Postanowienia dotyczące podziału obowiązków pomiędzy Partnerem a Wolt

Wyciąg regulaminu "Warunki świadczenia usług"

1. Definicje

Partner” oznacza restaurację lub podmiot partnerski, który podpisał umowę partnerską z firmą Wolt i który oferuje swoje produkty i w razie potrzeby, usługę dostawy poprzez Usługę Wolt.

Wolt” oznacza Wolt Polska sp. z o.o., ul. Złota 59; 00-120 Warszawa, jeżeli Użytkownik znajduje się w Polsce.

Użytkownik” lub „Państwo” oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Usługi Wolt.

2. Dane firmy Wolt

  • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Złota 59; 00-120 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000745637, NIP: 7010846311, jeżeli Użytkownik znajduje się w Polsce,

  • Nazwa handlowa: „Wolt”,

  • Adres e-mail: support@wolt.com.

3. Opis Usługi Wolt

3.1. Wolt udostępnia platformę, na której Użytkownik ma możliwość zakupu Produktów detalicznych oraz zamówienia usługi dostawy od wybranego przez siebie Partnera. Gdy kupujesz posiłki od Partnera, Wolt wspomaga dokonanie zakupu w Usłudze Wolt. Wolt oferuje bezpośrednio Użytkownikom również usługi dostawy Produktów detalicznych zakupionych od wybranych Partnerów, co jest wyraźnie zaznaczone w profilu takiego Partnera w sekcji „Informacje o lokalu”. Partnerzy lub Wolt pobierają od Użytkowników opłatę za dostawę oraz opłatę serwisową.

3.2. Partnerzy udzielają informacji o swoich produktach i usługach w Usłudze Wolt, w tym także informacji dotyczących menu oraz cen produktów. Informacja o indywidualnym koszcie dostawy oraz opłacie serwisowej za każdym razem jest podana w Usłudze Wolt. Jeśli masz alergię lub inne ograniczenia dietetyczne, skontaktuj się proszę z wybranym Partnerem. Partner udostępni na Twoje żądanie szczegółowe informacje dotyczące wybranego posiłku lub innego Produktu detalicznego, zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami prawa. Sprzedaż i zakup produktów i usług Partnerów może podlegać dodatkowym warunkom Partnerów oprócz tych opisanych w Usłudze Wolt. Ceny Produktów detalicznych są określane według cennika z daty złożenia Zamówienia. Zwracamy uwagę, że możliwe są minimalne różnice pomiędzy wskazaną ceną a ostateczną ceną Zamówienia na produkty pakowane, wynikające z różnic w wadze opakowania.

Partner udziela informacji o alergenach i innych niezbędnych informacji dotyczących Produktów detalicznych w ramach Usługi Wolt, odpowiednio do każdego z produktów. Partner jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich informacji o Produktach detalicznych, wymaganych na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Jeśli ma to zastosowanie, Partner jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby cena sprzedaży oraz cena jednostkowa były wskazane zgodnie z Dyrektywą 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom.

Partner określa według własnego uznania asortyment i cennik Produktów detalicznych, dostępnych w ramach Usługi Wolt. Partner może również narzucić określone ograniczenia wobec Państwa Zamówienia, takie jakie limity ilościowe lub limity rozmiarów Zamówienia. Partner jest odpowiedzialny za poinformowanie Państwa o wszelkich ograniczeniach dotyczących dostępności wszelkich Produktów detalicznych. Użytkownik akceptuje, że w przypadku czasowej niedostępności danego produktu, Partner zrealizuje Państwa Zamówienie bez uwzględnienia takiego produktu w ramach Zamówienia. Nie będą Państwo obciążeni zapłatą za produkty niedostępne w chwili składania Zamówienia.

Podczas wybierania produktów i usług Partnera, Użytkownik dokonuje wiążącego zamówienia w celu zakupu produktów i usług od Partnera na warunkach przedstawionych Użytkownikowi w Usłudze Wolt przed złożeniem zamówienia („Zamówienie”). Po otrzymaniu Zamówienia, Wolt przekaże szczegóły Zamówienia do Partnera. Po przyjęciu Zamówienia przez Partnera, i po przedstawieniu przez Wolt w imieniu Partnera potwierdzenia zamówienia Użytkownikowi, Użytkownik lub Organizacja Klienta i Partner zawierają Umowę Zakupu. Partner dostarczy Użytkownikowi potwierdzenie zakupu. W odniesieniu do Produktów detalicznych zakupionych od wybranych Partnerów oznaczonych zgodnie z punktem 3.1.: Po przyjęciu Zamówienia przez Partnera i po przedstawieniu potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika, oprócz zawarcia Umowy zakupu z Partnerem na zakup produktów Partnera, Użytkownik lub Organizacja Klienta i Wolt zawierają prawnie wiążącą umowę na zakup wszelkich usług dostawy zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi Wolt.

3.3. Partner wybrany przez Użytkownika przygotuje dla Użytkownika (i dostarczy, jeśli zamówione zostały usługi dostawy) produkty określone w Zamówieniu. Wolt nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za prawidłowe wykonanie Umowy Zakupu przez Partnera. W odniesieniu do Produktów detalicznych zakupionych od wybranych Partnerów oznaczonych zgodnie z punktem 3.1.: Wolt ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi dostawy zamówionej przez Użytkownika od Wolt w ramach Zamówienia, zgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług.

