„ვოლტის“ პარტნიორი „მოვაჭრის“ მიერ სამართავი პორტალის წესები და პირობები თვითმომსახურების საშუალებით კამპანიის შექმნისათვის

თქვენ, როგორც „ვოლტის პარტნიორი მოვაჭრე“, „მოვაჭრის“ მიერ სამართავ პორტალზე („პორტალი“) ხელმისაწვდომი თვითმომსახურების ხელსაწყოების საშუალებით კამპანიის შექმნის ღილაკზე დაჭერით ეთანხმებით „თვითმომსახურების საშუალებით კამპანიის შექმნისთვის „ვოლტის“ პარტნიორი „მოვაჭრის“ მიერ სამართავი პორტალის წესებსა და პირობებს“ („კამპანიის პირობები“). თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ ხართ უფლებამოსილი „მოვაჭრის“ სახელით აიღოთ ვალდებულებები წინამდებარე „კამპანიის პირობებიდან“ გამომდინარე.

„კამპანიის პირობები“ წარმოადგენს თქვენთან დადებული იმ „მომსახურების ხელშეკრულების“ შემადგენელ ნაწილს, რომელიც ეხება „ვოლტის“ სავაჭრო პლატფორმაზე თქვენი, როგორც „მოვაჭრის“ არსებობას („ძირითადი ხელშეკრულება“) და არეგულირებს ონლაინ რეკლამას იმ თვითმომსახურების ხელსაწყოების გამოყენებით, რომლებსაც „ვოლტი“, „პორტალის“ ფარგლებში, თქვენთვის ხელმისაწვდომს ხდის.

 

1. თვითმომსახურების კამპანია

ა) „პორტალზე“ „ვოლტმა“ „პარტნიორს“ ასარჩევად შეიძლება შესთავაზოს წამახალისებელი კამპანიების მრავალფეროვანი არჩევანი, მაგალითად, „უფასო მიწოდების სერვისი“, „შეკვეთის ჯამურ ღირებულებაზე ფასდაკლება“, „იყიდეთ X პროდუქტი და მიიღეთ Y-ც“ და „რეკლამები“. კამპანიები გათვალისწინებულია იმისთვის, რომ „პარტნიორმა“ შეისყიდოს ისინი „ვოლტისაგან“, მისთვის ხელმისაწვდომი თვითმომსახურების იმ ხელსაწყოების მეშვეობით, რომელიც განკუთვნილია „ვოლტის“ პლატფორმაზე „პარტნიორის“ შეთავაზების რეკლამირებისთვის.

ბ) თქვენთვის ხელმისაწვდომი სხვადასხვა კამპანია წარმოდგენილი და აღწერილია „პორტალსა“ და წინამდებარე „პირობებში“. „ვოლტი“ უფლებამოსილია შეცვალოს ან შეაჩეროს „პორტალის“ ფუნქციონირება ან კამპანიის არჩევანის საშუალება ნებისმიერ დროს.

გ) იმისთვის, რომ შეუკვეთოთ კამპანია („შეკვეთა“), თქვენ ირჩევთ კამპანიის იმ სახეს, რომლის შესყიდვაც გსურთ და „პორტალზე“ ავსებთ მოთხოვნილ მონაცემებს, მაგალითად კამპანიის ბიუჯეტს და დაწყებისა და დასრულების თარიღებს (ერთობლივად მოხსენიებული როგორც „წარდგენილი ინფორმაცია“). თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენ მიერ „წარდგენილი ინფორმაციის“ სისწორეზე. „პორტალზე“ კამპანიის „შეკვეთის“ განთავსება უნდა განახორციელონ მხოლოდ „მოვაჭრეთა“ უფლებამოსილმა წარმომადგენლებმა.

დ) „შეკვეთის“ განთავსებამდე, „ვოლტი“ გაჩვენებთ თუ როგორი იქნება „ვოლტის“ პლატფორმაზე განთავსებული კამპანია. პასუხისმგებლობა აღნიშნულის შემოწმებასა და იმის უზრუნველყოფაზე, რომ სარეკლამო კამპანია შეესაბამება თქვენს ქვეყანაში მოქმედ კანონებს და რეგულაციებს, გეკისრებათ მხოლოდ თქვენ.

