Warunki świadczenia usług

Korzystając z Usługi Wolt zgadzają się Państwo przestrzegać niniejszych Warunków Świadczenia Usług („Warunki Świadczenia Usług”). 

Zanim zaczną Państwo korzystać z Usługi Wolt, prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Świadczenia Usług. Jeśli nie akceptują Państwo Warunków Świadczenia Usług, prosimy o nie korzystanie z usługi Wolt. Niniejsze Warunki świadczenia usług odnoszą się do korzystania z Usługi Wolt i do Umów Zakupu określonych poniżej. Bardziej szczegółowy opis Usługi Wolt oraz informacje o wymaganiach systemowych są dostępne pod adresem wolt.com.

Jeśli posiadają Państwo Konto Wolt for Work, niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają również zastosowanie do organizacji klienta, która udostępniła Państwu Funkcję Wolt for Work („Organizacja Klienta”) w odniesieniu do Zamówień, które składają Państwo poprzez Funkcję Wolt for Work. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług a Regulaminem Korporacyjnym Wolt, mającym zastosowanie do Organizacji Klienta, wiążące będą postanowienia Regulaminu Korporacyjnego Wolt.

Warunki Świadczenia Usług zawierane są wyłącznie pomiędzy nami a Użytkownikiem, a nie z Apple, Inc., a Apple Inc. nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację Wolt lub jej treść. Niniejszym akceptują Państwo, że podmioty powiązane z Apple, Inc. („Apple”) są beneficjentami zewnętrznymi Warunków Świadczenia Usług oraz, że po zaakceptowaniu Warunków Świadczenia Usług, Apple będzie miał prawo (oraz będzie można uznać, że zaakceptował prawo) do wyegzekwowania, jako beneficjent zewnętrzny, przestrzegania przez Państwa Warunków Świadczenia Usług. 

1. Definicje

Partner” oznacza restaurację lub podmiot partnerski, który podpisał umowę partnerską z firmą Wolt i który oferuje swoje produkty i w razie potrzeby, usługę dostawy poprzez Usługę Wolt.

Umowa Zakupu” oznacza umowę zakupu produktów Partnera oraz usługi dostawy, jeśli zamówiono, złożone w ramach Zamówienia. W odniesieniu do Zamówień składanych poprzez Funkcję Wolt for Work, Umowa Zakupu stanowi wiążącą umowę zawartą pomiędzy Partnerem a Organizacją Klienta. W odniesieniu do Zamówień składanych przez inną formę płatności Użytkownika, Umowa Zakupu stanowi wiążącą umowę pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem. 

Wolt” oznacza Wolt Polska sp. z o.o., ul. Złota 59; 00-120 Warszawa, jeżeli Użytkownik znajduje się w Polsce.

„Aplikacja Wolt” oznacza cyfrową aplikację o nazwie Wolt dostarczoną przez Wolt dla osób fizycznych i osób prawnych w celu zamawiania produktów od Partnerów Wolt.

Konto Wolt for Work” oznacza konto użytkownika w Aplikacji Wolt, do którego podpięta została Funkcja Wolt for Work.

Funkcja Wolt for Work” oznacza metodę płatności i funkcję w Aplikacji Wolt, poprzez którą upoważnieni Użytkownicy Organizacji Klienta mogą składać Zamówienia na koszt Organizacji Klienta.

Usługa Wolt” oznacza Aplikacje Wolt, stronę internetową wolt.com oraz inne miejsca wymienione pod adresem wolt.com.

Użytkownik” lub „Państwo” oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Usługi Wolt.

Produkty detaliczne” oznacza artykuły spożywcze, konsumpcyjne, użytkowe oraz inne dobra konsumenckie udostępniane przez Partnera w ramach Usługi Wolt.

2. Dane firmy Wolt

·      Wolt Polska sp. z o.o., ul. Złota 59; 00-120 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000745637, NIP: 7010846311, jeżeli Użytkownik znajduje się w Polsce,

 ·      Nazwa handlowa: „Wolt”,

·      Adres e-mail: support@wolt.com.

Dane Partnerów oraz informacje o ich produktach i usługach będą przekazywane za pośrednictwem Aplikacji Wolt oraz strony internetowej Wolt. 

3. Opis Usługi Wolt

3.1. Wolt udostępnia platformę, na której Użytkownik ma możliwość zakupu Produktów detalicznych oraz zamówienia usługi dostawy od wybranego przez siebie Partnera. Gdy kupujesz posiłki od Partnera, Wolt wspomaga dokonanie zakupu w Usłudze Wolt. Wolt oferuje bezpośrednio Użytkownikom również usługi dostawy Produktów detalicznych zakupionych od wybranych Partnerów, co jest wyraźnie zaznaczone w profilu takiego Partnera w sekcji „Informacje o lokalu”. Partnerzy lub Wolt pobierają od Użytkowników opłatę za dostawę oraz opłatę serwisową.

