Uslovi poslovanja za korisnike

Korišćenjem Wolt usluge, pristajete na ove Uslove poslovanja („Uslovi poslovanja“).

Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće Uslove poslovanja pre korišćenja Wolt usluge. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima poslovanja, molimo Vas da ne koristite Wolt usluge. Ovi Uslovi poslovanja se primenjuju na bilo koje korišćenje Wolt usluga i na Ugovore o kupoprodaji zaključene u skladu sa ovim. Detaljniji opis Wolt usluga i podaci o sistemskim zahtevima su dostupni na wolt.com

Ukoliko imate Wolt na Poslovnom nalogu, ovi Uslovi poslovanja se takođe primenjuju na našu organizaciju potrošača koja Vam je omogućila Wolt u Poslovnom svojstvu („Organizacija potrošača“) a u vezi sa Porudžbinama koje ste izvršili preko Wolt-a u Poslovnom svojstvu. Ukoliko postoji bilo kakvo razilaženje između ovih Uslova poslovanja i Wolt korporativnih uslova poslovanja koji se primenjuju na Organizacija potrošača, Wolt korporativni uslovi poslovanja će prevagnuti.

Uslovi poslovanja su zaključeni samo između nas i Korisnika, a ne i Apple Inc., stoga Apple Inc nije odgovoran za Wolt App ili njen sadržaj. Saglasni ste da Apple Inc., kao i njegova zavisna društva („Apple“), predstavljaju treća lica korisnike Uslova poslovanja, i da, nakon Vašeg pristanka na Uslove poslovanja, Apple ima pravo (i smatraće se da je prihvatio ovo pravo) da iskoristi Uslove poslovanja protiv Vas kao treće lice korisnik.

1. Definicije

Partner znači restoran ili drugi partner koji je sklopio partnerski ugovor sa Wolt-om i nudi svoje proizvode i usluge dostave, ako je primenjivo, putem Wolt usluge.

Ugovor o kupoprodaji“ znači ugovor o kupoprodaji Partnerovih proizvoda i omogućenih usluga dostave naznačenih na Porudžbini. U vezi sa Porudžbinama naručenim preko Wolt-a u Poslovnom svojstvu, Ugovor o kupoprodaji je obavezujući ugovor između Partnera i Organizacije potrošača. U vezi sa Porudžbinama naručenim putem bilo kog drugog načina plaćanja od strane Korisnika, Ugovor o kupoprodaji je obavezujući ugovor između Partnera i Korisnika. 

Wolt“ znači:

  • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Masarikova 2-4, 11000 Beograd (Savski Venac), Srbija, tel: +381 800 301187 ukoliko je Korisnik iz Srbije.

Wolt App“ znači digitalna aplikacija po imenu Wolt omogućena od strane Wolt-a za fizička i pravna lica, za naručivanje proizvoda od Wolt Partnera.

Wolt na Poslovnom nalogu“ znači korisnički nalog na Wolt App na koji je Wolt u Poslovnom svojstvu dodat.

Wolt u Poslovnom svojstvu“ znači način plaćanja i svojstvo Wolt App preko kog ovlašćeni Korisnici Organizacije potrošača mogu izvršiti Porudžbine na račun Organizacije potrošača.

Wolt usluga“ znači i Wolt App i Wolt internet stranica wolt.com kao i druge dodatne lokacije kako su navedene na wolt.com.

Korisnik“ ili „Vi“ znači fizičko lice koje koristi Wolt usluge.

Maloprodajni proizvodi“ označavaju namirnice, potrošnu robu, kućne potrepštine i druga potrošačka dobra, koja Partner čini dostupnim putem Wolt usluge.

2. Identifikacija Wolt-a

  • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Masarikova 2-4, 11000 Beograd (Savski Venac), Srbija, matični broj 21408930, PDV identifikacioni broj 110976122, ukoliko je Korisnik iz Srbije.

·        Naziv: „Wolt“,

·        Elektronska pošta: support@wolt.com

·        Telefon: +381 800 301187

*Molim vas da imate u vidu da, dok se vama Wolt Usluga pruža u skladu sa zakonom od strane lokalne Wolt kompanije u ovim zemljama, usluge plaćanja se ugovaraju od strane Wolt Enterprises Oy,  a pruža ih platni servis kao treće lice. To takođe znači da je Wolt Enterprises Oy odgovoran za potencijalne refundacije, reklamacije ili druge zahteve u vezi sa vašim transakcijama u Wolt Uslugama.  Možete kontaktirati Wolt Enterprises Oy direktno na gore navedene kontakte u slučaju bilo kakvih sporova ili zahteva u vezi sa Wolt uslugama.

Podaci o identitetu, proizvodima i uslugama Partnera će biti obezbeđeni putem Wolt App-a i Wolt internet stranice. 

3. Opis Wolt usluge

3.1. Wolt omogućuje platformu na kojoj Korisnik može kupovati prehrambene proizvode, Maloprodajne proizvode i usluge dostave od Wolta. Kada kupite proizvode i/ili usluge dostave, Wolt olakšava realizaciju kupovine Wolt usluge.