ე) „ვოლტი“ არ აკეთებს არანაირ განცხადებას და არ იძლევა გარანტიას კამპანიის განხორციელებასთან ან იმ შედეგებთან მიმართებით, რომლებიც შეიძლება მისით იყოს მიღწეული. „პორტალზე“ განთავსებული ნებისმიერი რეკომენდაცია არ იძლევა შედეგის გარანტიას. ნებისმიერი სავარაუდო მონაცემი, რომელსაც გაწვდით „ვოლტი“ არის მხოლოდ სავარაუდო მონაცემი. ნებისმიერი საშუალო ოდენობა, რომელიც ასახულია „პორტალზე“ არის მხოლოდ საშუალო რიცხვი და არ წარმოადგენს იმ შედეგს, რომელიც მიღწეული იქნება.

ვ) „პორტალზე“ კამპანიის განთავსება და წინამდებარე „კამპანიის პირობებზე” დათანხმება წარმოადგენს სამართლებრივად მავალდებულებელ შეთანხმებას თქვენსა და „ვოლტს“ შორის.

2. კონკრეტულ კამპანიებთან მიმართებით მოქმედი პირობები

ა) უფასო მიწოდების მომსახურება

            i.     უფასო მიწოდების მომსახურების კამპანიის შეკვეთის შემთხვევაში თქვენ გადაიხდით „მომხმარებლის“ მიერ გადასახდელი მიწოდების სერვისის ღირებულებას  თქვენი „შეკვეთის“ და „შეკვეთაში“ „წარდგენილი ინფორმაციის“ შესაბამისად.

           ii.     „ვოლტი“ უფლებამოსილია „მომხმარებელს“ დაარიცხოს მომსახურების ღირებულება,  აგრეთვე დამატებითი გადასახადი და სხვა გადასახდელები მიწოდების მომსახურებასთან დაკავშირებით, მიუხედავად უფასო მიწოდების მომსახურების  კამპანიის „შეკვეთისა“.

ბ)  შეკვეთის ღირებულებასა და საგანზე ფასდაკლება  (იყიდე X, მიიღე Y-ც).

            i.     როდესაც უკვეთავთ შეკვეთის ღირებულებასა და პროდუქტზე ფასდაკლების (იყიდე X, მიიღე Y-ც) კამპანიას, თქვენ თქვენი „შეკვეთისა“ და „წარდგენილი ინფორმაციის“ შესაბამისად გადაიხდით „მომხმარებლისათვის“ შეთავაზებული ფასდაკლებისათვის, რომელიც ვრცელდება მომხმარებელთა მიერ თქვენი პროდუქტების შეკვეთებზე.

           ii.     ფასდაკლებები არ გავრცელდება არცერთ ისეთ გადასახადზე, როგორიცაა მომსახურების ღირებულება ან დამატებითი გადასახდელი.

         iii.     „ვოლტის“ საკომისიო, როგორც განსაზღვრულია „ძირითადი ხელშეკრულებით“, გამოითვლება გაყიდული პროდუქციის სრული ღირებულებიდან, რაც გულისხმობს, რომ მხედველობაში მიიღება ფასდაკლებამდე არსებული ღირებულება და არა ფასდაკლებული ფასი.

          iv.     „შეკვეთის სრულ ღირებულებაზე ფასდაკლების“ კამპანიის ფარგლებში, თქვენს „შეკვეთაში“ მითითებული ფასდაკლება შეიძლება გავრცელდეს კამპანიაში ჩართული გაყიდვის პუნქტის მთლიან პროდუქციაზე, გამომდინარე იქიდან თუ „მომხმარებელი“ რა პროდუქტს შეიძენს. თქვენ ხართ ერთპიროვნულად პასუხისმგებელი, რომ თქვენი პროდუქტების, რომლებზეც ვრცელდება „შეკვეთის სრულ ღირებულებასა და საგანზე ფასდაკლების“ კამპანია, ფასდაკლებით გაყიდვა იყოს შესაძლებელი.

