Wolt - ის კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადება

Wolt-ი მონაცემთა დაცვის საკითხს სერიოზულად ეკიდება. კონფიდენციალურობა და ინფორმაციის დაცვა Wolt–ისათვის პრიორიტეტულია. ეს „კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადება“ აღწერს ძირითად პრინციპებსა და პრაქტიკას, რომელსაც ჩვენ ვემორჩილებით იმისათვის, რომ თქვენი კონფიდენციალურობა დაცული იყოს ჩვენი მომსახურებებით სარგებლობისას.

Wolt Enterprises Oy, ქვეყნების მიხედვით ადგილობრივი Wolt კომპანიები და DoorDash Inc., რომლებიც ეკუთვნიან კომპანიათა ერთა და იმავე ჯგუფს (Wolt-ი, „ჩვენ“) ამუშავებენ „Wolt-ისაპლიკაციის“საშუალებით შეკვეთილი Wolt-ისსაკვებისა და საცალო ვაჭრობის „მომხმარებლებისა“დასხვა Wolt–ის მიწოდების პროდუქტებისა და მომსახურების „მომხმარებლების“, ასევე, ვებ-გვერდის: wolt.com(„ვებ-გვერდი“) ვიზიტორებისპერსონალურმონაცემებს.

ამ „კონფიდენციალურობისშესახებგანცხადებაში“ტერმინი„Wolt-ისმომსახურება“ნიშნავს Wolt-ისვებ-გვერდს,„Wolt-ისაპლიკაციასა“ და სხვა მომსახურებებს, რომლებსაც Wolt აწვდის „მომხმარებლებს“. „მომხმარებელი“ან „თქვენ“ნიშნავსორივეს, ჩვენსადაჩვენიჯგუფიკომპანიებისკლიენტებს, Wolt-ის მიწოდების მომსახურების მომხმარებლებს, წარმომადგენლებსადასხვაჩვენიკლიენტიორგანიზაციებისავტორიზებულმომხმარებლებს, პოტენციურკლიენტებსადა„Wolt-ისმომსახურების“მომხმარებლებს. ჩვენი „კონფიდენციალურობისშესახებგანცხადება“განმარტავს, მაგალითად, ჩვენმიერდამუშავებულპერსონალურმონაცემთატიპებს, თუროგორვამუშავებთმათდაროგორშეგიძლიათთქვენ, როგორცმონაცემთასუბიექტსთქვენიუფლებებითსარგებლობა (მაგალითად, გასაჩივრებისუფლება, წვდომისუფლება).

ზოგიერთიჩვენიმომსახურებაშესაძლოადაექვემდებაროსცალკეკონფიდენციალურობისპოლიტიკას. ჩვენგამოვაქვეყნებთცალკეულიკონფიდენციალურობისპოლიტიკას, რომელიცვრცელდებაკონკრეტულმომსახურებაზე.

 „Wolt-ისკონფიდენციალურობისშესახებგანცხადება“შესაძლოაპერიოდულადგანახლდესმონაცემთადამუშავებისპრაქტიკაშიარსებულიცვლილებების ასახვისანსხვამიზნით. ამჟამადმოქმედივერსიისნახვაშესაძლებელიავებ-გვერდზე. თქვენთვისწინასწარიშეტყობინებისგარეშეჩვენარშევიტანთარსებითცვლილებებსწინამდებარე„Wolt-ისკონფიდენციალურობისშესახებგანცხადებაში“დაარშევზღუდავთმომხმარებლებისუფლებებსამდოკუმენტით.

1. მონაცემთადამმუშავებელი (დამმუშავებლები)

წინამდებარე „Wolt-ისკონფიდენციალურობისშესახებგანცხადება“ვრცელდება Wolt-ის მიერ პერსონალურიმონაცემებისდამუშავებაზე.Wolt არის DoorDash Inc.-ის, ტექნოლოგიური კომპანიის, რომლის მისამართია 303 2nd St, Suite 800, სან– ფრანცისკო, კალიფორნია 94107, აშშ. ჩვენ ვქმნით ერთ გუნდს და ზოგჯერ შეიძლება მივიღოთ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ ერთობლივი გადაწყვეტილება.

პერსონალურმონაცემთადამუშავებისას, Wolt Enterprises Oy და ადგილობრივი Wolt ჯგუფის კომპანიებიმოქმედებენ, როგორც„მომხმარებლის“ პერსონალურმონაცემთაერთობლივი დამმუშავებლები. ესნიშნავს, რომ Wolt Enterprises Oy და ადგილობრივი Wolt ჯგუფის კომპანიაერთობლივად ადგენენმიზნებსადასაშუალებებს, რომლითაცუნდაგანხორციელდესპერსონალურმონაცემთადამუშავება.

იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოში, ადგილობრივი Wolt ჯგუფის კომპანია არის – Wolt Georgia LLC, ჩუღურეთის რაიონი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N61, 0179 თბილისი, საქართველო.

Wolt Enterprises Oy,ასევე,პასუხისმგებელიაიმისათვის, რომგანიხილოსმონაცემთასუბიექტებისყველამოთხოვნა და Wolt-ის ჯგუფისპერსონალურმონაცემთადამუშავებასთანდაკავშირებულიშეკითხვები ადგილობრივი მონაცემთა დამმუშავებლების სახელით.

Wolt, ასევე, უზრუნველყოფს მიწოდებას, როგორც მომსახურებას სხვა კომპენიებისთვის (მაგალითად, Wolt Drive API და eCommerce integrations). ასეთ შემთხვევაში, Wolt არის უფლებამოსილი პირი დამუშავების ისეთ საკითებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა მიწოდების დავალების მიღება, მართვა და შესრულება, ისევე, როგორც კომპანიასთან კომუნიკაცია და მიწოდების დადასტურება.

2. Wolt-ისსაკონტაქტომონაცემები

Wolt Enterprises Oy

ბიზნესსაიდენტიფიკაციონომერი: 2646674-9

ფაქტობრივიმისამართი: არკადიატკატუ 6, ჰელსინკი, 00100, ფინეთიელექტრონულიფოსტისმისამართი: support@wolt.comwolt.com/ka/geo

მონაცემთა დაცვის ოფიცერი: ვოლტმადანიშნამონაცემთადაცვისოფიცერი, რომელთანდაკავშირებაცშეგიძლიათზემოთმოცემულისაკონტაქტოინფორმაციისსაშუალებით ან წერილის გაგზავნით შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე privacy@wolt.com.

3. დამუშავებულიპერსონალურიმონაცემებიდამონაცემთაწყაროები

ჩვენ პერსონალურ მონაცემებს ვამუშავებთ მხოლოდ იმ ფარგლებში, რაც საჭირო და შესაბამისია დამუშავების კონკრეტული მიზნისათვის. ჩვენმიერშეგროვებულიდადამუშავებულიპერსონალურიმონაცემებიშესაძლოადაიყოს 2 ძირითადმონაცემთაკატეგორიად: „მომხმარებლისმონაცემები“და„გამოყენებისმონაცემები“.