3.2. Partneri pružaju informacije o svojim proizvodima i uslugama putem Wolt usluge, uključujući informacije o menijima i cenama proizvoda. Informacije o naknadi za dostavu koja se primenjuje u svakom konkretnom slučaju date su u Wolt usluzi. Ako imate alergije ili druga ograničenja u ishrani, obratite se odgovarajućem Partneru. Partner će na zahtev pružiti konkretne informacije u vezi hrane. Prodaja i kupovina Partnerskih proizvoda i usluga mogu biti podložne dodatnim uslovima poslovanja Partnera koji su u izloženi u Wolt usluzi. Cena Maloprodajnih proizvoda se utvrđuje na osnovu cene na dan slanja Porudžbine. Imajte na umu da može doći do manjih izmena cena između navedene cene i konačne cene Porudžbine kada se radi o prethodno upakovanoj robi, a u slučaju varijacija u pogledu težine pakovanja.

Partner pruža u Wolt usluzi informacije o alergenima i druge potrebne informacije specifične za Maloprodajne proizvode. Partner je odgovoran za pružanje svih informacija o Maloprodajnim proizvodima prema zahtevima važećih zakona i propisa, uključujući Uredbu EU br. 1169/2011 o informisanju potrošača o hrani, kao i srpski Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i druge primenjive nacionalne propise. Kada je primenljivo, Partner je takođe odgovoran i da osigura da prodajna cena i jedinična cena budu naznačene u skladu sa Direktivom EU 98/6/EU o zaštiti potrošača prilikom isticanja cena proizvoda koji se nude potrošačima, kao i srpskim Zakonom o trgovini i drugih primenjivim nacionalnim propisima.

Partner određuje po sopstvenom nahođenju izbor i cene Maloprodajnih proizvoda dostupnih na Wolt usluzi. Partner takođe može nametnuti određena ograničenja za Vašu Porudžbinu, poput ograničenja količine i ograničenja veličine Porudžbine. Partner je odgovoran da Vas obavesti o bilo kakvim ograničenjima koja se odnose na dostupnost bilo kog Maloprodajnog proizvoda. Korisnik prihvata da će, u slučaju da neki proizvod privremeno nije dostupan, Partner ispuniti Vašu Porudžbinu bez uključivanja tog proizvoda kao stavke u Porudžbini. Proizvodi koji nisu dostupni u trenutku postavljanja Porudžbine neće biti naplaćeni. 

Prilikom odabira Partnerovih proizvoda i usluga koje Korisnik želi da kupi od Partnera, Korisnik pravi obavezujuću porudžbinu za kupovinu Partnerovih proizvoda i usluga prema uslovima poslovanja naznačenima Korisniku u Wolt usluzi, pre slanja porudžbine („Porudžbina“). Nakon što je primio Porudžbinu, Wolt će proslediti detalje Porudžbine Partneru. U trenutku kad je Porudžbina prihvaćena od strane Partnera, i nakon što je Wolt potvrdio prijem porudžbine Korisniku u ime Partnera, Korisnik ili Organizacija potrošača i Partner zaključuju Ugovor o kupoprodaji. Wolt će dostaviti Korisniku račun u ime Partnera. U trenutku kada Partner prihvati Porudžbinu i kada je potvrda prijema Porudžbine poslata Korisniku, ukoliko je Korisnik naručio dostavu Porudžbine, kao dodatak zaključenju Ugovora o kupoprodaji sa Partnerom za kupovinu Partnerovih proizvoda, Korisnik ili Organizacija potrošača zaključuju pravno obvezujući ugovor o kupoprodaji bilo koje usluge dostave naručene od strane Korisnika putem Wolt usluge. Wolt ima pravo da za usluge dostave izdaje elektronske račune.

3.3. Partner, koga je odabrao Korisnik, će pripremiti Korisniku proizvode utvrđene u Porudžbini. Wolt nije odgovoran prema Korisniku za valjano izvršenje Ugovora o kupoprodaji od strane Partnera.

3.4. Ako se naruče usluge dostave, platforma obaveštava partnera dostavljača da je dostupna mogućnost isporuke i sistem olakšava završetak isporuke Korisniku. Partneri ili Wolt naplaćuju Korisnicima naknadu za isporuku, naknadu za uslugu i druge doplate (kada su primenljive) za usluge isporuke kako je detaljnije definisano u Wolt usluzi gde je relevantno.

3.5. Nakon što Korisnik jednom pošalje Porudžbinu, on je više ne može otkazati. Jednom postavljena Porudžbina proizvoda ili usluga dostave, ne može biti povučena ili otkazana. Pre slanja Porudžbine proizvoda ili usluge, molimo Vas da pažljivo pregledate Vaš odabir.