3.2. Partnerzy udzielają informacji o swoich produktach i usługach w Usłudze Wolt, w tym także informacji dotyczących menu oraz cen produktów. Informacja o indywidualnym koszcie dostawy oraz opłacie serwisowej za każdym razem jest podana w Usłudze Wolt. Jeśli masz alergię lub inne ograniczenia dietetyczne, skontaktuj się proszę z wybranym Partnerem. Partner udostępni na Twoje żądanie szczegółowe informacje dotyczące wybranego posiłku lub innego Produktu detalicznego, zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami prawa. Sprzedaż i zakup produktów i usług Partnerów może podlegać dodatkowym warunkom Partnerów oprócz tych opisanych w Usłudze Wolt. Ceny Produktów detalicznych są określane według cennika z daty złożenia Zamówienia. Zwracamy uwagę, że możliwe są minimalne różnice pomiędzy wskazaną ceną a ostateczną ceną Zamówienia na produkty pakowane, wynikające z różnic w wadze opakowania.

Partner udziela informacji o alergenach i innych niezbędnych informacji dotyczących Produktów detalicznych w ramach Usługi Wolt, odpowiednio do każdego z produktów. Partner jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich informacji o Produktach detalicznych, wymaganych na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Jeśli ma to zastosowanie, Partner jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby cena sprzedaży oraz cena jednostkowa były wskazane zgodnie z Dyrektywą 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom.

Partner określa według własnego uznania asortyment i cennik Produktów detalicznych, dostępnych w ramach Usługi Wolt. Partner może również narzucić określone ograniczenia wobec Państwa Zamówienia, takie jakie limity ilościowe lub limity rozmiarów Zamówienia. Partner jest odpowiedzialny za poinformowanie Państwa o wszelkich ograniczeniach dotyczących dostępności wszelkich Produktów detalicznych. Użytkownik akceptuje, że w przypadku czasowej niedostępności danego produktu, Partner zrealizuje Państwa Zamówienie bez uwzględnienia takiego produktu w ramach Zamówienia. Nie będą Państwo obciążeni zapłatą za produkty niedostępne w chwili składania Zamówienia.

Podczas wybierania produktów i usług Partnera, Użytkownik dokonuje wiążącego zamówienia w celu zakupu produktów i usług od Partnera na warunkach przedstawionych Użytkownikowi w Usłudze Wolt przed złożeniem zamówienia („Zamówienie”). Po otrzymaniu Zamówienia, Wolt przekaże szczegóły Zamówienia do Partnera. Po przyjęciu Zamówienia przez Partnera, i po przedstawieniu przez Wolt w imieniu Partnera potwierdzenia zamówienia Użytkownikowi, Użytkownik lub Organizacja Klienta i Partner zawierają Umowę Zakupu. Partner dostarczy Użytkownikowi potwierdzenie zakupu. W odniesieniu do Produktów detalicznych zakupionych od wybranych Partnerów oznaczonych zgodnie z punktem 3.1.: Po przyjęciu Zamówienia przez Partnera i po przedstawieniu potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika, oprócz zawarcia Umowy zakupu z Partnerem na zakup produktów Partnera, Użytkownik lub Organizacja Klienta i Wolt zawierają prawnie wiążącą umowę na zakup wszelkich usług dostawy zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi Wolt.

3.3. Partner wybrany przez Użytkownika przygotuje dla Użytkownika (i dostarczy, jeśli zamówione zostały usługi dostawy) produkty określone w Zamówieniu. Wolt nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za prawidłowe wykonanie Umowy Zakupu przez Partnera. W odniesieniu do Produktów detalicznych zakupionych od wybranych Partnerów oznaczonych zgodnie z punktem 3.1.: Wolt ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi dostawy zamówionej przez Użytkownika od Wolt w ramach Zamówienia, zgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług.

3.4. Z zastrzeżeniem pkt. 3.5 poniżej, po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, Zlecenie nie może zostać modyfikowane przez Użytkownika, tj. Użytkownik nie może dodać ani usunąć Produktu detalicznego lub usługi z Zamówienia po jego złożeniu. Przed złożeniem Zamówienia na produkt lub usługę należy uważnie przejrzeć Zamówienie.

3.5. Niezależnie od postanowień punktu 3.4., Użytkownik jako konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić (prawo odstąpienia od umowy) od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wolt, o których jest mowa poniżej). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta (odwołania Zamówienia) może być ograniczone, w granicach określonych przez odpowiednie przepisy prawa. Określone produkty są wyłączone spod prawa konsumenta do odwołania Zamówienia (prawa odstąpienia od umowy) i zwrotu produktu, co do dotyczy m.in. następujących produktów:

  • a) dla umowy, w wykonaniu której Partner wydaje Produkty detaliczny – od objęcia Produktu detalicznego w posiadanie przez Użytkownika (lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów detalicznych, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

  • (b) w przypadku umowy, które polegają na regularnym dostarczaniu Produktu detalicznego przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

