Pogoji storitve za uporabnike

Z uporabo Storitve Wolt soglašate, da so ti Pogoji storitve za uporabnike (v nadaljnjem besedilu: Pogoji storitve) za vas zavezujoči.

Pred uporabo Storitve Wolt, prosimo, skrbno preberite naslednje Pogoje storitve. Če ne soglašate s Pogoji storitve, ne uporabljajte storitve Wolt. Ti Pogoji storitve veljajo za kakršnokoli uporabo Storitve Wolt in za Prodajne pogodbe, sklenjene na tej podlagi. Podrobnejši opis Storitve Wolt in informacije o sistemskih zahtevah so na voljo na spletnem mestu wolt.com.

Če imate račun Wolt for Work, ti Pogoji storitve v zvezi z Naročili, ki jih oddate z uporabo Funkcije Wolt for Work, veljajo tudi za poslovno stranko, ki vam je omogočila Funkcijo Wolt for Work (v nadaljnjem besedilu: Poslovna stranka). V primeru neskladij med temi Pogoji storitve in Pogoji poslovanja družbe Wolt, ki veljajo za Poslovno stranko, prevladajo Pogoji poslovanja družbe Wolt.

Pogoji storitve so sklenjeni izključno med nami ter Uporabnikom, in ne z družbo Apple Inc., zato družba Apple Inc. ne odgovarja za Aplikacijo Wolt ali njeno vsebino. Soglašate, da so družba Apple, Inc. in njene odvisne družbe (v nadaljnjem besedilu: Apple) tretje osebe, ki uživajo koristi po teh Pogojih storitve, in ima Apple ob vašem sprejetju Pogojev storitve pravico uveljavljati Pogoje storitve v odnosu do vas kot tretja oseba, ki uživa koristi po njih (in se šteje, da je to pravico sprejel).

1. Opredelitev pojmov

»Partner« pomeni restavracijo ali drugega ponudnika, ki je z Woltom sklenil partnersko pogodbo in ki prek Storitve Wolt ponuja svoje izdelke oziroma dostavne storitve.

»Prodajna pogodba« pomeni pogodbo o prodaji izdelkov in morebitnih dostavnih storitev Partnerja, ki se sklene na podlagi Naročila. Pri Naročilih, oddanih z uporabo Funkcije Wolt for Work, Prodajna pogodba predstavlja zavezujočo pogodbo med Partnerjem in Poslovno stranko. Pri Naročilih, oddanih z uporabo kateregakoli drugega načina plačila Uporabnika, Prodajna pogodba predstavlja zavezujočo pogodbo med Partnerjem in Uporabnikom.

»Wolt« pomeniWolt, tehnologije d.o.o. Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000, Ljubljana, Slovenija

»Aplikacija Wolt« pomeni digitalno aplikacijo, imenovano Wolt, ki jo Wolt zagotavlja fizičnim in pravnim osebam za naročilo izdelkov pri Woltovih Partnerjih.

»Račun Wolt for Work« pomeni uporabniški račun v Aplikaciji Wolt, na katerem je omogočena Funkcija Wolt for Work.

»Funkcija Wolt for Work« pomeni način plačila in funkcijo Aplikacije Wolt, s katero lahko pooblaščeni Uporabniki Poslovne stranke oddajajo Naročila na stroške Poslovne stranke.

»Storitev Wolt« pomeni Aplikacijo Wolt in Woltovo spletno mesto wolt.com ter druge dodatne lokacije, navedene na spletnem mestu wolt.com.

»Uporabnik« ali »vi« pomeni fizično osebo, ki uporablja Storitev Wolt.

»Maloprodajni izdelki« pomeni živila, potrošni material, gospodinjske pripomočke in ostalo potrošniško blago, ki jih daje na voljo Partner na Storitvi Wolt.

2. Podatki o Woltu

●      Wolt, tehnologije d.o.o. Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000, Ljubljana, Slovenija, ID podjetja: 8273006000, ID za DDV: 94112614, če je uporabnik v Sloveniji.

●      Trgovsko ime: »Wolt«,

●      E-poštni naslov: support@wolt.com

Podatki o Partnerjih in njihovih izdelkih ter storitvah so na voljo v Aplikaciji Wolt in na Woltovem spletnem mestu.

3.1. Wolt zagotavlja platformo, na kateri lahko Uporabnik naroči prehrambne izdelke, Maloprodajne izdelke in dostavne storitve v zvezi z izdelki, kupljenimi pri nekaterih Partnerjih. Ob naročilu izdelkov pri Partnerju, Wolt olajša izvedbo nakupa s Storitvijo Wolt. Za storitev dostave Wolt zaračuna Uporabniku nadomestilo za dostavo in nadomestilo za storitev.

3.2. Partnerji v Storitvi Wolt zagotavljajo informacije o svojih izdelkih in storitvah, vključno z informacijami o menijih ter cenah izdelkov. Informacije vsakokratnem nadomestilu za dostavo in nadomestilu za storitev so na voljo v Storitvi Wolt. V primeru alergij ali drugih prehranskih omejitev, se prosimo obrnite na ustreznega Partnerja. Partner bo na vašo zahtevo zagotovil informacije o specifičnih živilih. Za prodajo in nakup izdelkov ter storitev Partnerja lahko veljajo dodatni pogoji Partnerja, ki so določeni v Storitvi Wolt. Cena Maloprodajnih izdelkov se določi na dan oddaje Naročila. Prosimo upoštevajte, da lahko med navedeno ceno in končno ceno Naročila za predpakirane izdelke v primeru spremembe teže paketa pride do manjših sprememb v ceni.

