Zmluvné podmienky Odporúčacieho Programu Wolt

Existujúci Používatelia („Odporúčajúci"), ktorí odporučia priateľov alebo rodinu ako nových zákazníkov („Zákazník“) Služby Wolt, môžu získať kredity za odporúčanie („Kredit(y)“). Zákazník sa musí zaregistrovať pomocou jedinečného osobného kódu („Kód“), ktorý mu poskytne Odporúčajúci. Kód musí byť Zákazníkovi poskytnutý prostredníctvom e-mailu, SMS alebo funkcie Zdieľať svoj kód v Aplikácii Wolt. Ak sa spoločnosť Wolt a Odporúčajúci nedohodnú inak, Odporúčajúci nesmie zdieľať osobný kód jeho zverejnením na webových stránkach prístupných širokej verejnosti (vrátane stránok na kupóny a podobných stránok), zakúpením platenej reklamy, zasielaním spamu neznámym ľuďom alebo iným spôsobom prezentovať ponuku svojho vzťahu so spoločnosťou Wolt. Spoločnosť Wolt si vyhradzuje právo určiť, či odporúčanie spĺňa podmienky na získanie Kreditov a môže deaktivovať alebo zneplatniť všetky Kredity získané vyššie uvedenými alebo podobnými spôsobmi.

Na množstvo Kreditov, ktoré môže Odporúčajúci získať, sa môžu vzťahovať obmedzenia. Takéto obmedzenia, ak sa uplatňujú, sú podrobnejšie stanovené v Službe Wolt. Odporúčajúci môžu získať Kredity len od Zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v tej istej krajine ako Odporúčajúci. Spoločnosť Wolt si vyhradzuje právo deaktivovať alebo zneplatniť všetky Kredity získané Zákazníkom alebo Odporúčajúcim, ktoré presahujú tieto sumy obmedzenia. Výška Kreditu sa líši v závislosti od regiónov a lokalita Odporúčajúceho určuje región, ktorý sa aplikuje a výšku Kreditu. Výška Kreditu bude uvedená v účte Wolt Odporúčajúceho a v ponuke, ktorú dostane Zákazník. Vo vybraných krajinách môže byť požiadavka na minimálnu výšku (bez daní a poplatkov) prvej objednávky Zákazníka, ktorá musí byť dosiahnutá na to, aby Zákazník aj Odporúčajúci získali Kredity. Zákazník bude diskvalifikovaný a nezíska Kredity, ak spoločnosť Wolt zistí, že Zákazník si už predtým vytvoril účet Wolt. Spoločnosť Wolt si vyhradzuje právo Kredity získané prostredníctvom Odporúčacieho Programu Wolt zadržať alebo zneplatniť, ak zistí alebo má za to, že Kredity boli získané omylom, podvodom, nezákonne alebo v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami alebo v rozpore s akoukoľvek inou platnou dohodou medzi vami a spoločnosťou Wolt.

Tieto Zmluvné podmienky Odporúčacieho programu sa vzťahujú na všetkých Používateľov, pokiaľ sa spoločnosť Wolt a Používateľ výslovne písomne nedohodnú inak.