  • (c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Możecie Państwo odstąpić od umowy kontaktując się z Wolt lub Partnerem w powyżej wskazanym terminie albo poprzez zwrot Produktu detalicznego w punkcie sprzedaży Partnera, w którym Użytkownik złożył Zamówienie (którego dotyczy umowa od której Użytkownik odstępuje). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Wolt o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączony do niniejszego regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta może być ograniczone, w granicach określonych przez odpowiednie przepisy prawa. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości (art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta);

  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta);

  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia (art. 38 ust. 1 pkt. 4 ustawy o prawach konsumenta);

  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 ust. 1 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta);

  • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami (art. 38 ust. 1 pkt. 6 ustawy o prawach konsumenta);

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 ust. 1 pkt. 9 ustawy o prawach konsumenta);· o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę (art. 38 ust. 1 pkt. 10 ustawy o prawach konsumenta);

  • W związku z powyższym, prosimy uważnie przejrzeć koszyk Zamówienia przed jego złożeniem.

3.6. Produkty detaliczne powinny zostać zwrócone niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy, chyba że Partner zaproponował, że sam odbierze Produkt detaliczny. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu detalicznego przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu detalicznego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

3.7. Produkty detaliczne objęte odstąpieniem od umowy powinny zostać zwrócone do punktu sprzedaży Partnera, w którym złożono Zamówienie w ramach Usługi Wolt. Prosimy o kontakt z obsługą klienta w punkcie sprzedaży w celu zwrotu produktów. Właściwy punkt sprzedaży można ustalić na podstawie rachunku przekazanego przez Wolt lub Partnera. Użytkownik pokrywa koszty związane ze zwrotem Produktów detalicznych. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną Państwu zwrócone wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach Usługi Wolt), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wolt został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, Wolt zwróci płatność za przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że Partner zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.

3.8. Jeśli skontaktujesz się z Wolt w sprawie zwrotu produktu albo żądania zwrotu pieniędzy w związku z usterką, uszkodzeniem lub inną wadą produktu, w celu przyspieszenia procedury rozpatrzenia Twojej reklamacji Wolt może poprosić Cię o wysłanie zdjęcia takiego produktu, aby udokumentować stwierdzone wady. Zwracamy uwagę, że dany Partner może stosować odmienne w stosunku do niniejszego Regulaminu warunki lub zapewnić dodatkowe gwarancje uzupełniające niniejsze warunki. Partner przedstawia Użytkownikowi informacje o takich odmiennych lub dodatkowych warunkach w ramach Usługi Wolt.

3.9 Czasami może się zdarzyć, że niektóre produkty Partnera, które Użytkownik chce nabyć za pośrednictwem Usługi Wolt, są tymczasowo niedostępne. W takich przypadkach i w zakresie, w jakim Partner zezwolił na zamiany, Użytkownik może wybrać przed potwierdzeniem Zamówienia, czy chce zezwolić Partnerowi na zastąpienie brakującego produktu podobnym produktem. Jeśli Użytkownik zezwolił na zastąpienie niektórych lub wszystkich pozycji w Zamówieniu, Partner zastąpi brakujące pozycje zgodnie z następującymi zasadami: (i) zamiennik zostanie wybrany w oparciu o to, co Partner uzna za najbardziej odpowiedni zamiennik, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał ilości, jakości i cenie oryginalnego artykułu w Zamówieniu; (ii) substancje zazwyczaj powodujące alergie zostaną starannie uwzględnione, tak aby na przykład artykuł bez laktozy został zastąpiony wyłącznie artykułem bez laktozy, a artykuł bezglutenowy został zastąpiony wyłącznie artykułem bezglutenowym; (iii) napój dietetyczny (np. bez cukru) został zastąpiony napojem dietetycznym (np. bez cukru); (iv) produkt ekologiczny został zastąpiony produktem ekologicznym. Należy jednak pamiętać, że produkt zastępczy może mieć inne walory smakowe i/lub inną markę niż produkt pierwotnie zamówiony. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami ani kosztami za zamiennik w porównaniu z ceną oryginalnego produktu w Zamówieniu. Jeśli cena produktu zastępczego będzie niższa niż cena oryginalnego produktu w Zamówieniu, użytkownik zostanie obciążony ceną produktu zastępczego.

4. Konta Użytkowników

4.1. Mają Państwo ograniczone, niewyłączne, odwołalne i niepodlegające możliwości udzielania sublicencji, prawo do oceny oraz korzystania z Usługi Wolt oraz treści udostępnionych poprzez Usługę Wolt w formie oferowanej przez Nas od czasu do czasu wyłącznie w celach określonych w niniejszej Umowie. Licencja udzielona Użytkownikowi na Aplikację Wolt w iOS pobrana ze sklepu Apple App Store podlega dalszemu ograniczeniu w postaci licencji na korzystanie z Aplikacji Wolt na dowolnych produktach marki Apple, których Użytkownik jest właścicielem lub administratorem i zgodnie z Zasadami Korzystania określonymi w Warunkach Świadczenia Usług App Store i niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone przez Wolt i licencjodawców Wolt.

