Πρόγραμμα Επιβράβευσης Wolt - Ελλάδα

Όροι και Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Wolt («Πρόγραμμα») κατέχει και διαχειρίζεται η Wolt («Wolt», «εμείς», «μας» ή «εμάς»). Οι παρόντες Όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης της Wolt («Όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης») ισχύουν μεταξύ εσάς («χρήστης», «χρήστες» ή «εσείς») και της Wolt ή/και των θυγατρικών της και διέπουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις μας. Το Πρόγραμμα υπόκειται επίσης στους Wolt Όροι Χρήσης και Δήλωση απορρήτου, καθώς και σε κάθε άλλο εφαρμοστέο στο παρόν όρο, προϋπόθεση, περιορισμό και υποχρέωση, το σύνολο των οποίων θα ισχύει και θα εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα με την αναφορά τους στο παρόν. Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαία στο παρόν θα έχουν το ίδιο νόημα όπως ορίζεται στους Όρους Υπηρεσιών Χρήστη. Οι Όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης, από κοινού με τους ισχύοντες όρους που αφορούν τυχόν προωθητικές προσφορές που σας παρέχονται για χρήση με το Πρόγραμμα, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Wolt σχετικά με το Πρόγραμμα. Η Wolt μπορεί να επικαιροποιήσει/τροποποιήσει μερικώς ή ολικώς ή να τερματίσει τους Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης και το Πρόγραμμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που προβούμε σε τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης ή τερματίσουμε το Πρόγραμμα, μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και να δημοσιεύσουμε τους νέους Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης στον ιστότοπο της Wolt και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνουμε πρόσφορο. Κάθε Xρήστης οφείλει να ενημερώνεται μέσω του ιστοτόπου της Woltγια τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης. Με τη συμμετοχή ή την παραμονή σας στο Πρόγραμμα αποδέχεστε τυχόν τροποποιήσεις των Όρων του Προγράμματος Επιβράβευσης. Το Πρόγραμμα προορίζεται για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση.

Δικαίωμα συμμετοχής και Εγγραφή

Τα άτομα που είναι εγγεγραμμένοι Χρήστες της Yπηρεσίας Wolt εγγράφονται αυτόματα στο Πρόγραμμα. Για να παραμείνετε δικαιούχοι του Προγράμματος, πρέπει να διατηρείτε ενεργό λογαριασμό Wolt («Λογαριασμός»)στην εταιρεία μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια κάθε εγγραφή Χρήστη στο Πρόγραμμα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ενημέρωση του Χρήστη. Μπορεί να υπάρχει μόνο μία συμμετοχή ανά Λογαριασμό/Χρήστη. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος μπορούμε κατά την κρίση μας να επιλέξουμε και άλλους τρόπους συμμετοχής και εγγραφής στο Πρόγραμμα, για τους οποίους μπορούμε να ενημερώνουμε τους Χρήστες κατά τα προβλεπόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

Προνόμια

(1) Πόντοι Wolt

Oι Χρήστες δικαιούνται να λάβουν Πόντους Wolt («Πόντοι Wolt») από παραγγελίες που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό του υποσυνόλου του Είδους μετά την εφαρμογή τυχόν εκπτώσεων ή προωθητικών ενεργειών, όπως ορίζεται λεπτομερέστερα στην Υπηρεσία Wolt.Οποιαδήποτε άλλα τέλη που καταβάλλονται σε σχέση με μια παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φιλοδωρημάτων, του τέλους διανομής, του τέλους παροχής υπηρεσιών ή άλλων προσαυξήσεων, εξαιρούνται από το υποσύνολο του Είδους και δεν συγκεντρώνουν Πόντους. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην υπηρεσία Wolt, οι Πόντοι μπορούν να ληφθούν από όλους τους τύπους παραγγελιών. Ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί για συγκεκριμένα είδη. Οι επισκέπτες μιας ομαδικής παραγγελίας δεν δικαιούνται να λάβουν Πόντους εάν δεν πληρώνουν για την παραγγελία στην Υπηρεσία Wolt.Οι χρήστες μπορούν να συγκεντρώσουν Πόντους Wolt μόνο από επιλέξιμες αγορές που πραγματοποιούνται εντός της χώρας όπου ο Χρήστης διατηρεί Λογαριασμό. Ορισμένες αγορές, όπως η αγορά δωροκαρτών ή δωρεών για φιλανθρωπικούς σκοπούς, δεν είναι επιλέξιμες για τη συλλογή Πόντων.

(2) Προκλήσεις

Ορισμένες προσφορές περιορισμένης διάρκειας, όπως ενδεικτικά η παραγγελία από συγκεκριμένους τόπους/φορείς, η προσθήκη συγκεκριμένων ειδών στην παραγγελία σας ή η ολοκλήρωση συγκεκριμένου αριθμού παραγγελιών, μπορεί να σας δώσουν τη δυνατότητα να λάβετε επιπλέον Πόντους , όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Υπηρεσία Wolt («Προκλήσεις»).Πρέπει να εξαργυρώνετε τους Πόντους που συγκεντρώνετε ολοκληρώνοντας Προκλήσεις, όπως ορίζεται λεπτομερέστερα στην Υπηρεσία Wolt. Οι Πόντοι που συγκεντρώνονται με την ολοκλήρωση Προκλήσεων, αλλά δεν εξαργυρώνονται εγκαίρως, θα χάνονται.