„მომხმარებლისმონაცემები“

„მომხმარებლისმონაცემები“წარმოადგენსპერსონალურმონაცემებს, რომლებსაცვაგროვებთპირადადთქვენგანანჩვენი„კლიენტიორგანიზაციისგან“, რომლისმეშვეობითაცთქვენსარგებლობთ„Wolt-ის მომსახურებით“ („ლიენტიორგანიზაცია“) გარემოებებისგათვალისწინებით. ჩვენშეგვიძლიაშევაგროვოთ„მომხმარებელთამონაცემები“ჩვენი„მომხმარებლებისგან“ან„კლიენტიორგანიზაციებისგან“სხვადასხვასაშუალებით, მათშორის, მომსახურებისხელშეკრულების„კლიენტორგანიზაციასთან“დადებისშემდეგანროდესაც„მომხმარებელი“დარეგისტრირდება„Wolt-ისმომსახურება“-ზე, გამოიწერსნიუსლეთერსანშეავსებსფორმას. შემდგომში, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომჩვენასევევაგროვებთნებისმიერიტრანზაქციისადაგადახდისდეტალებს, რომლებსაცთქვენახორციელებთ „Wolt-ისმომსახურებით“სარგებლობისას.

„მომხმარებლისმონაცემები“, რომლებიცსაჭიროა „Wolt-ისმომსახურებით“სარგებლობისათვის

ჩვენმიერშემდეგიპერსონალურიმონაცემებისშეგროვებადადამუშავებააუცილებელიათქვენსადაჩვენსშორისდადებულიხელშეკრულების სათანადოდშესრულებისთვის, აგრეთვე, „კლიენტიორგანიზაციების“წინაშენაკისრისახელშეკრულებოვალდებულებებისშესრულებასთანდაკავშირებულიჩვენიკანონიერიინტერესისთვისდაიმისათვის, რომშევასრულოთჩვენისამართლებრივივალდებულებები.

ჩვენსადა„კლიენტორგანიზაციას“ შორისმომსახურებისხელშეკრულებისგაფორმებისშემდეგ„კლიენტიორგანიზაცია“გვაწვდისთქვენსსახელს, გვარსადაელექტრონულიფოსტისმისამართს.

როდესაცთქვენრეგისტრირდებით„Wolt-ისმომსახურება“-ზედაქმნითმომხმარებლისანგარიშს, უნდამოგვაწოდოთშემდეგიინფორმაცია:

●      სახელიდაგვარი

●      ტელეფონისნომერი

●      ელექტრონულიფოსტისმისამართი

●      ინფორმაცია, რომელიცეხებათქვენიგადახდისდოკუმენტის(ებ)-ს, როგორიცაათქვენიგადახდისდოკუმენტის(ებ)-ისრაოდენობადამათივადისგასვლისთარიღი (საჭიროასაკვებისდა სხვა პროდუქტების „Wolt-ისმომსახურებით“ შესაკვეთად, თუმცაარინახება Wolt-ისმიერ, ვინაიდან Wolt-ი გადახდის ოპერაციებისთვის იყენებს მესამეპირს–გადახდისმომსახურებისპროვაიდერს).

„მომხმარებლისმონაცემები“ , რომლებსაცთქვენნებაყოფლობითგვაწვდით „Wolt-ის მომსახურებით“ სარგებლობისას

თქვენიროგორცმომხმარებლისანკლიენტისგამოცდილებაშესაძლოაგაუმჯობესდესჩვენთვისშემდეგიინფორმაციისმოწოდებით:

ანგარიშისდამატებითიინფორმაცია:

 • ფოტოსურათი

 • მიწოდებისმისამართი

 • ადგილმდებარეობისშესახებმონაცემები (თუთქვენდათანხმდებითთქვენიადგილმდებარეობის შესახებმონაცემისდამუშავებაზე)

 • პარტნიორის სპეციალური ბონუს ბარათი ან ლოიალურობის პროგრამაში მონაწილეობა, თუ ეს ეხება თქვენს ქვეყანას

 • როცა ხდება ასაკობრივ შეზღუდვას დაქვემდებარებული პროდუქტების შეკვეთა: ასაკი, და

 • სხვაინფორმაცია, რომელსაცთქვენგვაწვდითმომხმარებლისანგარიშისშექმნისასანმოგვიანებით, როდესაცახდენთთქვენი პროფილისცვლილებას

სხვაინფორმაცია. ჩვენშეიძლებადავამუშავოთაგრეთვეთქვენმიერნებაყოფლობითმოწოდებულისხვაინფორმაცია, როგორიცაა:

 • ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება თქვენს შეკვეთებს Wolt–ის ან „Wolt-ისმომსახურების“საშუალებით (მაგალითად, შესყიდული ნივთები, სპეციალური მითითებები, შეკვეთის თარიღი და დრო, შეკვეთის სრული ღირებულება და შეკვეთის სხვა ისტორია)

 • ინფორმაცია, რომელსაცთქვენგვაწვდით შეფასების, კომენტარების ან გამოკითხვაზე პასუხის ფორმით

 • რჩეული რესტორნები ან მწარმოებლები და სხვა პრიორიტეტები,

 • მარკეტინგულიშეტყობინებებისგამოწერადაგაუქმება (Opt–ins and opt-outs) და

 • ინფორმაცია, რომელსაცთქვენგვაწვდით ტელეფონითანელექტრონულიფოსტითან ჩვენიჩატისკორესპონდეციისმეშვეობით, მათშორის, ინფორმაცია, რომელსაცვაგროვებთთქვენმიერ ჩვენსკლიენტთამომსახურებასთანგანხორციელებულიზარებისჩაწერით.

თქვენიდა“კლიენტიორგანიზაციის“მიერმოწოდებულიმომხმარებლისმონაცემებისგარდა, ჩვენმიერხდებამესამეპირის– მომსახურებისპროვაიდერის მიერთქვენზემოწოდებულიმონაცემებისდამუშავებაც. მაგალითად, კორპორატიული მომხმარებლების შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება დავამუშაოთ კომპანიის საკონტაქტო პირის მონაცემები, რათა შესაძლებელი გახდეს კომპანიასთან კომუნიკაცია და მარკეტინგი, ისევე, როგორც მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვა. ასეთი მონაცემები თავდაპირველად მოიპოვება საჯარო წყაროებიდან, როგორიცაა ადგილობრივი კომერციული რეესტრები, კომპანიებიდან, რომლებიც ასეთ საინფორმაციო მომსახურებას ეწევიან ან თავად კომპანიებიდან (კორპორატიული მომხმარებლებისგან).