Partner v Storitvi Wolt zagotavlja informacije o alergentih in drugih potrebnih informacijah o Maloprodajnih izdelkih. Partner je odgovoren za zagotavljanje vseh informacij o Maloprodajnih izdelkih, kot zahtevajo veljavni zakoni in drugi predpisi, vključno z Uredbo EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Kadar je to potrebno, je Partner odgovoren tudi za to, da sta prodajna cena in cena na enoto navedeni v skladu z Direktivo 98/6/ES o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov ter relevantno slovensko zakonodajo s področja varstva potrošnikov.

Partner po lastni presoji določi nabor in cene Maloprodajnih izdelkov, ki so na voljo v Storitvi Wolt. Partner lahko za vaše Naročilo uvede tudi določene omejitve, kot so količinske omejitve in omejitve v zvezi z velikostjo Naročila. Partner je odgovoren, da vas obvesti o kakršnih koli omejitvah v zvezi z razpoložljivostjo katerega koli Maloprodajnega izdelka. Uporabnik sprejema, da bo Partner v primeru, če izdelek začasno ni na voljo, izpolnil vaše Naročilo, ne da bi v Naročilo vključil tak izdelek. Za izdelke, ki ob oddaji Naročila niso na voljo, vam ne bomo zaračunano.

Uporabnik z izbiro izdelkov in storitev Partnerja, ki jih želi kupiti, odda zavezujoče naročilo za nakup izdelkov ter storitev od Partnerja po pogojih, ki se Uporabniku prikažejo v Storitvi Wolt pred oddajo naročila (v nadaljnjem besedilu: Naročilo). Wolt po prejemu Naročila posreduje podatke o Naročilu Partnerju. Ko Partner sprejme Naročilo in Wolt Uporabniku v Partnerjevem imenu pošlje potrditev naročila, se med Uporabnikom ali Poslovno stranko ter Partnerjem sklene Prodajna pogodba. Partner Uporabniku izda račun). Za prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih: ko Partner sprejme Naročilo in se Uporabniku pošlje potrdilo naročila, se poleg Prodajne pogodbe s Partnerjem za nakup njegovih izdelkov med Uporabnikom ali Poslovno stranko ter Woltom sklene pravno zavezujoča pogodba za nakup morebitnih dostavnih storitev, ki jih je Uporabnik naročil prek Storitve Wolt.

3.3. Partner, ki ga je izbral Uporabnik, pripravi izdelke, navedene v Naročilu, za Uporabnika (in mu jih dostavi, če je bila naročena tudi dostava). Wolt Uporabniku ne odgovarja za pravilno izpolnitev Prodajne pogodbe s strani PartnerjaZa prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih: Wolt odgovarja za izvedbo dostavnih storitev, ki jih Uporabnik z Naročilom naroči pri Woltu, v skladu s temi Pogoji, razen če storitve dostave opravlja Partner, saj je v takem primeru Partner odgovoren za izvedbo storitve dostave.

3.4. Uporabnik Naročila po oddaji ne more preklicati. Naročila izdelkov ali dostavnih storitev po oddaji ne morete umakniti ali preklicati. Pred oddajo Naročila izdelkov ali storitev skrbno preverite svojo izbiro.

3.5. Ne glede na odstavek 3.4. imate v roku 14 dni od datuma prejema Maloprodajnih izdelkov kot potrošnik zakonsko pravico do preklica Naročila takšnih izdelkov. Takšno Naročilo lahko prekličete tako, da v zgoraj navedenem roku za preklic kontaktirate Wolt oziroma Partnerja, ter vrnete izdelek na prodajno mesto Partnerja, s katerega ste izvedli Naročilo. Ob vračilu izdelka prosimo predložite račun, prejet s strani Wolta ali Partnerja. Če se v zvezi z vrnitvijo izdelka obrnete na Wolt ali zahtevate denarno povračilo zaradi napake, poškodbe ali druge pomanjkljivosti izdelka, lahko Wolt zahteva, da pošljete sliko zadevnega izdelka, da dokumentirate in potrdite napake. Prosimo upoštevajte, da ima lahko Partner ločene pogoje ali garancije, ki veljajo poleg teh pogojev. Partner podatke o takšnih pogojih posreduje Uporabniku ločeno v Storitvi Wolt.

Wolt sledi omejitvam zakonskih pravic potrošnikov do preklica, kot so določene v veljavnih zakonih. Določeno blago je lahko v skladu s pravom izvzeto iz potrošnikove pravice do preklica in vračila, vključno z naslednjim:

·       živila in izdelki, ki jih po njihovi naravi ni mogoče ponovno prodati ali se hitro pokvarijo ali starajo

·       izdelki, ki zaradi njihove narave po prejemu postanejo neločljivi od drugih izdelkov

·       iger, filmov, programske opreme in drugih zapečatenih izdelkov ni mogoče preklicati po odprtju pečata ali drugega pakiranja takega izdelka

·       higienski in intimni izdelki po odprtju pakiranja

·       blago, ki je izdelano ali izdelano po meri v skladu s specifikacijami in navodili Uporabnika

To pomeni, da na primer živilskih izdelkov ne morete vrniti s sklicevanjem na vaše zakonske pravice do odpovedi po nakupu. Naročila za takšne Maloprodajne izdelke ne morete umakniti, preklicati ali spremeniti, ko ga oddate. Pred oddajo Naročila prosimo natančno preglejte svoj izbor.