3.6. Bez obzira na član 3.4. kao potrošač imate zakonsko pravo da otkažete Porudžbinu Maloprodajnih proizvoda u roku od 14 dana računajući od dana prijema takvih proizvoda. Možete otkazati takvu Porudžbinu tako što ćete se obratiti Wolt-u ili Partneru u gore pomenutom roku za otkaz i vratiti proizvode na Partnerovo prodajno mesto iz kojeg ste zahtevali Porudžbinu. Molimo vas da predočite račun izdat od Wolta ili Partnera prilikom vraćanja proizvoda. Ako kontaktirate Wolt u vezi sa povraćajem proizvoda ili zatražite nadoknadu zbog nedostatka, oštećenja ili druge mane proizvoda, Wolt može od vas tražiti da pošaljete sliku predmetnog proizvoda kako bi se dokumentovali i potvrdili nedostaci. Imajte na umu da Partner može imati posebne uslove ili garancije koje se primenjuju dodatno na ove uslove. Partner posebno pruža informacije o takvim uslovima Korisniku na Wolt usluzi.

Wolt sledi zakonska ograničenja prava potrošača na odustanak kako su predviđena važećim zakonima. Određena roba može zakonom biti izuzeta iz prava potrošača na odustanak i povraćaj, uključujući sledeće:

  • Hrana i proizvodi koji se po svojoj prirodi ne mogu preprodati ili se brzo kvare ili stare

  • Proizvodi koji po svojoj prirodi postaju neodvojivi od ostalih proizvoda po prijemu

  • Igrice, filmovi, softver i drugi zatvoreni proizvodi ne mogu se otkazati nakon otvaranja pakovanja takvog proizvoda

  • Higijenski i intimni proizvodi nakon otvaranja pakovanja

  • Roba koja se proizvodi ili izrađuje po meri u skladu sa specifikacijama i uputstvima Korisnika

To znači da ne možete da vratite na primer, prehrambene proizvode tako što ćete se pozvati na svoje pravo na odustanak nakon kupovine. Ne možete povući, otkazati ili izmeniti Porudžinu za takve Maloprodajne proizvode nakon što je postavite. Molimo pažljivo razmotrite svoj izbor pre nego što postavite Porudžbinu.

3.7. Maloprodajni proizvodi moraju biti vraćeni što je pre moguće nakon otkazivanja Porudžbine i najkasnije u roku od 14 dana od dana otkazivanja. Vraćeni proizvod mora biti u neiskorišćenom stanju i u stanju koje omogućava da bude ponovo prodat. Proizvod mora biti adekvatno zaštićen i upakovan u originalnu ambalažu ili na sličan način. Nemate pravo na naknadu dostave, naknadu usluge i moguće doplate za uslugu dostave (ako je primenjivo) ako je količina vraćene roba na bilo koji način umanjena ili je roba promenjena.

3.8. Povraćaj Maloprodajnih proizvoda čija je Porudžbina otkazana treba da se izvrši na Partnerovo prodajno mesto iz kog ste zahtevali Porudžbinu putem Wolt usluge. Da biste vratili proizvode, kontaktirajte službu za korisnike na prodajnom mestu. Prodajno mesto možete utvrditi iz potvrde koju vam je dostavio Wolt ili Partner. Odgovorni ste da platite troškove nastale povraćajem Maloprodajnih proizvoda. Plaćanje Porudžbine izvršeno od strane Korisnika, Wolt će refundirati u roku od 14 dana od prijema obaveštenja o odustanku, pod uslovom da je Partner vratio proizvod ili dostavio dokaz o povraćaju. Wolt će vam povrat cene vraćenih proizvoda izvršiti koristeći isti način plaćanja koji ste Vi koristili i na isti bankovni račun pomoću kojeg ste izvršili Porudžbinu. U slučaju Porudžbine dostave, naknada za dostavu se ne vraća.

4. Korisnički nalog 

4.1. Imate ograničeno, ne-ekskluzivno, neprenosivo i ne-podlicencirano pravo da koristite Wolt uslugu u obliku koji Vam nudimo s vremena na vreme isključivo u svrhe koje su ovde navedene. Licenca dodeljena Korisniku za aplikaciju iOS Wolt App koja je preuzeta sa Apple-ovog App Store-a dodatno je ograničena na licencu za korišćenje Wolt App-a na svim proizvodima marke Apple, koje Korisnik poseduje ili kontroliše i kako je dozvoljeno Pravilima korišćenja navedenim u Uslovima poslovanja App Store-a i ovim Uslovima poslovanja.

4.2. Kako bi koristio Wolt usluge, Korisnik mora da otvori korisnički nalog prateći uputstva za registraciju u Wolt usluzi. Korisnički podaci u Wolt usluzi su privatni (osim ukoliko je drugačije dogovoreno između Wolt-a i Organizacije potrošača). Korisnik je dužan da osigura da se svi podaci o korisničkom nalogu i slični podaci potrebni za pristup korisničkom nalogu Korisnika, ili Organizacije potrošača čuvaju u tajnosti i koriste na siguran način, koji nije dostupan trećim licima. Korisnik može imati samo jedan korisnički nalog.

4.3. Ukoliko postoji sumnja da je neko neovlašćeno lice saznalo za podatke o Korisnikovom korisničkom nalogu ili da ima pristup korisničkom nalogu Korisnika, Korisnik će o tome odmah obavestiti Wolt. Korisnik je odgovoran za svako korišćenje Wolt usluge i bilo koju radnju pod korisničkim nalogom Korisnika.