4.2. Aby skorzystać z Usługi Wolt, Użytkownik musi założyć konto użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami rejestracji w Usłudze Wolt. Rejestracja konta użytkownika wymaga utworzenia nazwy użytkownika i hasła oraz przekazania Wolt określonych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, email, numer telefonu i przynajmniej jedna funkcjonująca metoda płatności. Zobowiązujesz i zgadzasz się na utrzymywanie precyzyjnych, pełnych i aktualnych informacji na koncie użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Wolt przetwarza twoje dane osobowe, zobacz Politykę Prywatności Wolt. Dane uwierzytelniające w Usłudze Wolt są danymi osobowymi (o ile nie ustalono inaczej pomiędzy Wolt a Organizacją Klienta). Użytkownik powinien się upewnić, że wszelkie dane uwierzytelniające konto użytkownika i równoważne informacje wymagane do uzyskania dostępu do konta Użytkownika lub Organizacji Klienta są traktowane jako poufne i używane w bezpieczny sposób, niedostępny dla osób trzecich. Użytkownik może mieć tylko jedno konto osobiste użytkownika. Jeśli chcesz usunąć konto użytkownika, skontaktuj się proszę z nami używając powyższych danych kontaktowych.

4.3. W przypadku podejrzenia, że jakakolwiek nieupoważniona osoba dowiedziała się o danych uwierzytelniających konto Użytkownika lub ma dostęp do konta Użytkownika, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Wolt. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Usługi Wolt i wszelką działalność na koncie Użytkownika.

4.4. Korzystanie z Usługi Wolt wymaga przekazania firmie Wolt danych ważnej karty płatniczej lub innej metody płatności. Wolt nie przechowuje informacji odnośnie do Państwa instrumentu płatniczego, gdyż informacja ta jest przechowana przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, z którego usług korzysta Wolt. Użytkownik zgadza się zapłacić za wszystkie zakupy wynikające z korzystania z Usługi Wolt z wyjątkiem zakupów dokonywanych przez Funkcję Wolt for Work na koszt Organizacji Klienta. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować informacje o swojej karcie płatniczej i inne dane dotyczące płatności, które Użytkownik udostępnił na swoim koncie użytkownika.  

5. Płatności

5.1. Użytkownik, lub w przypadku Konta Wolt for Work Organizacja Klienta, zapłaci cenę zakupu określoną w Zamówieniu za pomocą odpowiedniej funkcji dokonywania płatności w ramach Usługi Wolt. Wolt pobiera wszystkie płatności od Użytkowników lub Organizacji Klienta w imieniu Partnera. Jeżeli Zamówienie składane jest poprzez Funkcję Wolt for Work, Użytkownik potwierdza płatność w imieniu Organizacji Klienta poprzez Funkcję Wolt for Work. Obowiązek zapłaty Użytkownika lub Organizacji Klienta powstaje w momencie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Usługi Wolt. 

5.2. Użytkownik może wypełnić powyższe zobowiązanie do zapłaty wyłącznie przy użyciu odpowiedniej metody płatności internetowej dostępnej w ramach Usługi Wolt. Uiszczając płatność równą cenie zakupu na rzecz Wolt, Użytkownik, lub Organizacja Klienta w przypadku Konta Wolt for Work, wypełnia swój obowiązek zapłaty wobec Partnera.

5.3. Płatność zostanie automatycznie pobrana z karty płatniczej Użytkownika, lub pobrana z Funkcji Wolt for Work przypisanej do Organizacji Klienta, w momencie dostarczenia Zamówienia. Wolt jest upoważniony do dokonania preautoryzacji w imieniu Partnera na karcie płatniczej Użytkownika, lub Funkcji Wolt for Work przypisanej do Organizacji Klienta, po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Usługi Wolt. Do przetwarzania płatności Wolt korzysta z zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.

5.4. Gotówka to dodatkowa metoda płatności dostępna w Polsce. Maksymalna wartość zamówienia gotówkowego jest szczegółowo określona w Usłudze Wolt. Zwroty zamówień gotówkowych będą dokonywane w środkach Wolt lub inną odpowiednią lub wymaganą prawnie metodą. Jeżeli Użytkownik, który złożył zamówienie gotówkowe, nie pojawi się w uzgodnionym miejscu dostawy w uzgodnionym czasie lub w przeciągu kolejnych 5 minut, obsługa klienta Wolt skontaktuje się z Użytkownikiem i uzgodni odpowiednią, zastępczą formę opłaty. Jeżeli obsługa klienta nie będzie w stanie skontaktować się z Użytkownikiem w ciągu 24 godzin od nieodebrania zamówienia, Wolt podejmie odpowiednie działania, które mogą obejmować wyłączenie opcji płatności gotówkowej u Użytkownika lub nawet zablokowanie konta Użytkownika w Usłudze Wolt dla dalszych Zamówień.

