Podmienky používania Wolt Admin portálu pre Obchodníkov v rámci samoobslužných kampaní

Kliknutím na vytvorenie kampane v Admin portáli pre Obchodníkov s dostupnými samoobslužnými nástrojmi („Portál“), ako partnerský Obchodník spoločnosti Wolt, súhlasíte s týmito Podmienkami používania Wolt Admin portálu pre Obchodníkov v rámci samoobslužných kampaní („Podmienky kampane“). Vyhlasujete a zaručujete, že v súvislosti s týmito Podmienkam kampane máte oprávnenie konať v mene Obchodníka.

Tieto Podmienky kampane tvoria prílohu Vašej Zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou Wolt („Hlavná zmluva“), týkajú sa Vašej prítomnosti na platforme Wolt market v pozícii Obchodníka a upravujú podmienky používania online reklamných samoobslužných nástrojov, ktoré Vám spoločnosť Wolt sprístupňuje na Portáli.

1. Samoobslužné kampane

a. Spoločnosť Wolt môže Partnerovi ponúknuť na výber rôzne možnosti propagačných kampaní na Portáli ako napríklad Doručenie zadarmo, zľava z Hodnoty objednávky, Kúp X, získaj Y a Sponzorované kampane. Kampane môžu byť zakúpené Partnermi od spoločnosti Wolt prostredníctvom samoobslužných nástrojov sprístupnených Partnerovi na účely propagácie ponuky Partnera na platforme Wolt.

b. Rôzne dostupné možnosti kampane sú prezentované a špecifikované na Portáli  a v týchto Podmienkach kampane. Spoločnosť Wolt môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť Portál a príslušné možnosti v rámci kampane.

c. Ak chcete zadať objednávku na kampaň („Objednávka“), vyberiete si typ kampane, ktorý chcete zakúpiť a vyplníte požadované dátové polia uvedené na Portáli, ako Váš rozpočet  a dátumy začiatku a konca kampane (súhrnne „Vstupné údaje“). Za správnosť Vami poskytnutých Vstupných údajov zodpovedáte Vy. Objednávky kampaní na Portáli môžu zadávať iba oprávnení zástupcovia každého Obchodníka.

d. Pred zadaním Objednávky zobrazí Wolt ukážku toho, ako bude kampaň vyzerať na platforme Wolt. Za kontrolu ukážky a za zabezpečenie súladu kampane s platnou legislatívou Vašej krajiny ste zodpovední výlučne Vy.

e. Spoločnosť Wolt neposkytuje žiadne vyhlásenia a záruky, pokiaľ ide o výkonnosť, kvalitu alebo výsledky, ktoré môžu byť dosiahnuté v rámci kampaní. Žiadne odporúčania uvedené na Portáli nezaručujú dosiahnutie výsledkov. Akékoľvek odhady poskytnuté spoločnosťou Wolt na Portáli sú iba odhadmi. Akékoľvek priemerné hodnoty uvedené na Portáli sú len priemerné hodnoty a nepredstavujú skutočné výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť.

f . Zadanie kampane do Portálu a potvrdenie týchto Podmienok kampane predstavuje záväznú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Wolt.

2. Podmienky platné pre konkrétne kampane

a. Doručenie zadarmo.

  • Pri Objednávkach na kampaň s doručením zadarmo budete platiť poplatky za doručenie Používateľom v súlade s Vašou Objednávkou a Vstupnými údajmi pre  Objednávku.

  • Spoločnosť Wolt má právo účtovať si od Používateľa poplatky za služby, príplatky a ďalšie poplatky v súvislosti s doručením objednávky bez ohľadu na kampaň doručenia zadarmo.

b. Hodnota Objednávky a Zľavy na položky (Kúp X a získaj Y).

  • Pri zadávaní Objednávky na kampaň Hodnota Objednávky alebo Zľavy na položky (kúp X a získaj Y), budete platiť za zľavy aplikované na objednávky Vašich produktov Používateľom v súlade s Vašou Objednávkou a Vstupnými údajmi.

  • Zľavy sa nebudú uplatňovať na žiadne poplatky ako sú poplatky za služby alebo príplatky.

  • V kampaniach so zľavou z Hodnoty Objednávky môže byť zľava definovaná vo Vašej Objednávke uplatnená na celý výber produktov prevádzky, na ktoré sa kampaň vzťahuje, v závislosti od toho, ktoré produkty si Používateľ kúpi. Výlučne zodpovedáte za to, že Vaše produkty podliehajúce kampani na zľavu z Hodnoty Objednávky alebo Zľavu na položky môžu byť predávané so zľavou.

c. Sponzorované Reklamy.