4.4. Kako bi koristili Wolt uslugu, morate dati valjane podatke o kreditnoj kartici ili drugom načinu plaćanja Wolt-u. Wolt ne čuva podatke o Vašem instrumentu plaćanja, zato što to radi treće lice pružalac platnih usluga koje koristi Wolt. Ovim pristajete da platite sve kupovine nastale Vašim korišćenjem Wolt usluga, osim kupovina koje su izvršene preko Wolt-a u Poslovnom svojstvu, koje predstavljaju trošak Organizacije potrošača. Informacije o kreditnoj kartici ili drugom načinu plaćanja, koje ste uneli u vaš korisnički nalog, moraju biti redovno ažurirane.

5. Plaćanja

5.1. Korisnik, ili Organizacija potrošača u slučaju Wolt na Poslovnom nalogu, će platiti kupoprodajnu cenu i naknadu za dostavu (ukoliko se primenjuje dostava) navedenu u Porudžbini korišćenjem relevantnih načina plaćanja Wolt usluge. Wolt sakuplja sva plaćanja od strane Korisnika ili Organizacije potrošača u ime Partnera. Ukoliko je Porudžbina izvršena korišćenjem Wolt-a u Poslovnom svojstvu, Korisnik bi trebalo da potvrdi plaćanje u ime Organizacije potrošača preko Wolt-a u Poslovnom svojstvu. Obaveza plaćanja Korisnika ili Organizacije potrošača će nastati nakon slanja Porudžbine preko Wolt usluge.

5.2. Korisnik može izvršiti plaćanje koristeći samo online načine plaćanja navedene u Wolt usluzi. Kada Korisnik, ili Organizacija potrošača u slučaju Wolt na Poslovnom nalogu isplati kupoprodajnu cenu i naknadu za dostavu (ukoliko se primenjuje dostava) Wolt-u, Korisnik ili Organizacija potrošača je ispunila svoju obvezu plaćanja prema Partneru Woltu. 

5.3. Naplata će biti automatski izvršena sa Korisnikove kreditne kartice, ili će biti naplaćena od Organizacije potrošača Wolt u Poslovnom svojstvu, prilikom dostave Porudžbine. Wolt ima pravo da proverava transakcije u ime Partnera u vezi sa Korisnikovom kreditnom karticom ili plaćanjem Organizacije potrošača Wolt u Poslovnom svojstvu nakon što je Porudžbina poslata preko Wolt usluge. Wolt koristi treće lice za pružanje platnih usluga, tj. za obradu plaćanja. U Srbiji plaćanje će se obavljati lokalno, untar Srbije, od strane trećeg lica pružaoca usluga plaćanja.

5.4. Gotovina je dodatni dostupan način plaćanja. Povrat novca u gotovinskim nalozima izvršiće se u Volt kreditima ili putem druge odgovarajuće metode. Ako se korisnik koji je izvršio gotovinski nalog ne nalazi na dogovorenom mestu isporuke u dogovoreno vreme ili nakon 5 minuta, Voltova korisnička podrška će kontaktirati korisnika i dogovoriti odgovarajući aranžman za plaćanje. Ako korisnička podrška ne može da dođe do korisnika u roku od 24 sata od nedolaska, Volt će preduzeti odgovarajuće mere koje mogu uključivati onemogućavanje opcije gotovine od korisnika ili čak onemogućavanje korisničkog računa u Voltu za dalje narudžbine.

5.5. Kada u svoju Porudžbinu dodate proizvode koji se prodaju po težini, Wolt neće znati njihovu tačnu težinu dok Partner ne izmeri proizvode. Za takve proizvode zasnovane na težini, svaka cena po proizvodu prikazana na Wolt Servisu je samo procena koju daje Partner. Konačna cena proizvoda zasnovana na težini u Vašoj porudžbini biće određena i naplaćena na osnovu stvarne težine proizvoda koji dobijete. Da bi pokrio moguća prilagođavanja cena uzrokovana varijacijama u težini, Wolt će privremeno zadržati autorizaciju na Vašoj kartici ili, u slučaju da ste izabrali Cibus kao način plaćanja, privremenu naknadu. Iznos privremenog zadržavanja ili naknade za odobrenje biće maksimalno 20% vrednosti proizvoda zasnovanih na težini uključenih u Vašu porudžbinu. U slučaju da je proizvod u Vašoj Porudžbini lakši od onoga što je navedeno u potvrdi Vaše Porudžbine, Wolt će Vam refundirati razliku u ceni. U slučaju da je proizvod u Vašoj Porudžbini teži nego što je navedeno u potvrdi Vaše Porudžbine, Wolt će Vam naplatiti razliku u ceni i to od privremenog zadržavanja autorizacije ili naknade za proizvode zasnovane na težini. Bilo koji deo privremenog zadržavanja autorizacije ili naknade koji nije potreban za pokriće prilagođavanja cene biće vraćen ili refundiran na Vašu karticu. Imajte u vidu da će za plaćanja obavljena putem Cibus-a, svaki povraćaj novca biti izvršen u Wolt kreditima.

