Regulamin Panelu Merchanta (Wolt Merchant) dla kampanii samoobsługowych

Użytkownik jako Partner Wolt akceptuje niniejszy Regulamin Panelu Merchanta (Wolt Merchant) dla Kampanii Samoobsługowych ("Regulamin") poprzez kliknięcie w celu utworzenia kampanii na Panelu Merchanta za pomocą dostępnych narzędzi samoobsługowych ("Portal"). Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest upoważniony do przyjęcia przez Partnera zobowiązań określonych niniejszym Regulaminem.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług zawartej z Wolt, dotyczącej obecności Partnera na platformie marketplace Wolt ("Umowa główna") i określa warunki korzystania z samoobsługowych narzędzi reklamowych online, które Wolt udostępnia Partnerowi w ramach Portalu.

 1. Kampanie samoobsługowe

  1. Wolt może oferować różne opcje kampanii promocyjnych na Portalu do wyboru przez Partnera, takie jak Darmowa Dostawa, Rabat od Wartości Zamówienia, Kup X Otrzymaj Y i Kampanie Reklamowe. Kampanie mogą zostać wykupione przez Partnera od Wolt za pomocą narzędzi samoobsługowych udostępnionych Partnerowi w celu promowania oferty Partnera na platformie Wolt.

  2. Różne opcje kampanii dostępne dla Partnera są przedstawione i opisane na Portalu i w niniejszym Regulaminie. Wolt może w dowolnym momencie zmodyfikować lub zaprzestać prowadzenia Portalu i dostarczania możliwości prowadzenia kampanii.

  3. Aby złożyć zamówienie na kampanię ("Zamówienie"), Partner wybiera rodzaj kampanii, którą chce zakupić i wypełnia wymagane pola danych wskazane na Portalu, takie jak budżet kampanii oraz daty rozpoczęcia i zakończenia (łącznie "Wprowadzone Dane"). Partner jest odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności Wprowadzonych Danych. Tylko upoważnieni przedstawiciele każdego Partnera mogą składać Zamówienia na kampanie na Portalu.

  4. Przed złożeniem Zamówienia Wolt wyświetli podgląd tego, jak kampania będzie wyglądać na platformie Wolt. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie podglądu i upewnienie się, że kampania jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w państwie Partnera..

  5. Wolt nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących przeprowadzenia, jakości lub rezultatów, które można uzyskać z kampanii. Wszelkie zalecenia podane na Portalu nie gwarantują żadnych rezultatów. Wszelkie szacunki podane przez Wolt na Portalu są jedynie szacunkami. Wszelkie średnie dane przedstawione na Portalu są jedynie średnimi danymi i nie przedstawiają rzeczywistych rezultatów, które mogą być osiągnięte.

  6. Zgłoszenie kampanii na Portalu i potwierdzenie niniejszego Regulaminu stanowi wiążącą umowę między Partner a Wolt.

 2. Warunki mające zastosowanie do określonych kampanii

  1. Darmowa Dostawa.

   • Składając Zamówienie w ramach kampanii Darmowa Dostawa, Partner będzie ponosił opłaty za dostawy do Użytkowników zgodnie z Zamówieniem i Wprowadzonymi Danymi.

   • Wolt ma prawo pobierać od Użytkownika opłaty za usługi, opłaty dodatkowe i inne opłaty w związku z jego zamówieniem dostawy, niezależnie od Zamówień na kampanie Darmowa Dostawa.

  2. Rabaty od Wartości Zamówienia i rabaty Kup X otrzymaj Y.

   • Składając Zamówienie na kampanię Rabat od Wartości Zamówienia lub rabat Kup X, Otrzymaj Y, Partner będzie płacić za rabaty do zamówień produktów Partnera przez Użytkownika, zgodnie z Zamówieniem i Wprowadzonymi Danymi.

