich so zmluvou;

 • spracovanie vašich platieb alebo prípadných refundácii (v relevantných prípadoch) a poskytnutie informácií našim partnerom (reštauráciám, obchodom a našim kuriérskym partnerom, ďalej spoločne aj ako „Partner“), ktoré sú potrebné na prípravu alebo doručenie vašej objednávky, a

 • na zodpovedanie vašich otázok alebo riešenie podnetov, ak sa na nás obrátite.

Po druhé, vaše osobné údaje môžeme spracúvať, ak existuje primeraný a oprávnený záujem (t. j. oprávnený záujem) na chod, udržiavanie a rozvoj nášho podnikania alebo na vytváranie a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi. Keď sa rozhodneme používať vaše údaje na základe našich oprávnených záujmov, porovnávame naše vlastné záujmy s vaším právom na súkromie a napríklad vám poskytneme možnosť jednoducho sa odhlásiť z našej marketingovej komunikácie a ak je to možné použijeme pseudonymizované alebo neidentifikovateľné údaje. Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov na základe oprávneného záujmu. Wolt však môže takúto námietku odmietnuť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, napríklad ak je spracúvanie nevyhnutné na prípravu, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu a na základe oprávneného záujmu, napríklad aby sme mohli:

 • riešiť pohľadávky, vymáhať dlhy a viesť právne procesy. Údaje môžeme spracúvať aj na účely predchádzania podvodom, zneužívania našich služieb a na účely zabezpečenia a bezpečnosti informácií, systémov a sietí;

 • kontaktovať vás v súvislosti so Službou Wolt a informovať vás o zmenách, ktoré sa ich týkajú, alebo vás požiadať o hodnotenie alebo spätnú väzbu na Službu Wolt;

 • propagovať vám Službu Wolt alebo vám prostredníctvom Služby Wolt zobrazovať cielené alebo personalizované reklamy alebo vám zasielať inak cielený marketing služieb alebo produktov, ktoré by vás mohli zaujímať. Na vytvorenie takejto cieľovej skupiny môžeme spracúvať informácie uvedené vyššie v časti Údaje o používaní. Upozorňujeme, že ak to vyžadujú príslušné právne predpisy, spracúvanie osobných údajov na marketingové účely bude založené na vašom súhlase (pozri tiež časť „Priamy marketing“ nižšie);

 • zlepšovať kvalitu Služby Wolt a rozvíjať naše podnikanie, napríklad analýzou akýchkoľvek trendov v používaní Služby Wolt spracúvaním údajov týkajúcich sa vášho používania Služby Wolt;

 • zabezpečiť, aby naše služby boli v súlade s vašimi potrebami, osobné údaje sa môžu použiť napríklad na prieskumy spokojnosti zákazníkov. Ak to bude možné, budeme pri tom používať len súhrnné údaje, ktoré nie sú priraditeľné ku konkrétnej osobe;

 • spracúvať vaše údaje v rámci skupiny spoločností Wolt v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely poskytovania Vám Služby Wolt, ako aj na iné vyššie uvedené účely, môžeme pri spracúvaní používať automatizované prostriedky, ktoré môžu zahŕňať aj automatizované rozhodovanie.

Ďalej môžeme spracúvať vaše osobné údaje na účely správy a plnenia našich zákonných povinností. Patria sem údaje spracúvané na účely plnenia našich povinností pri vedení účtovníctva a poskytovania informácií príslušným orgánom, ako sú daňové úrady alebo orgány činné v trestnom konaní v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

V niektorých sekciách Služby Wolt môžete byť požiadaní o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov. V Aplikácii Wolt môžete napríklad spravovať svoje marketingové a iné súhlasy. Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete ho kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete alebo zmeníte príslušné nastavenia súhlasu, napríklad v Aplikácii Wolt.