6. Środki Wolt i Tokeny Wolt

6.1. Użytkownicy Usługi Wolt mogą uzyskać środki Wolt lub tokeny Wolt np. zapraszając nowych użytkowników do rejestracji w Usłudze Wolt. Użytkownik może korzystać ze środków Wolt oraz tokenów Wolt, aby uzyskać zniżkę na zakupy w Usłudze Wolt.

6.2. Wolt może jednostronnie określić warunki mające zastosowanie do przyznawania, używania i ważności środków Wolt i tokenów Wolt.

6.3. Wszelkie środki Wolt lub tokeny Wolt przyznawane przy rejestracji można wykorzystać tylko raz.

6.4. Środki Wolt i tokeny Wolt nie mogą być wymieniane na gotówkę.  

6.5. Środki Wolt i tokeny Wolt zostaną unieważnione, jeśli Wolt wykryje jakiekolwiek nadużycie środków Wolt lub tokenów Wolt oraz kiedy podejrzewa lub wykryje, że środki Wolt lub tokeny Wolt zostały przyznane na niewłaściwych podstawach. W takich przypadkach Wolt wystawi Użytkownikowi fakturę na kwotę, która została zapłacona przy użyciu środków Wolt lub tokenów Wolt. 

7. Dostawa Zamówienia

7.1. Jeżeli Użytkownik zamówi dostawę Zamówienia za pośrednictwem Usługi Wolt, Zamówienie zostanie dostarczone do lokalizacji potwierdzonej przez Użytkownika w Usłudze Wolt. Użytkownik musi również dostarczyć dokładny adres lokalizacji potwierdzonej w Usłudze Wolt. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie poprawnego adresu oraz instrukcji dostawy Zamówień w Usłudze Wolt. Usługi dostawy są dostarczane Użytkownikowi lub Organizacji Klienta przez Partnera. W odniesieniu do Produktów detalicznych zakupionych od wybranych Partnerów oznaczonych zgodnie z punktem 3.1: Wolt świadczy usługi dostawy dla Użytkownika lub Organizacji Klienta.

7.2. Podczas korzystania z Usługi Wolt wymagana może być minimalna wartość zakupu i w tym przypadku otrzymasz o tym powiadomienie przed złożeniem Zamówienia w Usłudze Wolt. Jeżeli Zamówienie nie osiągnie minimalnej wymaganej wartości, w celu jej osiągnięcia, będziesz mieć możliwość zapłaty różnicy lub dodania kolejnych produktów do swojego Zamówienia. 

7.3 Użytkownik musi być dostępny do odbierania połączeń pod numerem telefonu podanym przez Użytkownika w Usłudze Wolt. Jeżeli nie można połączyć się z numerem telefonu podanym przez Użytkownika, dostawa może zostać anulowana przez Wolt lub Partnera, a Użytkownik może zostać obciążony pełną kwotą Zamówienia.

7.4. Użytkownik może złożyć zamówienie na dostawę tak szybko, jak to możliwe (standardowa metoda dostawy) lub zamawiając wcześniej określony termin dostawy.

7.5. Standardowa opcja dostawy: Użytkownik musi być obecny w potwierdzonej lokalizacji określonej w Zamówieniu od momentu złożenia Zamówienia do momentu otrzymania produktów określonych w Zamówieniu. Jeżeli Użytkownik nie jest dostępny w potwierdzonej przez niego/nią lokalizacji na pięć minut przed dostarczeniem zamówionych produktów, i Użytkownik nie odpowiada po dwóch próbach kontaktu podjętych przez dostawcę, dostawa może zostać anulowana przez Wolt lub Partnera, a Użytkownik lub Organizacja Klienta mogą zostać obciążone pełną kwotą Zamówienia.

7.6. Opcja dostawy „Zaplanowane zamówienie”: Aby odebrać Zamówienie, Użytkownik musi być obecny w potwierdzonej lokalizacji co najmniej na dziesięć minut przed zaplanowanym zamówieniem aż do momentu dostawy.

8. Odbiór Zamówienia w punkcie sprzedaży Partnera

8.1. Jeżeli Użytkownik nie zamówił dostawy produktów Partnera określonych w Zamówieniu, lecz odbiór w punkcie sprzedaży Partnera, produkty można odebrać w punkcie sprzedaży Partnera, który Użytkownik wybrał w ramach Zamówienia. Użytkownik otrzyma oddzielne potwierdzenie elektroniczne, gdy produkty będą gotowe do odbioru. Partner lub Wolt może określić warunki identyfikacji Użytkownika przy odbiorze produktów określonych w Zamówieniu. 

8.2. Partner zatrzyma zamówione produkty przez 60 minut po tym, gdy Partner powiadomi Użytkownika, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Obowiązek ten jest jednak ograniczony do godzin otwarcia punktu sprzedaży danego Partnera, a Zamówienie musi zostać odebrane przed zamknięciem tego punktu sprzedaży Partnera.