6. Wolt bonusi i tokeni

6.1. Korisnici Wolt usluge mogu dobiti Wolt bonuse i tokene npr. pozivanjem novih korisnika da se prijave na Wolt uslugu. Korisnik može koristiti Wolt bonuse i tokene kako bi ostvario popust na kupovinu u Wolt usluzi.

6.2. Wolt može jednostrano odrediti uslove primenjive za dobijanje, korišćenje i valjanost Wolt bonusa i tokena.

6.3. Svaka prijava bonusa ili tokena može se koristiti samo jednom.

6.4. Wolt bonusi i tokeni ne mogu biti zamenjeni za gotovinu.

6.5. Wolt bonusi i tokeni će biti poništeni ukoliko Wolt otkrije bilo kakvu zloupotrebu Wolt bonusa i tokena ili posumnja ili otkrije da su Wolt bonusi i tokeni stečeni na neispravan način. U takvim slučajevima, Wolt će od Korisnika naplatiti iznos koji je plaćen takvim korišćenjem Wolt bonusa i tokena.

7. Dostava Porudžbine

7.1. Ukoliko Korisnik naruči dostavu Porudžbine putem Wolt usluge, Porudžbina će biti dostavljena na adresu koju je Korisnik naznačio putem Wolt usluge. Korisnik takođe mora da navede ulicu za potvrđenu lokaciju u Wolt usluzi. Usluge dostave pruža Wolt Korisniku ili Organizaciji potrošača.

7.2. Kada koristite Wolt uslugu, moguće je da je postoji određena minimalna vrednost kupovine, o čemu ćete biti obavešteni pre nego što napravite Porudžbinu na Wolt usluzi. Kada je Porudžbina ispod potrebne minimalne vrednosti, imaćete mogućnost da platite razliku kako biste dostigli minimalnu vrednost ili da dodate još proizvoda u svoju Porudžbinu.

7.3. Korisnik mora biti dostupan da prima pozive na broj telefona koji je naznačio u Wolt usluzi. Ukoliko je ovaj broj telefona nedostupan, dostava može biti otkazana od strane Wolta, a Korisniku ili Organizaciji potrošača može biti naplaćena puna cena Porudžbine (ne primenjuje se na Korisnike iz Slovenije).

7.4. Korisnik može poslati da Porudžbina bude dostavljena što je pre moguće (standardna metoda dostave) ili pred-porudžbinom i navođenjem određenog vremena dostave.

7.5. Standardna opcija dostave: Korisnik mora biti prisutan na potvrđenoj lokaciji navedenoj u Porudžbini između trenutka izrade Porudžbine do prijema proizvoda navedenih u Porudžbini. Ukoliko Korisnik nije dostupan na adresi koju je on/ona naveo(la) u roku od pet minuta od dostave naručenih proizvoda, i ukoliko Korisnik ne odgovara ni nakon dva pokušaja kontaktiranja od strane Dostavljača, dostavu može otkazati Wolt, a Korisniku ili Organizaciji potrošača može biti naplaćena puna cena Porudžbine.

7.6. „Pred-narudžbina“ opcija dostave: Korisnik mora biti prisutan na određenoj adresi u vremenskom periodu od deset minuta pre zabeleženog vremena dostave, do trenutka dostave, kako bi primio Porudžbinu.

8. Preuzimanje Porudžbine na prodajnom mestu Partnera 

8.1. Ukoliko Korisnik nije naručio dostavu Partnerovih proizvoda određenih u Porudžbini, nego preuzimanje na Partnerovom prodajnom mestu, proizvodi mogu biti preuzeti na prodajnom mestu Partnera na koje je Korisnik postavio Porudžbinu. Korisnik će primiti odvojenu elektronsku potvrdu kada su proizvodi spremni za preuzimanje. Partner ili Wolt mogu postaviti uslove za identifikaciju Korisnika prilikom preuzimanja proizvoda određenih u Porudžbini. 

8.2. Partner će zadržati naručene proizvode 60 minuta nakon što je obavestio Korisnika da je Porudžbina spremna za preuzimanje. Međutim, ova dužnost je ograničena radnim vremenom Partnerovog prodajnog mesta, te Porudžbina mora biti preuzeta pre završetka radnog vremena Partnera. 

9. Eat-in Porudžbina

9.1. Ukoliko je Korisnik odabrao opciju konzumacije proizvoda određenih u Porudžbini na prodajnom mestu Partnera, Korisnik će primiti odvojenu elektronsku potvrdu o očekivanom vremenu kad će proizvodi biti spremni za konzumaciju u Partnerovom prodajnom mestu.

10. Procena vremena

10.1. Svako vreme dostave, preuzimanja ili drugo procenjeno vreme iskomunicirano Korisniku od strane Partnera ili Wolt-a u Wolt usluzi, predstavljaju samo procene vremena. Ne postoji garancija da će Porudžbina biti dostavljena ili dostupna za preuzimanje ili konzumaciju u procenjeno vreme. Na vreme dostave takođe mogu uticati faktori poput gužve u saobraćaju, špica i vremenskih uslova. 