თუ თქვენი შეკვეთა მოიცავს პროდუქტებს ან მომსახურებას, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან სხვა სენსიტიური (განსაკუთრებული კატეგორიის) პერსონალური მონაცემები, Wolt–მა უნდა დაამუშაოს ასეთი მონაცემები იმისათვის, რომ თქვენ მოგაწოდოთ „Wolt-ის მომსახურება“. შეკვეთის შემადგენლობის გარდა ეს შეიძლება, ასევე, მოიცავდეს მაგალითად, სამედიცინო რეცეპტის მონაცემებს, იმ წამლების შემთხვევაში, რომელიც რეცეპტით გაიცემა. Wolt იღებს ნებისმიერ დამატებით დაცვით ზომას, რომელიც ასეთი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისთვისაა გათვალისწინებული შესაბამისი კანონმდებლობითა და რეგულაციებით. თუ შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით ასეთი რამ არის მოთხოვნილი, Wolt–ი გთხოვთ ცალკე თანხმობას ასეთი ტიპის პერსონალური მონაცემების დამუშავებისთვის და თქვენ შეგიძლიათ გაიხმოთ ასეთი თანხმობა ნებისმიერ დროს თქვენი პროფილის პარამეტრებიდან ან Wolt–ის მხარდაჭერასთან შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: support@wolt.com დაკავშირების საშუალებით.

თუთქვენდაუკავშირდებითანშეხვალთთქვენსანგარიშზე„ფეისბუქის“  (Facebook) მეშვეობით, „ფეისბუქი“ჩვენგაგვიზიარებსთქვენსპერსონალურინფორმაციას, როგორიცაათქვენიპროფილისფოტო, თქვენსრამდენიმე„ფეისბუქ“მეგობარსდათქვენი„ფეისბუქ“-ისსაიდენტიფიკაციონომერს. სანამ Wolt–ს აქვს თავისი გვერდი Facebook-ზე, Wolt და Facebook თქვენი პერსონალური მონაცემების ერთობლივი დამმუშავებლები არიან. Facebook–ზე მონაცემების დამუშავების შესახებ მეტი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია Meta–ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დოკუმენტში.

გამოყენებისმონაცემები

გამოყენების მონაცემები ჩნდება „მომხმარებლის“ „Wolt–ის მომსახურებასთან“ ინტერაქციისას. მიუხედავადიმისა, რომჩვენ, როგორცწესიარვიყენებთ„გამოყენებისმონაცემებს“რათამოვახდინოთ, თქვენი, როგორცინდივიდისიდენტიფიცირება, თქვენიამოცნობაკონკრეტულ შემთხვევებშიშესაძლოამოხდესმათმიხედვითაც, ცალკეან„მომხმარებლისმონაცემებთან“ერთად. ასეთდროს, „გამოყენებისმონაცემები“შესაძლოა ჩაითვალოსპერსონალურმონაცემებადმოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისადდაჩვენაქედანგამომდინარემოვეპყრობითმას, როგორცპერსონალურმონაცემებს.

როდესაცთქვენსტუმრობთანუკავშირდებით„Wolt-ისმომსახურებას“ჩვენშეგვიძლიაავტომატურადშევაგროვოთშემდეგი„გამოყენების მონაცემები“ :

 • ინფორმაცია, რომელიც აღწერს თქვენს მოწყობილობასან ვებ-ბრაუზერსდაWolt–ის აპლიკაცია, მათი ვერსიები, მახასიათებლები, შესაძლებლობები და პარამეტრები

 • ინფორმაცია თქვენი ოპერატორის, ინტერნეტსერვისისპროვაიდერის შესახებ და ქსელური კავშირის ტიპი, მათ შორის IP მისამართი

 • თქვენი მოწყობილობის მიერ, აპლიკაციების მომწოდებლების ან რეკლამის განმახორციელებელი მესამე პირების მიერ უზრუნველყოფილი იდენტიფიკატორები ან იდენტიფიკატორები, რომლებსაც ჩვენ თავად ვქმნით

 • ინფორმაცია ქვეყნის, ადგილის, სასაათო სარტყელის და IP გეოლოკაციის შესახებ

 • საიდან გადახვედით თქვენ ბმულის საშუალებით „Wolt–ის მომსახურების“ გვერდზე და ბმულები, რომლებზეც თქვენ გადახვედით „Wolt–ის მომსახურებიდან“

 • „Wolt-ისმომსახურებასთან“ურთიერთობისა და მისი გამოყენების დეტალები. ეს მოიცავს , მაგალითად, გამოყენების ნიმუშს, რომელ მახასიათებლებს იყენებთ, რეკლამებს, კონკრეტულ კამპანიაში მონაწილეობას და შთაბეჭდილებებს და ინტერაქციას დაინფორმაციას გაკეთებულიშეკვეთებისშესახებ

 • მონაცემები თვალყურის დევნებისა და აღრიცხვის ტრანზაქციებისთვის, რომლებსაც გვაწვდიან ჩვენი სარეკლამო პარტნიორები, მათ შორის დროის აღმრიცხველები (timestamps)და სხვა ზემოხსენებული იდენტიფიკატორები

ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა აკონტროლოთ თქვენი მოწყობილობის სარეკლამო და ანალიტიკური იდენტიფიკატორები, იხილეთ ქვემოთ „ქუქი ფაილებისა და სხვა ტექნიკის“ განყოფილებაში.

ქუქიფაილები (Cookies) და სხვა ტექნიკა

როდესაც „მომხმარებლები“სტუმრობენ„Wolt-ისმომსახურებას“ჩვენვიყენებთსხვადასხვატექნიკას „გამოყენებისმონაცემებისა“დასხვაინფორმაციისშეგროვებისადაშენახვისათვის, მათშორისქუქიფაილებს (cookies), ვებ–გვერდების მონაცემების შემნახველებს და აპლიკაციის ტელემეტრიას.

Cookies ფაილები და ვებგვერდების სხვა მონაცემები ინახება თქვენს მოწყობილობაში და საშუალებასგვაძლევს მოვახდინოთ „Wolt-ის სერვისების“ ვიზიტორების იდენტიფიცირება, გავაუმჯობესოთ „Wolt-ის სერვისებით“ სარგებლობის გამოცდილება და, ამასთან, შევქმნათ ჩვენი ვიზიტორების შესახებერთიანი ინფორმაცია. აღნიშნული გვეხმარება „Wolt-ის სერვისების“ გაუმჯობესებასა და ჩვენი„მომხმარებლების“ უკეთ მომსახურებაში. Cookies ფაილები და ვებგვერდების სხვა მონაცემები არდააზიანებს თქვენს მოწყობილობას ან ფაილებს. ჩვენ ვიყენებთ Cookies ფაილებს და ვებგვერდების სხვა მონაცემებს იმისთვის, რომ მოვახდინოთ „Wolt-ის სერვისების“ და მისაწოდებელი ინფორმაციის „მომხმარებლების“ ინდივიდუალურ ინტერესებზე მორგება.

თქვენ შეიძლიათ მართოთ თქვენ მიერ გაკეთებული ქუქი ფაილების არჩევანი აქ.

„მომხმარებლებს“შეუძლიათდააყენონთავიანთივებ-ბრაუზერიისე, რომუარითქვასქუქიფაილებზე. მაგალითად, შემდეგიბმულებიგთავაზობთინფორმაციასიმისშესახებ, თუროგორშეცვალოთქუქი ფაილებისა და სხვა ვებ მონაცემების პარამეტრებიზოგიერთპოპულარულვებ-ბრაუზერზე:

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ„ქუქიფაილების“გამოყენებაზეუარისთქმამშესაძლოაუარყოფითიგავლენაიქონიოს„Wolt-ისმომსახურების“  ცალკეულიკომპონენტებისხელმისაწვოდმობაზედამათგამართულფუნქციონირებაზე.

