Πρόγραμμα επιβράβευσης Wolt - Ελλάδα

Όροι και Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Wolt («Πρόγραμμα») κατέχει και διαχειρίζεται η Wolt («Wolt», «εμείς», «μας» ή «εμάς»). Οι παρόντες Όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης της Wolt («Όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης») ισχύουν μεταξύ εσάς («χρήστης», «χρήστες» ή «εσείς») και της Wolt ή/και των θυγατρικών της και διέπουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις μας. Το Πρόγραμμα υπόκειται επίσης στους Wolt Όροι Χρήσης και Δήλωση απορρήτου, καθώς και σε κάθε άλλο εφαρμοστέο στο παρόν όρο, προϋπόθεση, περιορισμό και υποχρέωση, το σύνολο των οποίων θα ισχύει και θα εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα με την αναφορά τους στο παρόν. Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαία στο παρόν θα έχουν το ίδιο νόημα όπως ορίζεται στους Όρους Υπηρεσιών Χρήστη. Οι Όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης, από κοινού με τους ισχύοντες όρους που αφορούν τυχόν προωθητικές προσφορές που σας παρέχονται για χρήση με το Πρόγραμμα, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Wolt σχετικά με το Πρόγραμμα. Η Wolt μπορεί να επικαιροποιήσει/τροποποιήσει μερικώς ή ολικώς ή να τερματίσει τους Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης και το Πρόγραμμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που προβούμε σε τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης ή τερματίσουμε το Πρόγραμμα, μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και να δημοσιεύσουμε τους νέους Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης στον ιστότοπο της Wolt και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνουμε πρόσφορο. Κάθε Xρήστης οφείλει να ενημερώνεται μέσω του ιστοτόπου της Woltγια τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης. Με τη συμμετοχή ή την παραμονή σας στο Πρόγραμμα αποδέχεστε τυχόν τροποποιήσεις των Όρων του Προγράμματος Επιβράβευσης. Το Πρόγραμμα προορίζεται για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση.

Δικαίωμα συμμετοχής και Εγγραφή

Τα άτομα που είναι εγγεγραμμένοι Χρήστες της Yπηρεσίας Wolt εγγράφονται αυτόματα στο Πρόγραμμα. Για να παραμείνετε δικαιούχοι του Προγράμματος, πρέπει να διατηρείτε ενεργό λογαριασμό Wolt («Λογαριασμός»)στην εταιρεία μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια κάθε εγγραφή Χρήστη στο Πρόγραμμα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ενημέρωση του Χρήστη. Μπορεί να υπάρχει μόνο μία συμμετοχή ανά Λογαριασμό/Χρήστη. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος μπορούμε κατά την κρίση μας να επιλέξουμε και άλλους τρόπους συμμετοχής και εγγραφής στο Πρόγραμμα, για τους οποίους μπορούμε να ενημερώνουμε τους Χρήστες κατά τα προβλεπόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

Προνόμια

(1) Επιβραβεύσεις

Με την πραγματοποίηση κάθε παραγγελίας με παράδοση (delivery) μέσω της Υπηρεσίας Wolt, oι Χρήστες δικαιούνται να λάβουν Πόντους Wolt («Επιβραβεύσεις») που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό του Τελικού Μέγεθος Καλαθιού της πραγματοποιηθείσας παραγγελίας τους, όπως ορίζεται λεπτομερέστερα στην Υπηρεσία Wolt. Το Τελικό Μέγεθος Καλαθιού αναφέρεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας που πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας Wolt, εξαιρουμένων τυχόν φιλανθρωπικών δράσεων, αγορών με δωροκάρτα, του ποσού των Πόντων Wolt που χρησιμοποιήθηκαν για τις αγορές, των τελών, του φόρου κατανάλωσης, των φιλοδωρημάτων και άλλων εξαιρούμενων χρεώσεων ή/και αγορών, όπως αυτές καθορίζονται από εμάς κατά καιρούς. Οι Επιβραβεύσεις μπορούν να λαμβάνονται μόνο από τις παραγγελίες με παράδοση (delivery). Οι Επιβραβεύσεις μπορούν να εξαργυρωθούν βάσει του εκάστοτε ισχύοντος συστήματος συλλογής και εξαργύρωσης Πόντων Wolt και σύμφωνα με την προβλεπόμενη και εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία εξαργύρωσης, όπως αυτή περιγράφεται στο σημείο (4) κατωτέρω στο παρόν. Οι επισκέπτες μιας ομαδικής παραγγελίας δεν δικαιούνται να λάβουν Επιβραβεύσεις εάν δεν πληρώνουν για την παραγγελία στην Υπηρεσία Wolt. Μόνο οι αγορές που πραγματοποιούνται εντός της χώρας στην οποία ο Χρήστης διαθέτει Λογαριασμό είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στο Τελικό Μέγεθος Καλαθιού.