5.     PRENOS ÚDAJOV DO KRAJÍN MIMO EURÓPY

Wolt uchováva vaše osobné údaje najmä v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Máme však poskytovateľov služieb, prevádzky a spoločnosti zo skupiny vo viacerých geografických lokalitách. Preto môžeme my a naši poskytovatelia služieb prenášať vaše osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo bydliska Používateľa alebo ich v týchto krajinách spracúvať.

Podnikneme kroky, aby sme zabezpečili, že osobné údaje Používateľov budú mať primeranú úroveň ochrany v krajinách, v ktorých sa spracúvajú. Zabezpečujeme vhodnú a primeranú ochranu pri prenose osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru prostredníctvom série zmlúv s našimi poskytovateľmi služieb založených na štandardných zmluvných doložkách alebo prostredníctvom iných vhodných záruk.

Ďalšie informácie o prenose osobných údajov môžete získať, ak nás kontaktujete na ktorejkoľvek z vyššie uvedených adries.

6.   PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje zdieľame v rámci skupiny Wolt len v prípade, keď je to odôvodnene nevyhnutné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje zdieľame s treťou stranou mimo skupiny Wolt iba v prípade, ak nastane jedna z nasledovných okolností:

Na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a oprávneným poskytovateľom služieb

Pokiaľ tretie strany (napríklad reštaurácie, predajcovia alebo obchodníci, ktorí pripravujú vašu objednávku, naši kuriérski partneri, ktorí doručujú vašu objednávku a Zákazník-Organizácia, ktorý môže za vašu objednávku platiť) potrebujú prístup k osobným údajom, aby sme mohli poskytovať Službu Wolt alebo z iných oprávnených dôvodov, poskytujeme vaše údaje týmto tretím stranám. Napríklad môžeme poskytnúť vaše telefónne číslo Partnerovi, ktorý pripravuje vašu objednávku, ak je to potrebné napríklad na to, aby sa vás opýtal, či súhlasíte s náhradným produktom v objednávke, alebo aby vás informoval, že vo vašej objednávke chýba nejaká položka, alebo na objasnenie osobitných požiadaviek.

Okrem toho môžeme poskytnúť vaše osobné údaje spoločnostiam zo skupiny alebo povereným poskytovateľom služieb, ktorí pre nás vykonávajú služby (vrátane ukladania údajov, účtovníctva, analytiky, predaja a marketingu a prevencie platobných podvodov), aby ich pre nás spracúvali a poskytovateľom platobných služieb, aby pre nás spracovávali vaše platby.

Ak sú údaje spracúvané tretími stranami v mene Wolt, Wolt prijal príslušné zmluvné a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že vaše údaje sa spracúvajú výlučne na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súlade so všetkými právnymi predpismi a podľa našich pokynov a príslušných záväzkov zachovávania mlčanlivosti a bezpečnostných opatrení.

Vezmite prosím na vedomie, že ak poskytujete osobné údaje priamo tretej strane, napríklad prostredníctvom odkazu v Službe Wolt, spracúvanie sa zvyčajne uskutočňuje na základe ich zásad a pravidiel.

S Partnermi na poskytovanie Služby Wolt

V rozsahu, v akom tretie strany, ako sú Partneri, ktorí pripravujú, predávajú a/alebo doručujú vašu objednávku, naši kuriérski partneri, ktorí doručujú vašu objednávku a Zákazník-Organizácia, ktorý môže zaplatiť vašu objednávku, potrebujú prístup k osobným údajom, aby sme mohli poskytovať Službu Wolt, poskytujeme takýmto tretím stranám vaše údaje.