„Wolt-ის მომსახურება“იყენებსფსევდონიმიზაციას, რომელიცთქვენ მიერ აპლიკაციისადამომსახურებისგამოყენების, შეთავაზებებისდადგენისადაპროგნოზირებისსაშუალებასიძლევა.

Wolt, ასევე იყენებს მხოლოდ–სეანსისას გამოყენებად მესამე პირების თვალყურის დევნების (session-only 3rd –party tracking)ტექნიკებს ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების მიერ ინიცირებული გარიგებების შემოწმებისა და აღრიცხვისათვის.

თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ქუქი ფაილების არჩევანი ჩვენს ვებ–გვერდზე არსებული ქუქი ფაილების ბანერის საშუალებით.

თქვენ, ასევე, შეგიძლიათ მართოთ თქვენი კომუნიკაცია და სხვა კონფიდენციალურობის პარამეტრები Wolt–ის აპლიკაციის საშუალებით.

Wolt-ის ვიზიტორის იდენტიფიკატორი შეიძლება გამოირთოს iOS და Android მობილურ მოწყობილობებზე თქვენი პარამეტრების ცვლილებით: (iOS–ისთვის: პარამეტრები ->Wolt -> Wolt-ის პარამეტრები -> თვალყურის დევნების შეზღუდვა, და Android–ისთვის: Wolt- ის აპლიკაცია -> პროფილი -> პარამეტრების ღილაკი ზედა მარჯვენა კუთხეში)

ზოგადად, სარეკლამოიდენტიფიკატორებიშეიძლებაგამოირთოს iOS მობილურიმოწყობილობებზეგრაფის„შეზღუდერეკლამებზეთვალყურისდევნება“ - (Limit Ad Tracking tab) გააქტიურებით (პარამეტრები -> კონფიდენციალურობა -> რეკლამირება -> რეკლამებზეთვალყურისდევნებისშეზღუდვა). ზოგადიმიმოხილვისადასარეკლამოიდენტიფიკატორზემეტიინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ„ეფლ“-ის (Apple) რეკლამირებისადაკონფიდენციალურობისგვერდი (Apple Advertising and Privacy site).

Wolt იყენებსანალიტიკისა და ტელემეტრიის პროვაიდერ სხვადასხვა მესამე პირებს, მარკეტინგის ან აფილირებულ პარტნიორებს და სხვა მომსახურებებს, რომლებიც ინტეგრირებულია ჩვენს კლიენტის კომპიუტერულ პროგრამაში, რომელიც ჩამოთვლილია ქვემოთ:

სახელი

პარტნიორი

მიზანი

პარტნიორის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Google Analytics

Google

ვიზიტორების და გამოყენების ანალიტიკა

Link

Google AdSense

Google 

რეკლამის ტარგეტირება

Link

Google Tag Manager

Google

ანალიტიკა და ანგარიშგება

Link

Upwave

Upwave

ანალიტიკა, მარკეტინგი და Wolt-ის აპლიკაციის ანგარიშები 

Link

AppsFlyer

AppsFlyer

ანალიტიკა, მარკეტინგი და Wolt-ის აპლიკაციის ანგარიშები

Link

hCaptcha

Intuition Machines, Inc.

ბოტების დეტექცია, თავიდან აცილება და დარეპორტება

Link

Bugsnag

SmartBear Software Inc.

შეცდომების გამოვლენა და შესწორების თვალყურის დევნება ვებგვერდებზე და აპლიკაციაში

Link

Facebook Graph API

Meta

რეკლამების მართვა

Link

Facebook Pixel

Meta

რეკლამების კონვერტაციის მეთვალყურეობა

Link

Firebase

Firebase

მობილური და ვებ აპლიკაციების დეველოპმენტის პლატფორმა

Link

Intercom

Intercom

CS-თან ჩატი

Link

Ravelin

Ravelin

თაღლითობის საწინააღმდეგო

Link

Riskified

Riskified

გადახდებთან დაკავშირებული თაღლითობისგან დაცვა

Link

Adform

Adform

ონლაინ რეკლამების განთავსება და მართვა 

Link

Floodlight

Floodlight

რეკლამის/კონვერტაციის მონიტორინგი

Link

Microsoft Clarity

Microsoft

მომხმარებელთა სითბური რუკების ანალიზი

Link

Interspace

Interspace (Accesstrade)

აფილირებული მარკეტინგის პლატფორმა

Link

Microsoft Bing

Microsoft

საძიებო სისტემა

Link

Iterable

Iterable

მარკეტინგის ავტომატიზაცია

Link

LinkedIn InsightTag

LinkedIn Marketing Solutions

რეკლამის/კონვერტაციის მონიტორინგი

Link

Taboola Pixel

Taboola

რეკლამის/კონვერტაციის მონიტორინგი

Link

TradeDoubler

TradeDoubler

რეკლამის/კონვერტაციის მონიტორინგი

Link

Twitter Universal Website Tag

Twitter Ads

რეკლამის/კონვერტაციის მონიტორინგი

Link

Yahoo

Yahoo

რეკლამის/კონვერტაციის მონიტორინგი

Link

Reddit Pixel

Reddit Ads

რეკლამის/კონვერტაციის მონიტორინგი

Link

Sentry

Sentry.io

ფუნქციონალური პროგრამული უზრუნველყოფა

Link

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ყველა ზემოხსენებული პლატფორმა მუდმივად და ყველა ბაზარზეარ გამოიყენება.

4. დამუშავებისმიზნებიდასაფუძვლები

ჩვენ ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ იმ ფარგლებში, რაც საჭიროა და შეესაბამება კონკრეტულ დამუშავების მიზნებს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზნებიდან და სამართლებრივი საფუძვლებიდან ერთი ან რამდენიმე შეიძლება ვრცელდებოდეს კონკრეტულ შემთხვევაზე.

პირველ რიგში, Wolt-იახდენსთქვენიპერსონალურიმონაცემებისდამუშავებას, რათაშეასრულოს სახელშეკრულებო ვალდებულებები თქვენ წინაშე ან კლიენტი ორგანიზაციების წინაშე, მაგალითად, იმ ფარგლებში, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ:

 • შეძლოსთქვენთვის „Wolt-ისმომსახურების“შემოთავაზებათქვენსადა Wolt-სან„კლიენტორგანიზაციასა“და Wolt-ს შორის, Wolt დრაივის მომხმარებელსა და Wolt–ს შორისარსებულიხელშეკრულებისფარგლებში;

 • შეასრულოს თქვენსა და Wolt–ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება და იმ მიზნით, რომ მართოს და მოგაწოდოთ თქვენი „შეკვეთა“, ასევე, დაგიკავშირდეთ პირობების, კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ან სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემთხვევაში, რომლებიც უკავშირდება ხელშეკრულებას;

 • დაამუშაოს თქვენი გადახდები ან თანხის უკან დაბრუნების საკითხები (შესაბამის შემთხვევაში) და მიაწოდოს ჩვენს პარტნიორებს (რესტორნებს, საცალო მოვაჭრეებს და ჩვენს კურიერებს, შემდგომში ერთობლივად მოიხსენიებიან, როგორც „პარტნიორი“) ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა თქვენი შეკვეთის მოსამზადებლად ან მოსაწოდებლად; და

 • უპასუხოს თქვენს შეკითხვებს ან გაგიწიოთ საჭირო მხარდაჭერა იმ შემთხვევებში, როცა თქვენ დაგვიკავშირდებით ჩვენ.