   • Rabaty nie będą stosowane w przypadku żadnych opłat, takich jak opłaty za usługi lub opłaty dodatkowe.

   • W kampaniach Rabat od Wartości Zamówienia, rabat określony w Zamówieniu może zostać wykorzystany do całego asortymentu produktów oferowanych w lokalu objętym kampanią, w zależności od tego, które produkty kupuje Użytkownik. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że jego produkty objęte kampanią Rabat na Wartość Zamówienia lub Rabat Kup X, Otrzymaj Y, mogą być sprzedawane z rabatem.

  3. Reklamy.

   • Składając Zamówienie na kampanię Reklamową, lokale objęte kampanią będą prawdopodobnie lepiej widoczne w różnych ofertach na Wolt. Umiejscowienie i widoczność Reklamy na Wolt zależy zarówno od kwoty oferty złożonej za Zamówienie Reklam, jak i od dopasowania do danego Użytkownika, na które składa się np. lokalizacja Partnera w porównaniu z lokalizacją użytkownika i historią zakupów użytkownika. Wolt nie gwarantuje żadnej konkretnej widoczności.

   • Oferta wybrana w Zamówieniu będzie maksymalną kwotą, jaką Partner zapłaci za zamówienie wygenerowane w ramach kampanii Reklamowej. Wolt nie powiadomi Partnera o wyniku jego oferty w aukcji dotyczącej kampanii.

   • Wolt stosuje minimalną stawkę dla każdej kampanii Reklamowej, zwaną stawką minimalną, która jest minimalną kwotą, jaką Partner zapłaci za zamówienie wygenerowane w ramach kampanii Reklamowej. Wolt zachowuje prawo do jednostronnego ustalania i zmiany stawki minimalnej. Wysokość obowiązującej stawki minimalnej jest widoczna na Portalu.

   • Wolt będzie naliczać opłaty tylko za Reklamy, które prowadzą do zamówień Użytkowników. Należy jednak pamiętać, że Wolt przypisuje daną Reklamę do danego zamówienia w okresie 7 dni od kliknięcia, co oznacza, że jeśli Użytkownik kliknął Reklamę i dokonał zakupu w ciągu siedmiu dni od tego kliknięcia, Wolt naliczy opłatę za to zamówienie.

   • Wolt zamieści w Reklamach skierowaną do konsumenta informację o tym, że Reklama jest płatna lub sponsorowana. Forma i tekst takiej informacji zostaną określone przez Wolt, jednak użytkownik jest odpowiedzialny za powiadomienie Wolt w przypadku, gdy uważa, że jego Reklama powinna zawierać inne lub dodatkowe informacje.

 3. Płatności i podatki

  1. Partner zapłaci opłaty określone w odpowiednim Zamówieniu ("Opłaty"). Opłaty będą obliczane na podstawie mechanizmów śledzenia back-end Wolt i kryteriów rozliczeniowych mających zastosowanie do Zamówienia, wskazanych na Portalu. Wszelkie odniesienia do "braku ryzyka" na Portalu oznaczają, że Partner zapłaci za kampanię tylko wtedy, gdy doprowadzi ona do zamówienia Użytkownika w Wolt, objętego kampanią. 

  2. W przypadku ustawienia we Wprowadzonych Danych maksymalnego budżetu dla Darmowej Dostawy, Kup X Otrzymaj Y lub Rabatów od Wartości Zamówienia, Wolt może przekroczyć budżet na koszt Partnera w celu realizacji indywidualnego zamówienia Użytkownika objętego kampanią, które zostało złożone w momencie, gdy budżet jest bliski wyczerpania.

  3. Podczas tworzenia kampanii reklamowej Partner będzie musiał wybrać budżet tygodniowy. Ten budżet tygodniowy jest dzielony przez siedem na budżety dzienne w ciągu tygodnia. Ponieważ kampania reklamowa może nie osiągnąć budżetu każdego dnia lub tygodnia, Wolt może tymczasowo przekroczyć budżet, pod warunkiem że budżet dzienny nie zostanie przekroczony o więcej niż dwukrotność budżetu dziennego, a całkowity budżet na jeden miesiąc kalendarzowy (lub czas trwania kampanii, w zależności od tego, który z nich jest krótszy) nie zostanie przekroczony.