11. Prava intelektualne svojine

11.1. Sva Prava intelektualne svojine u ili vezana za Wolt uslugu kao i sva povezana dokumentacija i svi delovi i kopije istih će ostati isključivo poverene Wolt-u te će biti jedino i isključivo vlasništvo Wolt-a i/ili njegovih podugovarača/davaoca licenci. „Prava intelektualne svojine“ označavaju autorsko pravo i srodna prava (uključujući baze podataka, pravo kataloga i fotografska prava), patente, korisničke modele, dizajnerska prava, žigove, naziv, poslovne tajne, know-how i bilo koji drugi oblik registrovanih ili neregistrovanih prava intelektualne svojine.

11.2. Ovi Uslovi poslovanja ne garantuju nikakva Prava intelektualne svojine Korisniku unutar Wolt usluge, te sva prava koja nisu izričito garantovana ovim Uslovima poslovanja su prava koja pripadaju Wolt-u i njegovim podugovaračima/davaocima licenci. 

11.3. Apple neće biti odgovoran za bilo kakvu istragu, odbranu, rešavanje ili oslobađanje od bilo koje tvrdnje da iOS Wolt App ili Vaše korišćenje istog krši bilo koje pravo intelektualne svojine treće strane.

12. Dodatne odredbe o korišćenju Wolt usluge

12.1. Wolt usluga je dostupna samo osobama koje su navršile 18 godina ili starijima.

12.2. Korisnik će se pridržavati svih važećih pravila i propisa prilikom korišćenja Wolt Usluga, uključujući i pravila koja se odnose na kupovinu alkohola i duvanskih proizvoda, lekova i drugih proizvoda čija primena nije namenjena svim uzrastima. U meri u kojoj je isporuka proizvoda čija upotreba nije namenjena svim uzrastima, kao što su alkoholna pića ili duvanski proizvodi, dostupna u zemlji u kojoj se Korisnik nalazi, Korisniku se može odbiti isporuka proizvoda čija upotreba nije namenjena svim uzrastima u slučaju da Korisnik nije u mogućnosti da Wolt-ovom kurirskom partneru koji isporučuje Porudžbinu pokaže važeći identifikacioni dokument sa fotografijom koji je izdao nadležni državni organ, kojim se dokazuje da je Korisnik dostigao zakonom propisanu starosnu doba za kupovinu proizvoda. Korisniku se može odbiti isporuka proizvoda čija upotreba nije namenjena svim uzrastima i u drugim slučajevima predviđenim važećim pravilima i propisima u zemlji u kojoj se Korisnik nalazi, na primer za alkoholna pića ako Korisnik pokazuje znake intoksikacije. U slučaju da je isporuka proizvoda čija upotreba nije namenjena svim uzrastima odbijena iz razloga opisanih ovde, Wolt ima pravo da od Korisnika naplati dvostruku vrednost naknade za dostavu, naknade za uslugu i moguće doplate za uslugu dostave (ako je primenjivo) koju je Korisnik platio za predmetnu Porudžbinu kao vid kompenzacije za vraćanje proizvoda čija upotreba nije namenjena svim uzrastima Partneru.

12.3. Wolt konstantno razvija Wolt uslugu i zadržava pravo da promeni ili ukloni različite delove Wolt usluge, uključujući sadržaje, proizvode i dostupnost Partnera u Wolt usluzi, delimično ili u celosti.

12.4. Korišćenjem Wolt usluge, Korisnik može naići na sadržaj ili informacije koje mogu biti netačne, nepotpune, zastarele, dovode u zabludu, ilegalne, uvredljive ili na bilo koji drugi način mogu dovesti do štete. Wolt generalno ne pregleda sadržaj postavljen od strane Partnera. Wolt nije odgovoran za sadržaj i podatke trećih lica (uključujući Partnere), niti za bilo koju štetu nastalu kao posledica korišćenja i oslanjanja na iste.

12.5. Vi ili Organizacija potrošača ćete biti odgovorni za pribavljanje i održavanje bilo kog uređaja ili opreme (kao što je telefon) i veza koje su neophodne za pristup i korišćenje Wolt usluge i svih povezanih troškova.

12.6. Korisnik neće: (i) koristiti niti pokušati da koristi tuđi Wolt korisnički nalog i/ili pristupiti tuđim ličnim podacima o plaćanjima na Wolt uslugama niti koristiti tuđu karticu za plaćanje prilikom korišćenja Wolt usluge, bez pristanka te osobe, (ii) umnožavati, menjati, ili stvarati dela prerade Wolt usluge ili bilo koje povezane tehnologije, (iii) koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili na drugi način pokušavati da otkrije izvorni kod Wolt usluga ili bilo koje povezane tehnologije niti bilo kog dela iste, (iv) uklonite sve napomene o autorskim pravima, žigovima ili drugim vlasničkim pravima sadržanim u ili na Wolt usluzi; (v) uklanjati prekrivati ili zatamnjivati bilo koje reklamiranje uključeno na Wolt usluzi, (vi) prikupljati, koristiti, umnožavati ili deliti podatke dobijene od strane Wolt usluge bez odobrenja Wolt-a, (vii) koristiti robotske ili druge automatizovane metode za korišćenje Wolt usluge; ili (viii) kreirati Wolt nalog koristeći lažni identitet ili identitet druge osobe; (ix) pristupiti Wolt usluzi, osim pomoću Wolt-ovih interface-a poput Wolt App-a i Wolt Internet stranice.