ასევე, ჩვენ შეიძლება დავამუშაოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, თუ გვაქვს შესაფერისი და გამართლებული ინტერესი (რაც არის კანონიერი ინტერესი) რომ ვმართოთ, შევინარჩუნოთ და განვავითაროთ ჩვენი ბიზნესი, აგრეთვე, ჩამოვაყალიბოთდაშევინარჩუნოთკლიენტებთანურთიერთობა. როდესაცჩვენი კანონიერიინტერესებისსაფუძველზევირჩევთთქვენიმონაცემებისგამოყენებას, ჩვენსინტერესებზეწინთქვენსკონფიდენციალურობისუფლებასვაყენებთდამაგალითისთვის, გთავაზობთ, ჩვენიმარკეტინგულიშეტყობინებებისგამორთვისმარტივსაშუალებას, აგრეთვევიყენებთფსევდონიმიზირებულანდეპერსონალიზებულმონაცემებს, ასეთიშესაძლებლობისარსებობისას. თქვენ უფლება გაქვთ უარი თქვათ თქვენი მონაცემების კანონიერი ინტერესის საფუძველზე დამუშავებაზე. თუმცა, Wolt–მა შეიძლება უგულებელყოს ასეთი უარი შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით, მაგალითად, თუ დამუშავება საჭიროა სამართლებრივი მოთხოვნების მომზადების, განხორციელების ან დაცვისათვის.

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს იმ მოცულობით, რაც საჭიროა და ეფუძნება კანონიერ ინტერესს, მაგალითად:

 • საჩივრებისგანხილვის, ვალებისამოღებისადასამართლებრივიპროცესებისთვის. ჩვენშესაძლოამოვახდინოთმონაცემთადამუშავებათაღლითობის, ჩვენიმომსახურებისბოროტად გამოყენებისთავიდანასაცილებლადდაინფორმაციის, სისტემისადა ქსელისდაცულობისა და უსაფრთხოებისუზრუნველსაყოფად.

 • იმისათვის, რომ შეგეხმიანოთ„Wolt-ისმომსახურებასთან“დაკავშირებითდაშეგატყობინოთმასშიშესულიცვლილებებისშესახებ, ან ვითხოვოთ თქვენგან მიმოხილვა ან შეფასება „Wolt–ის მომსახურების“ შესახებ

 • განვახორციელოთ „Wolt–ის მომსახურების“ მარკეტინგი ან გაჩვენოთ. მიზნობრივი ან პერსონალიზებული რეკლამები „Wolt-ის მომსახურებების“ საშუალებით ან სხვაგვარად მოგაწოდოთ მომსახურებისა და პროდუქტების მიზნობრივი მარკეტინგი, რაც თქვენთვის შესაძლოა იყოს საინტერესო. იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს ამგვარი მიზნობრივი ჯგუფი, ჩვენ შეიძლება დავამუშაოთ ინფორმაცია, რომელიც ჩამოთვლილია ზემოთ „გამოყენების მონაცემების“ ნაწილში. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, პერსონალური მონაცემების დამუშავება მარკეტინგის მიზნებისთვის შესაძლებელია დაფუძნებული იქნეს თქვენს თანხმობაზე (გთხოვთ, იხილოთ „პირდაპირი მარკეტინგის“ ნაწილი).

 • „Wolt-ისმომსახურების“ხარისხისგაუმჯობესებისა და ჩვენი ბიზნესის განვითარებისმიზნებისთვის, მაგალითად, „Wolt-ისმომსახურების“გამოყენებისტენდენციისანალიზისგზით, იმ მონაცემების დამუშავებით, რომელიც დაკავშირებულია თქვენ მიერ „Wolt-ის მომსახურების“ გამოყენებასთან.

 • იმისათვის, რომჩვენიმომსახურებაშეესაბამებოდესთქვენსმოთხოვნილებებს, პერსონალურიმონაცემებიშეიძლებაგამოყენებულიქნასპირობითადმომხმარებელთაკმაყოფილებისშესამოწმებლად. შესაძლებლობისშემთხვევაში, ჩვენაღნიშნულისგანხორციელებისასვიყენებთმხოლოდშეჯამებულ, დეპერსონალიზებულმონაცემებს.

 • დავამუშავოთ თქვენი მონაცემები Wolt–ის კომპანიების ჯგუფში კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადების შესაბამისად.

„Wolt-ის მომსახურების“ გაწევის ან სხვა ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნით თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცესში ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ ავტომატური საშუალებები, რაც შესაძლოა, ასევე, მოიცავდეს ავტომატური საშუალების მიერ გადაწყვეტილების მიღებას.

მეტიც, ჩვენ შესაძლოა დავამუშაოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების ადმინისტრირება და შესრულება. ეს მოიცავს მონაცემებს, რომლებიც დამუშავებულია ჩვენი ბუღალტრული აღრიცხვის ვალდებულების შესასრულებლად და შესაბამისი ორგანოებისთვის, როგორიცაა საგადასახადო ორგანო ან სამართალდამცავი ორგანო, ინფორმაციის მიწოდებისათვის, იმპერატიული საკანონმდებლო ნორმების შესაბამისად.

„Wolt-ისმომსახურების“ზოგიერთეტაპზეთქვენშესაძლოათქვენიპერსონალურიმონაცემებისდამუშავებისმიზნებისთვისმოგეთხოვოთთანხმობისგაცემა. მაგალითად, “Wolt–ის აპლიკაციაში” თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი მარკეტინგის შესახებ და სხვა საკითხებზე გაცემული ნებართვები. თუ მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება თქვენი თანხმობის საფუძველზე, თქვენ შეგიძლიათ გამოიხმოთ თანხმობა ნებისმიერ დროს ჩვენთან დაკავშირების საშუალებით ან მაგალითად, Wolt–ის აპლიკაციაში შესაბამისი თანხმობის პარამეტრის ცვლილებით.

5. ევროპისფარგლებსგარეთმდებარე ქვეყნებისთვისმონაცემებისგადაცემა

Wolt თქვენსპერსონალურმონაცემებსძირითადადევროპისეკონომიკურიზონისფარგლებშიინახავს. მიუხედავადამისა, ჩვენგვყავსმომსახურებისპროვაიდერებიდაჯგუფის კომპანიები და ვოპერირებთრამდენიმეგეოგრაფიულადგილას. ჩვენდაჩვენსსერვისპროვაიდერებსშეგვიძლიათქვენიპერსონალურიმონაცემებისგადაცემაანმათიდამუშავებაისეთიიურისდიქციებისშემთხვევებშიც, რომლებიც ევროპისეკონომიკურიზონისან„მომხმარებლის“ადგილსამყოფელიქვეყნისფარგლებსგარეთაა.