Partnerovi a  prípadne jeho materskej spoločnosti alebo poskytovateľovi franšízy poskytujeme osobné údaje potrebné na vybavenie vašej objednávky. V závislosti od úlohy Partnera to môže zahŕňať vaše meno, adresu doručenia a údaje týkajúce sa vášho nákupu, vrátane údajov o mieste konania, čísla objednávky, času objednávky a doručenia, spôsobu doručenia, objednaných produktov, komentárov a spätnej väzby, ktoré ste uviedli v objednávke. Tieto údaje sa zdieľajú, aby umožnili Partnerovi pripraviť objednávku, vrátane prípadného vyzdvihnutia produktov na prevádzke, zabezpečenia kvality služieb Partnera a výberu produktov dostupných vo Wolt, ako aj plnenia zákonných povinností Partnera. Ak Partner spracúva takéto údaje na účely plnenia svojich vlastných práv a povinností, ako sú jeho zákonné povinnosti voči Vám, je Partner nezávislým prevádzkovateľom osobných údajov a zodpovedá za zákonnosť svojich spracovateľských operácií.

V súlade s podmienkami stanovenými Partnerom môžete do Služby Wolt pridať podrobnosti o svojej bonusovej karte alebo vernostnom programe pre konkrétneho Partnera na účely prepojenia všetkých objednávok zadaných u Partnera s príslušným vernostným programom. Wolt takéto údaje poskytne Partnerovi a Partner je nezávislým prevádzkovateľom takýchto údajov, a preto je zodpovedný za zabezpečenie zákonnosti ich spracúvania.

Ak je to potrebné, môžeme Partnerovi, ktorý pripravuje vašu objednávku poskytnúť tiež vaše telefónne číslo a meno, napríklad aby sa vás opýtal, či súhlasíte s nahradením produktu v objednávke alebo aby Vás informoval, že položka vo Vašej objednávke nie je dostupná alebo pre objasnenie špeciálnych požiadaviek alebo z iných dôvodov potrebných pre vybavenie objednávky. V prípade doručovania, ktoré vykonávajú samotní naši obchodní partneri, môžeme týmto Partnerom poskytnúť aj vašu doručovaciu adresu a telefónne číslo.

Zo zákonných dôvodov a na právne konania

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami mimo skupiny Wolt, ak sa v dobrej viere domnievame, že prístup a používanie osobných údajov je dôvodne nevyhnutné pre: (i) dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí; (ii) odhaľovanie podvodov, trestných činov, bezpečnostných alebo technických problémov a ich predchádzanie alebo riešenie a/alebo (iii) ochranu záujmov, majetku alebo bezpečnosti Wolt, Používateľov alebo verejnosti, ak je to v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak je to možné, budeme vás o takomto spracúvaní osobných údajov informovať.

Z iných oprávnených dôvodov

Ak je Wolt účastníkom zlúčenia, splynutia alebo predaja majetku, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť zainteresovanej tretej strane. Budeme však naďalej zabezpečovať dôvernosť všetkých osobných údajov. Keď sa osobné údaje poskytnú alebo sa budú riadiť inými zásadami ochrany osobných údajov, budeme všetkých dotknutých Používateľov informovať.

S vaším výslovným súhlasom

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám mimo Wolt len s vaším výslovným súhlasom. Tento súhlas máte právo kedykoľvek bezplatne odvolať napríklad tak, že nás budete kontaktovať.

7.      DOBA UCHOVÁVANIA

Wolt neuchováva vaše osobné údaje dlhšie ako je prípustné podľa právnych predpisov a potrebné na účely poskytovania Služby Wolt alebo jej príslušných častí. Doba uchovávania závisí od povahy informácií a účelu ich spracúvania. Maximálna doba sa preto môže v závislosti od konkrétneho použitia líšiť.

Po vymazaní používateľského účtu Používateľom môžu byť osobné údaje uchovávané len dovtedy, kým je takéto spracúvanie vyžadované zákonom alebo je odôvodnene potrebné na plnenie našich zákonných povinností alebo oprávnených záujmov, napríklad na účely riešenia nárokov, vedenia účtovníctva, interného vykazovania a urovnania.

Pravidelne posudzujeme dobu uchovávania osobných údajov, aby sme zabezpečili, že údaje sa budú uchovávať len počas nevyhnutného obdobia.