3.6. Maloprodajni izdelki morajo biti vrnjeni čim prej po preklicu Naročila in najpozneje v 14 dneh po datumu preklica. Vrnjeni izdelek mora biti v neuporabljenem stanju in zmožen ponovne prodaje. Izdelek mora biti ustrezno zaščiten in pakiran bodisi v originalnem pakiranju bodisi na podoben način. Če se je vrnjeno blago na kakršen koli način zmanjšalo ali spremenilo, ne boste upravičeni do celotnega povračila plačila.

3.7. Vrnitve Maloprodajnih izdelkov, ki so predmet preklica, je treba dostaviti na prodajno mesto Partnerja, s katerega ste prek Storitve Wolt opravili Naročilo. Če želite izdelke vrniti, se obrnite na službo za pomoč strankam na prodajnem mestu. Prodajno mesto lahko preverite na računu, ki ga je predložil Wolt ali Partner. Odgovorni ste za plačilo stroškov, ki nastanejo zaradi vračila Maloprodajnih izdelkov. Plačilo s strani Uporabnika bo Wolt povrnil v 14 dneh po prejemu obvestila o preklicu, pod pogojem, da je Partner prejel vrnjeni izdelek ali dokazilo o vračilu. Wolt vam bo povrnil ceno plačila vrnjenih izdelkov z enakim plačilnim sredstvom, ki ste ga uporabili, na isti bančni račun, s katerega ste opravili Naročilo. V primeru Naročil z dostavo, vam bosta nadomestilo za dostavo in nadomestilo za storitev povrnjena.

3.8. Včasih je mogoče, da Partnerju začasno poide zaloga Maloprodajnega izdelka, ki ga želite kupiti prek Storitve Wolt. Za takšne primere, in če je Partner omogočil zamenjave, se lahko še pred oddajo vašega Naročila odločite, da Partnerju dovolite zamenjavo manjkajočega Maloprodajnega izdelka s podobnim izdelkom. Če ste ob oddaji Naročila dovolili zamenjavo, mora Partner le to urediti v skladu z naslednjimi načeli: (i) zamenjava bo izbrana na podlagi Partnerjeve presoje, kaj je najustreznejša zamenjava, tako da v največji možni meri ustreza količini, kakovosti in ceni izvornega Maloprodajnega izdelka iz Naročila; (ii) snovi, ki običajno povzročajo alergije, morajo biti pri zamenjavi pazljivo upoštevane; to na primer pomeni, da mora biti izdelek brez laktoze zamenjan z izdelkom brez laktoze in izdelek brez glutena z izdelkom brez glutena; (iii) dietne pijače in pijače brez sladkorja so nadomeščene z drugimi dietnimi pijačami oz. pijačami brez sladkorja; (iv) bio in eko Maloprodajni izdelki so nadomeščeni z bio in eko Maloprodajnimi izdelki; in (v) izdelki domače pridelave so zamenjani z izdelki domače pridelave. Prosimo upoštevajte, da so izdelki lahko zamenjani z enakim izdelkom, ki ima drug okus, kot izvorno naročen Maloprodajni izdelek. V primeru, da v menjavi nastane strošek zaradi višje cene naknadno poslanega Maloprodajnega izdelka, vam tega ne bomo zaračunali. V kolikor bo cena zamenjanega Maloprodajnega izdelka nižja od izvornega izdelka v Naročilu, vam bo zaračunana cena zamenjanega izdelka.

4. Uporabniški računi

4.1. Imate omejeno, neizključno, preklicljivo in neprenosljivo pravico do dostopa in uporabe Storitve Wolt in vsebin, ki so na voljo v Storitvi Wolt v obliki, ki vam jo vsakokrat ponujamo, izključno za namene, določene v teh pogojih, pri čemer te pravice ne smete podlicencirati. Licenca, ki se podeli Uporabniku za Aplikacijo Wolt za iOS, ki se prenese iz Applove trgovine App Store, je nadalje omejena na licenco za uporabo Aplikacije Wolt na kateremkoli izdelku blagovne znamke Apple, ki jih ima Uporabnik v lasti ali pod nadzorom, in v skladu s pravili uporabe, določenimi v Pogojih uporabe trgovine App Store, ter temi Pogoji storitve. Katerekoli pravice, ki na tem mestu niso izrecno omenjene, so pridržane Woltu in Woltovim dajalcem licenc.

4.2. Uporabnik mora za uporabo Storitve Wolt ustvariti uporabniški račun tako, da sledi navodilom za registracijo v Storitvi Wolt. Ob registraciji računa morate ustvariti uporabniško ime in geslo ter Woltu predložiti določene osebne podatke, kot so vaše ime, naslov, e-poštna številka in vsaj en veljaven način plačila. Pri tem se strinjate, da bodo podatki o računu z vaše strani natančno, popolno in ažurno posodabljani. Za več informacij o tem, kako Wolt obdeluje vaše osebne podatke, prosimo glejte Woltovo Izjavo o zasebnosti. Uporabniški podatki za Storitev Wolt so osebni (razen če se Wolt in Poslovna stranka drugače dogovorita). Uporabnik mora zagotoviti, da vsi uporabniški podatki in enakovredni podatki, potrebni za dostop do uporabniškega računa Uporabnika ali Poslovne stranke, ostanejo zaupni in se uporabljajo na varen način, tako da do njih ne morejo dostopati tretje osebe. Vsak Uporabnik lahko ima le en osebni uporabniški račun. V primeru, da želite izbrisati svoj uporabniški račun, nas prosimo kontaktirajte s pomočjo zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

4.3. Če obstaja sum, da se je katerakoli nepooblaščena oseba seznanila z uporabniškimi podatki Uporabnika ali je pridobila dostop uporabniškega računa Uporabnika, mora Uporabnik Wolt o tem takoj obvestiti. Uporabnik odgovarja za kakršnokoli uporabo Storitve Wolt in vsa dejanja, opravljena z uporabo njegovega uporabniškega računa.