9. Zamówienie przy stoliku

9.1. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję spożycia produktów określonych w Zamówieniu w punkcie sprzedaży Partnera, Użytkownik otrzyma odrębne potwierdzenie elektroniczne dotyczące przewidywanego czasu, w którym produkty będą gotowe do spożycia w punkcie sprzedaży Partnera.

10. Szacunki czasowe

10.1. Każdy czas dostawy lub czas odbioru lub inne oszacowanie czasu przekazane Użytkownikowi przez Partnera lub przez Wolt w Usłudze Wolt są jedynie szacowane. Nie ma gwarancji, że Zamówienie zostanie dostarczone lub będzie dostępne do odbioru lub konsumpcji w przewidywanym czasie. Czas dostawy produktów może również zależeć od czynników, takich jak korki uliczne, godziny szczytu i warunki pogodowe.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do Usługi Wolt lub z nią związane, oraz do związanej z nią dokumentacji, jakiejkolwiek jej części lub kopii, pozostają wyłączną własnością firmy Wolt i/lub jej podwykonawców/licencjodawców. „Prawa Własności Intelektualnej" oznaczają prawa autorskie i prawa pokrewne (w tym prawa do bazy danych i katalogu oraz prawa do fotografii), patenty, wzory użytkowe, prawa do projektów, znaki towarowe, nazwy handlowe, tajemnica handlowa, know-how i wszelkie inne formy zarejestrowanych lub niezarejestrowanych praw własności intelektualnej.

11.2. Niniejsze Warunki świadczenia usług nie przyznają Użytkownikowi żadnych Praw Własności Intelektualnej w ramach Usługi Wolt, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone na rzecz Wolt i jego podwykonawców/licencjodawców.

11.3. Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dochodzenie, obronę, ugodę lub zwolnienie z roszczenia dotyczące tego, że Aplikacja Wolt w iOS lub korzystanie z niej przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich.

12. Dodatkowe postanowienia dotyczące korzystania z Usługi Wolt

12.1. Usługa Wolt jest dostępna wyłącznie dla osób w wieku 18 lat lub starszych.

12.2. Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich obowiązujących w tym zakresie zasad i przepisów podczas korzystania z Usługi Wolt, w tym zakupu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. W zakresie w jakim oferowana jest dostawa napojów alkoholowych w kraju, w którym znajduje się Użytkownik, Użytkownik może spotkać się z odmową dostawy napojów alkoholowych, jeżeli nie przedstawi kurierowi współpracującemu z Wolt dostarczającemu zamówienie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego, że Użytkownik ma skończone co najmniej 18 lat. Użytkownikowi można odmówić dostarczenia napojów alkoholowych również w innych przypadkach przewidzianych przez prawo w kraju, w którym Użytkownik się znajduje (np. jeśli zachowanie Użytkownika wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości). W zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce, jeżeli Użytkownik nie odbiera produktów w punkcie sprzedaży osobiście, Użytkownik upoważnia kuriera współpracującego z Wolt do odbioru produktów w imieniu Użytkownika w punkcie sprzedaży oraz do dostarczenia ich do Użytkownika. Dostawa bez kontaktu nie jest dozwolona w przypadku dostarczania napojów alkoholowych. Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się zgodnie z warunkami sprzedawcy tych produktów.

12.3. Usługa Wolt jest stale rozwijana. Różne elementy Usługi Wolt, w tym funkcje, produkty i Partnerzy dostępni w usłudze Wolt mogą zmieniać się lub być usuwane w części lub w całości.

12.4. Wolt może w dowolnym czasie i według własnego uznania zezwolić na zgłaszanie, publikowanie lub inne udostępnianie Wolt za pośrednictwem Usługi Wolt treści i informacji, takich jak informacje zwrotne lub prośby o wsparcie związane z Usługą Wolt jak i zgłoszenia do konkursów i promocji („Treści Użytkownika”). Wszelkie Treści Użytkownika dostarczone przez Ciebie pozostają Twoją własnością. Jednakże, dostarczając Wolt Treści Użytkownika, udzielasz Wolt ogólnoświatowej, nieograniczonej czasowo, nieodwołalnej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji, z prawem do sublicencjonowania, używania, kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania oraz z prawem wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób takiej Treść Użytkownika we wszystkich formatach i istniejących obecnie lub przyszłych kanałach, bez obowiązku dalszego powiadomienia lub uzyskania Twojej dodatkowej zgody lub zapłaty na rzecz Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do przyznania Wolt wyżej wymienionych praw oraz że Treść Użytkownika lub jej wykorzystanie nie jest obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite lub szkodliwe w jakikolwiek sposób i nie będzie naruszać prawa własności lub własności intelektualnej osób trzecich, czyjegokolwiek prawa do reklamy lub prywatności lub skutkować naruszeniem obowiązującego prawa lub innego mającego zastosowanie zobowiązania.