[…]

4. Konta Użytkowników

[…]

4.2. Aby skorzystać z Usługi Wolt, Użytkownik musi założyć konto użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami rejestracji w Usłudze Wolt. Rejestracja konta użytkownika wymaga utworzenia nazwy użytkownika i hasła oraz przekazania Wolt określonych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, email, numer telefonu i przynajmniej jedna funkcjonująca metoda płatności. Zobowiązujesz i zgadzasz się na utrzymywanie precyzyjnych, pełnych i aktualnych informacji na koncie użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Wolt przetwarza twoje dane osobowe, zobacz Politykę Prywatności Wolt. Dane uwierzytelniające w Usłudze Wolt są danymi osobowymi (o ile nie ustalono inaczej pomiędzy Wolt a Organizacją Klienta). Użytkownik powinien się upewnić, że wszelkie dane uwierzytelniające konto użytkownika i równoważne informacje wymagane do uzyskania dostępu do konta Użytkownika lub Organizacji Klienta są traktowane jako poufne i używane w bezpieczny sposób, niedostępny dla osób trzecich. Użytkownik może mieć tylko jedno konto osobiste użytkownika. Jeśli chcesz usunąć konto użytkownika, skontaktuj się proszę z nami używając powyższych danych kontaktowych.

[…]

4.4. Korzystanie z Usługi Wolt wymaga przekazania firmie Wolt danych ważnej karty płatniczej lub innej metody płatności. Wolt nie przechowuje informacji odnośnie do Państwa instrumentu płatniczego, gdyż informacja ta jest przechowana przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, z którego usług korzysta Wolt. Użytkownik zgadza się zapłacić za wszystkie zakupy wynikające z korzystania z Usługi Wolt z wyjątkiem zakupów dokonywanych przez Funkcję Wolt for Work na koszt Organizacji Klienta. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować informacje o swojej karcie płatniczej i inne dane dotyczące płatności, które Użytkownik udostępnił na swoim koncie użytkownika.

5. Płatności

5.1. Użytkownik, lub w przypadku Konta Wolt for Work Organizacja Klienta, zapłaci cenę zakupu określoną w Zamówieniu za pomocą odpowiedniej funkcji dokonywania płatności w ramach Usługi Wolt. Wolt pobiera wszystkie płatności od Użytkowników lub Organizacji Klienta w imieniu Partnera. Jeżeli Zamówienie składane jest poprzez Funkcję Wolt for Work, Użytkownik potwierdza płatność w imieniu Organizacji Klienta poprzez Funkcję Wolt for Work. Obowiązek zapłaty Użytkownika lub Organizacji Klienta powstaje w momencie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Usługi Wolt.

[…]

7. Dostawa Zamówienia

7.1. Jeżeli Użytkownik zamówi dostawę Zamówienia za pośrednictwem Usługi Wolt, Zamówienie zostanie dostarczone do lokalizacji potwierdzonej przez Użytkownika w Usłudze Wolt. Użytkownik musi również dostarczyć dokładny adres lokalizacji potwierdzonej w Usłudze Wolt. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie poprawnego adresu oraz instrukcji dostawy Zamówień w Usłudze Wolt. Usługi dostawy są dostarczane Użytkownikowi lub Organizacji Klienta przez Partnera. W odniesieniu do Produktów detalicznych zakupionych od wybranych Partnerów oznaczonych zgodnie z punktem 3.1: Wolt świadczy usługi dostawy dla Użytkownika lub Organizacji Klienta.

[…]

14. Reklamacje

[…]

14.2. Partner zobowiązuje się do przygotowania Zamówienia z uwzględnieniem opcji zamówionych przez Użytkownika oraz w terminie wskazanym w Usłudze Wolt. W przypadku jakichkolwiek braków w Zamówieniu (dostawie), Użytkownik może skontaktować się z działem obsługi klienta Wolt, działającym w imieniu Partnera, za pośrednictwem czatu obsługi klienta w aplikacji lub support@wolt.com lub bezpośrednio z Partnerem.

14.3. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wady zawartości i wadliwe przygotowanie Zamówienia lub inne uchybienia w realizacji Umowy Zakupu.

14.4. Użytkownik, który wykrył uchybienia w realizowaniu Umowy Zakupu, musi niezwłocznie złożyć reklamację do Wolt lub Partnera, z wyraźnym opisem wspomnianych uchybień. W przypadku Produktów detalicznych, powiadomienia o wadach powinny zostać przekazane w rozsądnym terminie od wykrycia wady, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od ich wykrycia. Zwracamy uwagę, że w przypadku wad produktów żywnościowych lub innych produktów, które ze względu na swoją specyfikę szybko ulegają zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia, istotnym jest aby Użytkownik zgłosił wady tak szybko jak to możliwe, w celu umożliwienia prawidłowej oceny i weryfikacji wady. W przypadku wad Produktów detalicznych, Użytkownik otrzyma zwrot płatności zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

[…]