4.4. Za uporabo Storitve Wolt morate Woltu zagotoviti podatke o veljavni plačilni kartici ali drugem načinu plačila. Wolt ne shranjuje podatkov o vašem plačilnem instrumentu, saj to izvaja zunanji izvajalec plačilnih storitev, ki ga uporablja Wolt. Soglašate, da boste plačali za vse nakupe, ki izhajajo iz vaše uporabe Storitve Wolt, razen nakupov, opravljenih na račun Poslovne stranke z uporabo Funkcije Wolt for Work. Dolžni ste poskrbeti, da so podatki o plačilni kartici in drugi plačilni podatki, ki ste jih vnesli v svoj uporabniški račun, vedno ažurni.

5. Plačila

5.1. Uporabnik ali v primeru Računa Wolt for Work Poslovna stranka plača kupnino, navedeno v Naročilu, z uporabo ustrezne plačilne funkcije Storitve Wolt. Wolt zbira vsa plačila Uporabnikov ali Poslovnih strank v imenu Partnerjev. Če se Naročilo odda z uporabo Funkcije Wolt for Work, Uporabnik potrdi plačilo v imenu Poslovne stranke prek Funkcije Wolt for Work. Plačilna obveznost Uporabnika ali Poslovne stranke nastane ob oddaji Naročila prek Storitve Wolt.

5.2. Uporabnik lahko izpolni plačilno obveznost le z uporabo ustreznega spletnega načina plačila, ki je na voljo v Storitvi Wolt. Uporabnik ali v primeru Računa Wolt for Work Poslovna stranka s plačilom kupnine Woltu izpolni svojo plačilno obveznost do Partnerja.

5.3. Ob oddaji Naročila se plačilna kartica Uporabnika samodejno bremeni za znesek nakupa oziroma se znesek nakupa zaračuna prek Funkcije Wolt for Work Poslovne stranke. Wolt ima ob oddaji Naročila prek Storitve Wolt pravico v imenu Partnerja z avtorizacijo rezervirati sredstva na Uporabnikovi plačilni kartici ali Funkciji Wolt for Work Poslovne stranke. Wolt za obdelavo plačil uporablja zunanjega izvajalca plačilnih storitev. 

5.4. Gotovina je dodatno plačilno sredstvo, ki je na voljo v Sloveniji. Vračila gotovinskih naročil bodo izvedena prek Wolt kreditov ali na drug primeren način. Če uporabnik, ki je podal gotovinsko naročilo ni na dogovorjenem kraju ob dogovorjenem času oziroma 5 minut po dogovorjenem času, bo Woltova podpora za uporabnike stopila v kontakt z uporabnikom in se dogovorila glede primernega načina plačila. Če podpora za uporabnike ne more stopiti v kontakt z uporabnikom v 24 urah po neizvedenem prevzemu, bo Wolt izvedel ustrezne ukrepe, ki lahko vključujejo onemogočanje možnosti plačila z gotovino za uporabnika ali celo onemogočanje dostopa do uporabniškega računa pri Woltu za nadaljnja naročila. Wolt lahko pošilja uporabnikom račune tudi zgolj v elektronski obliki.

5.5. Ko v Naročilo dodate izdelke, katerih končna cena je določena glede natežo, Wolt ne bo poznal njihove natančne teže, dokler jih Partner ne stehta. Za takšne izdelke, ki se prodajajopoteži, je vsaka cena za izdelek, ki je prikazana v Storitvi Wolt, le ocena, ki jo poda Partner. Končna cena izdelka na podlagi teže v vašem Naročilu bo določena in zaračunana na podlagi dejanske teže izdelka, ki ga prejmete. Za kritje morebitnih prilagoditev cene zaradi odstopanj v teži bo Wolt začasno zadržal avtorizacijo na vaši kartici ali, če ste kot način plačila izbrali Cibus, zaračunal začasno plačilo. Znesek začasnega zadržanja avtorizacije ali začasnega plačila bo znašal največ 20 % vrednosti izdelkov, katerih končna cena je določena glede na težo, vključenih v vaše naročilo. Če izdelek v vašem Naročilu tehta manj, kot je navedeno v potrditvi naročila, vam bo Wolt vrnil razliko v ceni. Če izdelek v vašem naročilu tehta več, kot je navedeno v potrditvi naročila, vam bo družba Wolt zaračunala razliko v ceni, ki izhaja iz začasnega zadržanja ali začasnega plačila za izdelke na podlagi teže. Morebitni del začasnega zadržanja avtorizacije ali začasnega plačila, ki ni potreben za kritje prilagojene cene, bo povrnjen na vašo kartico. Upoštevajte, da bo pri plačilih, opravljenih s programom Cibus, vsako povračilo opravljeno v Wolt dobropisu.