  • Pri zadávaní Objednávky na Sponzorovanú kampaň je pravdepodobné, že Vaša prevádzka/y, na ktorú sa kampaň vzťahuje, získa výraznejšiu viditeľnosť v rôznych ponukách na Wolte. Umiestnenie Vašej reklamy a jej viditeľnosť na Wolte bude závisieť od výšky Vašej ponuky za Objednávku Sponzorovanej Reklamy a od Vašej relevancie pre Používateľa, pričom relevancia sa posudzuje napríklad podľa vyhodnotenia porovnania Vašej polohy s polohou Používateľa a histórie nákupov Používateľa. Spoločnosť Wolt nezaručuje žiadnu konkrétnu viditeľnosť.

  • Ponuka, ktorú vyberiete vo svojej Objednávke, bude maximálnou sumou, ktorú zaplatíte za objednávku vygenerovanú prostredníctvom Sponzorovanej Reklamnej kampane. Spoločnosť Wolt Vás nebude informovať o výsledku Vašej ponuky v aukcii na kampaň.

  • Spoločnosť Wolt uplatňuje na každú Sponzorovanú Reklamnú kampaň minimálnu výšku ponuky, označenú ako najnižšiu ponuku, ktorá predstavuje minimálnu sumu, ktorú zaplatíte za objednávku vytvorenú cez Sponzorovanú Reklamnú kampaň. Spoločnosť Wolt si vyhradzuje právo jednostranne stanoviť a zmeniť výšku najnižšej ponuky. Výška príslušnej najnižšej ponuky je viditeľná na Portáli.

  • Spoločnosť Wolt Vám bude účtovať iba tie Sponzorovené Reklamy, ktoré budú viesť k objednávkam Používateľov. Upozorňujeme Vás však , že spoločnosť Wolt použije na Spozorované Reklamy sedemdňovú atribúciu po kliknutí, čo znamená, že ak Používateľ klikol na Sponzorovanú Reklamu a uskutočnil nákup počas siedmich dní nasledujúcich po tomto kliknutí, bude spoločnosť Wolt za túto Objednávku účtovať poplatok za Sponzorovanú Reklamu.

  • Spoločnosť Wolt uvedie pri Sponzorovanej Reklame oznámenie pre zákazníka, ktoré uvádza, že sa jedná o platenú alebo sponzorovanú Reklamu. Formu a znenie takéhoto oznámenia určí spoločnosť Wolt, avšak ste zodpovední informovať spoločnosť Wolt pokiaľ sa domnievate, že Vaša Sponzorovaná Reklama by mala obsahovať iné alebo dodatočné oznámenia.

3. Platby a dane

a. Obchodník bude uhrádzať poplatky uvedené v príslušnej Objednávke („Poplatky“). Poplatky budú vypočítané na základe backendových sledovacích mechanizmov spoločnosti Wolt a fakturačných kritérií platných pre Objednávku, uvedených na Portáli. Akýkoľvek odkaz na pojem „bezrizikové“ na Portáli znamená, že za kampaň zaplatíte len vtedy, ak povedie k objednávke Používateľa na Wolte, na ktorú sa kampaň vzťahuje.

b. V prípade, že ste si nastavili maximálny rozpočet ako súčasť svojich Vstupných údajov pre kampane Doručenie zadarmo, Kúp X a získaj Y alebo zľavy z Hodnoty objednávky, spoločnosť Wolt môže prekročiť Váš rozpočet, aby splnil individuálnu objednávku Používateľa v rámci kampane, ktorá je zadaná v čase, keď sa rozpočet blíži k vyčerpaniu.

c. Pri vytváraní Reklamnej kampane sa zobrazí požiadavka na výber týždenného rozpočtu. Tento týždenný rozpočet je delený na sedem častí predstavujúcich denné rozpočty v priebehu týždňa. Vzhľadom na skutočnosť, že Vaša reklamná kampaň nemusí dosiahnuť Váš stanovený rozpočet každý deň alebo týždeň, je spoločnosť Wolt oprávnená Váš rozpočet dočasne prekročiť. To však iba za predpokladu, že Váš denný rozpočet nebude prekročený o viac ako dvojnásobok a súčasne nedôjde k prekročeniu Vášho celkového rozpočtu za jeden kalendárny mesiac (alebo za dobu trvania kampane, podľa toho, čo je kratšie).