12.5. Korzystając z Usługi Wolt, Użytkownik może napotkać treści lub informacje, które mogą być nierzetelne, niekompletne, opóźnione, wprowadzające w błąd, nielegalne, obraźliwe lub w inny sposób szkodliwe. Wolt co do zasady nie sprawdza treści dostarczanych przez Partnerów. Wolt nie ponosi odpowiedzialności za treści ani informacje osób trzecich (w tym Partnerów) ani za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich lub polegania na nich.

12.6. Użytkownik lub Organizacja Klienta ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymanie wszelkich urządzeń lub sprzętu (np. telefonów) oraz połączeń niezbędnych do uzyskania dostępu do Usługi Wolt i korzystania z niej oraz wszelkich opłat z tym związanych.

12.7. Użytkownik nie będzie: (i) wykorzystywać lub próbować korzystać z konta osobistego Wolt innej osoby i/lub uzyskiwać dostępu do osobistych danych płatniczych innej osoby w ramach Usługi Wolt lub korzystać z kart płatniczych innej osoby podczas korzystania z Usługi Wolt, bez zgody tej innej osoby; (ii) kopiować, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych Usługi Wolt lub jakiejkolwiek związanej z nią technologii; (iii) stosować inżynierii odwrotnej, dekompilować, rozmontowywać, odszyfrowywać lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy Usługi Wolt lub jakiejkolwiek powiązanej technologii lub jakiejkolwiek jej części; (iv) usuwać  jakichkolwiek powiadomień o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach majątkowych zawartych w Usłudze Wolt; (v) usuwać, zakrywać lub zaciemniać jakichkolwiek reklam zawartych w Usłudze Wolt; (vi) gromadzić, wykorzystywać, kopiować lub przekazywać jakichkolwiek informacji uzyskanych w ramach Usługi Wolt bez zgody Wolt; (vii) używać botów lub innych automatycznych metod do korzystania z Usługi Wolt; (viii) tworzyć konta Wolt przy użyciu fałszywej tożsamości lub tożsamości innej osoby; lub (ix) uzyskiwać dostępu do Usługi Wolt, z wyjątkiem dostępu za pośrednictwem interfejsów wyraźnie dostarczonych przez Wolt, takich jak Aplikacja Wolt lub strona internetowa Wolt.

12.8. Nie jesteś upoważniony do wykorzystywania Usługi Wolt lub jakiejkolwiek zawartej w niej treści dla celów komercyjnych. Korzystanie z wszelkiego rodzaju sposobów systematycznego wyszukiwania i dostępu, takich jak korzystanie z dowolnego robota, pająka, web crawlera, oprogramowania do ekstrakcji, zautomatyzowanego procesu lub urządzenia do pozyskiwania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Usługi Wolt, jest surowo zabronione.

12.9. Wolt ma prawo do usunięcia Użytkownika z Usługi Wolt ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmowy lub anulowania wszelkich Zamówień Użytkownika, jeśli (i) Użytkownik nadużyje Usługę Wolt lub spowoduje jakąkolwiek szkodę lub uszczerbek w zakresie korzystania z Usługi Wolt lub wobec Partnerów lub Wolt lub pracowników Wolt, (ii) Wolt ma uzasadnione przekonanie o nieuczciwych działaniach Użytkownika korzystającego z Usługi Wolt, (iii) Użytkownik składa pozorne Zamówienie (na przykład nie płacąc lub nie będąc obecnym w miejscu dostawy lub odbioru w celu otrzymania Zamówienia) lub w inny sposób nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług; (iv) istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości lub autentyczności Zamówienia. Jeżeli Wolt anuluje Zamówienie, które już zostało opłacone, Wolt zwróci tę kwotę na to samo konto Użytkownika lub Konto Wolt for Work, z którego Użytkownik dokonał płatności.

12.10. Administratorem danych osobowych gromadzonych na temat Użytkowników jest Wolt Enterprises Oy, o ile nie wskazano inaczej. Wolt Enterprises Oy przetwarza wszelkie dane osobowe zgromadzone od Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności Wolt.

12.11. Korzystając z Aplikacji Wolt lub z Usługi Wolt, Użytkownik musi przestrzegać regulaminów odpowiednich stron trzecich.

12.12. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu USA lub oznaczonym przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm”; i (ii) nie figuruje w jakichkolwiek rejestrach podmiotów zabronionych lub zastrzeżonych rządu USA. 

13. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

13.1. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują jako wiążąca umowa pomiędzy Wolt i Użytkownikiem do odwołania, tak długo jak Użytkownik korzysta z Usługi Wolt.

13.2. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usługi Wolt w dowolnym momencie. Wolt może zaprzestać świadczenia Usługi Wolt na stałe lub czasowo w dowolnym momencie.

14. Reklamacje

14.1. Należy pamiętać, że Usługa Wolt może zostać w dowolnym momencie wstrzymana lub trwale wyłączona. Usługa Wolt może również zostać czasowo zawieszona. Nie należy korzystać z Usługi Wolt do tworzenia kopii zapasowych jakichkolwiek danych. Chociaż Wolt dokłada należytych starań, aby zapewnić Usługę Wolt wolną od błędów i opóźnień, Wolt nie składa żadnych oświadczeń lub gwarancji, które nie są wyraźnie określone w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług. Wolt nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących niezawodności, terminowości, jakości lub przydatności Usługi Wolt lub jakichkolwiek towarów lub usług dostarczonych za pośrednictwem platformy, ani że Usługa Wolt będzie nieprzerwana lub wolna od błędów.