6. Dobropisi in žetoni Wolt

6.1. Uporabniki Storitve Wolt lahko pridobijo dobropise ali žetone Wolt npr. tako, da povabijo nove uporabnike k registraciji v Storitev Wolt. Uporabnik lahko uporabi dobropise in žetone Wolt za pridobitev popustov za svoje nakupe v Storitvi Wolt.

6.2. Wolt lahko enostransko določi pogoje, ki veljajo za dodelitev, uporabo in veljavnost dobropisov ter žetonov Wolt.

6.3. Morebitni nagradni dobropisi ali žetoni za registracijo se lahko uporabijo le enkrat.

6.4. Dobropisov in žetonov Wolt ni mogoče zamenjati za denar.

6.5. Dobropisi in žetoni Wolt se prekličejo, če Wolt ugotovi kakršnokoli zlorabo dobropisov ali žetonov Wolt ali sumi ali ugotovi, da so bili dobropisi ali žetoni Wolt dodeljeni na neustrezni podlagi. Wolt v takšnih primerih izda račun za znesek, ki je bil plačan s takšnimi dobropisi ali žetoni.

7. Dostava Naročila

7.1. Če Uporabnik prek Storitve Wolt naroči dostavo Naročila, se Naročilo dostavi na kraj, ki ga Uporabnik določi v Storitvi Wolt. Uporabnik mora za določeni kraj dostave v Storitvi Wolt navesti tudi ulico in hišno številko. Odgovornost za posredovanje točnega naslova in navodil za dostavo Naročila preko Storitve Wolt je izključno na Uporabniku. Dostavne storitve Uporabniku ali Poslovni stranki zagotovi Partner. Za prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih: dostavne storitve Uporabniku ali Poslovni stranki zagotovi Wolt.

7.2. Pri uporabi Storitve Wolt je morda določena minimalna vrednost Naročila za dostavo. V tem primeru boste o tem obveščeni preden boste oddali Naročilo preko Storitve Wolt. V primeru, da vaše Naročilo ne bo doseglo minimalne vrednosti, boste imeli možnost doplačati razliko do minimalne vrednosti ali dodati več izdelkov k svojemu Naročilu.

7.3. Uporabnik lahko naroči čimprejšnjo dostavo (standardni način dostave) ali pa vnaprej naroči dostavo ob določenem času.

7.4. Standardna dostava: Uporabnik mora biti prisoten na kraju, navedenem v Naročilu, od trenutka oddaje Naročila do prejema izdelkov, navedenih v Naročilu. Če Uporabnik ni dosegljiv na kraju, ki ga je navedel, v petih minutah od dostave naročenih izdelkov in se Uporabnik ne odzove po dveh poskusih vzpostavitve stika s strani dostavljavca, ki opravlja dostavo, lahko Wolt ali Partner dostavo prekliče ter se lahko Uporabniku ali Poslovni stranki zaračuna celotni znesek Naročila.

7.5. Dostava ob določenem času: Uporabnik mora biti prisoten na kraju, navedenem v Naročilu, deset minut pred določenim časom dostave in do trenutke dostave, da bi lahko prevzel Naročilo.

8. Prevzem Naročila na prodajnem mestu Partnerja

8.1. Če Uporabnik ni naročil dostave izdelkov Partnerja, navedenih v Naročilu, temveč prevzem na prodajnem mestu Partnerja, lahko izdelke prevzame na prodajnem mestu Partnerja, ki ga je izbral za to Naročilo. Uporabnik bo prejel ločeno elektronsko potrdilo, ko bodo izdelki pripravljeni za prevzem. Partner ali Wolt lahko določi pogoje za preverjanje istovetnosti Uporabnika ob prevzemu izdelkov, navedenih v Naročilu.

8.2. Partner zadrži naročene izdelke 60 minut po obvestitvi Uporabnika, da je Naročilo pripravljeno za prevzem. Ta obveznost je omejena na delovni čas zadevnega prodajnega mesta Partnerja in Naročilo je treba prevzeti pred koncem delovnega časa zadevnega prodajnega mesta Partnerja.

9. Naročilo z zaužitjem na prodajnem mestu

9.1. Če Uporabnik izbere možnost zaužitja izdelkov, navedenih v Naročilu, na prodajnem mestu Partnerja, bo prejel ločeno elektronsko potrdilo o predvidenem času, ko bodo izdelki pripravljeni za zaužitje na prodajnem mestu Partnerja.

10. Ocene časa

10.1. Morebitni dostavni čas ali čas prevzema ali druga ocena časa, ki jo Partner ali Wolt sporoči Uporabniku v Storitvi Wolt, pomeni le predvideni čas. Nobenega zagotovila ni, da bo Naročilo dostavljeno ali pripravljeno a prevzem ali zaužitje ob predvidenem času. Na dostavne roke za izdelke lahko med drugim vplivajo dejavniki, kot so prometni zastoji, prometne konice in vremenske razmere.

11. Pravice intelektualne lastnine

11.1. Vse Pravice intelektualne lastnine na Storitvi Wolt in z njo povezani dokumentaciji ter vseh delih ali kopijah te dokumentacije ali v zvezi s čemerkoli od navedenega ostanejo v izključni lasti Wolta in/ali njegovih podizvajalcev/dajalcev licenc. »Pravice intelektualne lastnine« pomeni avtorske in povezane pravice (vključno s pravicami na podatkovnih zbirkah, katalogih in fotografijah), patente, uporabne modele, pravice iz modelov, blagovne znamke, trgovska imena, poslovne skrivnosti, strokovno znanje ter vse druge oblike registriranih ali neregistriranih pravic intelektualne lastnine.