(2) Προνόμια

Εκτός από τις Επιβραβεύσεις, ορισμένες προσφορές περιορισμένης διάρκειας, όπως ενδεικτικά η παραγγελία από συγκεκριμένους τόπους/φορείς, η προσθήκη συγκεκριμένων ειδών στην παραγγελία σας ή η ολοκλήρωση συγκεκριμένου αριθμού παραγγελιών, μπορεί να σας δώσουν τη δυνατότητα να λάβετε επιπλέον Πόντους Wolt, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Υπηρεσία Wolt («Προνόμια»).

(3) Οριστικοποίηση, Προσαρμογή και Αποποίηση Ευθύνης

Οι Επιβραβεύσεις θα οριστικοποιηθούν και θα είναι διαθέσιμες στο Λογαριασμό σας όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία ή, στην περίπτωση των Προνομίων, όταν διεκδικείτε τα Προνόμια στην υπηρεσία Wolt. Η αντιστοιχία μετατροπής των Πόντων Woltκαι οι κανόνες των Επιβραβεύσεων θα γνωστοποιούνται στον Χρήστη μέσω της Υπηρεσίας Wolt, η οποία δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οι Επιβραβεύσεις και/ή τα Προνόμια που αποκτώνται μέσω του Προγράμματος δεν έχουν χρηματική αξία, δεν μεταβιβάζονται, δεν μπορούν να ανταλλαγούν ή να επιστραφούν με άλλο προϊόν ή υπηρεσία ή να υποβληθούν σε επιστροφή χρημάτων και δεν έχετε κανένα περιουσιακό δικαίωμα επί των Επιβραβεύσεων και/ή των Προνομίων. Οι Επιβραβεύσεις ή/και τα Προνόμια που πιστώνονται στο Λογαριασμό σας θα ακυρώνονται, θα μειώνονται ή θα επιστρέφονται εάν το σύνολο ή μέρος της αγοράς επιστραφεί, ακυρωθεί, πιστωθεί, αντικατασταθεί, χαθεί ή εάν η πίστωση έχει αποκτηθεί μέσω απάτης/αθέμιτης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας που παραβιάζει τους παρόντες Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης ή τους Όρους Υπηρεσίας Χρήστη, όπως καθορίζεται από εμάς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις Επιβραβεύσεις ή/και τα Πλεονεκτήματα που χάνονται ή εξαργυρώνονται λόγω αθέμιτης δραστηριότητας από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο. Δεν φέρουμε ευθύνη για Επιβραβεύσεις ή/και Προνόμια που χάνονται, κλέβονται ή καταστρέφονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας μέσω της Εξυπηρέτηση Πελατών, κατά τα οριζόμενα στον όρο επικοινωνίας κατωτέρω στο παρόν. Απαγορεύεται ρητά η πώληση, η ανταλλαγή, η μεταβίβαση, η κοινοποίηση, ο συνδυασμός ή η εκχώρηση οποιωνδήποτε Επιβραβεύσεων ή Προνομίων που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος, εκτός εάν γίνεται από εμάς. Τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν από τις Επιβραβεύσεις ή τα Προνόμια που αποκτώνται στο πλαίσιο του Προγράμματος αποτελούν ευθύνη του Χρήστη.