გ) რეკლამები

            i.     როდესაც უკვეთავთ „რეკლამების“ კამპანიას, თქვენი გაყიდვის პუნქტ(ებ)ი, რომლებსაც მოიცავს კამპანია, გახდება, სავარაუდოდ, უფრო თვალსაჩინო „ვოლტის“ სხვადასხვა სიაში. “რეკლამის” განთავსება და მისი ხილვადობა „ვოლტზე“ დამოკიდებული იქნება როგორც თქვენს ბიჯზე “რეკლამებიდან” შეკვეთაზე, ასევე, მომხმარებლისთვის თქვენს რელევანტურობაზე. რელევანტურობა ამ შემთხვევაში განისაზღვრება, მაგალითად, თქვენი და „მომხმარებლის“ ადგილსამყოფელის და „მომხმარებლის“ შეკვეთების ისტორიის მიხედვით. „ვოლტი“ არ იძლევა გარანტიას არანაირ კონკრეტულ ხილვადობაზე.

           ii.     „შეკვეთაში“ თქვენ მიერ მითითებული ბიჯი წარმოადგენს თქვენ მიერ „რეკლამების” კამპანიისთვის გადასახდელ მაქსიმალურ ღირებულებას, რომელიც განთავსდება „რეკლამების“ კამპანიის ფარგლებში. „ვოლტი“ არ შეგატყობინებთ თქვენი ბიჯის შედეგს იმ აუქციონში, რომელშიც თქვენ მონაწილეობა მიიღეთ კამპანიისთვის.

         iii.     თითოეული „რეკლამების“ კამპანიისთვის „ვოლტი“ განსაზღვრავს მინიმალურ ბიჯს, რომელიც მოხსენიებული იქნება როგორც საწყისი ფასი. საწყისი ფასი წარმოადგენს იმ მინიმალურ ღირებულებას, რომელიც იქნება გადასახდელი იმ შეკვეთისათვის, რომელიც განთავსდა „რეკლამების“ კამპანიის ფარგლებში. „ვოლტი“ იტოვებს უფლებას, რომ ცალმხრივად დაადგინოს და შეცვალოს საწყისი ფასი. საწყისი ფასის ოდენობის ნახვა შესაძლებელია „პორტალზე“.

          iv.     თქვენ დაგეკისრებათ ღირებულების გადახდა მხოლოდ იმ „რეკლამებზე“, რომლის საფუძველზეც „მომხმარებელი“ შეკვეთას განახორციელებს. მაგრამ, გაითვალისწინეთ, რომ „ვოლტი“ იყენებს 7 დღიან შუალედს, რაც გულისხმობს, რომ თუ „მომხმარებლის“ მიერ რეკლამის ნახვიდან (ხელის დაჭერით რეკლამის გახსნიდან/რეკლამაზე გადასვლიდან) 7 დღის განმავლობაში  იგი განახორციელებს შეკვეთას, თქვენ დაგეკისრებათ „რეკლამების“ „ღირებულების“ გადახდა ამ შეკვეთისთვის.

           v.     „ვოლტი“ „რეკლამებზე“ განათავსებს მინიშნებას, რომ რეკლამა არის დასპონსორებული, ან მის სანაცვლოდ გადახდილია ღირებულება. აღნიშნული გამჟღავნების ფორმა და ტექსტი განისაზღვრება „ვოლტის“ მიერ. თუმცა თქვენ ხართ ვალდებული შეატყობინოთ „ვოლტს“ თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ რეკლამა უნდა შეიცავდეს განსხვავებულ ან დამატებით ინფორმაციას.

3. ღირებულება და გადასახადები

ა) „მოვაჭრე“ გადაიხდის გადასახადს, რომელიც განსაზღვრულია შესაბამისი „შეკვეთის“ საფუძველზე („ღირებულება“). „ღირებულება“ გამოითვლება  ვოლტის შიდა სისტემური სამონიტორინგო მექანიზმის მეშვეობით და გადასახადის აკუმულირების იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რომელიც ვრცელდება „შეკვეთაზე“ „პორტალზე“ მითითებულის შესაბამისად. „პორტალზე“ მითითება „თავისუფალია რისკისგან“ გულისხმობს, რომ თქვენ მოგიწევთ კამპანიისთვის ღირებულების გადახდა მხოლოდ მაშინ, თუ კამპანიის ფარგლებში „მომხმარებელი“ განახორციელებს „ვოლტის“ საშუალებით შეკვეთას.