 11.2. Ti Pogoji storitve Uporabniku ne podeljujejo nobenih Pravic intelektualne lastnine na Storitvi Wolt in Wolt ter njegovi podizvajalci/dajalci licenc si pridržujejo vse pravice, ki po teh Pogojih storitve niso izrecno podeljene.

11.3. Apple ne odgovarja za nobeno preiskavo, obrambo, poravnavo ali izpolnitev kateregakoli zahtevka, ki temelji na trditvi, da se z Aplikacijo Wolt za iOS ali vašo uporabo te aplikacije krši katerakoli pravica intelektualne lastnine tretje osebe.

12. Dodatne določbe o uporabi Storitve Wolt

 12.1. Storitev Wolt je na voljo izključno osebam, ki so dopolnile vsaj 18 let.

 12.2. Uporabnik mora pri uporabi Storitve Wolt upoštevati vsa veljavna pravila in predpise, tudi glede nakupa alkohola in tobačnih izdelkov, zdravil in drugih izdelkov s starostno omejitvijo. Če je v državi, v kateri se Uporabnik nahaja, na voljo dostava izdelkov s starostnimi omejitvami, kot so alkoholne pijače ali tobačni izdelki, se lahko Uporabniku zavrne dostava izdelkov s starostnimi omejitvami v primeru, koUporabnik ne more predložiti veljavnega identifikacijskega dokumenta s fotografijo, izdanega s strani pristojnih organov, Woltovemu dostavljalskemu partnerju, ki dostavi naročilo, s katerim dokaže, da Uporabnik izpolnjuje zakonsko zahtevano starost za nakup izdelka(-ov). Uporabniku se lahko dostava izdelkov s starostnimi omejitvami zavrne tudi v drugih primerih, ki jih določajo veljavna pravila in predpisi v državi, v kateri se Uporabnik nahaja, na primer za alkoholne pijače, če Uporabnik kaže znake opitosti. V primeru zavrnitve dostave izdelka(-ov) s starostno omejitvijo zaradi razlogov, opisanih v tem dokumentu, ima Wolt pravico, da od Uporabnika zahteva dvakratno vrednost nadomestila za dostavo (in po potrebi plačilo za storitev), ki ga je Uporabnik plačal za zadevno Naročilo, kot nadomestilo za vračilo izdelka(-ov) s starostno omejitvijo Partnerju.

 12.3. Wolt stalno razvija Storitev Wolt in lahko delno ali v celoti spremeni ali odstrani različne dele Storitve Wolt, vključno s funkcijami, izdelki ter Partnerji, ki so na voljo v Storitvi Wolt.

 12.4. Wolt vam lahko po lastni presoji občasno dovoli, da pošljete, objavite ali kako drugače omogočite Woltu dostop preko Storitve Wolt do vsebin in informacij, kot so povratne informacije in zahteve za podporo, povezane s Storitvijo Wolt, ali prijav na tekmovanja in promocije (»Uporabniške Vsebine«). Vsaka Uporabniška Vsebina, ki ste jo posredovali, ostaja vaša last, vendar pa z omogočanjem dostopa do Uporabniške Vsebine Woltu, slednjemu podelite globalno, trajno, nepreklicno, prenosljivo, neodplačno licenco, vključno s pravico do podlicenciranja, uporabe, kopiranja, spreminjanja, ustvarjanja nadaljnjih izvedenih vsebin, ki temeljijo na takšni Uporabniški Vsebini, distribucije, javne objave in kakršnekoli drugačne uporabe takšne Uporabniške Vsebine v vseh oblikah na vseh trenutnih ali prihodnjih kanalih, ne da bi vas morali o tem predhodno obvestiti ali pridobiti vaše soglasje in brez obveznosti plačila vam ali kateri koli tretji osebi ali subjektu. Prav tako izjavljate in jamčite, da ste pooblaščeni za podelitev zgoraj omenjenih pravic Woltu in da takšna Uporabniška Vsebina ali njena uporaba na noben način ni žaljiva, nespodobna ali škodljiva in ter da takšna Uporabniška Vsebina ali njena uporaba ne bo predstavljala kršitve ali zlorabe pravic intelektualne lastnine ali lastništva tretje osebe, pravice do obveščenosti ali zasebnosti ali kršitve kateregakoli veljavnega zakona ali drugega predpisa.

12.5. Uporabnik lahko pri uporabi Storitve Wolt naleti na vsebino ali informacije, ki so netočne, nepopolne, pozne, zavajajoče, nezakonite, žaljive ali drugače škodljive. Wolt praviloma ne pregleduje vsebin, ki jih zagotavljajo Partnerji. Wolt ne odgovarja za vsebine ali informacije tretjih oseb (vključno s Partnerji) ali kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi njihove uporabe ali zanašanja nanje.

 12.6. Vi ali Poslovna stranka odgovarja za pridobitev in vzdrževanje vseh naprav ali opreme (kot so telefoni) ter povezav, potrebnih za dostop do Storitve Wolt in njeno uporabo, ter vse s tem povezane stroške.