ჩვენმივიღებთსაჭიროზომებსიმისათვის, რომუზრუნველვყოთ„მომხმარებლის“პერსონალურიმონაცემებისსათანადოდდაცვაიმიურისდიქციებში, სადაცხდებამათიდამუშავება. ჩვენაგრეთვეუზრუნველვყოფთშესაფერისი და შესაბამისიხარისხისდაცვასპერსონალურიმონაცემებისევროპისეკონომიკურიზონისგარეთმყოფიქვეყნებისთვისმიწოდებისასჩვენსმომსახურებისპროვაიდერებთანმთელირიგიგარიგებებისდადებისგზით, რომლებიცეფუძნებასტანდარტულსახელშეკრულებოდებულებებსანსხვასათანადოდაცვისმექანიზმისგამოყენებით.

პერსონალურიმონაცემებისგადაცემისშესახებდამატებითიინფორმაციისმიღებაშეგიძლიათმითითებულმისამართებზეჩვენთვისმომართვისგზით.

6. მონაცემთა მიმღებები

ჩვენთქვენსპერსონალურმონაცემებსვაზიარებთმხოლოდ Wolt-ის ორგანიზაციისშიგნითიმშემთხვევაშიდაიმფარგლებში, რამდენადაცესგონივრულადსაჭიროა„Wolt-ისკონფიდენციალურობისშესახებგანცხადების“მიზნებისათვის.

ჩვენთქვენსპერსონალურმონაცემებსარვუზიარებთ„Wolt-ისორგანიზაციის“გარეთმყოფმესამეპირებსგარდაშემდეგიშემთხვევებისა:

მონაცემებისგაზიარებაუფლებამოსილიმომსახურებისპროვაიდერებისთვის „კონფიდენციალურობისშესახებგანცხადებაში“ მითითებულიმიზნებისთვის

იმფარგლებში, რამდენადაცმესამეპირებს (როგორიცაარესტორნები, მწარმოებლები ან საცალო მოვაჭრეები, რომლებიცშეკვეთასამზადებენ, ჩვენიკურიერები, რომლებსაცშეკვეთამოაქვთდა„კლიენტიორგანიზაცია“, რომელმაცშესაძლოაგადაიხადოსთქვენიშეკვეთისთანხა) სჭირდებათწვდომათქვენსპერსონალურმონაცემებზეჩვენიდაასეთიმესამეპირებისმიერ„Wolt-ისმომსახურების“განსახორციელებლად ან სხვა ლეგიტიმური მიზნით. აქედანგამომდინარეასეთმესამეპირებსვაწვდითთქვენსმონაცემებს. მაგალითად, ჩვენ შესაძლოა გავუზიაროთ თქვენი ტელეფონის ნომერი „პარტნიორს“, რომელიც ამზადებს თქვენს შეკვეთას, თუკი ეს საჭირო გახდება, მაგალითად, იმისათვის, რომ თქვენ გკითხონ თანახმა ხართ თუ არა შეკვეთაში პროდუქტის ჩანაცვლებაზე ან მოგაწოდონ ინფორმაცია, რომ თქვენს შეკვეთას აკლია ნივთი ან დააზუსტონ განსაკუთრებული მოთხოვნები.

ამასთან, ჩვენშესაძლოათქვენიპერსონალურიმონაცემებიმივაწოდოთჩვენიჯგუფისკომპანიებსანავტორიზებულმომსახურებისპროვაიდერებსდაპარტნიორებს, რომლებიცჩვენთვისანჩვენთანთანამშრომლობითახორციელებენმომსახურებას (მონაცემთაშენახვის, ბუღალტრულიაღრიცხვის, ანალიტიკის,გაყიდვების,მარკეტინგის და გადახდასთან დაკავშირებული თაღლითობის თავიდან აცილებისჩათვლით), რათამათჩვენთვის დაამუშავონ თქვენიპერსონალურიმონაცემები, ხოლოგადახდისმომსახურებისპროვაიდერებმა - თქვენმიერგანხორციელებულიგადახდები.

როდესაცმონაცემებისდამუშავებახდებამესამეპირისმიერ„Wolt-ის სახელით“, ასეთიშემთხვევებისთვის Wolt-სმიღებულიაქვსსათანადოსახელშეკრულებოდაორგანიზაციულიზომებითქვენიმონაცემებისმხოლოდ „კონფიდენციალურობისშესახებგანცხადებაში“ მითითებულიდაკანონმდებლობითადარეგულაციებითგათვალისწინებულიმიზნებისთვისდამუშავებისუზრუნველსაყოფად. დამუშავებამოხდებაჩვენიინსტრუქციების, კონფიდენციალურობისვალდებულებისადაუსაფრთხოებისზომებისშესაბამისად.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომიმშემთხვევაში, თუთქვენთქვენსპერსონალურმონაცემებსპირდაპირმესამეპირსმიაწვდით, მაგალითადბმულისმეშვეობით„Wolt-ისმომსახურებაში“, ასეთდროსდამუშავებამოხდებამათიპოლიტიკისადასტანდარტებისმიხედვით.

„პარტნიორებთან“ ერთად „Wolt–ისმომსახურების“ განსახორციელებლად

იმფარგლებში, რამდენადაცმესამეპირებს, როგორიცააპარტნიორები, რომლებიც ამზადებენ, ყიდიან ან/და ახორციელებენ შეკვეთის მოწოდებას, ჩვენიკურიერები, რომლებსაცშეკვეთამოაქვთდა„კლიენტიორგანიზაცია“, რომელმაცშესაძლოაგადაიხადოსთქვენიშეკვეთისთანხა, სჭირდებათ პერონალურ მონაცემებზე წვდომა Wolt–ის მომსახურების განსახორციელებლად, ჩვენ ვაწვდით ასეთ მესამე პირებს თქვენს მონაცემებს.

ჩვენ ვაწვდით „პარტნიორს“ და შესაბამის შემთხვევაში მის მშობელ კომპანიას ან ფრენშაიზის მიმცემს, პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც საჭიროა თქვენი შეკვეთის განსახორციელებლად. „პარტნიორის“ როლიდან გამომდინარე ეს შეიძლება მოიცავდეს თქვენს სახელს, მიწოდების მისამართს, მონაცემებს შესყიდვასთან დაკავშირებით – შესყიდვის ადგილის, შეკვეთის ნომრის, შეკვეთისა და მიწოდების დროის, მიწოდების მეთოდის, შეკვეთილი პროდუქტების, კომენტარებისა და შეკვეთის თაობაზე თქვენი უკუკავშირის ჩათვლით. ასეთი მონაცემების გაზიარება ხდება იმისათვის, რომ „პარტნიორს“ ჰქონდეს შეკვეთის მომზადების შესაძლებლობა, მათ შორის, შესაბამის შემთხვევაში, მაღაზიიდან პროდუქტების წამოღების, „პარტნიორის“ მომსახურების და იმ პროდუქტის ხარისხის უზრუნველყოფა, რომელიც ხელმისაწვდომია Wolt–ზე, ისევე, როგორც „პარტნიორის“ სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობა. იმ შემთხვევაში, როდესაც „პარტნიორი“ ასეთ ინფორმაციას ამუშავებს თავისი უფლებებისა და ვალდებულებების განხორციელების მიზნით, როგორიცაა მისი სამართლებრივი ვალდებულებები თქვენ წინაშე, „პარტნიორი“ დამოუკიდებელი პერსონალურ მონაცემთა დამმუშავებელია და პასუხისმგებელია დამუშავების ოპერაციების კანონიერებაზე.