ბ) თუ თქვენ „წარდგენილი ინფორმაციის“ ფარგლებში მიუთითეთ მაქსიმალური ბიუჯეტი შემდეგი კამპანიებისთვის: „უფასო მიწოდების სერვისი“, „იყიდე X, მიიღე Y“, ან „შეკვეთის სრულ ღირებულებაზე ფასდაკლება“, „ვოლტი“ უფლებამოსილია გადააჭარბოს ბიუჯეტს თქვენს ხარჯზე, იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს ინდივიდუალური „მომხმარებლის“ კამპანიის ფარგლებში გაკეთებული შეკვეთა, რომელიც გაკეთდა მაშინ, როცა ბიუჯეტი იყო ამოწურვის პირას.

გ) „რეკლამების“ კამპანიისთვის თქვენ მოგეთხოვებათ ყოველკვირეული ბიუჯეტის განსაზღვრა. აღნიშნული ყოველკვირეული ბიუჯეტი გაყოფილია 7-ზე, დღიურ ბიუჯეტად. თუკი „რეკლამების“ კამპანია ვერ აითვისებს დღიურ ბიუჯეტს, „ვოლტი“ უფლებამოსილია დარჩენილი თანხა გადაანაწილოს სხვა დღეზე, თუმცა 1 დღეს ათვისებული თანხის ოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს დღიური ბიუჯეტის ორმაგ ოდენობას. ასევე, „ვოლტი“ უფლებამოსილია გადააჭარბოს კვირის ბიუჯეტს, თუკი „რეკლამების“ კამპანია წინა კვირების განმავლობაში ვერ ითვისებდა თქვენ მიერ განსაზღვრულ კვირის ბიუჯეტს. თუმცა აღნიშნულ შემთხვევაში, „ვოლტმა“ არ უნდა გადააჭარბოს ჯამურად 1 თვისთვის განსაზღვრულ ბიუჯეტს.

დ) „მოვაჭრე“ თანახმაა, რომ მის მიერ გადასახდელი „ღირებულების“ გადახდა მოხდეს „ვოლტის“ მხრიდან „მოვაჭრისთვის“ „ძირითადი ხელშეკრულებით“ განსაზღვრული გადასახდელი თანხიდან „ღირებულების“ გამოქვითვით. გამოქვითვა განხორციელდება იმ დროს, რაც განსაზღვრულია „ძირითადი ხელშეკრულებით“ „ვოლტის“ მიერ გადახდის განხორციელებისთვის. შესაბამისად, გამოქვითვა შეიძლება მოხდეს კამპანიის მიმდინარეობისასაც.

ე) დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ) დაემატება „ღირებულების“ ოდენობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4. გაუქმება

ა) თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ კამპანია ნებისმიერ დროს, „პორტალის“ მეშვეობით. თუმცა, თუ თქვენ მოითხოვთ კამპანიის გაუქმებას მისი დაწყების შემდეგ, თქვენ შეიძლება დაგეკისროთ იმ „ღირებულების“ გადახდა, რომელიც დაგროვდება გაუქმების მოთხოვნიდან კამპანიის „ვოლტის“ პლატფორმიდან წაშლამდე დროის შუალედში.

ბ) „ვოლტი“ უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს უარი თქვას კამპანიის განთავსებაზე ან წაშალოს კამპანია „ვოლტის“ პლატფორმიდან.