 12.7. Uporabnik ne sme: (i) uporabljati ali skušati uporabiti osebnega računa Wolt druge osebe in/ali dostopati do osebnih plačilnih podatkov druge osebe prek Storitve Wolt ali pri uporabi Storitve Wolt uporabljati osebnih plačilnih kartic druge osebe brez soglasja te druge osebe; (ii) kopirati, spreminjati ali ustvarjati izpeljanih del iz Storitve Wolt ali katerekoli povezane tehnologije; (iii) z obratnim inženiringom, dekompiliranjem, obratnim zbiranjem, dešifriranjem ali kakorkoli drugače skušati pridobiti izvorne kode Storitve Wolt ali katerekoli povezane tehnologije ali kateregakoli njenega dela; (iv) odstraniti nobenega obvestila o avtorskih pravicah, blagovne znamke ali drugega obvestila o lastninskih pravicah, vsebovanega v Storitvi Wolt ali na njej; (v) odstraniti, zakriti ali prekriti nobenega oglasa, vključenega v Storitev Wolt; (vi) zbirati, uporabljati, kopirati ali prenašati nobenih informacij, pridobljenih iz Storitve Wolt, brez Woltovega soglasja; (vii) uporabljati botov ali drugih avtomatiziranih načinov za uporabo Storitve Wolt; (viii) ustvariti računa Wolt z uporabo lažne identitete ali identitete druge osebe ali (ix) dostopati do Storitve Wolt na kakršenkoli drug način razen prek vmesnikov, ki jih izrecno zagotavlja Wolt, kot sta Aplikacija Wolt in Spletno mesto Wolt.

12.8. Uporaba Storitve Wolt ali katerekoli njene vsebine je dovoljena zgolj v nekomercialne namene. Uporaba v katerekoli druge namene je prepovedana. Prav tako je strogo prepovedana uporaba kakršnegakoli sistematičnega iskanja, kot je npr. uporaba kateregakoli robota, pajka, spletnega pajka, programske opreme za ekstrakcijo, avtomatiziranega postopka in/ali naprave za strganje, kopiranje in/ali spremljanje kateregakoli dela Storitve Wolt.

 12.9. Wolt ima po lastni presoji pravico s takojšnjim učinkom odstraniti ali začasno izključiti Uporabnika iz Storitve Wolt in/ali zavrniti ali preklicati katerokoli Naročilo Uporabnika, če: (i) Uporabnik zlorabi Storitev Wolt ali na kakršenkoli način škoduje uporabi Storitve Wolt ali Partnerjem ali Woltu ali Woltovim zaposlenim, (ii) Wolt utemeljeno sumi, da je Uporabnik pri uporabi Storitve Wolt izvedel goljufiva dejanja, (iii) Uporabnik odda lažno Naročilo (npr. tako, da ga ne plača ali ni prisoten na kraju dostave ali prevzema, da bi ga lahko sprejel) ali kakorkoli drugače ne izpolni obveznosti, ki izhajajo iz teh Pogojev storitve, ali (iv) obstaja utemeljen dvom glede pravilnosti ali verodostojnosti Naročila. Če Wolt prekliče Naročilo, ki je že bilo plačano, bo Wolt nakazal znesek Naročila na uporabniški račun ali Račun Wolt for Work, s katerega je Uporabnik opravil plačilo; ali (v) Uporabnik grozi, nadleguje, izvaja rasistično, seksistično ali kakršno koli drugo vedenje, ki ga Wolt šteje za neprimerno do Partnerjev ali Woltovih zaposlenih ali dostavljalskih partnerjev.

 12.10. Razen če je drugače navedeno, je upravljavec osebnih podatkov Uporabnikov, ki se zbirajo, družba Wolt Enterprises Oy. Družba Wolt Enterprises Oy obdeluje vse osebne podatke Uporabnika, ki se zberejo, v skladu z Woltovo izjavo o zasebnosti.

 12.11. Uporabnik mora pri uporabi Aplikacije Wolt in Storitve Wolt spoštovati veljavne pogoje tretjih oseb.

 12.12. Uporabnik zagotavlja in jamči, da (i) se ne nahaja v državi, za katero velja embargo vlade ZDA ali ki jo je vlada ZDA označila za državo, »ki podpira teroriste«; in (ii) ni vključen na noben seznam prepovedanih ali omejenih oseb, ki ga vodi vlada ZDA. 

13. Trajanje in prenehanje

 13.1. Ti Pogoji storitve do nadaljnjega veljajo kot zavezujoča pogodba med Woltom in Uporabnikom, vse dokler Uporabnik uporablja Storitev Wolt.

 13.2. Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati Storitev Wolt. Wolt lahko kadarkoli trajno ali začasno preneha zagotavljati Storitev Wolt.

14. Pritožbe

 14.1. Prosimo, upoštevajte, da lahko kadarkoli pride do motenj v delovanju Storitve Wolt ali se ta trajno preneha zagotavljati. Storitev Wolt se lahko poleg tega začasno preneha zagotavljati. Ne uporabljajte Storitve Wolt za varnostno kopiranje kakršnihkoli podatkov. Četudi si Wolt razumno prizadeva zagotoviti Storitev Wolt brez napak in pravočasno, Wolt zavrača vse zahtevke in garancije, ki niso izrecno določene v teh Pogojih. Wolt ne daje nobenih jamstev ali garancij glede zanesljivosti, pravočasnosti, kakovosti ali ustreznosti Storitve Wolt ali katerega koli blaga ali storitev, zagotovljenih prek platforme, ali da bo Storitev Wolt delovala neprekinjeno ali brez napak.

 14.2. Partner je zavezan pripraviti Naročilo z vsebino, ki jo je naročil Uporabnik, in v roku, navedenem v Storitvi Wolt. Uporabnik lahko v primeru kakršnekoli napake pri Naročilu (ali njegovi dostavi) stopi v stik z Woltovo službo za pomoč strankam, ki mu bo zagotovila pomoč v imenu Partnerja, in sicer prek klepeta s službo za pomoč strankam v aplikaciji ali po e-pošti na naslovu support@wolt.com, ali pa stopi v stik neposredno s Partnerjem.