თქვენ შესაძებლობა გექნებათ „Wolt–ის მომსახურებაში”დაამატოთ დეტალები თქვენი პარტნიორზე მორგებული ბონუს ბარათის ან ლოილურობის პროგრამის შესახებ იმ მიზნით, რომ ეს დაუკავშირდეს „პარტნიორთან“ განთავსებული თქვენი შეკვეთის შესაბამის ლოიალურობის პროგრამას, „პარტნიორის“ მიერ განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. Woltგაუზიარებს ასეთ დეტალებს „პარტნიორს“ და „პარტნიორი“ არის დამოუკიდებელი მონაცემთა დამმუშავებელი და პასუხისმგებელია დამუშავების კანონიერების უზრუნველყოფაზე.

ჩვენ, ასევე, შესაძლოა გავუზიაროთ თქვენი ტელეფონის ნომერი და სახელი პარტნიორს, რომელიც ამზადებს თქვენს შეკვეთას, საჭიროების შემთხვევაში, მაგალითად, იმისათვის, რომ თქვენ გკითხოთ თანახმა ხართ თუ არა შეკვეთაში პროდუქტის ჩანაცვლებაზე ან მოგაწოდონ ინფორმაცია, რომ თქვენს შეკვეთას ნივთი აკლია ან დააზუსტონ განსაკუთრებული მოთხოვნები ან სხვა საჭირო მიზნით, რომელიც დაკავშირებულია შეკვეთის სრულყოფასთან. ჩვენი მწარმოებელი პარტნიორების მიერ დამოუკიდებლად განხორციელებული მიწოდებისას ჩვენ შესაძლოა, ასევე, გავუზიაროთ მათ თქვენი მისამართი და ტელეფონის ნომერი.

სამართლებრივიმიზნებისთვისდასამართლებრივიპროცესებისთვის

ჩვენშესაძლოათქვენიპერსონალურიმონაცემებიგავუზიაროთმესამეპირს Wolt-ისგარეთ, იმშემთხვევაში, თუჩვენკეთილსინდისიერადმიგვაჩნია, რომთქვენსპერსონალურმონაცემებზეწვდომისუზრუნველყოფაგონივრულიაშემდეგმიზეზთაგამო: (i) მოქმედიკანონების, რეგულაციებისან/დასასამართლოს მოთხოვნებისდასაკმაყოფილებლად; (ii) თაღლითობის, დანაშაულის, უსაფრთხოებისანტექნიკურიპრობლემებისგამოსავლენად, მათიპრევენციისთვისანსხვაგვარადმოსაგვარებლადან/და (iii) კანონმდებლობისშესაბამისად Wolt-ის, მისი„მომხმარებლების“ანსაზოგადოებისქონების, ინტერესებისანუსაფრთხოებისდასაცავად. შესაძლებლობისშემთხვევაში, ჩვენშეგატყობინებთასეთიდამუშავებისშესახებ.

სხვაკანონიერიმიზნებისთვის

თუ Wolt-იჩაბმულიაშერწყმის, შეძენისანაქტივებისგაყიდვისპროცესში, ჩვენშესაძლოათქვენიპერსონალურიმონაცემებიგადავცეთპროცესშიჩართულმესამემხარეს. მიუხედავადამისა, ჩვენგავაგრძელებთთქვენიყველაპერსონალურიმონაცემისკონფიდენციალურობისუზრუნველყოფას. ჩვენყველა„მომხმარებელს“შევატყობინებთ, როდესაცმოხდებამათიპერსონალურიმონაცემებისგადაცემაანისინიგახდებიანსხვაკონფიდენციალურობისპოლიტიკისსაგანი.

თქვენიაშკარადგამოხატულითანხმობით

ჩვენშესაძლოაგავუზიაროთთქვენიპერსონალურიმონაცემები Wolt-ის გარეთმესამეპირებს, თქვენმიერაშკარადგამოხატულითანხმობისარსებობისშემთხვევაში. თქვენგაქვთუფლებაგამოიხმოთასეთითანხმობა, მაგალითად, ჩვენთვისმომართვისგზითნებისმიერდროს, ყოველგვარისაფასურისგადახდისგარეშე.

7. შენახვისპერიოდი

Wolt-იარინახავსთქვენსპერსონალურმონაცემებსიმაზედიდიხნით, ვიდრეესკანონითარისნებადართულიდააუცილებელი„Wolt-ისმომსახურების“ ანმისიშესაბამისინაწილისგანხორციელებისათვის. შენახვისპერიოდიდამოკიდებულიაინფორმაციისხასიათზედადამუშავებისმიზნებზე. შენახვისმაქსიმალურივადაშესაძლოაგანსხვავდებოდესმისიგამოყენებიდანგამომდინარე.

მას შემდეგ რაც „მომხმარებელი“ წაშლის თავის მომხმარებლის ანგარიშს, პერსონალური მონაცემები შესაძლოაინახებოდესმხოლოდიმშემთხვევაში, თუმისიდამუშავება კანონითაამოთხოვნილიანგონივრულადსაჭიროაჩვენისამართლებრივივალდებულებებისანკანონიერიინტერესებისათვის, როგორიცაასაჩივრებისგანხილვა, ბუღალტრულიაღრიცხვა, შიდაანგარიშგებადაშემოწმება.

ჩვენრეგულარულად შევაფასებთ პერსონლური მონაცემების შენახვის პერიოდს, რათა მონაცემთა შენახვა მოხდეს მხოლოდ საჭირო დროის განმავლობაში.

8. თქვენიუფლებები

წვდომისუფლება

თქვენუფლებაგაქვთგქონდეთწვდომათქვენსპერსონალურმონაცემებზედაინფორმირებულიიყოთჩვენმიერმათიდამუშავებისშესახებ. ჩვენგაძლევთშესაძლებლობასიხილოთზოგიერთიმონაცემითქვენი„Wolt-ისმომსახურების“მომხმარებლისანგარიშისგამოყენებით ანდაგვიკავშირდეთ ჩვენ და მოითხოვოთთქვენიპერსონალურიმონაცემებისასლი.