12.7. Wolt je ovlašćen, prema sopstvenom nahođenju, da ukloni ili suspenduje Korisnika iz Wolt usluge sa trenutnim dejstvom i/ili da odbije ili otkaže svaku Korisnikovu Porudžbinu ukoliko: (i) Korisnik zloupotrebljava Wolt uslugu ili uzrokuje bilo kakvu štetu ili gubitak korišćenju Wolt usluge, Partnerima ili Wolt-u ili Wolt-ovim zaposlenima, (ii) postoji opravdana sumnja da je Korisnik izvršavao prevarne radnje prilikom korišćenja Wolt usluge; (iii) Korisnik pošalje lažnu Porudžbinu (na primer neplaćanjem, neprisutnošću na mestu dostave kako bi mogao da preuzme Porudžbinu) ili na drugi način propusti da postupi u skladu sa svojim obavezama koje proizilaze iz ovih Uslova poslovanja; (iv) postoji opravdana sumnja o tačnost i autentičnost Porudžbine. Ukoliko Wolt otkaže Porudžbinu koja je već plaćena, Wolt će proslediti taj iznos na isti korisnički nalog sa kog je plaćanje izvršeno od strane Korisnika; ili (v) ukoliko se Korisnik bude upuštao u preteće, uznemiravajuće, rasističko, seksističko ili bilo koje drugo ponašanje koje Wolt smatra neprikladnim prema Partneru ili Wolt zaposlenima ili partnerima dostavljačima.

12.8. Rukovalac prikupljenih podataka o ličnosti Korisnika je Wolt Enterprises Oy, osim ukoliko nije određeno drugačije. Wolt Enterprises Oy će obrađivati sve podatke o ličnosti prikupljene od strane Korisnika u skladu sa Wolt Izjavom o privatnosti.

12.9. Korisnik mora da se uskladi sa primenjivim uslovima ugovora trećih lica prilikom korišćenja Wolt App ili Wolt usluge.

12.10. Korisnik izjavljuje i garantuje da (i) on/ona nije iz države koje je predmet embarga Vlade SAD, ili da nije naznačena od strane Vlade SAD kao država koje „finansira terorizam“; i (ii) on/ona nije naveden na bilo kom spisku zabranjenih ili ograničenih lica Vlade SAD.

13. Trajanje i raskid

13.1. Ovi Uslovi poslovanja su na snazi kao obavezujući ugovor između Wolt-a i Korisnika do daljeg obaveštenja sve dok Korisnik koristi Wolt usluge. 

13.2. Korisnik može prekinuti korišćenje Wolt usluge u bilo koje doba. Wolt može prekinuti pružanje Wolt usluga privremeno ili trajno u bilo koje doba.

14. Prigovori

14.1. Molimo Vas da imate na umu da Wolt usluga može u svako doba biti prekinuta ili trajno obustavljena. Wolt usluga može biti privremeno zaustavljena. Ne koristite Wolt usluge za izradu kopije bilo kojih podataka. Iako Wolt preduzima sve napore kako bi blagovremeno omogućio korišćenje platforme i servisa bez grešaka (uključujući nove i/ili privremene usluge kao što su beskontaktna dostava, dostave sa novom tehnologijom ili ponude novih kategorija proizvoda), Wolt ne daje nikakve garancije u pogledu pouzdanosti, blagovremenosti, kvaliteta ili podobnosti Wolt usluge ili bilo koje robe ili usluga pruženih putem platforme. Wolt se odriče svih izjava i garancija koje nisu izričito navedene u ovim uslovima.

14.2. Partner je dužan da pripremi Porudžbinu u skladu sa naručenim sadržajem od strane Korisnika i u vremenu prikazanom na Wolt usluzi. Ukoliko postoje bilo kakvi nedostaci u Porudžbini (ili dostavi Porudžbine), Korisnik može obavestiti ili Wolt službu za korisnike, koja postupa u ime Partnera, putem podrške korisnicima unutar aplikacije ili na support@wolt.com, ili direktno Partnera.

14.3. Partner je isključivo odgovoran za sve nedostatke u sastojcima i pripremi Porudžbine ili drugim manjkavostima u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji.