  4. Partner zgadza się, że jego płatność należnych Opłat za Zamówienie zostanie dokonana poprzez potrącenie z kwot należnych Partnerowi od Wolt w związku z płatności Wolt na mocy Umowy Głównej. Terminy tych potrąceń będą takie same jak w przypadku płatności określonych w Umowie Głównej, a zatem potrącenia mogą nastąpić już w trakcie kampanii.

  5. Do Opłat zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Anulowanie

  1. Partner może anulować kampanię w dowolnym momencie na Portalu. Jeśli jednak Partner zażąda anulowania kampanii po jej rozpoczęciu, może zostać obciążony Opłatami naliczonymi po żądaniu anulowania, ale przed usunięciem kampanii z platformy Wolt.

  2. Wolt ma prawo do odrzucenia lub usunięcia kampanii z platformy Wolt w dowolnym momencie.

 5. Raportowanie

  1. Wolt może udostępniać Partnerowi informacje związane z kampaniami prowadzonymi przez użytkownika za pośrednictwem Portalu lub wygenerowane w związku z takimi kampaniami ("Dane Kampanii"). Korzystanie przez Partnera z Danych Kampanii podlega postanowieniom Umowy głównej, w tym wszelkim postanowieniom dotyczącym poufności lub prywatności, oraz następującym ograniczeniom: Partner może korzystać z Danych Kampanii wyłącznie (a) w celu planowania kampanii i zarządzania nimi za pośrednictwem Portalu oraz (b) w celu oceny wydajności kampanii na potrzeby wewnętrzne. Partner może wykorzystywać i ujawniać Dane Kampanii wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym Regulaminie i nie może zezwalać żadnym swoim podmiotom powiązanym, kontrahentom ani agentom na wykorzystywanie lub ujawnianie Danych Kampanii w jakikolwiek inny sposób lub w jakimkolwiek innym celu, w tym w celu (i) przekierowania Użytkownika lub urządzenia, (ii) tworzenia, uzupełniania lub dołączania do profilu użytkownika, lub urządzenia, lub (iii) identyfikowania dowolnego użytkownika lub urządzenia. Niezależnie od powyższego, Partner może ujawnić Dane Kampanii w zakresie wymaganym do zastosowania się do ważnego i wiążącego wyroku sądowego, prawa lub polecenia organów państwowych, lub regulacyjnych; pod warunkiem że Partner powiadomi Wolt przed takim ujawnieniem. Wszystkie Dane Kampanii są wyłączną własnością Wolt i stanowią informacje poufne Wolt.

 6. Odpowiedzialność

  1. Dodatkowo poza wszelkimi zobowiązaniami Partnera dotyczącymi odpowiedzialności, określonymi w Umowie głównej, Partner będzie bronić, zabezpieczać i chronić Wolt przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami, opłatami (w tym uzasadnionymi wynagrodzeniami za usługi prawne) i wydatkami związanymi z wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z lub związanymi z Zamówieniami na kampanie, Wprowadzonymi Danymi lub jakimkolwiek naruszeniem niniejszego Regulaminu kampanii przez Partnera.

 7. Pozostałe warunki

  1. W odniesieniu do wszelkich istotnych kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Umowy Głównej.

  2. W przypadku sprzeczności między niniejszym Regulaminem a Umową główną, stosuje się Regulamin.

  3. Wolt zachowuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Wolt powiadomi Partnera o wszelkich istotnych zmianach Regulaminu z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Portalu lub poczty elektronicznej.

Ostatnia aktualizacja przez Wolt: 29 stycznia 2024 r.