 5. რეპორტინგი

ა) „ვოლტი“ უფლებამოსილია  მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ან გენერირებულია თქვენი კამპანიების შესახებ „პორტალის“ მეშვეობით („კამპანიის მონაცემები“). თქვენი მხრიდან „კამპანიის მონაცემების“ გამოყენებაზე ვრცელდება „ძირითადი ხელშეკრულება“, მათ შორის კონფიდენციალურობის და პერსონალური მონაცემების დაცვის პირობები, აგრეთვე შემდეგი აკრძალვები: თქვენ შეგიძლიათ „კამპანიის მონაცემების“ გამოყენება მხოლოდ: ა) „პორტალის“ ფარგლებში კამპანიების დაგეგმვის და მართვისთვის და ბ) შიდა მიზნებისთვის, კამპანიის შედეგების შეფასებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ და გაამჟღავნოთ „კამპანიის მონაცემები“ მხოლოდ წინამდებარე დოკუმენტით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში. თქვენ არ გაამჟღავნებთ და არ გამოყენებთ და არ დაუშვებთ, რომ თქვენთან დაკავშირებულმა პირებმა, კონტრაქტორებმა, წარმომადგენლებმა გაამჟღავნონ ან გამოიყენონ „კამპანიის მონაცემები“ რაიმე ფორმით ან ნებისმიერი მიზნისთვის, მათ შორის i) „მომხმარებლის“ ან მოწყობილობის ხელახლა სამიზნე ობიექტად ქცევისთვის, ii) „მომხმარებლის“ ან მოწყობილობის პროფილის შექმნის ან დამატებისთვის, ან  iii) „მომხმარებლის“ ან მოწყობილობის იდენტიფიცირებისთვის. მიუხედავად აღნიშნულისა, თქვენ შეგიძლიათ გაამჟღავნოთ „კამპანიის მონაცემები“ იმისთვის, რომ დაემორჩილოთ კანონიერ და სამართლებრივად მბოჭავ სასამართლო გადაწყვეტილებას/ განჩინებას, კანონს ან მთავრობის ან მარეგულირებელი ორგანოს მითითებას, იმ პირობით, რომ თქვენ შეატყობინებთ „ვოლტს“ ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაზე გამჟღავნებამდე. ყველა „კამპანიის მონაცემი“ წარმოადგენს „ვოლტის“ ექსკლუზიურ საკუთრებას და მის კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

 6. ზიანის ანაზღაურება

ა) იმ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებების გარდა, რომელიც განსაზღვრულია „ძირითადი ხელშეკრულებით“, „მოვაჭრე“ დაიცავს, აანაზღაურებს და არ დააზიანებს „ვოლტს“ ყველა და ნებისმიერი მოთხოვნისგან, პასუხისმგებლობისგან, ზიანისგან, დანაკარგისგან, ხარჯისგან, გადასახადისგან (მათ შორის იურიდიული დახმარების გონივრული ხარჯისგან), ასევე, სხვა ხარჯებისგან რომელიც დაკავშირებულია მესამე პირის ნებისმიერ მოთხოვნასთან და გამომდინარეობს ან უკავშირდება თქვენს „შეკვეთებს“ სარეკლამო კამპანიასთან მიმართებით, „წარდგენილ ინფორმაციას“ ან ამ „კამპანიის პირობების“ ნებისმიერი სახის დარღვევას „მოვაჭრის“ მიერ.

 7. სხვა პირობები

ა) ნებისმიერ ისეთ საკითხზე, რომელიც არ რეგულირდება ამ „კამპანიის პირობებით“, ვრცელდება „ძირითადი ხელშეკრულების“ პირობები.

ბ) თუ „კამპანიის პირობები“ და „ძირითადი ხელშეკრულების“ პირობები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს წინამდებარე „კამპანიის პირობებს“.

გ) „ვოლტი“ იტოვებს უფლებას, რომ ცალმხრივად შეცვალოს წინამდებარე „კამპანიის პირობები“. „ვოლტი“ ვალდებულია აცნობოს „მოვაჭრეებს“  „სარეკლამო კამპანიის პირობებში“ ნებისმიერი არსებითი ცვლილების შესახებ ცვლილების შეტანამდე სულ მცირე 15 დღით ადრე „პორტალის“ ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

უახლესი განახლების თარიღი: 2023 წლის 1 სექტემბერი