e. Obchodník súhlasí, že úhrada príslušných Poplatkov za Objednávku bude vykonaná zrážkou zo súm, ktoré spoločnosť Wolt dlhuje Obchodníkovi v súvislosti s platbami Wolt v zmysle Hlavnej zmluvy. Termíny týchto zrážok budú rovnaké ako termíny úhrad definované v Hlavnej zmluve, pričom z tohto dôvodu môžu byť zrážky vykonané už počas priebehu kampane.

e. K Poplatkom bude pripočítaná DPH v súlade s platnými zákonmi.

4. Zrušenie

a. Kampaň môžete na Portáli zrušiť kedykoľvek. Pokiaľ však požiadate o zrušenie kampane po jej začatí, môžu Vám byť účtované Poplatky, ktoré vzniknú po zaslaní Vašej žiadosti o zrušenie, avšak pred odstránením kampane z platformy Wolt.

b. Spoločnosť Wolt má právo kedykoľvek odmietnuť alebo odstrániť kampaň z platformy Wolt.

5. Poskytovanie informácií (Reporting)

a. Spoločnosť Wolt Vám môže poskytnúť vzťahujúce sa alebo vygenerované informácie v súvislosti s Vašimi kampaňami prostredníctvom Portálu („Údaje o kampaniach“). Vaše nakladanie s Údajmi o kampaniach podlieha podmienkam uvedeným v Hlavnej zmluve, vrátane akýchkoľvek ustanovení týkajúcich sa dôvernosti alebo ochrany osobných údajov a nasledujúcim obmedzeniam: Údaje o kampaniach môžete používať výlučne (a) na plánovanie a spravovanie kampaní prostredníctvom Portálu a (b) na vyhodnotenie výkonnosti kampaní pre Vaše interné účely. Údaje o kampaniach môžete používať a sprístupniť len v rozsahu, ako je to výslovne povolené v tomto dokumente, a Vy alebo niektorý/á z Vašich spriaznených osôb, zmluvných partnerov alebo zástupcov sa zaväzujete nepovoliť používanie alebo sprístupňovanie Údajov o kampani akýmkoľvek iným spôsobom alebo na akýkoľvek iný účel, vrátane týchto účelov: (i) opätovné zacielenie na Používateľa alebo zariadenie, alebo (ii) vytvorenie, doplnenie alebo pripojenie k profilu Používateľa alebo zariadeniu, alebo (iii) identifikácia akéhokoľvek Používateľa alebo zariadenia. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžete sprístupniť Údaje o kampani v rozsahu potrebnom na plnenie povinností v zmysle právoplatného súdneho rozhodnutia, príslušného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy; za predpokladu, že budete vopred informovať spoločnosť Wolt pred akýmkoľvek takýmto sprístupnením. Všetky Údaje o kampaniach sú výhradným vlastníctvom a dôvernými informáciami spoločnosti Wolt.

6. Náhrada škody

a. Okrem akýchkoľvek povinností týkajúcich sa náhrady škody uvedených v Hlavnej zmluve bude Obchodník hájiť a chrániť záujmy spoločnosti Wolt a zaväzuje sa nahradiť škodu spoločnosti Wolt ohľadom všetkých nárokov, záväzkov, škôd, strát, nákladov, poplatkov (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie) a výdavkov súvisiacich s akýmikoľvek nárokmi tretích strán vyplývajúcich z alebo vzťahujúcich sa na Objednávky kampaní, Vstupné údaje alebo akékoľvek porušenia týchto Podmienok kampane Obchodníkom.

7. Ďalšie podmienky

a. Na všetky otázky, ktoré nie sú výslovne obsiahnuté v týchto Podmienkach kampane, sa uplatňujú podmienky dohodnuté v Hlavnej zmluve.

b. Ak dôjde k akémukoľvek rozporu medzi týmito Podmienkami kampane a Hlavnou zmluvou, budú mať prednosť tieto Podmienky kampane.

c. Spoločnosť Wolt si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Podmienky kampane. Spoločnosť Wolt oznámi Obchodníkom akékoľvek podstatné zmeny Podmienok kampane najmenej 15 dní vopred buď prostredníctvom Portálu alebo e-mailom.

Naposledy aktualizoval Wolt: 29. januára 2024