(4) Εξαργύρωση

Ο Χρήστης μπορεί να εξαργυρώσει τους Πόντους Wolt που εγκύρως διαθέτει για παραγγελίες παράδοσης εντός της χώρας στην οποία ο Χρήστης διατηρεί Λογαριασμό. Οι Πόντοι Wolt μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά με τοπικό νόμισμα σύμφωνα με τους κανόνες της Wolt τη στιγμή που ο Χρήστης ολοκληρώνει τη διαδικασία αγοράς πραγματοποιώντας πληρωμή προς τη Wolt («Πληρωμή»). Η αξία μετατροπής των Πόντων Wolt σε τοπικό νόμισμα κατά την ολοκλήρωση της Πληρωμής δύναται να μεταβάλλεται κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Με την εξαργύρωση των Πόντων Wolt και την εφαρμογή της αντίστοιχης έκπτωσης στην επόμενη παραγγελία σας κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν, δε διατηρείτε καμία απαίτηση (παρούσα ή/και μελλοντική) κατά της Wolt.

(5) Λήξη των Πόντων Wolt

Οι Πόντοι Wolt λήγουν 120 ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής τους απόκτησης. Εάν ο Χρήστης δεν εξαργυρώσει τους Πόντους Wolt εντός του παραπάνω χρονικού πλαισίου, ο Χρήστης θα χάνει όλους τους σχετικούς πόντους. Το ιστορικό του υπολοίπου των Πόντων Wolt θα βρίσκεται διαθέσιμο στην Υπηρεσία Wolt, στην οποία θα εμφανίζονται οι ημερομηνίες που αποκτήσατε τους πόντους σας. Με τη λήξη των Πόντων Wolt κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν, δε διατηρείτε καμία απαίτηση (παρούσα ή/και μελλοντική) κατά της Wolt.

Καταγγελία και Τροποποίηση

(1) Το Πρόγραμμα και τα προνόμιά του προσφέρονται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να ακυρώσουμε, να τροποποιήσουμε μερικώς ή ολικώς, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε τους παρόντες Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης, το Πρόγραμμα ή οποιαδήποτε πτυχή ή λειτουργία του Προγράμματος, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ακόμη και αν οι εν λόγω τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία των ήδη συλλεχθέντων ή αποκτηθέντων Επιβραβεύσεων ή Προνομίων ή/και τη δυνατότητα εξαργύρωσης των συλλεχθέντων Επιβραβεύσεων ή Προνομίων.

(2) Με το κλείσιμο του Λογαριασμού σας, οι Πόντοι Wolt θα διαγράφονται από τον Λογαριασμό σας. Οι διαγραμμένοι Πόντοι Wolt δεν είναι πλέον εξαργυρώσιμοι και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε παραγγελία. Με τη διαγραφή των Πόντων Wolt, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, δε διατηρείτε καμία απαίτηση (παρούσα ή/και μελλοντική) κατά της Wolt.

Αποποίηση Εγγυήσεων- Περιορισμός Ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ:

(1) ΟΥΤΕ Η WOLT ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ‘Η ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ MEAYTH ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ: (Α) ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, (Β) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, (Γ) ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ Ή ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (Δ) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΑ, (Ε) ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (ΣΤ) ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Ή (Ζ) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.

(2) ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΟΥΤΕ Η WOLT, ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΈΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ/ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ/ΑΜΕΛΕΙΑ.

(3) ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΤΕ Ή ΟΦΕΙΛΑΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΙΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ. Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WOLT ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΑΣ ΈΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπισθείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε εμάς, τις μητρικές, θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, συνεργάτες, δικαιοπάροχους, στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας απαλλαγμένους από οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή απαίτηση τρίτου μέρους που προκύπτει από τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου, κανόνα, κανονισμού ή των παρόντων Όρων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Αρμόδια Δικαστήρια

Οι παρόντες Όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες Όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης. αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ανησυχίες ότι οι Πόντοι Wolt δεν καταχωρήθηκαν σωστά στο Λογαριασμό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Wolt μέσω της Υπηρεσίας Wolt ή στη διεύθυνση support@wolt.com. Στο μήνυμά σας πρέπει να αναφέρετε το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το Πρόγραμμα, την ημερομηνία της δραστηριότητας του Προγράμματος και το(α) πρόβλημα(τα) που αντιμετωπίσατε. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης των σχετικών αγορών. Δεν φέρουμε ευθύνη για καθυστερημένες ειδοποιήσεις σχετικά με τις Ανταμοιβές ή/και τα Πλεονεκτήματα που δεν πιστώνονται στο Λογαριασμό σας.