(3) Οριστικοποίηση, Προσαρμογή και Αποποίηση Ευθύνης

Οι Πόντοι θα οριστικοποιηθούν και θα είναι διαθέσιμες στο Λογαριασμό σας όταν ολοκληρωθεί η Παραγγελία ή, στην περίπτωση των Προκλήσεων, όταν διεκδικείτε τους Πόντους στην υπηρεσία Wolt. Η αντιστοιχία μετατροπής, και τυχόν πρόσθετοι κανόνες, των Πόντων και των Προκλήσεων θα γνωστοποιούνται στον Χρήστη μέσω της Υπηρεσίας Wolt, η οποία δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οι Πόντοι που αποκτώνται μέσω του Προγράμματος δεν έχουν χρηματική αξία, δεν μεταβιβάζονται, δεν μπορούν να ανταλλαγούν ή να επιστραφούν με άλλο προϊόν ή υπηρεσία ή να υποβληθούν σε επιστροφή χρημάτων και δεν έχετε κανένα περιουσιακό δικαίωμα επί των Πόντων. Οι Πόντοι που πιστώνονται στο Λογαριασμό σας θα ακυρώνονται, θα μειώνονται ή θα επιστρέφονται εάν το σύνολο ή μέρος της αγοράς επιστραφεί, ακυρωθεί, πιστωθεί, αντικατασταθεί, χαθεί ή εάν οι Πόντοι έχουν αποκτηθεί μέσω απάτης/αθέμιτης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας που παραβιάζει τους παρόντες Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης ή τους Όρους Υπηρεσίας Χρήστη, όπως καθορίζεται από εμάς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους Πόντους που χάνονται ή εξαργυρώνονται λόγω αθέμιτης δραστηριότητας από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους Πόντουςπου χάνονται, κλέβονται ή καταστρέφονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Απαγορεύεται ρητά η πώληση, η ανταλλαγή, η μεταβίβαση, η κοινοποίηση, ο συνδυασμός ή η εκχώρηση οποιωνδήποτε Πόντων που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος, εκτός εάν γίνεται από εμάς. Τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν από τους Πόντους που αποκτώνται στο πλαίσιο του Προγράμματος αποτελούν ευθύνη του Χρήστη.

(4) Εξαργύρωση

Ο Χρήστης μπορεί να εξαργυρώσει τους Πόντους που εγκύρως διαθέτει για παραγγελίες εντός της χώρας στην οποία ο Χρήστης διατηρεί Λογαριασμό. Οι Πόντοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά με τοπικό νόμισμα σύμφωνα με τους κανόνες της Wolt τη στιγμή που ο Χρήστης ολοκληρώνει τη διαδικασία αγοράς πραγματοποιώντας πληρωμή προς τη Wolt («Πληρωμή»). Η αξία μετατροπής των Πόντων σε τοπικό νόμισμα κατά την ολοκλήρωση της Πληρωμής δύναται να μεταβάλλεται κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Με την εξαργύρωση των Πόντων Wolt και την εφαρμογή της αντίστοιχης έκπτωσης σε μελλοντικήπαραγγελία κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν, δε διατηρείτε καμία απαίτηση (παρούσα ή/και μελλοντική) κατά της Wolt.

(5) Λήξη των Πόντων Wolt

Οι Πόντοι θα λήγουν με βάση τη δραστηριότητα του Χρήστη, όπως η χρήση Πόντων, η λήψη Πόντων ή η απόκτηση Πόντων με την ολοκλήρωση Προκλήσεων («Επιλέξιμη Δραστηριότητα»). Η ημερομηνία λήξης των Πόντων σας είναι δυναμική και υπολογίζεται εκ νέου μετά από κάθε Επιλέξιμη Δραστηριότητα. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει Επιλέξιμη Δραστηριότητα για 3 συνεχόμενους μήνες, όλοι οι Πόντοι σας θα λήξουν αυτόματα την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα. Λάβετε υπόψη ότι κατά τη λήξη, όλοι οι Πόντοι θα διαγραφούν από το Λογαριασμό σας και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν ή να χρησιμοποιηθούν μετά από αυτό. Μπορείτε πάντα να ελέγχετε την ημερομηνία λήξης στην Υπηρεσία Wolt.

Καταγγελία και Τροποποίηση

(1) Το Πρόγραμμα και τα προνόμιά του προσφέρονται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να ακυρώσουμε, να τροποποιήσουμε μερικώς ή ολικώς, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε τους παρόντες Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης, το Πρόγραμμα ή οποιαδήποτε πτυχή ή λειτουργία του Προγράμματος, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ακόμη και αν οι εν λόγω τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία των ήδη συλλεχθέντων ή αποκτηθέντων Πόντων ή/και τη δυνατότητα εξαργύρωσης των συλλεχθέντων Πόντων.

(2) Με το κλείσιμο του Λογαριασμού σας, οι Πόντοι θα διαγράφονται από τον Λογαριασμό σας. Οι διαγραμμένοι Πόντοι δεν είναι πλέον εξαργυρώσιμοι και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε παραγγελία. Με τη διαγραφή των Πόντων , κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, δε διατηρείτε καμία απαίτηση (παρούσα ή/και μελλοντική) κατά της Wolt.