თანხმობისგამოხმობისუფლება

იმშემთხვევაშითუმონაცემთადამუშავებახორციელდება„მომხმარებლის“მიერგაცემულითანხმობისსაფუძველზე, „მომხმარებელი“უფლებამოსილიაგაიხმოსთავისითანხმობანებსმიერიდროსყოველგვარისაფასურისგადახდისგარეშე. თანხმობისგახმობამშეიძლებაუარყოფითიგავლენაიქონიოს„Wolt-ისმომსახურებით“ სარგებლობისშესაძლებლობაზე. თანხმობისგახმობაგავლენასარახდენსთანხმობისგახმობამდეგანხორციელებულიმონაცემთადამუშავებისკანონიერებაზე.

შესწორებისუფლება

თქვენგაქვთთქვენიიმ არასწორიანარასრულიპერსონალურიმონაცემების შესწორებისან შევსებისუფლება, რომლებიცჩვენთან ინახება, ჩვენთვისმომართვისგზით. თქვენშეგიძლიათშეასწოროთანგანაახლოთთქვენიზოგიერთიპერსონალურიმონაცემი„Wolt-ისმომსახურების“თქვენიმომხმარებლისანგარიშიდან.

წაშლისუფლება

თქვენასევეშეგიძლიათგვთხოვოთთქვენიპერსონალურიმონაცემებისჩვენისისტემებიდანწაშლა. ჩვენთქვენიმოთხოვნისშესაბამისადმოვიქცევით, გარდაიმშემთხვევისა, თუჩვენგვაქვსასეთიმონაცემებისწაშლისგანთავისშეკავებისკანონიერისაფუძველი.

გასაჩივრებისუფლება

თქვენგაქვთუფლებაგაასაჩივროთ პერსონალურიმონაცემისისეთიგამოყენება, როდესაცისინიმუშავდებასხვამიზნით, რომელიცარარისსაჭირო „Wolt-ისმომსახურების“განხორციელებისანკანონისმოთხოვნებთანშესაბამისობისუზრუნველსაყოფად. თუთქვენპრეტენზიასგამოთქვამთპერსონალურმონაცემთა შემდგომიდამუშავებისშესახებ, ამანშესაძლოაუარყოფითიგავლენამოახდინოს „Wolt-ის მომსახურებაზე“წვდომაზე.

დამუშავებისშეზღუდვისუფლება

თქვენშეგიძლიათმოითხოვოთჩვენმიერპერსონალურმონაცემთადამუშავებისშეზღუდვა, როცა, მაგალითად, თქვენიმოთხოვნამონაცემთაწაშლის, შეცვლისანგასაჩივრებისთაობაზეგანხილვისპროცესშიაან/დაროდესაცჩვენარგვაქვსთქვენიმონაცემებისდამუშავებისკანონიერისაფუძველი. აღნიშნულმაშესაძლოაუარყოფითიგავლენამოახდინოს„Wolt-ისმომსახურებაზე“წვდომაზე.

გადაცემისუფლება

თქვენგაქვთჩვენთვისმოწოდებულიპერსონალურიმონაცემებისსტრუქტურირებულდახშირადგამოყენებადფორმატშიმიღებისუფლებადამათიდამოუკიდებლადმესამეპირისთვისგადაცემისუფლება.

როგორგამოიყენოთთქვენიუფლებები

ზემოაღნიშნულიუფლებებისგამოყენებაშესაძლებელია„ვოლტის“ მხარდაჭერასთან დაკავშირების ან ჩვენთვისზემოთმითითებულმისამართებზეწერილისანელექტრონულიფოსტისგამოგზავნისგზით, რომლებიცუნდაშეიცავდეს: სახელსადაგვარს, მისამართს, ელექტრონულიფოსტისმისამართსადატელეფონისნომერს. თუ თქვენ გაქვთ „ვოლტის“ ანგარიში ჩვენ გირჩევთ დაგვიკავშირდეთ „ვოლტის“ მხარდაჭერის საშუალებით, რადგან ეს ჩვენ საშუალებას გვაძლევს უფრო იოლად მოვახდინოთ იდენტიფიცირება. ჩვენშესაძლოამოვითხოვოთდამატებითიინფორმაციისწარმოდგენამომხმარებლისიდენტიფიცირებისათვის. ჩვენგვაქვსუარისთქმისან თანხისდაკისრებისუფლებაიმ მოთხოვნებზე, რომლებიცარაგონივრულადმეორდება, გადაჭარბებული ანაშკარადდაუსაბუთებელია.

9. პირდაპირიმარკეტინგი

“მომსახურების“ მომხმარებელი“უფლებამოსილიანებისმიერდროსაგვიკრძალოსთავისიპერსონალურიმონაცემებისპირდაპირიმარკეტინგისთვის, ბაზრისკვლევისადაპროფილისგანსაზღვრისთვისგამოყენება, ჩვენთვისშეტყობინებისგამოგზავნითჩვენმიერზემოთმითითებულმისამართებზე, ან„Wolt-ისმომსახურების“ ფუნქციისგამოყენების ანგამოწერისგაუქმებისსაშუალებით, რომლისშეთავაზებაცხდებაპირდაპირიმარკეტინგისნებისმიერშეტყობინებასთანდაკავშირებით.

10. საჩივრისწარდგენა

იმშემთხვევაში, თუ„მომხმარებელი“ჩათვლის, რომჩვენმიერგანხორციელებულიპერსონალურიმონაცემებისდამუშავებაარშეესაბამებამოქმედპერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებკანონმდებლობას, მასუფლებააქვსშეიტანოსსაჩივარიადგილობრივმონაცემთადაცვისსაზედამხედველოორგანოშიფინეთში, მონაცემთადაცვისომბუდსმენთან (tietosuoja.fi). „მომხმარებელს“ შეუძლიაგამოიყენოსალტერნატიულიგზაცდაშეიტანოსსაჩივარი მონაცემთადაცვისსხვა ადგილობრივ და კომპეტენტურ საზედამხედველოორგანოში.

11.  ინფორმაციულიუსაფრთხოება

ჩვენვიყენებთადმინისტრაციულ, ორგანიზაციულ, ტექნიკურდაფიზიკურდაცვისსაშუალებებს, რათადავიცვათისპერსონალურიმონაცემები, რომლებსაცვაგროვებთდავამუშავებთ. ასეთიდაცვისზომებიმოიცავს, მაგალითად, საჭიროებისშემთხვევაში, კოდირებას, ფსევდონიმიზაციას, firewalls-ს, დაცულობიექტებსადაწვდომისდაცულსისტემებს (secure facilities and access right systems). ჩვენიუსაფრთხოებისკონტროლიშემუშავებულიამონაცემთაკონფიდენციალურობის, ერთიანობის, ხელმისაწვდომობის, მდგრადობისადამონაცემთააღდგენისშესაბამისდონეზეშესანარჩუნებლად. ჩვენრეგულარულადვახდენთ„Wolt-ისმომსახურების“,სისტემებისადასხვააქტივების უსაფრთხოებისშემოწმებას. მეტიც, Wolt–ის თანამშრომლების წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე შეზღუდულია და ხელმისაწვდომობა განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რა არის საჭირო თანამშრომლის მიერ სამუშაოს შესრულების მიზნით.