8.     VAŠE PRÁVA

Právo na prístup

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Poskytujeme vám možnosť vidieť určité osobné údaje vo vašom používateľskom účte v Službe Wolt alebo si vyžiadať kópiu vašich osobných údajov tak, že nás kontaktujete.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie založené na súhlase Používateľa, Používateľ má právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolanie súhlasu môže viesť k obmedzeniu vašich možností využívať Službu Wolt. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo na opravu

Máte právo na opravu a doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré o vás uchovávame a to tak, že nás kontaktujete. Niektoré osobné údaje môžete opraviť alebo aktualizovať prostredníctvom svojho používateľského účtu v Službe Wolt.

Právo na výmaz

Môžete nás tiež požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našich systémov. Vašej žiadosti vyhovieme, pokiaľ nemáme oprávnený dôvod na to, aby sme údaje nevymazali.

Právo namietať

Máte právo namietať proti určitému použitiu vašich osobných údajov, ak sa tieto údaje spracúvajú za iným účelom, než je nevyhnutné na poskytovanie Služby Wolt alebo na splnenie zákonných povinností. Ak budete namietať proti ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniu vašich možností využívať Službu Wolt.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, napríklad v prípade, ak zatiaľ nedošlo k vybaveniu vašej žiadosti o výmaz alebo opravu údajov alebo vybaveniu námietky a/alebo, ak nemáme oprávnený dôvod vaše údaje spracúvať. Toto však môže viesť k obmedzeniu vašich možností využívať Službu Wolt.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom a bežne používanom formáte a nezávisle ich preniesť tretej osobe.

Ako vaše práva uplatňovať

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť kontaktovaním podpory Wolt alebo zaslaním listu alebo e-mailu na adresy uvedené vyššie, v ktorom uvediete nasledovné informácie: meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Ak máte účet Wolt, odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom podpory Wolt, pretože nám to umožní ľahšie vás identifikovať. Môžeme si vyžiadať doplňujúce informácie potrebné na overenie totožnosti Používateľa. Žiadosti, ktoré sa bezdôvodne opakujú, sú neprimerané alebo zjavne neopodstatnené môžeme odmietnuť alebo spoplatniť.

9.     PRIAMY MARKETING

Používateľ má právo zakázať nám používať jeho/jej osobné údaje na účely priameho marketingu, prieskumu trhu a profilovania uskutočneného na účely priameho marketingu kontaktovaním nás na vyššie uvedené adresy alebo využitím funkcií Služby Wolt alebo možnosti odhlásiť sa z odberu správ priameho marketingu.

10.  PODANIE SŤAŽNOSTI

Ak sa Používateľ domnieva, že jeho osobné údaje spracúvame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov vo Fínsku, Ombudsman pre ochranu osobných údajov (tietosuoja.fi). Používateľ môže tiež podať sťažnosť inému lokálnemu a príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.

11.  BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ

Používame administratívne, organizačné, technické a fyzické opatrenia na účely ochrany osobných údajov, ktoré získavame a spracúvame. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad, tam, kde je to vhodné, šifrovanie, pseudonymizáciu, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Naše bezpečnostné kontroly sú navrhnuté tak, aby zachovali primeranú úroveň dôvernosti údajov, ich integritu, dostupnosť, odolnosť a schopnosť obnoviť údaje. Bezpečnosť Služby Wolt, systémov a iné prostriedky pravidelne testujeme. Okrem toho je prístup zamestnancov Wolt k osobným údajom obmedzený a prístup majú len k tomu, čo je nevyhnutné na plnenie pracovných úloh daného zamestnanca.

[P&P1]Please note that Apple has changed the description of buttons - see the section Personalized Ads in https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-advertising/ We have edited the text according to this latest version from Apple. [P&P2]Please note that in the master English version of the Privacy Policy the term Wolt Drive is deleted.