 14.3. Partner izključno odgovarja za morebitne napake v zvezi z vsebino in pripravo Naročila ali druge pomanjkljivosti pri izpolnitvi Prodajne pogodbe.

 14.4. Če Uporabnik ugotovi pomanjkljivosti pri izpolnitvi Prodajne pogodbe, mora morebitno reklamacijo takoj posredovati Woltu ali Partnerju, skupaj z jasnim opisom ugotovljenih pomanjkljivosti. Pri Maloprodajnih izdelkih je treba obvestila o napakah predložiti v razumnem roku od odkritja napake, vendar najpozneje v dveh mesecih po odkritju. Prosimo upoštevajte, da je v primeru napak v živilih ali drugih izdelkih, ki se zaradi njihove narave hitro pokvarijo ali starajo, ključnega pomena, da pomanjkljivosti javite čim prej, da omogočite pravilno preiskavo in preveritev pomanjkljivosti. V primeru napake Maloprodajnega izdelka vam bomo povrnili stroške v skladu z veljavno zakonodajo.

14.5. Wolt izključuje vsakršno odgovornost za izgubo ali škodo, ki lahko nastane vam ali katerikoli tretji osebi v zvezi s Storitvijo Wolt, razen če takšna izguba ali škoda nastane kot posledica Woltovega naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti ali če gre za kakršnokoli drugo odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo.

 14.6. Apple nima nikakršne obveznosti zagotavljati kakršnihkoli vzdrževalnih in podpornih storitev v zvezi z Aplikacijo Wolt. V obsegu, kolikor veljavna zakonodaja zahteva kakršnokoli vzdrževanje ali podporo, smo takšno vzdrževanje ali podporo dolžni zagotoviti mi, in ne Apple. V obsegu, kolikor po zakonu obstaja kakršnokoli jamstvo, ki se mu ni mogoče odpovedati, smo za takšno jamstvo odgovorni izključno mi, in ne Apple. Mi, in ne Apple, smo odgovorni za obravnavo vseh zahtevkov Uporabnika ali katerekoli tretje osebe v zvezi z Aplikacijo Wolt za iOS ali Uporabnikovim posedovanjem in/ali uporabo Aplikacije Wolt za iOS, kar med drugim vključuje: (i) zahtevke v zvezi z odgovornostjo za izdelke; (ii) kakršnekoli zahtevke glede neskladnosti Aplikacije Wolt za iOS s katerokoli pravno ali zakonsko zahtevo ter (iii) zahtevki, ki izhajajo iz zakonodaje o varstvu potrošnikov ali zasebnosti ali druge podobne zakonodaje, vključno v zvezi z uporabo ogrodij HealthKit in HomeKit v Aplikaciji Wolt za iOS. 

15. Veljavno pravo in reševanje sporov

 15.1. Za te Pogoje storitve in njihovo razlago se uporablja finsko pravo.

 15.2. Če ste potrošnik, prosimo, upoštevajte, da ne morete biti prikrajšani za pravice, ki jih imate na podlagi obvezne zakonodaje o varstvu potrošnikov države, v kateri imate stalno prebivališče.

 15.3. Za spore, ki izhajajo iz teh Pogojev storitve, je pristojno okrožno sodišče v Helsinkih.. Ne glede na zgornje določbe ima potrošnik vedno pravico sprožiti postopek pred pristojnim sodiščem v kraju svojega stalnega prebivališča. Če ste Uporabnik s stalnim prebivališčem v EU, lahko vi in Wolt za reševanje sporov uporabite tudi platformo za spletno reševanje sporov, ki jo upravlja Evropska komisija. Platforma je na voljo na spletnem mestu ec.europa.eu/odr. Spor lahko predložite tudi odboru za potrošniške spore ali ustrezni drugi ustanovi za izvensodno reševanje sporov v državi svojega stalnega prebivališča.

16. Spremembe

 16.1. Ti Pogoji storitve za uporabnike se lahko spremenijo. V primeru kakršnih koli neskladij med angleško verzijoPogojev storitve za uporabnike in lokalno jezikovno različico teh Pogojev storitve za uporabnike, prevlada angleška verzija.

 16.2. Trenutno veljavni Pogoji storitve za uporabnike so dostopni na Spletnem mestu Wolt. Pogojev storitve za uporabnike ne bomo bistveno spremenili ali omejili pravic Uporabnikov po Pogojih storitve za uporabnike, ne da bi Uporabnika o tem obvestili. Če Uporabnik ne soglaša z Woltovimi spremenjenimi Pogoji storitve, mora prenehati uporabljati Storitev Wolt.

17. Prenos pravic in obveznosti

 17.1. Wolt lahko v celoti ali delno prenese katerokoli svojo pravico ali obveznost po teh pogojih na povezano družbo ali naslednika ali na kupca ali prevzemnika njegovega poslovnega premoženja, povezanega s Storitvijo Wolt, brez Uporabnikovega predhodnega soglasja, v obsegu dopuščenim v skladu z veljavnim pravom.

 17.2. Uporabnik ne sme niti v celoti niti delno prenesti nobene svoje pravice ali obveznosti po teh pogojih.

*****

Posodobljeno 22.05.2023

Guidelines for Partners