14.2. Partner zobowiązuje się do przygotowania Zamówienia z uwzględnieniem opcji zamówionych przez Użytkownika oraz w terminie wskazanym w Usłudze Wolt. W przypadku jakichkolwiek braków w Zamówieniu (dostawie), Użytkownik może skontaktować się z działem obsługi klienta Wolt, działającym w imieniu Partnera, za pośrednictwem czatu obsługi klienta w aplikacji lub support@wolt.com lub bezpośrednio z Partnerem.

14.3. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wady zawartości i wadliwe przygotowanie Zamówienia lub inne uchybienia w realizacji Umowy Zakupu.

14.4. Użytkownik, który wykrył uchybienia w realizowaniu Umowy Zakupu, musi niezwłocznie złożyć reklamację do Wolt lub Partnera, z wyraźnym opisem wspomnianych uchybień. W przypadku Produktów detalicznych, powiadomienia o wadach powinny zostać przekazane w rozsądnym terminie od wykrycia wady, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od ich wykrycia. Zwracamy uwagę, że w przypadku wad produktów żywnościowych lub innych produktów, które ze względu na swoją specyfikę szybko ulegają zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia, istotnym jest aby Użytkownik zgłosił wady tak szybko jak to możliwe, w celu umożliwienia prawidłowej oceny i weryfikacji wady. W przypadku wad Produktów detalicznych, Użytkownik otrzyma zwrot płatności zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

14.5. Wolt wyklucza wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody, które Ty lub dowolna osoba trzecia może ponieść w związku z Usługą Wolt, chyba że jest to spowodowane działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem Wolt lub wynika z jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

14.6. Apple nie ma obowiązku świadczenia usług konserwacyjnych i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji Wolt. W zakresie w jakim konserwacja i wsparcie są wymagane na podstawie właściwych regulacji prawnych, Wolt, a nie Apple, będzie zobowiązany do świadczenia takich usług konserwacyjnych lub wsparcia. W zakresie w jakim na mocy prawa istnieje gwarancja, która nie może zostać odrzucona, Wolt, a nie Apple, jest zobowiązany odpowiadać na roszczenia Użytkownika lub stron trzecich w związku z Aplikacją Wolt w iOS, posiadaniem i/lub korzystaniem z Aplikacji Wolt w iOS przez Użytkownika, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) roszczenia dotyczące odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia dotyczące nie spełnienia przez Aplikację Wolt w iOS wymogów nałożonych przez przepisy prawne lub inne wymogi regulacyjne; (iii) roszczenia wynikające z ochrony konsumentów, prywatności lub podobnych regulacji, w tym w związku z korzystaniem z funkcji HealthKit i HomeKit przez Aplikację Wolt w iOS.

15. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

15.1. Warunki Świadczenia Usług podlegają przepisom prawa kraju, w którym znajduje się Użytkownik i będą interpretowane zgodnie z nimi. 

15.2 Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że nie możesz być pozbawiony praw przyznanych Ci przez bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumenta w twoim kraju zamieszkania.

15.3. Spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług będą rozstrzygane przez sądy właściwe w państwie, w którym znajduje się Użytkownik. Jednakże, konsument zawsze może wszcząć postępowanie w sądzie właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Jeżeli są Państwo użytkownikami z rezydencją w UE, Państwo i Wolt mają możliwość korzystania z dedykowanej platformy ODR prowadzonej przez Komisję Europejską do rozwiązywania sporów. Platformę tę można znaleźć na stronie ec.europa.eu/odr. Mogą Państwo również skierować sprawę do komisji ds. sporów konsumenckich lub innej właściwej instytucji pozasądowej w Państwa miejscu zamieszkania (Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, uokik.gov.pl, w Polsce).

16. Zmiany

16.1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług podlegają zmianom.

16.2. Możesz znaleźć aktualne Warunki Świadczenia Usług na stronie internetowej Wolt. Nie dokonamy znaczących zmian w Warunkach Świadczenia Usług ani nie ograniczymy praw Użytkownika wynikających z Warunków Świadczenia Usług odpowiedniego powiadomienia. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na zmianę Warunków Świadczenia Usług, zaprzestanie korzystania z Usługi Wolt.

17. Cesja

17.1. Wolt będzie uprawniony do przeniesienia całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług w całości lub w części na podmiot powiązany lub następcę prawnego lub kupującego lub nabywcę swoich składników majątkowych związanych z Usługą Wolt bez uprzedniej zgody Użytkownika.

17.2. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia któregokolwiek z jego praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług w całości lub w części.

*****

Zaktualizowano 03.10.2023

Guidelines for Partners