14.4. Korisnik koji je otkrio manjkavosti u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji mora podneti sve prigovore Wolt-u ili Partneru bez odlaganja, sa jasnim opisima navedenih manjkavosti.  Za Maloprodajne proizvode, obaveštenja o nedostacima treba da se dostave u razumnom roku od otkrivanja nedostatka, ali najkasnije u roku od dva meseca od otkrivanja. Imajte na umu da je u slučaju oštećenja prehrambenih proizvoda ili drugih proizvoda koji se po svojoj prirodi brzo kvare ili stare, od ključnog značaja da o tome obavestite u najkraćem mogućem roku kako biste omogućili ispravan pregled i potvrdu nedostatka. U slučaju nedostataka kod Maloprodajnih proizvoda, nadoknada će Vam biti izvršena u skladu s važećim zakonima. 

14.5. Wolt isključuje svu odgovornost za gubitak ili štetu koju Vi ili bilo koja treća lica mogu pretrpeti u vezi sa Wolt uslugom, osim ako su prouzrokovane Wolt-ovom namerom ili grubom nepažnjom ili bilo kojom drugom odgovornošću koja se prema važećem zakonu ne može isključiti ili ograničiti.

14.6. Apple nema nikakvu obavezu da pruži bilo kakve usluge održavanja i podrške u vezi sa Wolt App. U onoj meri u kojoj je bilo kakvo održavanje ili podrška zahtevana važećim pravom, mi, ne Apple, ćemo biti obavezni da pružimo bilo kakvo održavanje ili podršku. U meri u kojoj postoji bilo kakva garancija po zakonu koja se ne može odbaciti, mi, ne Apple, isključivo smo odgovorni za takvu garanciju. Mi, ne Apple, smo odgovorni za rešavanje bilo kakvih zahteva Korisnika ili bilo kog trećeg lica koji se odnose na iOS Wolt App ili Korisnikovo vlasništvo i / ili korišćenje aplikacije iOS Wolt App, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (i) odgovornost za proizvod; (ii) bilo koju tvrdnju da iOS Wolt App ne ispunjava bilo koji važeći zakonski ili regulatorni zahtev; i (iii) potraživanja koja proizilaze iz zaštite potrošača, privatnosti ili sličnog, uključujući u vezi sa upotrebom iOS Wolt App HealthKit i HomeKit okvira.         

15. Važeće pravo i rešavanje sporova

15.1. Ovi Uslovi poslovanja su regulisani i tumače se u skladu sa zakonima Finske, osim ukoliko je Korisnik u Češkoj Republici, Grčkoj, Izraelu, Poljskoj, Srbiji, Azerbejdžanu, Kazahstanu i Slovačkoj, u kom slučaju će ovi Uslovi poslovanja biti regulisani i tumačiti se u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se Korisnik nalazi.

15.2. Ukoliko ste potrošač, molimo Vas da imate na umu da ne možete biti lišeni prava koja su Vam garantovana u skladu sa obaveznim propisima o zaštiti potrošača Vaše države ili prebivališta. 

15.3. Sporovi koji proističu iz ovih Uslova poslovanja će biti rešeni pred okružnim sudom u Helsinkiju, osim ukoliko je Korisnik iz Češke Republike, Grčke, Izraela, Poljske, Srbije, Azerbejdžana, Kazahstana i Slovačke u kom slučaju će se navedeni spor rešiti pred nadležnim sudovima u državi u kojoj se Korisnik nalazi. Potrošač može započeti postupak pri nadležnom sudu njegovog prebivališta. Ukoliko ste Korisnik sa prebivalištem u EU, Vi i Wolt možete takođe koristiti ODR platformu koju vodi Evropska Komisija za rešavanje sporova. Ova platforma može biti pronađena na ec.europa.eu/odr. Takođe, možete se obratiti odboru za rešavanje potrošačkih sporova ili drugim odgovarajućim vansudskim institucijama u mestu Vašeg prebivališta (kao što je Odbor za rešavanje potrošačkih sporova u Finskoj, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, Trgovinska inspekcija u Češkoj Republici, coi.cz, ili poljski potrošački sud za zajedničko rešavanje sporova u nadležnom provincijskom inspektoratu Trgovačke Inspekcije, uokik.gov.pl, u Poljskoj).

16. Izmene

16.1. Ovi Uslovi poslovanja su podložni izmenama. U slučaju bilo kakvih neslaganja između ovih Uslova poslovanjai Uslova poslovanja na engleskom jeziku, merodavna će biti verzija Uslova poslovanja na engleskom jeziku.

16.2. Wolt će objavljivati izmenjene Uslove poslovanja na Wolt internet stranici i obavestiće Korisnike da su Wolt-ovi Uslovi poslovanja izmenjeni putem Wolt usluge ili putem elektronske pošte podnete Wolt usluzi od strane Korisnika. Ukoliko se Korisnik ne pristaje na izmene Uslova poslovanja Wolt-a, on/ona će obustaviti korišćenje Wolt usluga.

17. Ustupanje

17.1. Wolt je ovlašćen da ustupi sva ili neka prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u celosti ili delimično povezanom licu ili sukcesoru ili kupcu ili sticaocu njegove poslovne imovine u vezi sa Wolt uslugom bez prethodne saglasnosti Korisnika.

17.2. Korisnik nije ovlašćen da ustupi bilo koja prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u celosti ili delimično.

*****

Ažurirano 1 Maj 2022. godine 

Guidelines for Wolt Partners